Ayodhya Kanda Sarga 111 – అయోధ్యాకాండ ఏకాదశోత్తరశతతమః సర్గః (౧౧౧)


|| భరతానుశాసనమ్ ||

వసిష్ఠస్తు తదా రామముక్త్వా రాజపురోహితః |
అబ్రవీద్ధర్మసంయుక్తం పునరేవాపరం వచః || ౧ ||

పురుషస్యేహ జాతస్య భవంతి గురవస్త్రయః |
ఆచార్యశ్చైవ కాకుత్స్థ పితా మాతా చ రాఘవ || ౨ ||

పితా హ్యేనం జనయతి పురుషం పురుషర్షభ |
ప్రజ్ఞాం దదాతి చాచార్యస్తస్మాత్స గురురుచ్యతే || ౩ ||

సోఽహం తే పితురాచార్యస్తవ చైవ పరంతప |
మమ త్వం వచనం కుర్వన్ నాతివర్తేః సతాంగతిమ్ || ౪ ||

ఇమా హి తే పరిషదః శ్రేణయశ్చ ద్విజాస్తథా |
ఏషు తాత చరన్ ధర్మం నాతివర్తేః సతాంగతిమ్ || ౫ ||

వృద్ధాయా ధర్మశీలాయాః మాతుర్నార్హస్యవర్తితుమ్ |
అస్యాస్తు వచనం కుర్వన్ నాతివర్తేః సతాంగతిమ్ || ౬ ||

భరతస్య వచః కుర్వన్ యాచమానస్య రాఘవ |
ఆత్మానం నాతివర్తేస్త్వం సత్యధర్మపరాక్రమ || ౭ ||

ఏవం మధురముక్తస్తు గురుణా రాఘవః స్వయమ్ |
ప్రత్యువాచ సమాసీనం వసిష్ఠం పురుషర్షభః || ౮ ||

యన్మాతాపితరౌ వృత్తం తనయే కురుతః సదా |
న సుప్రతికరం తత్తు మాత్రా పిత్రా చ యత్కృతమ్ || ౯ ||

యథాశక్తి ప్రదానేన స్నాపనోచ్ఛాదనేన చ |
నిత్యం చ ప్రియవాదేన తథా సంవర్ధనేన చ || ౧౦ ||

స హి రాజా జనయితా పితా దశరథో మమ |
ఆజ్ఞాతం యన్మయా తస్య న తన్మిథ్యా భవిష్యతి || ౧౧ ||

ఏవముక్తస్తు రామేణ భరతః ప్రత్యనంతరమ్ |
ఉవాచ పరమోదారః సూతం పరమదుర్మనాః || ౧౨ ||

ఇహ మే స్థండిలే శీఘ్రం కుశానాస్తర సారథే |
ఆర్యం ప్రత్యుపవేక్ష్యామి యావన్మే న ప్రసీదతి || ౧౩ ||

అనాహారో నిరాలోకో ధనహీనో యథా ద్విజః |
శేష్యే పురస్తాత్ శాలాయాః యావన్న ప్రతియాస్యతి || ౧౪ ||

స తు రామమవేక్షంతం సుమంత్రం ప్రేక్ష్య దుర్మనాః |
కుశోత్తరముపస్థాప్య భూమావేవాస్తరత్ స్వయమ్ || ౧౫ ||

తమువాచ మహాతేజాః రామో రాజర్షిసత్తమః |
కిం మాం భరత కుర్వాణం తాత ప్రత్యుపవేక్ష్యసి || ౧౬ ||

బ్రాహ్మణో హ్యేకపార్శ్వేన నరాన్ రోద్ధుమిహార్హతి |
న తు మూర్ధాభిషిక్తానాం విధిః ప్రత్యుపవేశనే || ౧౭ ||

ఉత్తిష్ఠ నరశార్దూల హిత్వైతద్దారుణం వ్రతమ్ |
పురవర్యామితః క్షిప్రమయోధ్యాం యాహి రాఘవ || ౧౮ ||

ఆసీనస్త్వేవ భరతః పౌరజానపదం జనమ్ |
ఉవాచ సర్వతః ప్రేక్ష్య కిమార్యం నానుశాసథ || ౧౯ ||

తే తమూచుర్మహాత్మానం పౌరజానపదా జనాః |
కాకుత్స్థమభిజానీమః సమ్యగ్వదతి రాఘవః || ౨౦ ||

ఏషోఽపి హి మహాభాగః పితుర్వచసి తిష్ఠతి |
అతైవ న శక్తాః స్మో వ్యావర్తయితుమంజసా || ౨౧ ||

తేషామాజ్ఞాయ వచనం రామో వచనమబ్రవీత్ |
ఏవం నిబోధ వచనం సుహృదాం ధర్మచక్షుషామ్ || ౨౨ ||

ఏతచ్చైవోభయం శ్రుత్వా సమ్యక్ సంపశ్య రాఘవ |
ఉత్తిష్ఠ త్వం మహాబాహో మాం చ స్పృశ తథోదకమ్ || ౨౩ ||

అథోత్థాయ జలం స్పృష్ట్వా భరతో వాక్యమబ్రవీత్ |
శ్రృణ్వంతు మే పరిషదో మంత్రిణః శ్రేణయస్తథా || ౨౪ ||

న యాచే పితరం రాజ్యం నానుశాసామి మాతరమ్ |
ఆర్యం పరమధర్మజ్ఞం నానుజానామి రాఘవమ్ || ౨౫ ||

యది త్వవశ్యం వస్తవ్యం కర్తవ్యం చ పితుర్వచః |
అహమేవ నివత్స్యామి చతుర్దశ సమా వనే || ౨౬ ||

ధర్మాత్మా తస్య తథ్యేన భ్రాతుర్వాక్యేన విస్మితః |
ఉవాచ రామః సంప్రేక్ష్య పౌరజానపదం జనమ్ || ౨౭ ||

విక్రీతమాహితం క్రీతం యత్ పిత్రా జీవతా మమ |
న తల్లోపయితుం శక్యం మయా వా భరతేన వా || ౨౮ ||

ఉపధిర్న మయా కార్య్యో వనవాసే జుగుప్సితః |
యుక్తముక్తం చ కైకేయ్యా పిత్రా మే సుకృతం కృతమ్ || ౨౯ ||

జానామి భరతం క్షాంతం గురుసత్కారకారిణమ్ |
సర్వమేవాత్ర కళ్యాణం సత్యసంధే మహాత్మని || ౩౦ ||

అనేన ధర్మశీలేన వనాత్ ప్రత్యాగతః పునః |
భ్రాత్రా సహ భవిష్యామి పృథివ్యాః పతిరుత్తమః || ౩౧ ||

వృతో రాజా హి కైకేయ్యా మయా తద్వచనం కృతమ్ |
అనృతన్మోచయానేన పితరం తం మహీపతిమ్ || ౩౨ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాండే ఏకాదశోత్తరశతతమః సర్గః || ౧౧౧ ||

అయోధ్యాకాండ ద్వాదశోత్తరశతతమః సర్గః (౧౧౨) >>


సంపూర్ణ వాల్మీకి రామాయణ అయోధ్యకాండ చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed