Ayodhya Kanda Sarga 111 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ ஏகாத³ஶோத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ (111)


॥ ப⁴ரதாநுஶாஸநம் ॥

வஸிஷ்ட²ஸ்து ததா³ ராமமுக்த்வா ராஜபுரோஹித꞉ ।
அப்³ரவீத்³த⁴ர்மஸம்யுக்தம் புநரேவாபரம் வச꞉ ॥ 1 ॥

புருஷஸ்யேஹ ஜாதஸ்ய ப⁴வந்தி கு³ரவஸ்த்ரய꞉ ।
ஆசார்யஶ்சைவ காகுத்ஸ்த² பிதா மாதா ச ராக⁴வ ॥ 2 ॥

பிதா ஹ்யேநம் ஜநயதி புருஷம் புருஷர்ஷப⁴ ।
ப்ரஜ்ஞாம் த³தா³தி சாசார்யஸ்தஸ்மாத்ஸ கு³ருருச்யதே ॥ 3 ॥

ஸோ(அ)ஹம் தே பிதுராசார்யஸ்தவ சைவ பரந்தப ।
மம த்வம் வசநம் குர்வந் நாதிவர்தே꞉ ஸதாங்க³திம் ॥ 4 ॥

இமா ஹி தே பரிஷத³꞉ ஶ்ரேணயஶ்ச த்³விஜாஸ்ததா² ।
ஏஷு தாத சரந் த⁴ர்மம் நாதிவர்தே꞉ ஸதாங்க³திம் ॥ 5 ॥

வ்ருத்³தா⁴யா த⁴ர்மஶீலாயா꞉ மாதுர்நார்ஹஸ்யவர்திதும் ।
அஸ்யாஸ்து வசநம் குர்வந் நாதிவர்தே꞉ ஸதாங்க³திம் ॥ 6 ॥

ப⁴ரதஸ்ய வச꞉ குர்வந் யாசமாநஸ்ய ராக⁴வ ।
ஆத்மாநம் நாதிவர்தேஸ்த்வம் ஸத்யத⁴ர்மபராக்ரம ॥ 7 ॥

ஏவம் மது⁴ரமுக்தஸ்து கு³ருணா ராக⁴வ꞉ ஸ்வயம் ।
ப்ரத்யுவாச ஸமாஸீநம் வஸிஷ்ட²ம் புருஷர்ஷப⁴꞉ ॥ 8 ॥

யந்மாதாபிதரௌ வ்ருத்தம் தநயே குருத꞉ ஸதா³ ।
ந ஸுப்ரதிகரம் தத்து மாத்ரா பித்ரா ச யத்க்ருதம் ॥ 9 ॥

யதா²ஶக்தி ப்ரதா³நேந ஸ்நாபநோச்சா²த³நேந ச ।
நித்யம் ச ப்ரியவாதே³ந ததா² ஸம்வர்த⁴நேந ச ॥ 10 ॥

ஸ ஹி ராஜா ஜநயிதா பிதா த³ஶரதோ² மம ।
ஆஜ்ஞாதம் யந்மயா தஸ்ய ந தந்மித்²யா ப⁴விஷ்யதி ॥ 11 ॥

ஏவமுக்தஸ்து ராமேண ப⁴ரத꞉ ப்ரத்யநந்தரம் ।
உவாச பரமோதா³ர꞉ ஸூதம் பரமது³ர்மநா꞉ ॥ 12 ॥

இஹ மே ஸ்த²ண்டி³லே ஶீக்⁴ரம் குஶாநாஸ்தர ஸாரதே² ।
ஆர்யம் ப்ரத்யுபவேக்ஷ்யாமி யாவந்மே ந ப்ரஸீத³தி ॥ 13 ॥

அநாஹாரோ நிராளோகோ த⁴நஹீநோ யதா² த்³விஜ꞉ ।
ஶேஷ்யே புரஸ்தாத் ஶாலாயா꞉ யாவந்ந ப்ரதியாஸ்யதி ॥ 14 ॥

ஸ து ராமமவேக்ஷந்தம் ஸுமந்த்ரம் ப்ரேக்ஷ்ய து³ர்மநா꞉ ।
குஶோத்தரமுபஸ்தா²ப்ய பூ⁴மாவேவாஸ்தரத் ஸ்வயம் ॥ 15 ॥

தமுவாச மஹாதேஜா꞉ ராமோ ராஜர்ஷிஸத்தம꞉ ।
கிம் மாம் ப⁴ரத குர்வாணம் தாத ப்ரத்யுபவேக்ஷ்யஸி ॥ 16 ॥

ப்³ராஹ்மணோ ஹ்யேகபார்ஶ்வேந நராந் ரோத்³து⁴மிஹார்ஹதி ।
ந து மூர்தா⁴பி⁴ஷிக்தாநாம் விதி⁴꞉ ப்ரத்யுபவேஶநே ॥ 17 ॥

உத்திஷ்ட² நரஶார்தூ³ள ஹித்வைதத்³தா³ருணம் வ்ரதம் ।
புரவர்யாமித꞉ க்ஷிப்ரமயோத்⁴யாம் யாஹி ராக⁴வ ॥ 18 ॥

ஆஸீநஸ்த்வேவ ப⁴ரத꞉ பௌரஜாநபத³ம் ஜநம் ।
உவாச ஸர்வத꞉ ப்ரேக்ஷ்ய கிமார்யம் நாநுஶாஸத² ॥ 19 ॥

தே தமூசுர்மஹாத்மாநம் பௌரஜாநபதா³ ஜநா꞉ ।
காகுத்ஸ்த²மபி⁴ஜாநீம꞉ ஸம்யக்³வத³தி ராக⁴வ꞉ ॥ 20 ॥

ஏஷோ(அ)பி ஹி மஹாபா⁴க³꞉ பிதுர்வசஸி திஷ்ட²தி ।
அதைவ ந ஶக்தா꞉ ஸ்மோ வ்யாவர்தயிதுமஞ்ஜஸா ॥ 21 ॥

தேஷாமாஜ்ஞாய வசநம் ராமோ வசநமப்³ரவீத் ।
ஏவம் நிபோ³த⁴ வசநம் ஸுஹ்ருதா³ம் த⁴ர்மசக்ஷுஷாம் ॥ 22 ॥

ஏதச்சைவோப⁴யம் ஶ்ருத்வா ஸம்யக் ஸம்பஶ்ய ராக⁴வ ।
உத்திஷ்ட² த்வம் மஹாபா³ஹோ மாம் ச ஸ்ப்ருஶ ததோ²த³கம் ॥ 23 ॥

அதோ²த்தா²ய ஜலம் ஸ்ப்ருஷ்ட்வா ப⁴ரதோ வாக்யமப்³ரவீத் ।
ஶ்ர்ருண்வந்து மே பரிஷதோ³ மந்த்ரிண꞉ ஶ்ரேணயஸ்ததா² ॥ 24 ॥

ந யாசே பிதரம் ராஜ்யம் நாநுஶாஸாமி மாதரம் ।
ஆர்யம் பரமத⁴ர்மஜ்ஞம் நாநுஜாநாமி ராக⁴வம் ॥ 25 ॥

யதி³ த்வவஶ்யம் வஸ்தவ்யம் கர்தவ்யம் ச பிதுர்வச꞉ ।
அஹமேவ நிவத்ஸ்யாமி சதுர்த³ஶ ஸமா வநே ॥ 26 ॥

த⁴ர்மாத்மா தஸ்ய தத்²யேந ப்⁴ராதுர்வாக்யேந விஸ்மித꞉ ।
உவாச ராம꞉ ஸம்ப்ரேக்ஷ்ய பௌரஜாநபத³ம் ஜநம் ॥ 27 ॥

விக்ரீதமாஹிதம் க்ரீதம் யத் பித்ரா ஜீவதா மம ।
ந தல்லோபயிதும் ஶக்யம் மயா வா ப⁴ரதேந வா ॥ 28 ॥

உபதி⁴ர்ந மயா கார்ய்யோ வநவாஸே ஜுகு³ப்ஸித꞉ ।
யுக்தமுக்தம் ச கைகேய்யா பித்ரா மே ஸுக்ருதம் க்ருதம் ॥ 29 ॥

ஜாநாமி ப⁴ரதம் க்ஷாந்தம் கு³ருஸத்காரகாரிணம் ।
ஸர்வமேவாத்ர கல்யாணம் ஸத்யஸந்தே⁴ மஹாத்மநி ॥ 30 ॥

அநேந த⁴ர்மஶீலேந வநாத் ப்ரத்யாக³த꞉ புந꞉ ।
ப்⁴ராத்ரா ஸஹ ப⁴விஷ்யாமி ப்ருதி²வ்யா꞉ பதிருத்தம꞉ ॥ 31 ॥

வ்ருதோ ராஜா ஹி கைகேய்யா மயா தத்³வசநம் க்ருதம் ।
அந்ருதந்மோசயாநேந பிதரம் தம் மஹீபதிம் ॥ 32 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஏகாத³ஶோத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 111 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ த்³வாத³ஶோத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ (112) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed