Ayodhya Kanda Sarga 112 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ த்³வாத³ஶோத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ (112)


॥ பாது³காப்ரதா³நம் ॥

தமப்ரதிமதேஜோப்⁴யாம் ப்⁴ராத்ருப்⁴யாம் ரோமஹர்ஷணம் ।
விஸ்மிதா꞉ ஸங்க³மம் ப்ரேக்ஷ்ய ஸமவேதா மஹர்ஷய꞉ ॥ 1 ॥

அந்தர்ஹிதாஸ்த்வ்ருஷிக³ணா꞉ ஸித்³தா⁴ஶ்ச பரமர்ஷய꞉ ।
தௌ ப்⁴ராதரௌ மஹாத்மாநௌ மஹாத்மாநௌ காகுத்ஸ்தௌ² ப்ரஶஶம்ஸிரே ॥ 2 ॥

ஸ த⁴ந்யோ யஸ்ய புத்ரௌ த்³வௌ த⁴ர்மஜ்ஞௌ த⁴ர்மவிக்ரமௌ ।
ஶ்ருத்வா வயம் ஹி ஸம்பா⁴ஷாமுப⁴யோ꞉ ஸ்ப்ருஹயாமஹே ॥ 3 ॥

ததஸ்த்வ்ருஷிக³ணா꞉ க்ஷிப்ரம் த³ஶக்³ரீவவதை⁴ஷிண꞉ ।
ப⁴ரதம் ராஜஶார்தூ³ளமித்யூசு꞉ ஸங்க³தா வச꞉ ॥ 4 ॥

குலே ஜாத மஹாப்ராஜ்ஞ மஹாவ்ருத்த மஹாயஶ꞉ ।
க்³ராஹ்யம் ராமஸ்ய வாக்யம் தே பிதரம் யத்³யவேக்ஷஸே ॥ 5 ॥

ஸதா³ந்ருணமிமம் ராமம் வயமிச்சா²மஹே பிது꞉ ।
அந்ருணத்வாச்ச கைகேய்யா꞉ ஸ்வர்க³ம் த³ஶரதோ² க³த꞉ ॥ 6 ॥

ஏதாவது³க்த்வா வசநம் க³ந்த⁴ர்வா꞉ ஸமஹர்ஷய꞉ ।
ராஜர்ஷயஶ்சைவ ததா³ ஸர்வே ஸ்வாம்ஸ்வாம் க³திம் க³தா꞉ ॥ 7 ॥

ஹ்லாதி³தஸ்தேந வாக்யேந ஶுபே⁴ந ஶுப⁴த³ர்ஶந꞉ ।
ராம꞉ ஸம்ஹ்ருஷ்டவத³நஸ்தாந்ருஷீநப்⁴யபூஜயத் ॥ 8 ॥

ஸ்ரஸ்தகா³த்ரஸ்து ப⁴ரத꞉ ஸ வாசா ஸஜ்ஜமாநயா ।
க்ருதாஞ்ஜலிரித³ம் வாக்யம் ராக⁴வம் புநரப்³ரவீத் ॥ 9 ॥

ராஜத⁴ர்மமநுப்ரேக்ஷ்ய குலத⁴ர்மாநுஸந்ததிம் ।
கர்துமர்ஹஸி காகுத்ஸ்த² மம மாதுஶ்ச யாசநாம் ॥ 10 ॥

ரக்ஷிதும் ஸுமஹத்³ராஜ்யமஹமேகஸ்து நோத்ஸஹே ।
பௌரஜாநபதா³ம்ஶ்சாபி ரக்தாந் ரஞ்ஜயிதும் ததா² ॥ 11 ॥

ஜ்ஞாதயஶ்ச ஹி யோதா⁴ஶ்ச மித்ராணி ஸுஹ்ருத³ஶ்ச ந꞉ ।
த்வாமேவ ப்ரதிகாங்க்ஷந்தே பர்ஜந்யமிவ கர்ஷகா꞉ ॥ 12 ॥

இத³ம் ராஜ்யம் மஹாப்ராஜ்ஞ ஸ்தா²பய ப்ரதிபத்³ய ஹி ।
ஶக்திமாநஸி காகுத்ஸ்த² லோகஸ்ய பரிபாலநே ॥ 13 ॥

இத்யுக்த்வா ந்யபதத்³ப்⁴ராது꞉ பாத³யோர்ப⁴ரதஸ்ததா³ ।
ப்⁴ருஶம் ஸம்ப்ரார்த²யாமாஸ ராமமேவ ப்ரியம்வத³꞉ ॥ 14 ॥

தமங்கே ப்⁴ராதரம் க்ருத்வா ராமோ வசநமப்³ரவீத் ।
ஶ்யாமம் ளிநபத்ராக்ஷம் மத்தஹம்ஸஸ்வரம் ஸ்வயம் ॥ 15 ॥

ஆக³தா த்வாமியம் பு³த்³தி⁴꞉ ஸ்வஜா வைநயிகீ ச யா ।
ப்⁴ருஶமுத்ஸஹஸே தாத ரக்ஷிதும் ப்ருதி²வீமபி ॥ 16 ॥

அமாத்யைஶ்ச ஸுஹ்ருத்³பி⁴ஶ்ச பு³த்³தி⁴மத்³பி⁴ஶ்ச மந்த்ரிபி⁴꞉ ।
ஸர்வகார்யாணி ஸம்மந்த்ர்ய ஸுமஹாந்த்யபி காரய ॥ 17 ॥

லக்ஷ்மீஶ்சந்த்³ராத³பேயாத்³வா ஹிமவாந் வா ஹிமம் த்யஜேத் ।
அதீயாத் ஸாக³ரோ வேலாம் ந ப்ரதிஜ்ஞாமஹம் பிது꞉ ॥ 18 ॥

காமாத்³வா தாத லோபா⁴த்³வா மாத்ரா துப்⁴யமித³ம் க்ருதம் ।
ந தந்மநஸி கர்தவ்யம் வர்திதவ்யம் ச மாத்ருவத் ॥ 19 ॥

ஏவம் ப்³ருவாணம் ப⁴ரத꞉ கௌஸல்யாஸுதமப்³ரவீத் ।
தேஜஸா(ஆ)தி³த்யஸங்காஶம் ப்ரதிபச்சந்த்³ரத³ர்ஶநம் ॥ 20 ॥

அதி⁴ரோஹார்ய பாதா³ப்⁴யாம் பாது³கே ஹேமபூ⁴ஷிதே ।
ஏதே ஹி ஸர்வலோகஸ்ய யோக³க்ஷேமம் விதா⁴ஸ்யத꞉ ॥ 21 ॥

ஸோ(அ)தி⁴ருஹ்ய நரவ்யாக்⁴ர꞉ பாது³கே ஹ்யவருஹ்ய ச ।
ப்ராயச்ச²த் ஸுமஹாதேஜா꞉ ப⁴ரதாய மஹாத்மநே ॥ 22 ॥

ஸ பாது³கே ஸம்ப்ரணம்ய ராமம் வசநமப்³ரவீத் ।
சதுர்த³ஶ ஹி வர்ஷாணி ஜடாசீரத⁴ரோ ஹ்யஹம் ॥ 23 ॥

ப²லமூலாஶநோ வீர ப⁴வேயம் ரகு⁴நந்த³ந ।
தவாக³மநமாகாங்க்ஷந் வஸந் வை நக³ராத்³ப³ஹி꞉ ॥ 24 ॥

தவ பாது³கயோர்ந்யஸ்தராஜ்யதந்த்ர꞉ பரந்தப ।
சதுர்த³ஶே ஹி ஸம்பூர்ணே வர்ஷே(அ)ஹநி ரகூ⁴த்தம ॥ 25 ॥

ந த்³ரக்ஷ்யாமி யதி³ த்வாம் து ப்ரவேக்ஷ்யாமி ஹுதாஶநம் ।
ததே²தி ச ப்ரதிஜ்ஞாய தம் பரிஷ்வஜ்ய ஸாத³ரம் ॥ 26 ॥

ஶத்ருக்⁴நம் ச பரிஷ்வஜ்ய ப⁴ரதம் சேத³மப்³ரவீத் ।
மாதரம் ரக்ஷ கைகேயீம் மா ரோஷம் குரு தாம் ப்ரதி ॥ 27 ॥

மயா ச ஸீதயா சைவ ஶப்தோ(அ)ஸி ரகு⁴ஸத்தம ।
இத்யுக்த்வா(அ)ஶ்ருபரீதாக்ஷோ ப்⁴ராதரம் விஸஸர்ஜ ஹ ॥ 28 ॥

ஸ பாது³கே தே ப⁴ரத꞉ ப்ரதாபவாந்
ஸ்வலங்க்ருதே ஸம்பரிபூஜ்ய த⁴ர்மவித் ।
ப்ரத³க்ஷிணம் சைவ சகார ராக⁴வம்
சகார சைவோத்தமநாக³மூர்த⁴நி ॥ 29 ॥

அதா²நுபூர்வ்யாத் ப்ரதிநந்த்³ய தம் ஜநம்
கு³ரூம்ஶ்ச மந்த்ரிப்ரக்ருதீஸ்ததா²நுஜௌ ।
வ்யஸர்ஜயத்³ராக⁴வவம்ஶவர்த⁴ந꞉
ஸ்தி²ர꞉ ஸ்வத⁴ர்மே ஹிமவாநிவாசல꞉ ॥ 30 ॥

தம் மாதரோ பா³ஷ்பக்³ருஹீதகண்ட்²யோ
து³꞉கே²ந நாமந்த்ரயிதும் ஹி ஶேகு꞉ ।
ஸ த்வேவ மாத்ரூரபி⁴வாத்³ய ஸர்வா꞉
ருத³ந் குடீம் ஸ்வாம் ப்ரவிவேஶ ராம꞉ ॥ 31 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ த்³வாத³ஶோத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 112 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ த்ரயோத³ஶோத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ (113) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed