Ayodhya Kanda Sarga 107 – అయోధ్యాకాండ సప్తోత్తరశతతమః సర్గః (౧౦౭)


|| రామప్రతివచనమ్ ||

పునరేవం బ్రువాణం తం భరతం లక్ష్మణాగ్రజః |
ప్రత్యువాచ తతః శ్రీమాన్ జ్ఞాతిమధ్యేఽభిసత్కృతః || ౧ ||

ఉపపన్నమిదం వాక్యం యత్త్వమేవమభాషథాః |
జాతః పుత్రో దశరథాత్ కైకేయ్యాం రాజసత్తమాత్ || ౨ ||

పురా భ్రాతః పితా నః స మాతరం తే సముద్వహన్ |
మాతామహే సమాశ్రౌషీద్రాజ్యశుల్కమనుత్తమమ్ || ౩ ||

దైవాసురే చ సంగ్రామే జనన్యై తవ పార్థివః |
సంప్రహృష్టో దదౌ రాజా వరమారాధితః ప్రభుః || ౪ ||

తతః సా సంప్రతిశ్రావ్య తవ మాతా యశస్వినీ |
అయాచత నరశ్రేష్ఠం ద్వౌ వరౌ వరవర్ణినీ || ౫ ||

తవ రాజ్యం నరవ్యాఘ్ర మమ ప్రవ్రాజనం తథా |
తౌ చ రాజా తదా తస్యై నియుక్తః ప్రదదౌ వరౌ || ౬ ||

తేన పిత్రాఽహమప్యత్ర నియుక్తః పురుషర్షభ |
చతుర్దశ వనే వాసం వర్షాణి వరదానికమ్ || ౭ ||

సోఽహం వనమిదం ప్రాప్తో నిర్జనం లక్ష్మణాన్వితః |
సీతయా చాప్రతిద్వంద్వః సత్యవాదే స్థితః పితుః || ౮ ||

భవానపి తథేత్యేవ పితరం సత్యవాదినమ్ |
కర్తుమర్హతి రాజేంద్ర క్షిప్రమేవాభిషేచనాత్ || ౯ ||

ఋణాన్మోచయ రాజానం మత్కృతే భరతప్రభుమ్ |
పితరం చాపి ధర్మజ్ఞం మాతరం చాభినందయ || ౧౦ ||

శ్రూయతే హి పురా తాత శ్రుతిర్గీతా యశస్వినా |
గయేన యజమానేన గయేష్వేవ పితన్ ప్రతి || ౧౧ ||

పున్నామ్నో నరకాద్యస్మాత్ పితరం త్రాయతే సుతః |
తస్మాత్ పుత్ర ఇతి ప్రోక్తః పితౄన్ యత్పాతి వా సుతః || ౧౨ ||

ఏష్టవ్యా బహవః పుత్రా గుణవంతో బహుశ్రుతాః |
తేషాం వై సమవేతానామపి కశ్చిద్గయాం వ్రజేత్ || ౧౩ ||

ఏవం రాజర్షయః సర్వే ప్రతీతా రాజనందన |
తస్మాత్ త్రాహి నరశ్రేష్ఠ పితరం నరకాత్ ప్రభో || ౧౪ ||

అయోధ్యాం గచ్ఛ భరత ప్రకృతీరనురంజయ |
శత్రుఘ్నసహితో వీర సహ సర్వైర్ద్విజాతిభిః || ౧౫ ||

ప్రవేక్ష్యే దండకారణ్యమహమప్యవిలంబయన్ |
ఆభ్యాం తు సహితో రాజన్ వైదేహ్యా లక్ష్మణేన చ || ౧౬ ||

త్వం రాజా భరత భవ స్వయం నరాణామ్
వన్యానామహమపి రాజరాణ్మృగాణామ్ |
గచ్ఛత్వం పురవరమద్య సంప్రహృష్టః
సంహృష్టస్త్వహమపి దండకాన్ ప్రవేక్ష్యే || ౧౭ ||

ఛాయాం తే దినకరభాః ప్రబాధమానమ్
వర్షత్రం భరత కరోతు మూర్ధ్ని శీతామ్ |
ఏతేషామహమపి కాననద్రుమాణాం
ఛాయాం తామతిశయినీం సుఖీ శ్రయిష్యే || ౧౮ ||

శత్రుఘ్నః కుశలమతిస్తు తే సహాయః
సౌమిత్రిర్మమ విదితః ప్రధానమిత్రమ్ |
చత్వారస్తనయవరా వయం నరేంద్రమ్
సత్యస్థం భరత చరామ మా విషాదమ్ || ౧౯ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాండే సప్తోత్తరశతతమః సర్గః || ౧౦౭ ||

అయోధ్యాకాండ అష్టోత్తరశతతమః సర్గః (౧౦౮) >>


సంపూర్ణ వాల్మీకి రామాయణ అయోధ్యకాండ చూడండి.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed