Sundarakanda Sarga (Chapter) 59 – సుందరకాండ ఏకోనషష్టితమః సర్గః (౫౯)


|| అనంతకార్యప్రరోచనమ్ ||

ఏతదాఖ్యాయ తత్సర్వం హనుమాన్మారుతాత్మజః |
భూయః సముపచక్రామ వచనం వక్తుముత్తరమ్ || ౧ ||

సఫలో రాఘవోద్యోగః సుగ్రీవస్య చ సంభ్రమః |
శీలమాసాద్య సీతాయా మమ చ ప్రవణం మనః || ౨ ||

[* ఆర్యాయాః సదృశం శీలం సీతాయాః ప్లవగర్షభాః | *]
తపసా ధారయేల్లోకాన్క్రుద్ధో వా నిర్దహేదపి |
సర్వథాతిప్రవృద్ధోఽసౌ రావణో రాక్షసాధిపః || ౩ ||

తస్య తాం స్పృశతో గాత్రం తపసా న వినాశితమ్ |
న తదగ్నిశిఖా కుర్యాత్సంస్పృష్టా పాణినా సతీ || ౪ ||

జనకస్యాత్మజా కుర్యాద్యత్క్రోధకలుషీకృతా |
జాంబవత్ప్రముఖాన్సర్వాననుజ్ఞాప్య మహాహరీన్ || ౫ ||

అస్మిన్నేవం‍గతే కార్యే భవతాం చ నివేదితే |
న్యాయ్యం స్మ సహ వైదేహ్యా ద్రష్టుం తౌ పార్థివాత్మజౌ || ౬ ||

అహమేకోఽపి పర్యాప్తః సరాక్షసగణాం పురీమ్ |
తాం లంకాం తరసా హంతుం రావణం చ మహాబలమ్ || ౭ ||

కిం పునః సహితో వీరైర్బలవద్భిః కృతాత్మభిః |
కృతాస్త్రైః ప్లవగైః శూరైర్భవద్భిర్విజయైషిభిః || ౮ ||

అహం తు రావణం యుద్ధే ససైన్యం సపురఃసరమ్ |
సహపుత్రం వధిష్యామి సహోదరయుతం యుధి || ౯ ||

బ్రాహ్మమైంద్రం చ రౌద్రం చ వాయవ్యం వారుణం తథా |
యది శక్రజితోఽస్త్రాణి దుర్నిరీక్షాణి సంయుగే || ౧౦ ||

తాన్యహం విధమిష్యామి నిహనిష్యామి రాక్షసాన్ |
భవతామభ్యనుజ్ఞాతో విక్రమో మే రుణద్ధి తమ్ || ౧౧ ||

మయాతులా విసృష్టా హి శైలవృష్టిర్నిరంతరా |
దేవానపి రణే హన్యాత్కిం పునస్తాన్నిశాచరాన్ || ౧౨ ||

సాగరోఽప్యతియాద్వేలాం మందరః ప్రచలేదపి |
న జాంబవంతం సమరే కంపయేదరివాహినీ || ౧౩ ||

సర్వరాక్షససంఘానాం రాక్షసా యే చ పూర్వకాః |
అలమేకో వినాశాయ వీరో వాలిసుతః కపిః || ౧౪ ||

పనసస్యోరువేగేన నీలస్య చ మహాత్మనః |
మందరోఽపి విశీర్యేత కిం పునర్యుధి రాక్షసాః || ౧౫ ||

సదేవాసురయక్షేషు గంధర్వోరగపక్షిషు |
మైందస్య ప్రతియోద్ధారం శంసత ద్వివిదస్య వా || ౧౬ ||

అశ్విపుత్రౌ మహాభాగావేతౌ ప్లవగసత్తమౌ |
ఏతయోః ప్రతియోద్ధారం న పశ్యామి రణాజిరే || ౧౭ ||

పితామహవరోత్సేకాత్పరమం దర్పమాస్థితౌ |
అమృతప్రాశినావేతౌ సర్వవానరసత్తమౌ || ౧౮ ||

అశ్వినోర్మాననార్థం హి సర్వలోకపితామహః |
సర్వావధ్యత్వమతులమనయోర్దత్తవాన్పురా || ౧౯ ||

వరోత్సేకేన మత్తౌ చ ప్రమథ్య మహతీం చమూమ్ |
సురాణామమృతం వీరౌ పీతవంతౌ ప్లవంగమౌ || ౨౦ ||

ఏతావేవ హి సంక్రుద్ధౌ సవాజిరథకుంజరామ్ |
లంకాం నాశయితుం శక్తౌ సర్వే తిష్ఠంతు వానరాః || ౨౧ ||

మయైవ నిహతా లంకా దగ్ధా భస్మీకృతా పునః |
రాజమార్గేషు సర్వత్ర నామ విశ్రావితం మయా || ౨౨ ||

జయత్యతిబలో రామో లక్ష్మణశ్చ మహాబలః |
రాజా జయతి సుగ్రీవో రాఘవేణాభిపాలితః || ౨౩ ||

అహం కోసలరాజస్య దాసః పవనసంభవః |
హనుమానితి సర్వత్ర నామ విశ్రావితం మయా || ౨౪ ||

అశోకవనికామధ్యే రావణస్య దురాత్మనః |
అధస్తాచ్ఛింశుపావృక్షే సాధ్వీ కరుణమాస్థితా || ౨౫ ||

రాక్షసీభిః పరివృతా శోకసంతాపకర్శితా |
మేఘలేఖాపరివృతా చంద్రలేఖేవ నిష్ప్రభా || ౨౬ ||

అచింతయంతీ వైదేహీ రావణం బలదర్పితమ్ |
పతివ్రతా చ సుశ్రోణీ అవష్టబ్ధా చ జానకీ || ౨౭ ||

అనురక్తా హి వైదేహీ రామం సర్వాత్మనా శుభా |
అనన్యచిత్తా రామే చ పౌలోమీవ పురందరే || ౨౮ ||

తదేకవాసఃసంవీతా రజోధ్వస్తా తథైవ చ |
శోకసంతాపదీనాంగీ సీతా భర్తృహితే రతా || ౨౯ ||

సా మయా రాక్షసీమధ్యే తర్జ్యమానా ముహుర్ముహుః |
రాక్షసీభిర్విరూపాభిర్దృష్టా హి ప్రమదావనే || ౩౦ ||

ఏకవేణీధరా దీనా భర్తృచింతాపరాయణా |
అధఃశయ్యా వివర్ణాంగీ పద్మినీవ హిమాగమే || ౩౧ ||

రావణాద్వినివృత్తార్థా మర్తవ్యకృతనిశ్చయా |
కథంచిన్మృగశాబాక్షీ విశ్వాసముపపాదితా || ౩౨ ||

తతః సంభాషితా చైవ సర్వమర్థం చ దర్శితా |
రామసుగ్రీవసఖ్యం చ శ్రుత్వా ప్రీతిముపాగతా || ౩౩ ||

నియతః సముదాచారో భక్తిర్భర్తరి చోత్తమా |
యన్న హంతి దశగ్రీవం స మహాత్మా కృతాగసమ్ || ౩౪ ||

నిమిత్తమాత్రం రామస్తు వధే తస్య భవిష్యతి |
సా ప్రకృత్యైవ తన్వంగీ తద్వియోగాచ్చ కర్శితా || ౩౫ ||

ప్రతిపత్పాఠశీలస్య విద్యేవ తనుతాం గతా |
ఏవమాస్తే మహాభాగా సీతా శోకపరాయణా |
యదత్ర ప్రతికర్తవ్యం తత్సర్వముపపద్యతామ్ || ౩౬ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే సుందరకాండే ఏకోనషష్టితమః సర్గః || ౫౯ ||

సుందరకాండ సర్గ – షష్టితమః సర్గః (౬౦) >>


సంపూర్ణ  వాల్మీకి సుందరకాండ చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed