Sundarakanda Sarga (Chapter) 59 – ஸுந்த³ரகாண்ட³ ஏகோனஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉ (59)


॥ அநந்தகார்யப்ரரோசநம் ॥

ஏததா³க்²யாய தத்ஸர்வம் ஹநுமாந்மாருதாத்மஜ꞉ ।
பூ⁴ய꞉ ஸமுபசக்ராம வசநம் வக்துமுத்தரம் ॥ 1 ॥

ஸப²லோ ராக⁴வோத்³யோக³꞉ ஸுக்³ரீவஸ்ய ச ஸம்ப்⁴ரம꞉ ।
ஶீலமாஸாத்³ய ஸீதாயா மம ச ப்ரவணம் மந꞉ ॥ 2 ॥

[* ஆர்யாயா꞉ ஸத்³ருஶம் ஶீலம் ஸீதாயா꞉ ப்லவக³ர்ஷபா⁴꞉ । *]
தபஸா தா⁴ரயேல்லோகாந்க்ருத்³தோ⁴ வா நிர்த³ஹேத³பி ।
ஸர்வதா²திப்ரவ்ருத்³தோ⁴(அ)ஸௌ ராவணோ ராக்ஷஸாதி⁴ப꞉ ॥ 3 ॥

தஸ்ய தாம் ஸ்ப்ருஶதோ கா³த்ரம் தபஸா ந விநாஶிதம் ।
ந தத³க்³நிஶிகா² குர்யாத்ஸம்ஸ்ப்ருஷ்டா பாணிநா ஸதீ ॥ 4 ॥

ஜநகஸ்யாத்மஜா குர்யாத்³யத்க்ரோத⁴கலுஷீக்ருதா ।
ஜாம்ப³வத்ப்ரமுகா²ந்ஸர்வாநநுஜ்ஞாப்ய மஹாஹரீந் ॥ 5 ॥

அஸ்மிந்நேவம்க³தே கார்யே ப⁴வதாம் ச நிவேதி³தே ।
ந்யாய்யம் ஸ்ம ஸஹ வைதே³ஹ்யா த்³ரஷ்டும் தௌ பார்தி²வாத்மஜௌ ॥ 6 ॥

அஹமேகோ(அ)பி பர்யாப்த꞉ ஸராக்ஷஸக³ணாம் புரீம் ।
தாம் லங்காம் தரஸா ஹந்தும் ராவணம் ச மஹாப³லம் ॥ 7 ॥

கிம் புந꞉ ஸஹிதோ வீரைர்ப³லவத்³பி⁴꞉ க்ருதாத்மபி⁴꞉ ।
க்ருதாஸ்த்ரை꞉ ப்லவகை³꞉ ஶூரைர்ப⁴வத்³பி⁴ர்விஜயைஷிபி⁴꞉ ॥ 8 ॥

அஹம் து ராவணம் யுத்³தே⁴ ஸஸைந்யம் ஸபுர꞉ஸரம் ।
ஸஹபுத்ரம் வதி⁴ஷ்யாமி ஸஹோத³ரயுதம் யுதி⁴ ॥ 9 ॥

ப்³ராஹ்மமைந்த்³ரம் ச ரௌத்³ரம் ச வாயவ்யம் வாருணம் ததா² ।
யதி³ ஶக்ரஜிதோ(அ)ஸ்த்ராணி து³ர்நிரீக்ஷாணி ஸம்யுகே³ ॥ 10 ॥

தாந்யஹம் வித⁴மிஷ்யாமி நிஹநிஷ்யாமி ராக்ஷஸாந் ।
ப⁴வதாமப்⁴யநுஜ்ஞாதோ விக்ரமோ மே ருணத்³தி⁴ தம் ॥ 11 ॥

மயாதுலா விஸ்ருஷ்டா ஹி ஶைலவ்ருஷ்டிர்நிரந்தரா ।
தே³வாநபி ரணே ஹந்யாத்கிம் புநஸ்தாந்நிஶாசராந் ॥ 12 ॥

ஸாக³ரோ(அ)ப்யதியாத்³வேலாம் மந்த³ர꞉ ப்ரசலேத³பி ।
ந ஜாம்ப³வந்தம் ஸமரே கம்பயேத³ரிவாஹிநீ ॥ 13 ॥

ஸர்வராக்ஷஸஸங்கா⁴நாம் ராக்ஷஸா யே ச பூர்வகா꞉ ।
அலமேகோ விநாஶாய வீரோ வாலிஸுத꞉ கபி꞉ ॥ 14 ॥

பநஸஸ்யோருவேகே³ந நீலஸ்ய ச மஹாத்மந꞉ ।
மந்த³ரோ(அ)பி விஶீர்யேத கிம் புநர்யுதி⁴ ராக்ஷஸா꞉ ॥ 15 ॥

ஸதே³வாஸுரயக்ஷேஷு க³ந்த⁴ர்வோரக³பக்ஷிஷு ।
மைந்த³ஸ்ய ப்ரதியோத்³தா⁴ரம் ஶம்ஸத த்³விவித³ஸ்ய வா ॥ 16 ॥

அஶ்விபுத்ரௌ மஹாபா⁴கா³வேதௌ ப்லவக³ஸத்தமௌ ।
ஏதயோ꞉ ப்ரதியோத்³தா⁴ரம் ந பஶ்யாமி ரணாஜிரே ॥ 17 ॥

பிதாமஹவரோத்ஸேகாத்பரமம் த³ர்பமாஸ்தி²தௌ ।
அம்ருதப்ராஶிநாவேதௌ ஸர்வவாநரஸத்தமௌ ॥ 18 ॥

அஶ்விநோர்மாநநார்த²ம் ஹி ஸர்வலோகபிதாமஹ꞉ ।
ஸர்வாவத்⁴யத்வமதுலமநயோர்த³த்தவாந்புரா ॥ 19 ॥

வரோத்ஸேகேந மத்தௌ ச ப்ரமத்²ய மஹதீம் சமூம் ।
ஸுராணாமம்ருதம் வீரௌ பீதவந்தௌ ப்லவங்க³மௌ ॥ 20 ॥

ஏதாவேவ ஹி ஸங்க்ருத்³தௌ⁴ ஸவாஜிரத²குஞ்ஜராம் ।
லங்காம் நாஶயிதும் ஶக்தௌ ஸர்வே திஷ்ட²ந்து வாநரா꞉ ॥ 21 ॥

மயைவ நிஹதா லங்கா த³க்³தா⁴ ப⁴ஸ்மீக்ருதா புந꞉ ।
ராஜமார்கே³ஷு ஸர்வத்ர நாம விஶ்ராவிதம் மயா ॥ 22 ॥

ஜயத்யதிப³லோ ராமோ லக்ஷ்மணஶ்ச மஹாப³ல꞉ ।
ராஜா ஜயதி ஸுக்³ரீவோ ராக⁴வேணாபி⁴பாலித꞉ ॥ 23 ॥

அஹம் கோஸலராஜஸ்ய தா³ஸ꞉ பவநஸம்ப⁴வ꞉ ।
ஹநுமாநிதி ஸர்வத்ர நாம விஶ்ராவிதம் மயா ॥ 24 ॥

அஶோகவநிகாமத்⁴யே ராவணஸ்ய து³ராத்மந꞉ ।
அத⁴ஸ்தாச்சி²ம்ஶுபாவ்ருக்ஷே ஸாத்⁴வீ கருணமாஸ்தி²தா ॥ 25 ॥

ராக்ஷஸீபி⁴꞉ பரிவ்ருதா ஶோகஸந்தாபகர்ஶிதா ।
மேக⁴ளேகா²பரிவ்ருதா சந்த்³ரளேகே²வ நிஷ்ப்ரபா⁴ ॥ 26 ॥

அசிந்தயந்தீ வைதே³ஹீ ராவணம் ப³லத³ர்பிதம் ।
பதிவ்ரதா ச ஸுஶ்ரோணீ அவஷ்டப்³தா⁴ ச ஜாநகீ ॥ 27 ॥

அநுரக்தா ஹி வைதே³ஹீ ராமம் ஸர்வாத்மநா ஶுபா⁴ ।
அநந்யசித்தா ராமே ச பௌலோமீவ புரந்த³ரே ॥ 28 ॥

ததே³கவாஸ꞉ஸம்வீதா ரஜோத்⁴வஸ்தா ததை²வ ச ।
ஶோகஸந்தாபதீ³நாங்கீ³ ஸீதா ப⁴ர்த்ருஹிதே ரதா ॥ 29 ॥

ஸா மயா ராக்ஷஸீமத்⁴யே தர்ஜ்யமாநா முஹுர்முஹு꞉ ।
ராக்ஷஸீபி⁴ர்விரூபாபி⁴ர்த்³ருஷ்டா ஹி ப்ரமதா³வநே ॥ 30 ॥

ஏகவேணீத⁴ரா தீ³நா ப⁴ர்த்ருசிந்தாபராயணா ।
அத⁴꞉ஶய்யா விவர்ணாங்கீ³ பத்³மிநீவ ஹிமாக³மே ॥ 31 ॥

ராவணாத்³விநிவ்ருத்தார்தா² மர்தவ்யக்ருதநிஶ்சயா ।
கத²ஞ்சிந்ம்ருக³ஶாபா³க்ஷீ விஶ்வாஸமுபபாதி³தா ॥ 32 ॥

தத꞉ ஸம்பா⁴ஷிதா சைவ ஸர்வமர்த²ம் ச த³ர்ஶிதா ।
ராமஸுக்³ரீவஸக்²யம் ச ஶ்ருத்வா ப்ரீதிமுபாக³தா ॥ 33 ॥

நியத꞉ ஸமுதா³சாரோ ப⁴க்திர்ப⁴ர்தரி சோத்தமா ।
யந்ந ஹந்தி த³ஶக்³ரீவம் ஸ மஹாத்மா க்ருதாக³ஸம் ॥ 34 ॥

நிமித்தமாத்ரம் ராமஸ்து வதே⁴ தஸ்ய ப⁴விஷ்யதி ।
ஸா ப்ரக்ருத்யைவ தந்வங்கீ³ தத்³வியோகா³ச்ச கர்ஶிதா ॥ 35 ॥

ப்ரதிபத்பாட²ஶீலஸ்ய வித்³யேவ தநுதாம் க³தா ।
ஏவமாஸ்தே மஹாபா⁴கா³ ஸீதா ஶோகபராயணா ।
யத³த்ர ப்ரதிகர்தவ்யம் தத்ஸர்வமுபபத்³யதாம் ॥ 36 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ ஏகோநஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 59 ॥

ஸுந்த³ரகாண்ட³ ஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉ (60)>>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ஸுந்த³ரகாண்ட³ம் பார்க்க.

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது

error: Not allowed
%d bloggers like this: