Sundarakanda Sarga (Chapter) 36 – సుందరకాండ షట్త్రింశః సర్గః (౩౬)


|| అంగులీయకప్రదానమ్ ||

భూయ ఏవ మహాతేజా హనుమాన్మారుతాత్మజః |
అబ్రవీత్ప్రశ్రితం వాక్యం సీతాప్రత్యయకారణాత్ || ౧ ||

వానరోఽహం మహాభాగే దూతో రామస్య ధీమతః |
రామనామాంకితం చేదం పశ్య దేవ్యంగులీయకమ్ || ౨ ||

ప్రత్యయార్థం తవానీతం తేన దత్తం మహాత్మనా |
సమాశ్వసిహి భద్రం తే క్షీణదుఃఖఫలా హ్యసి || ౩ ||

గృహీత్వా ప్రేక్షమాణా సా భర్తుః కరవిభూషణమ్ |
భర్తారమివ సంప్రాప్తా జానకీ ముదితాఽభవత్ || ౪ ||

చారు తద్వదనం తస్యాస్తామ్రశుక్లాయతేక్షణమ్ |
అశోభత విశాలాక్ష్యా రాహుముక్త ఇవోడురాట్ || ౫ ||

తతః సా హ్రీమతీ బాలా భర్తృసందేశహర్షితా |
పరితుష్టా ప్రియం కృత్వా ప్రశశంస మహాకపిమ్ || ౬ ||

విక్రాంతస్త్వం సమర్థస్త్వం ప్రాజ్ఞస్త్వం వానరోత్తమ |
యేనేదం రాక్షసపదం త్వయైకేన ప్రధర్షితమ్ || ౭ ||

శతయోజనవిస్తీర్ణః సాగరో మకరాలయః |
విక్రమశ్లాఘనీయేన క్రమతా గోష్పదీకృతః || ౮ ||

న హి త్వాం ప్రాకృతం మన్యే వానరం వానరర్షభ |
యస్య తే నాస్తి సంత్రాసో రావణాన్నాపి సంభ్రమః || ౯ ||

అర్హసే చ కపిశ్రేష్ఠ మయా సమభిభాషితుమ్ |
యద్యసి ప్రేషితస్తేన రామేణ విదితాత్మనా || ౧౦ ||

ప్రేషయిష్యతి దుర్ధర్షో రామో న హ్యపరీక్షితమ్ |
పరాక్రమమవిజ్ఞాయ మత్సకాశం విశేషతః || ౧౧ ||

దిష్ట్యా స కుశలీ రామో ధర్మాత్మా సత్యసంగరః |
లక్ష్మణశ్చ మహాతేజాః సుమిత్రానందవర్ధనః || ౧౨ ||

కుశలీ యది కాకుత్స్థః కిం ను సాగరమేఖలామ్ |
మహీం దహతి కోపేన యుగాంతాగ్నిరివోత్థితః || ౧౩ ||

అథవా శక్తిమంతౌ తౌ సురాణామపి నిగ్రహే |
మమైవ తు న దుఃఖానామస్తి మన్యే విపర్యయః || ౧౪ ||

కచ్చిన్న వ్యథితో రామః కచ్చిన్న పరితప్యతే |
ఉత్తరాణి చ కార్యాణి కురుతే పురుషోత్తమః || ౧౫ ||

కచ్చిన్న దీనః సంభ్రాంతః కార్యేషు చ న ముహ్యతి |
కచ్చిత్పురుషకార్యాణి కురుతే నృపతేః సుతః || ౧౬ ||

ద్వివిధం త్రివిధోపాయముపాయమపి సేవతే |
విజిగీషుః సుహృత్కచ్చిన్మిత్రేషు చ పరంతపః || ౧౭ ||

కచ్చిన్మిత్రాణి లభతే మిత్రైశ్చాప్యభిగమ్యతే |
కచ్చిత్కల్యాణమిత్రశ్చ మిత్రైశ్చాపి పురస్కృతః || ౧౮ ||

కచ్చిదాశాస్తి దేవానాం ప్రసాదం పార్థివాత్మజః |
కచ్చిత్పురుషకారం చ దైవం చ ప్రతిపద్యతే || ౧౯ ||

కచ్చిన్న విగతస్నేహః వివాసాన్మయి రాఘవః | [ప్రసాదాత్]
కచ్చిన్మాం వ్యసనాదస్మాన్మోక్షయిష్యతి వానర || ౨౦ ||

సుఖానాముచితో నిత్యమసుఖానామనూచితః |
దుఃఖముత్తరమాసాద్య కచ్చిద్రామో న సీదతి || ౨౧ ||

కౌసల్యాయాస్తథా కచ్చిత్సుమిత్రాయాస్తథైవ చ |
అభీక్ష్ణం శ్రూయతే కచ్చిత్కుశలం భరతస్య చ || ౨౨ ||

మన్నిమిత్తేన మానార్హః కచ్చిచ్ఛోకేన రాఘవః |
కచ్చిన్నాన్యమనా రామః కచ్చిన్మాం తారయిష్యతి || ౨౩ ||

కచ్చిదక్షౌహిణీం భీమాం భరతో భ్రాతృవత్సలః |
ధ్వజినీం మంత్రిభిర్గుప్తాం ప్రేషయిష్యతి మత్కృతే || ౨౪ ||

వానరాధిపతిః శ్రీమాన్సుగ్రీవః కచ్చిదేష్యతి |
మత్కృతే హరిభిర్వీరైర్వృతో దంతనఖాయుధైః || ౨౫ ||

కచ్చిచ్చ లక్ష్మణః శూరః సుమిత్రానందవర్ధనః |
అస్త్రవిచ్ఛరజాలేన రాక్షసాన్విధమిష్యతి || ౨౬ ||

రౌద్రేణ కచ్చిదస్త్రేణ జ్వలతా నిహతం రణే |
ద్రక్ష్యామ్యల్పేన కాలేన రావణం ససుహృజ్జనమ్ || ౨౭ ||

కచ్చిన్న తద్ధేమసమానవర్ణం
తస్యాననం పద్మసమానగంధి |
మయా వినా శుష్యతి శోకదీనం
జలక్షయే పద్మమివాతపేన ||౨౮ ||

ధర్మాపదేశాత్త్యజతశ్చ రాజ్యం
మాం చాప్యరణ్యం నయతః పదాతిమ్ |
నాసీద్వ్యథా యస్య న భీర్న శోకః
కచ్చిచ్చ ధైర్యం హృదయే కరోతి || ౨౯ ||

న చాస్య మాతా న పితా చ నాన్యః
స్నేహాద్విశిష్టోఽస్తి మయా సమో వా |
తావత్త్వహం దూత జిజీవిషేయం
యావత్ప్రవృత్తిం శృణుయాం ప్రియస్య || ౩౦ ||

ఇతీవ దేవీ వచనం మహార్థం
తం వానరేంద్రం మధురార్థముక్త్వా |
శ్రోతుం పునస్తస్య వచోఽభిరామం
రామార్థయుక్తం విరరామ రామా || ౩౧ ||

సీతాయా వచనం శ్రుత్వా మారుతిర్భీమవిక్రమః |
శిరస్యంజలిమాధాయ వాక్యముత్తరమబ్రవీత్ || ౩౨ ||

న త్వామిహస్థాం జానీతే రామః కమలలోచనే |
తేన త్వాం నానయత్యాశు శచీమివ పురందరః || ౩౩ ||

శ్రుత్వైవ తు వచో మహ్యం క్షిప్రమేష్యతి రాఘవః |
చమూం ప్రకర్షన్మహతీం హర్యృక్షగణసం‍కులామ్ || ౩౪ ||

విష్టంభయిత్వా బాణౌఘైరక్షోభ్యం వరుణాలయమ్ |
కరిష్యతి పురీం లంకాం కాకుత్స్థః శాంతరాక్షసామ్ || ౩౫ ||

తత్ర యద్యంతరా మృత్యుర్యది దేవాః సహాసురాః |
స్థాస్యంతి పథి రామస్య స తానపి వధిష్యతి || ౩౬ ||

తవాదర్శనజేనార్యే శోకేన స పరిప్లుతః |
న శర్మ లభతే రామః సింహార్దిత ఇవ ద్విపః || ౩౭ ||

మలయేన చ వింధ్యేన మేరుణా మందరేణ చ |
దర్దురేణ చ తే దేవి శపే మూలఫలేన చ || ౩౮ ||

యథా సునయనం వల్గు బింబోష్ఠం చారుకుండలమ్ |
ముఖం ద్రక్ష్యసి రామస్య పూర్ణచంద్రమివోదితమ్ || ౩౯ ||

క్షిప్రం ద్రక్ష్యసి వైదేహి రామం ప్రస్రవణే గిరౌ |
శతక్రతుమివాసీనం నాకపృష్ఠస్య మూర్ధని || ౪౦ ||

న మాంసం రాఘవో భుంక్తే న చాపి మధు సేవతే |
వన్యం సువిహితం నిత్యం భక్తమశ్నాతి పంచమమ్ || ౪౧ ||

నైవ దం‍శాన్న మశకాన్న కీటాన్న సరీసృపాన్ |
రాఘవోఽపనయేద్గాత్రాత్త్వద్గతేనాంతరాత్మనా || ౪౨ ||

నిత్యం ధ్యానపరో రామో నిత్యం శోకపరాయణః |
నాన్యచ్చింతయతే కించిత్స తు కామవశం గతః || ౪౩ ||

అనిద్రః సతతం రామః సుప్తోఽపి చ నరోత్తమః |
సీతేతి మధురాం వాణీం వ్యాహరన్ప్రతిబుధ్యతే || ౪౪ ||

దృష్ట్వా ఫలం వా పుష్పం వా యద్వాన్యత్సుమనోహరమ్ |
బహుశో హా ప్రియేత్యేవం శ్వసంస్త్వామభిభాషతే || ౪౫ ||

స దేవి నిత్యం పరితప్యమాన-
-స్త్వామేవ సీతేత్యభిభాషమాణః |
ధృఢవ్రతో రాజసుతో మహాత్మా
తవైవ లాభాయ కృతప్రయత్నః || ౪౬ ||

సా రామసం‍కీర్తనవీతశోకా
రామస్య శోకేన సమానశోకా |
శరన్ముఖే సాంబుదశేషచంద్రా
నిశేవ వైదేహసుతా బభూవ || ౪౭ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే సుందరకాండే షట్త్రింశః సర్గః || ౩౬ ||

సుందరకాండ – సప్తత్రింశః సర్గః (౩౭) >>


సంపూర్ణ  వాల్మీకి సుందరకాండ చూడండి.


ಗಮನಿಸಿ :"ಪ್ರಭಾತ ಸ್ತೋತ್ರನಿಧಿ" ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. Click here to buy

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు.

error: Not allowed