Sundarakanda Sarga (Chapter) 36 – ஸுந்த³ரகாண்ட³ ஷட்த்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (36)


॥ அங்கு³ளீயகப்ரதா³நம் ॥

பூ⁴ய ஏவ மஹாதேஜா ஹநுமாந்மாருதாத்மஜ꞉ ।
அப்³ரவீத்ப்ரஶ்ரிதம் வாக்யம் ஸீதாப்ரத்யயகாரணாத் ॥ 1 ॥

வாநரோ(அ)ஹம் மஹாபா⁴கே³ தூ³தோ ராமஸ்ய தீ⁴மத꞉ ।
ராமநாமாங்கிதம் சேத³ம் பஶ்ய தே³வ்யங்கு³ளீயகம் ॥ 2 ॥

ப்ரத்யயார்த²ம் தவாநீதம் தேந த³த்தம் மஹாத்மநா ।
ஸமாஶ்வஸிஹி ப⁴த்³ரம் தே க்ஷீணது³꞉க²ப²லா ஹ்யஸி ॥ 3 ॥

க்³ருஹீத்வா ப்ரேக்ஷமாணா ஸா ப⁴ர்து꞉ கரவிபூ⁴ஷணம் ।
ப⁴ர்தாரமிவ ஸம்ப்ராப்தா ஜாநகீ முதி³தா(அ)ப⁴வத் ॥ 4 ॥

சாரு தத்³வத³நம் தஸ்யாஸ்தாம்ரஶுக்லாயதேக்ஷணம் ।
அஶோப⁴த விஶாலாக்ஷ்யா ராஹுமுக்த இவோடு³ராட் ॥ 5 ॥

தத꞉ ஸா ஹ்ரீமதீ பா³லா ப⁴ர்த்ருஸந்தே³ஶஹர்ஷிதா ।
பரிதுஷ்டா ப்ரியம் க்ருத்வா ப்ரஶஶம்ஸ மஹாகபிம் ॥ 6 ॥

விக்ராந்தஸ்த்வம் ஸமர்த²ஸ்த்வம் ப்ராஜ்ஞஸ்த்வம் வாநரோத்தம ।
யேநேத³ம் ராக்ஷஸபத³ம் த்வயைகேந ப்ரத⁴ர்ஷிதம் ॥ 7 ॥

ஶதயோஜநவிஸ்தீர்ண꞉ ஸாக³ரோ மகராளய꞉ ।
விக்ரமஶ்லாக⁴நீயேந க்ரமதா கோ³ஷ்பதீ³க்ருத꞉ ॥ 8 ॥

ந ஹி த்வாம் ப்ராக்ருதம் மந்யே வாநரம் வாநரர்ஷப⁴ ।
யஸ்ய தே நாஸ்தி ஸந்த்ராஸோ ராவணாந்நாபி ஸம்ப்⁴ரம꞉ ॥ 9 ॥

அர்ஹஸே ச கபிஶ்ரேஷ்ட² மயா ஸமபி⁴பா⁴ஷிதும் ।
யத்³யஸி ப்ரேஷிதஸ்தேந ராமேண விதி³தாத்மநா ॥ 10 ॥

ப்ரேஷயிஷ்யதி து³ர்த⁴ர்ஷோ ராமோ ந ஹ்யபரீக்ஷிதம் ।
பராக்ரமமவிஜ்ஞாய மத்ஸகாஶம் விஶேஷத꞉ ॥ 11 ॥

தி³ஷ்ட்யா ஸ குஶலீ ராமோ த⁴ர்மாத்மா ஸத்யஸங்க³ர꞉ ।
லக்ஷ்மணஶ்ச மஹாதேஜா꞉ ஸுமித்ராநந்த³வர்த⁴ந꞉ ॥ 12 ॥

குஶலீ யதி³ காகுத்ஸ்த²꞉ கிம் நு ஸாக³ரமேக²லாம் ।
மஹீம் த³ஹதி கோபேந யுகா³ந்தாக்³நிரிவோத்தி²த꞉ ॥ 13 ॥

அத²வா ஶக்திமந்தௌ தௌ ஸுராணாமபி நிக்³ரஹே ।
மமைவ து ந து³꞉கா²நாமஸ்தி மந்யே விபர்யய꞉ ॥ 14 ॥

கச்சிந்ந வ்யதி²தோ ராம꞉ கச்சிந்ந பரிதப்யதே ।
உத்தராணி ச கார்யாணி குருதே புருஷோத்தம꞉ ॥ 15 ॥

கச்சிந்ந தீ³ந꞉ ஸம்ப்⁴ராந்த꞉ கார்யேஷு ச ந முஹ்யதி ।
கச்சித்புருஷகார்யாணி குருதே ந்ருபதே꞉ ஸுத꞉ ॥ 16 ॥

த்³விவித⁴ம் த்ரிவிதோ⁴பாயமுபாயமபி ஸேவதே ।
விஜிகீ³ஷு꞉ ஸுஹ்ருத்கச்சிந்மித்ரேஷு ச பரந்தப꞉ ॥ 17 ॥

கச்சிந்மித்ராணி லப⁴தே மித்ரைஶ்சாப்யபி⁴க³ம்யதே ।
கச்சித்கல்யாணமித்ரஶ்ச மித்ரைஶ்சாபி புரஸ்க்ருத꞉ ॥ 18 ॥

கச்சிதா³ஶாஸ்தி தே³வாநாம் ப்ரஸாத³ம் பார்தி²வாத்மஜ꞉ ।
கச்சித்புருஷகாரம் ச தை³வம் ச ப்ரதிபத்³யதே ॥ 19 ॥

கச்சிந்ந விக³தஸ்நேஹ꞉ விவாஸாந்மயி ராக⁴வ꞉ । [ப்ரஸாதா³த்]
கச்சிந்மாம் வ்யஸநாத³ஸ்மாந்மோக்ஷயிஷ்யதி வாநர ॥ 20 ॥

ஸுகா²நாமுசிதோ நித்யமஸுகா²நாமநூசித꞉ ।
து³꞉க²முத்தரமாஸாத்³ய கச்சித்³ராமோ ந ஸீத³தி ॥ 21 ॥

கௌஸல்யாயாஸ்ததா² கச்சித்ஸுமித்ராயாஸ்ததை²வ ச ।
அபீ⁴க்ஷ்ணம் ஶ்ரூயதே கச்சித்குஶலம் ப⁴ரதஸ்ய ச ॥ 22 ॥

மந்நிமித்தேந மாநார்ஹ꞉ கச்சிச்சோ²கேந ராக⁴வ꞉ ।
கச்சிந்நாந்யமநா ராம꞉ கச்சிந்மாம் தாரயிஷ்யதி ॥ 23 ॥

கச்சித³க்ஷௌஹிணீம் பீ⁴மாம் ப⁴ரதோ ப்⁴ராத்ருவத்ஸல꞉ ।
த்⁴வஜிநீம் மந்த்ரிபி⁴ர்கு³ப்தாம் ப்ரேஷயிஷ்யதி மத்க்ருதே ॥ 24 ॥

வாநராதி⁴பதி꞉ ஶ்ரீமாந்ஸுக்³ரீவ꞉ கச்சிதே³ஷ்யதி ।
மத்க்ருதே ஹரிபி⁴ர்வீரைர்வ்ருதோ த³ந்தநகா²யுதை⁴꞉ ॥ 25 ॥

கச்சிச்ச லக்ஷ்மண꞉ ஶூர꞉ ஸுமித்ராநந்த³வர்த⁴ந꞉ ।
அஸ்த்ரவிச்ச²ரஜாலேந ராக்ஷஸாந்வித⁴மிஷ்யதி ॥ 26 ॥

ரௌத்³ரேண கச்சித³ஸ்த்ரேண ஜ்வலதா நிஹதம் ரணே ।
த்³ரக்ஷ்யாம்யல்பேந காலேந ராவணம் ஸஸுஹ்ருஜ்ஜநம் ॥ 27 ॥

கச்சிந்ந தத்³தே⁴மஸமாநவர்ணம்
தஸ்யாநநம் பத்³மஸமாநக³ந்தி⁴ ।
மயா விநா ஶுஷ்யதி ஶோகதீ³நம்
ஜலக்ஷயே பத்³மமிவாதபேந ॥ 28 ॥

த⁴ர்மாபதே³ஶாத்த்யஜதஶ்ச ராஜ்யம்
மாம் சாப்யரண்யம் நயத꞉ பதா³திம் ।
நாஸீத்³வ்யதா² யஸ்ய ந பீ⁴ர்ந ஶோக꞉
கச்சிச்ச தை⁴ர்யம் ஹ்ருத³யே கரோதி ॥ 29 ॥

ந சாஸ்ய மாதா ந பிதா ச நாந்ய꞉
ஸ்நேஹாத்³விஶிஷ்டோ(அ)ஸ்தி மயா ஸமோ வா ।
தாவத்த்வஹம் தூ³த ஜிஜீவிஷேயம்
யாவத்ப்ரவ்ருத்திம் ஶ்ருணுயாம் ப்ரியஸ்ய ॥ 30 ॥

இதீவ தே³வீ வசநம் மஹார்த²ம்
தம் வாநரேந்த்³ரம் மது⁴ரார்த²முக்த்வா ।
ஶ்ரோதும் புநஸ்தஸ்ய வசோ(அ)பி⁴ராமம்
ராமார்த²யுக்தம் விரராம ராமா ॥ 31 ॥

ஸீதாயா வசநம் ஶ்ருத்வா மாருதிர்பீ⁴மவிக்ரம꞉ ।
ஶிரஸ்யஞ்ஜலிமாதா⁴ய வாக்யமுத்தரமப்³ரவீத் ॥ 32 ॥

ந த்வாமிஹஸ்தா²ம் ஜாநீதே ராம꞉ கமலலோசநே ।
தேந த்வாம் நாநயத்யாஶு ஶசீமிவ புரந்த³ர꞉ ॥ 33 ॥

ஶ்ருத்வைவ து வசோ மஹ்யம் க்ஷிப்ரமேஷ்யதி ராக⁴வ꞉ ।
சமூம் ப்ரகர்ஷந்மஹதீம் ஹர்ய்ருக்ஷக³ணஸம்குலாம் ॥ 34 ॥

விஷ்டம்ப⁴யித்வா பா³ணௌகை⁴ரக்ஷோப்⁴யம் வருணாலயம் ।
கரிஷ்யதி புரீம் லங்காம் காகுத்ஸ்த²꞉ ஶாந்தராக்ஷஸாம் ॥ 35 ॥

தத்ர யத்³யந்தரா ம்ருத்யுர்யதி³ தே³வா꞉ ஸஹாஸுரா꞉ ।
ஸ்தா²ஸ்யந்தி பதி² ராமஸ்ய ஸ தாநபி வதி⁴ஷ்யதி ॥ 36 ॥

தவாத³ர்ஶநஜேநார்யே ஶோகேந ஸ பரிப்லுத꞉ ।
ந ஶர்ம லப⁴தே ராம꞉ ஸிம்ஹார்தி³த இவ த்³விப꞉ ॥ 37 ॥

மலயேந ச விந்த்⁴யேந மேருணா மந்த³ரேண ச ।
த³ர்து³ரேண ச தே தே³வி ஶபே மூலப²லேந ச ॥ 38 ॥

யதா² ஸுநயநம் வல்கு³ பி³ம்போ³ஷ்ட²ம் சாருகுண்ட³லம் ।
முக²ம் த்³ரக்ஷ்யஸி ராமஸ்ய பூர்ணசந்த்³ரமிவோதி³தம் ॥ 39 ॥

க்ஷிப்ரம் த்³ரக்ஷ்யஸி வைதே³ஹி ராமம் ப்ரஸ்ரவணே கி³ரௌ ।
ஶதக்ரதுமிவாஸீநம் நாகப்ருஷ்ட²ஸ்ய மூர்த⁴நி ॥ 40 ॥

ந மாம்ஸம் ராக⁴வோ பு⁴ங்க்தே ந சாபி மது⁴ ஸேவதே ।
வந்யம் ஸுவிஹிதம் நித்யம் ப⁴க்தமஶ்நாதி பஞ்சமம் ॥ 41 ॥

நைவ த³ம்ஶாந்ந மஶகாந்ந கீடாந்ந ஸரீஸ்ருபாந் ।
ராக⁴வோ(அ)பநயேத்³கா³த்ராத்த்வத்³க³தேநாந்தராத்மநா ॥ 42 ॥

நித்யம் த்⁴யாநபரோ ராமோ நித்யம் ஶோகபராயண꞉ ।
நாந்யச்சிந்தயதே கிஞ்சித்ஸ து காமவஶம் க³த꞉ ॥ 43 ॥

அநித்³ர꞉ ஸததம் ராம꞉ ஸுப்தோ(அ)பி ச நரோத்தம꞉ ।
ஸீதேதி மது⁴ராம் வாணீம் வ்யாஹரந்ப்ரதிபு³த்⁴யதே ॥ 44 ॥

த்³ருஷ்ட்வா ப²லம் வா புஷ்பம் வா யத்³வாந்யத்ஸுமநோஹரம் ।
ப³ஹுஶோ ஹா ப்ரியேத்யேவம் ஶ்வஸம்ஸ்த்வாமபி⁴பா⁴ஷதே ॥ 45 ॥

ஸ தே³வி நித்யம் பரிதப்யமாந-
-ஸ்த்வாமேவ ஸீதேத்யபி⁴பா⁴ஷமாண꞉ ।
த்⁴ருட⁴வ்ரதோ ராஜஸுதோ மஹாத்மா
தவைவ லாபா⁴ய க்ருதப்ரயத்ந꞉ ॥ 46 ॥

ஸா ராமஸம்கீர்தநவீதஶோகா
ராமஸ்ய ஶோகேந ஸமாநஶோகா ।
ஶரந்முகே² ஸாம்பு³த³ஶேஷசந்த்³ரா
நிஶேவ வைதே³ஹஸுதா ப³பூ⁴வ ॥ 47 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ ஷட்த்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 36 ॥

ஸுந்த³ரகாண்ட³ ஸப்தத்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (37)>>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ஸுந்த³ரகாண்ட³ம் பார்க்க.


గమనిక: "శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రనిధి" ముద్రణ పూర్తి అయినది. Click here to buy

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது

error: Not allowed
%d bloggers like this: