Sundarakanda Sarga (Chapter) 37 – ஸுந்த³ரகாண்ட³ ஸப்தத்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (37)


॥ ஸீதாப்ரத்யாநயநாநௌசித்யம் ॥

ஸீதா தத்³வசநம் ஶ்ருத்வா பூர்ணசந்த்³ரநிபா⁴நநா ।
ஹநூமந்தமுவாசேத³ம் த⁴ர்மார்த²ஸஹிதம் வச꞉ ॥ 1 ॥

அம்ருதம் விஷஸம்ஸ்ருஷ்டம் த்வயா வாநர பா⁴ஷிதம் ।
யச்ச நாந்யமநா ராமோ யச்ச ஶோகபராயண꞉ ॥ 2 ॥

ஐஶ்வர்யே வா ஸுவிஸ்தீர்ணே வ்யஸநே வா ஸுதா³ருணே ।
ரஜ்ஜ்வேவ புருஷம் ப³த்³த்⁴வா க்ருதாந்த꞉ பரிகர்ஷதி ॥ 3 ॥

விதி⁴ர்நூநமஸம்ஹார்ய꞉ ப்ராணிநாம் ப்லவகோ³த்தம ।
ஸௌமித்ரிம் மாம் ச ராமம் ச வ்யஸநை꞉ பஶ்ய மோஹிதாந் ॥ 4 ॥

ஶோகஸ்யாஸ்ய கதா³ பாரம் ராக⁴வோ(அ)தி⁴க³மிஷ்யதி ।
ப்லவமாந꞉ பரிஶ்ராந்தோ ஹதநௌ꞉ ஸாக³ரே யதா² ॥ 5 ॥

ராக்ஷஸாநாம் வத⁴ம் க்ருத்வா ஸூத³யித்வா ச ராவணம் ।
லங்காமுந்மூலிதாம் க்ருத்வா கதா³ த்³ரக்ஷ்யதி மாம் பதி꞉ ॥ 6 ॥

ஸ வாச்ய꞉ ஸந்த்வரஸ்வேதி யாவதே³வ ந பூர்யதே ।
அயம் ஸம்வத்ஸர꞉ காலஸ்தாவத்³தி⁴ மம ஜீவிதம் ॥ 7 ॥

வர்ததே த³ஶமோ மாஸோ த்³வௌ து ஶேஷௌ ப்லவங்க³ம ।
ராவணேந ந்ருஶம்ஸேந ஸமயோ ய꞉ க்ருதோ மம ॥ 8 ॥

விபீ⁴ஷணேந ச ப்⁴ராத்ரா மம நிர்யாதநம் ப்ரதி ।
அநுநீத꞉ ப்ரயத்நேந ந ச தத்குருதே மதிம் ॥ 9 ॥

மம ப்ரதிப்ரதா³நம் ஹி ராவணஸ்ய ந ரோசதே ।
ராவணம் மார்க³தே ஸங்க்²யே ம்ருத்யு꞉ காலவஶம் க³தம் ॥ 10 ॥

ஜ்யேஷ்டா² கந்யாநலா நாம விபீ⁴ஷணஸுதா கபே ।
தயா மமேத³மாக்²யாதம் மாத்ரா ப்ரஹிதயா ஸ்வயம் ॥ 11 ॥

[* அதி⁴கபாட²꞉ –
அவிந்த்⁴யோ நாம மேதா⁴வீ வித்³வாந்ராக்ஷஸபுங்க³வ꞉ ।
த்³யுதிமாந் ஶீலவாந்வ்ருத்³தோ⁴ ராவணஸ்ய ஸுஸம்மத꞉ ॥
ராமக்ஷயமநுப்ராப்தம் ரக்ஷஸாம் ப்ரத்யசோத³யத் ।
ந ச தஸ்ய ஸ து³ஷ்டாத்மா ஶ்ருணோதி வசநம் ஹிதம் ॥
*]

ஆஸம்ஶேயம் ஹரிஶ்ரேஷ்ட² க்ஷிப்ரம் மாம் ப்ராப்ஸ்யதே பதி꞉ ।
அந்தராத்மா ஹி மே ஶுத்³த⁴ஸ்தஸ்மிம்ஶ்ச ப³ஹவோ கு³ணா꞉ ॥ 12 ॥

உத்ஸாஹ꞉ பௌருஷம் ஸத்த்வமாந்ருஶம்ஸ்யம் க்ருதஜ்ஞதா ।
விக்ரமஶ்ச ப்ரபா⁴வஶ்ச ஸந்தி வாநர ராக⁴வே ॥ 13 ॥

சதுர்த³ஶ ஸஹஸ்ராணி ராக்ஷஸாநாம் ஜகா⁴ந ய꞉ ।
ஜநஸ்தா²நே விநா ப்⁴ராத்ரா ஶத்ரு꞉ கஸ்தஸ்ய நோத்³விஜேத் ॥ 14 ॥

ந ஸ ஶக்யஸ்துலயிதும் வ்யஸநை꞉ புருஷர்ஷப⁴꞉ ।
அஹம் தஸ்ய ப்ரபா⁴வஜ்ஞா ஶக்ரஸ்யேவ புலோமஜா ॥ 15 ॥

ஶரஜாலாம்ஶுமாஞ்சூ²ர꞉ கபே ராமதி³வாகர꞉ ।
ஶத்ருரக்ஷோமயம் தோயமுபஶோஷம் நயிஷ்யதி ॥ 16 ॥

இதி ஸஞ்ஜல்பமாநாம் தாம் ராமார்தே² ஶோககர்ஶிதாம் ।
அஶ்ருஸம்பூர்ணநயநாமுவாச வசநம் கபி꞉ ॥ 17 ॥

ஶ்ருத்வைவ து வசோ மஹ்யம் க்ஷிப்ரமேஷ்யதி ராக⁴வ꞉ ।
சமூம் ப்ரகர்ஷந்மஹதீம் ஹர்ய்ருக்ஷக³ணஸம்குலாம் ॥ 18 ॥

அத²வா மோசயிஷ்யாமி த்வாமத்³யைவ வராநநே ।
அஸ்மாத்³து³꞉கா²து³பாரோஹ மம ப்ருஷ்ட²மநிந்தி³தே ॥ 19 ॥

த்வாம் து ப்ருஷ்ட²க³தாம் க்ருத்வா ஸந்தரிஷ்யாமி ஸாக³ரம் ।
ஶக்திரஸ்தி ஹி மே வோடு⁴ம் லங்காமபி ஸராவணாம் ॥ 20 ॥

அஹம் ப்ரஸ்ரவணஸ்தா²ய ராக⁴வாயாத்³ய மைதி²லி ।
ப்ராபயிஷ்யாமி ஶக்ராய ஹவ்யம் ஹுதமிவாநல꞉ ॥ 21 ॥

த்³ரக்ஷ்யஸ்யத்³யைவ வைதே³ஹி ராக⁴வம் ஸஹலக்ஷ்மணம் ।
வ்யவஸாயஸமாயுக்தம் விஷ்ணும் தை³த்யவதே⁴ யதா² ॥ 22 ॥

த்வத்³த³ர்ஶநக்ருதோத்ஸாஹமாஶ்ரமஸ்த²ம் மஹாப³லம் ।
புரந்த³ரமிவாஸீநம் நாகராஜஸ்ய மூர்த⁴நி ॥ 23 ॥

ப்ருஷ்ட²மாரோஹ மே தே³வி மா விகாங்க்ஷஸ்வ ஶோப⁴நே ।
யோக³மந்விச்ச² ராமேண ஶஶாங்கேநேவ ரோஹிணீ ॥ 24 ॥

கத²யந்தீவ சந்த்³ரேண ஸூர்யேண ச மஹார்சிஷா ।
மத்ப்ருஷ்ட²மதி⁴ருஹ்ய த்வம் தராகாஶமஹார்ணவௌ ॥ 25 ॥

ந ஹி மே ஸம்ப்ரயாதஸ்ய த்வாமிதோ நயதோங்க³நே ।
அநுக³ந்தும் க³திம் ஶக்தா꞉ ஸர்வே லங்காநிவாஸிந꞉ ॥ 26 ॥

யதை²வாஹமிஹ ப்ராப்தஸ்ததை²வாஹமஸம்ஶயம் ।
யாஸ்யாமி பஶ்ய வைதே³ஹி த்வாமுத்³யம்ய விஹாயஸம் ॥ 27 ॥

மைதி²லீ து ஹரிஶ்ரேஷ்டா²ச்ச்²ருத்வா வசநமத்³பு⁴தம் ।
ஹர்ஷவிஸ்மிதஸர்வாங்கீ³ ஹநுமந்தமதா²ப்³ரவீத் ॥ 28 ॥

ஹநுமந்தூ³ரமத்⁴வாநம் கத²ம் மாம் வோடு⁴மிச்ச²ஸி ।
ததே³வ க²லு தே மந்யே கபித்வம் ஹரியூத²ப ॥ 29 ॥

கத²ம் வால்பஶரீரஸ்த்வம் மாமிதோ நேதுமிச்ச²ஸி ।
ஸகாஶம் மாநவேந்த்³ரஸ்ய ப⁴ர்துர்மே ப்லவக³ர்ஷப⁴ ॥ 30 ॥

ஸீதாயா வசநம் ஶ்ருத்வா ஹநுமாந்மாருதாத்மஜ꞉ ।
சிந்தயாமாஸ லக்ஷ்மீவாந்நவம் பரிப⁴வம் க்ருதம் ॥ 31 ॥

ந மே ஜாநாதி ஸத்த்வம் வா ப்ரபா⁴வம் வா(அ)ஸிதேக்ஷணா ।
தஸ்மாத்பஶ்யது வைதே³ஹீ யத்³ரூபம் மம காமத꞉ ॥ 32 ॥

இதி ஸஞ்சிந்த்ய ஹநுமாம்ஸ்ததா³ ப்லவக³ஸத்தம꞉ ।
த³ர்ஶயாமாஸ வைதே³ஹ்யா꞉ ஸ்வரூபமரிமர்த³ந꞉ ॥ 33 ॥

ஸ தஸ்மாத்பாத³பாத்³தீ⁴மாநாப்லுத்ய ப்லவக³ர்ஷப⁴꞉ ।
ததோ வர்தி⁴துமாரேபே⁴ ஸீதாப்ரத்யயகாரணாத் ॥ 34 ॥

மேருமந்த³ரஸங்காஶோ ப³பௌ⁴ தீ³ப்தாநலப்ரப⁴꞉ ।
அக்³ரதோ வ்யவதஸ்தே² ச ஸீதாயா வாநரோத்தம꞉ ॥ 35 ॥

ஹரி꞉ பர்வதஸங்காஶஸ்தாம்ரவக்த்ரோ மஹாப³ல꞉ ।
வஜ்ரத³ம்ஷ்ட்ரநகோ² பீ⁴மோ வைதே³ஹீமித³மப்³ரவீத் ॥ 36 ॥

ஸபர்வதவநோத்³தே³ஶாம் ஸாட்டப்ராகாரதோரணாம் ।
லங்காமிமாம் ஸநாதா²ம் வா நயிதும் ஶக்திரஸ்தி மே ॥ 37 ॥

தத³வஸ்தா²ப்யதாம் பு³த்³தி⁴ரளம் தே³வி விகாங்க்ஷயா ।
விஶோகம் குரு வைதே³ஹி ராக⁴வம் ஸஹலக்ஷ்மணம் ॥ 38 ॥

தம் த்³ருஷ்ட்வாசலஸங்காஶமுவாச ஜநகாத்மஜா । [பீ⁴ம]
பத்³மபத்ரவிஶாலாக்ஷீ மாருதஸ்யௌரஸம் ஸுதம் ॥ 39 ॥

தவ ஸத்த்வம் ப³லம் சைவ விஜாநாமி மஹாகபே ।
வாயோரிவ க³திம் சாபி தேஜஶ்சாக்³நேரிவாத்³பு⁴தம் ॥ 40 ॥

ப்ராக்ருதோ(அ)ந்ய꞉ கத²ம் சேமாம் பூ⁴மிமாக³ந்துமர்ஹதி ।
உத³தே⁴ரப்ரமேயஸ்ய பாரம் வாநரபுங்க³வ ॥ 41 ॥

ஜாநாமி க³மநே ஶக்திம் நயநே சாபி தே மம ।
அவஶ்யம் ஸம்ப்ரதா⁴ர்யாஶு கார்யஸித்³தி⁴ர்மஹாத்மந꞉ ॥ 42 ॥

அயுக்தம் து கபிஶ்ரேஷ்ட² மம க³ந்தும் த்வயாநக⁴ ।
வாயுவேக³ஸவேக³ஸ்ய வேகோ³ மாம் மோஹயேத்தவ ॥ 43 ॥

அஹமாகாஶமாபந்நா ஹ்யுபர்யுபரி ஸாக³ரம் ।
ப்ரபதேயம் ஹி தே ப்ருஷ்டா²த்³ப⁴யாத்³வேகே³ந க³ச்ச²த꞉ ॥ 44 ॥

பதிதா ஸாக³ரே சாஹம் திமிநக்ரஜ²ஷாகுலே ।
ப⁴வேயமாஶு விவஶா யாத³ஸாமந்நமுத்தமம் ॥ 45 ॥

ந ச ஶக்ஷ்யே த்வயா ஸார்த⁴ம் க³ந்தும் ஶத்ருவிநாஶந ।
களத்ரவதி ஸந்தே³ஹஸ்த்வய்யபி ஸ்யாத³ஸம்ஶய꞉ ॥ 46 ॥

ஹ்ரியமாணாம் து மாம் த்³ருஷ்ட்வா ராக்ஷஸா பீ⁴மவிக்ரமா꞉ ।
அநுக³ச்சே²யுராதி³ஷ்டா ராவணேந து³ராத்மநா ॥ 47 ॥

தைஸ்த்வம் பரிவ்ருத꞉ ஶூரை꞉ ஶூலமுத்³க³ரபாணிபி⁴꞉ ।
ப⁴வேஸ்த்வம் ஸம்ஶயம் ப்ராப்தோ மயா வீர களத்ரவாந் ॥ 48 ॥

ஸாயுதா⁴ ப³ஹவோ வ்யோம்நி ராக்ஷஸாஸ்த்வம் நிராயுத⁴꞉ ।
கத²ம் ஶக்ஷ்யஸி ஸம்யாதும் மாம் சைவ பரிரக்ஷிதும் ॥ 49 ॥

யுத்⁴யமாநஸ்ய ரக்ஷோபி⁴ஸ்தவ தை꞉ க்ரூரகர்மபி⁴꞉ ।
ப்ரபதேயம் ஹி தே ப்ருஷ்டா²த்³ப⁴யார்தா கபிஸத்தம ॥ 50 ॥

அத² ரக்ஷாம்ஸி பீ⁴மாநி மஹாந்தி ப³லவந்தி ச ।
கத²ஞ்சித்ஸாம்பராயே த்வாம் ஜயேயு꞉ கபிஸத்தம ॥ 51 ॥

அத²வா யுத்⁴யமாநஸ்ய பதேயம் விமுக²ஸ்ய தே ।
பதிதாம் ச க்³ருஹீத்வா மாம் நயேயு꞉ பாபராக்ஷஸா꞉ ॥ 52 ॥

மாம் வா ஹரேயுஸ்த்வத்³த⁴ஸ்தாத்³விஶஸேயுரதா²பி வா ।
அவ்யவஸ்தௌ² ஹி த்³ருஶ்யேதே யுத்³தே⁴ ஜயபராஜயௌ ॥ 53 ॥

அஹம் வா(அ)பி விபத்³யேயம் ரக்ஷோபி⁴ரபி⁴தர்ஜிதா ।
த்வத்ப்ரயத்நோ ஹரிஶ்ரேஷ்ட² ப⁴வேந்நிஷ்ப²ல ஏவ து ॥ 54 ॥

காமம் த்வமஸி பர்யாப்தோ நிஹந்தும் ஸர்வராக்ஷஸாந் ।
ராக⁴வஸ்ய யஶோ ஹீயேத்த்வயா ஶஸ்தைஸ்து ராக்ஷஸை꞉ ॥ 55 ॥

அத²வாதா³ய ரக்ஷாம்ஸி ந்யஸேயு꞉ ஸம்வ்ருதே ஹி மாம் ।
யத்ர தே நாபி⁴ஜாநீயுர்ஹரயோ நாபி ராக⁴வௌ ॥ 56 ॥

ஆரம்ப⁴ஸ்து மத³ர்தோ²(அ)யம் ததஸ்தவ நிரர்த²க꞉ ।
த்வயா ஹி ஸஹ ராமஸ்ய மஹாநாக³மநே கு³ண꞉ ॥ 57 ॥

மயி ஜீவிதமாயத்தம் ராக⁴வஸ்ய மஹாத்மந꞉ ।
ப்⁴ராத்ரூணாம் ச மஹாபா³ஹோ தவ ராஜகுலஸ்ய ச ॥ 58 ॥

தௌ நிராஶௌ மத³ர்த²ம் து ஶோகஸம்தாபகர்ஶிதௌ ।
ஸஹ ஸர்வர்க்ஷஹரிபி⁴ஸ்த்யக்ஷ்யத꞉ ப்ராணஸங்க்³ரஹம் ॥ 59 ॥

ப⁴ர்த்ருப⁴க்திம் புரஸ்க்ருத்ய ராமாத³ந்யஸ்ய வாநர ।
ந ஸ்ப்ருஶாமி ஶரீரம் து பும்ஸோ வாநரபுங்க³வ ॥ 60 ॥

யத³ஹம் கா³த்ரஸம்ஸ்பர்ஶம் ராவணஸ்ய ப³லாத்³க³தா ।
அநீஶா கிம் கரிஷ்யாமி விநாதா² விவஶா ஸதீ ॥ 61 ॥

யதி³ ராமோ த³ஶக்³ரீவமிஹ ஹத்வா ஸபா³ந்த⁴வம் ।
மாமிதோ க்³ருஹ்ய க³ச்சே²த தத்தஸ்ய ஸத்³ருஶம் ப⁴வேத் ॥ 62 ॥

ஶ்ருதா ஹி த்³ருஷ்டாஶ்ச மயா பராக்ரமா
மஹாத்மநஸ்தஸ்ய ரணாவமர்தி³ந꞉ ।
ந தே³வக³ந்த⁴ர்வபு⁴ஜங்க³ராக்ஷஸா
ப⁴வந்தி ராமேண ஸமா ஹி ஸம்யுகே³ ॥ 63 ॥

ஸமீக்ஷ்ய தம் ஸம்யதி சித்ரகார்முகம்
மஹாப³லம் வாஸவதுல்யவிக்ரமம் ।
ஸலக்ஷ்மணம் கோ விஷஹேத ராக⁴வம்
ஹுதாஶநம் தீ³ப்தமிவாநிலேரிதம் ॥ 64 ॥

ஸலக்ஷ்மணம் ராக⁴வமாஜிமர்த³நம்
தி³ஶாக³ஜம் மத்தமிவ வ்யவஸ்தி²தம் ।
ஸஹேத கோ வாநரமுக்²ய ஸம்யுகே³
யுகா³ந்தஸூர்யப்ரதிமம் ஶரார்சிஷம் ॥ 65 ॥

ஸ மே ஹரிஶ்ரேஷ்ட² ஸலக்ஷ்மணம் பதிம்
ஸயூத²பம் க்ஷிப்ரமிஹோபபாத³ய ।
சிராய ராமம் ப்ரதி ஶோககர்ஶிதாம்
குருஷ்வ மாம் வாநரமுக்²ய ஹர்ஷிதாம் ॥ 66 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ ஸப்தத்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 37 ॥

ஸுந்த³ரகாண்ட³ அஷ்டத்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (38)>>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ஸுந்த³ரகாண்ட³ம் பார்க்க.


ಗಮನಿಸಿ :"ಪ್ರಭಾತ ಸ್ತೋತ್ರನಿಧಿ" ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. Click here to buy

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது

error: Not allowed