Sri Sita Rama Kalyana Sarga (Balakandam) – శ్రీ సీతారామ కళ్యాణ సర్గః (బాలకాండం)


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీరామ స్తోత్రనిధి” పుస్తకములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

యస్మింస్తు దివసే రాజా చక్రే గోదానముత్తమమ్ |
తస్మింస్తు దివసే వీరో యుధాజిత్సముపేయివాన్ || ౧

పుత్రః కేకయరాజస్య సాక్షాద్భరతమాతులః |
దృష్ట్వా పృష్ట్వా చ కుశలం రాజానమిదమబ్రవీత్ || ౨

కేకయాధిపతీ రాజా స్నేహాత్ కుశలమబ్రవీత్ |
యేషాం కుశలకామోఽసి తేషాం సంప్రత్యనామయమ్ || ౩

స్వస్రీయం మమ రాజేంద్ర ద్రష్టుకామో మహీపతిః |
తదర్థముపయాతోఽహమయోధ్యాం రఘునందన || ౪

శ్రుత్వా త్వహమయోధ్యాయాం వివాహార్థం తవాత్మజాన్ |
మిథిలాముపయాతాంస్తు త్వయా సహ మహీపతే || ౫

త్వరయాఽభ్యుపయాతోఽహం ద్రష్టుకామః స్వసుః సుతమ్ |
అథ రాజా దశరథః ప్రియాతిథిముపస్థితమ్ |
దృష్ట్వా పరమసత్కారైః పూజనార్హమపూజయత్ || ౬

తతస్తాముషితో రాత్రిం సహ పుత్రైర్మహాత్మభిః |
ప్రభాతే పునరుత్థాయ కృత్వా కర్మాణి కర్మవిత్ |
ఋషీంస్తదా పురస్కృత్య యజ్ఞవాటముపాగమత్ || ౭

యుక్తే ముహూర్తే విజయే సర్వాభరణభూషితైః |
భ్రాతృభిః సహితో రామః కృతకౌతుకమంగలః || ౮

వసిష్ఠం పురతః కృత్వా మహర్షీనపరానపి |
పితుః సమీపమాశ్రిత్య తస్థౌ భ్రాతృభిరావృతః |
వసిష్ఠో భగవానేత్య వైదేహమిదమబ్రవీత్ || ౯

రాజా దశరథో రాజన్ కృతకౌతుకమంగలైః |
పుత్రైర్నరవర శ్రేష్ఠ దాతారమభికాంక్షతే || ౧౦

దాతృప్రతిగ్రహీతృభ్యాం సర్వార్థాః ప్రభవంతి హి |
స్వధర్మం ప్రతిపద్యస్వ కృత్వా వైవాహ్యముత్తమమ్ || ౧౧

ఇత్యుక్తః పరమోదారో వసిష్ఠేన మహాత్మనా |
ప్రత్యువాచ మహాతేజా వాక్యం పరమధర్మవిత్ || ౧౨

కః స్థితః ప్రతిహారో మే కస్యాజ్ఞా సంప్రతీక్ష్యతే |
స్వగృహే కో విచారోఽస్తి యథా రాజ్యమిదం తవ || ౧౩

కృతకౌతుకసర్వస్వా వేదిమూలముపాగతాః |
మమ కన్యా మునిశ్రేష్ఠ దీప్తా వహ్నేరివార్చిషః || ౧౪

సజ్జోఽహం త్వత్ప్రతీక్షోఽస్మి వేద్యామస్యాం ప్రతిష్ఠితః |
అవిఘ్నం కురుతాం రాజా కిమర్థమవలంబతే || ౧౫

తద్వాక్యం జనకేనోక్తం శ్రుత్వా దశరథస్తదా |
ప్రవేశయామాస సుతాన్ సర్వానృషిగణానపి || ౧౬

తతో రాజా విదేహానాం వసిష్ఠమిదమబ్రవీత్ |
కారయస్వ ఋషే సర్వామృషిభిః సహ ధార్మిక |
రామస్య లోకరామస్య క్రియాం వైవాహికీం ప్రభో || ౧౭

తథేత్యుక్త్వా తు జనకం వసిష్ఠో భగవానృషిః |
విశ్వామిత్రం పురస్కృత్య శతానందం చ ధార్మికమ్ || ౧౮

ప్రపామధ్యే తు విధివద్వేదిం కృత్వా మహాతపాః |
అలంచకార తాం వేదిం గంధపుష్పైః సమన్తతః || ౧౯

సువర్ణపాలికాభిశ్చ ఛిద్రకుంభైశ్చ సాంకురైః |
అంకురాఢ్యైః శరావైశ్చ ధూపపాత్రైః సధూపకైః || ౨౦

శంఖపాత్రైః స్రువైః స్రుగ్భిః పాత్రైరర్ఘ్యాభిపూరితైః |
లాజపూర్ణైశ్చ పాత్రీభిరక్షతైరభిసంస్కృతైః || ౨౧

దర్భైః సమైః సమాస్తీర్య విధివన్మంత్రపూర్వకమ్ |
అగ్నిమాధాయ వేద్యాం తు విధిమంత్రపురస్కృతమ్ || ౨౨
జుహావాగ్నౌ మహాతేజా వసిష్ఠో భగవానృషిః |

తతః సీతాం సమానీయ సర్వాభరణభూషితామ్ |
సమక్షమగ్నేః సంస్థాప్య రాఘవాభిముఖే తదా |
అబ్రవీజ్జనకో రాజా కౌసల్యానందవర్ధనమ్ || ౨౩

ఇయం సీతా మమ సుతా సహధర్మచరీ తవ |
ప్రతీచ్ఛ చైనాం భద్రం తే పాణిం గృహ్ణీష్వ పాణినా || ౨౪

పతివ్రతా మహాభాగా ఛాయేవానుగతా సదా |
ఇత్యుక్త్వా ప్రాక్షిపద్రాజా మంత్రపూతం జలం తదా || ౨౫

సాధుసాధ్వితి దేవానామృషీణాం వదతాం తదా |
దేవదుందుభినిర్ఘోషః పుష్పవర్షో మహానభూత్ || ౨౬

ఏవం దత్వా తదా సీతాం మంత్రోదకపురస్కృతామ్ |
అబ్రవీజ్జనకో రాజా హర్షేణాభిపరిప్లుతః || ౨౭

లక్ష్మణాగచ్ఛ భద్రం తే ఊర్మిలాముద్యతాం మయా |
ప్రతీచ్ఛ పాణిం గృహ్ణీష్వ మా భూత్కాలస్య పర్యయః || ౨౮

తమేవముక్త్వా జనకో భరతం చాభ్యభాషత |
గృహాణ పాణిం మాండవ్యాః పాణినా రఘునందన || ౨౯

శత్రుఘ్నం చాపి ధర్మాత్మా అబ్రవీజ్జనకేశ్వరః |
శ్రుతకీర్త్యా మహాబాహో పాణిం గృహ్ణీష్వ పాణినా || ౩౦

సర్వే భవంతః సౌమ్యాశ్చ సర్వే సుచరితవ్రతాః |
పత్నీభిః సంతు కాకుత్స్థా మా భూత్కాలస్య పర్యయః || ౩౧

జనకస్య వచః శ్రుత్వా పాణీన్పాణిభిరస్పృశన్ |
చత్వారస్తే చతసృణాం వసిష్ఠస్య మతే స్థితాః || ౩౨

అగ్నిం ప్రదక్షిణీకృత్య వేదిం రాజానమేవ చ |
ఋషీంశ్చైవ మహాత్మానః సభార్యా రఘుసత్తమాః |
యథోక్తేన తథా చక్రుర్వివాహం విధిపూర్వకమ్ || ౩౩

[కాకుత్స్థైశ్చ గృహీతేషు లలితేషు చ పాణిషు|]
పుష్పవృష్టిర్మహత్యాసీదంతరిక్షాత్సుభాస్వరా |
దివ్యదుందుభినిర్ఘోషైర్గీతవాదిత్రనిఃస్వనైః || ౩౪

ననృతుశ్చాప్సరస్సంఘా గంధర్వాశ్చ జగుః కలమ్ |
వివాహే రఘుముఖ్యానాం తదద్భుతమదృశ్యత || ౩౫

ఈదృశే వర్తమానే తు తూర్యోద్ఘుష్టనినాదితే |
త్రిరగ్నిం తే పరిక్రమ్య ఊహుర్భార్యా మహౌజసః || ౩౬

అథోపకార్యాం జగ్ముస్తే సభార్యా రఘునందనాః |
రాజాఽప్యనుయయౌ పశ్యన్సర్షిసంఘః సబాంధవః || ౩౭

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే బాలకాండే త్రిసప్తతితమః సర్గః |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


 

మరిన్ని శ్రీ రామ స్తోత్రాలు చూడండి. మరిన్ని శ్రీ హనుమాన్ స్తోత్రాలు పఠించండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

7 thoughts on “Sri Sita Rama Kalyana Sarga (Balakandam) – శ్రీ సీతారామ కళ్యాణ సర్గః (బాలకాండం)

  1. దయచేసి వీలైతే వనదుర్గ పంచశతి మహా గ్రంధాన్ని ఈ స్తోత్రనిధి లో ఉన్చగలరు. అనేకానేక నమస్కారములు

  2. శ్రీ సీతారామ పట్టాభిషేక సర్గను కూడా పొందుపరచగలరు .

  3. సంపూర్ణ వాల్మీకి రామాయణం శ్లోక తాత్పర్యాలతో తెలుగు లో పొందుపరచండి…ధన్యవాదాలు

స్పందించండి

error: Not allowed