Sri Nataraja Stotram (Patanjali Krutam) – శ్రీ నటరాజ స్తోత్రం (పతంజలిముని కృతం)


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ శివ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది.]

సదంచిత ముదంచిత నికుంచితపదం ఝలఝలం చలితమంజుకటకం
పతంజలి దృగంజనమనంజనమచంచలపదం జననభంజనకరమ్ |
కదంబరుచిమంబరవసం పరమమంబుదకదంబక విడంబక గళం
చిదంబుధిమణిం బుధహృదంబుజరవిం పరచిదంబరనటం హృది భజ || ౧ ||

హరం త్రిపురభంజనమనంతకృతకంకణమఖండదయమంతరహితం
విరించిసురసంహతిపురంధర విచింతితపదం తరుణచంద్రమకుటమ్ |
పరం పద విఖండితయమం భసితమండితతనుం మదనవంచనపరం
చిరంతనమముం ప్రణవసంచితనిధిం పరచిదంబరనటం హృది భజ || ౨ ||

అవంతమఖిలం జగదభంగ గుణతుంగమమతం ధృతవిధుం సురసరి-
-త్తరంగ నికురుంబ ధృతి లంపట జటం శమనదంభసుహరం భవహరమ్ |
శివం దశదిగంతరవిజృంభితకరం కరలసన్మృగశిశుం పశుపతిం
హరం శశిధనంజయపతంగనయనం పరచిదంబరనటం హృది భజ || ౩ ||

అనంతనవరత్నవిలసత్కటకకింకిణి ఝలం ఝలఝలం ఝలరవం
ముకుందవిధిహస్తగతమద్దల లయధ్వని ధిమిద్ధిమిత నర్తనపదమ్ |
శకుంతరథ బర్హిరథ నందిముఖ దంతిముఖ భృంగిరిటిసంఘనికటం [భయహరమ్]
సనందసనకప్రముఖవందితపదం పరచిదంబరనటం హృది భజ || ౪ ||

అనంతమహసం త్రిదశవంద్యచరణం మునిహృదంతర వసంతమమలం
కబంధ వియదింద్వవని గంధవహ వహ్ని మఖబంధు రవి మంజువపుషమ్ |
అనంతవిభవం త్రిజగదంతరమణిం త్రినయనం త్రిపురఖండనపరం
సనందమునివందితపదం సకరుణం పరచిదంబరనటం హృది భజ || ౫ ||

అచింత్యమళిబృందరుచిబంధురగళం కురిత కుంద నికురుంబ ధవళం
ముకుంద సురబృంద బలహంతృ కృతవందన లసంతమహికుండలధరమ్ |
అకంపమనుకంపితరతిం సుజనమంగళనిధిం గజహరం పశుపతిం
ధనంజయనుతం ప్రణతరంజనపరం పరచిదంబరనటం హృది భజ || ౬ ||

పరం సురవరం పురహరం పశుపతిం జనిత దంతిముఖ షణ్ముఖమముం
మృడం కనకపింగళజటం సనకపంకజరవిం సుమనసం హిమరుచిమ్ |
అసంఘమనసం జలధి జన్మగరళం కబళయంతమతులం గుణనిధిం
సనందవరదం శమితమిందువదనం పరచిదంబరనటం హృది భజ || ౭ ||

అజం క్షితిరథం భుజగపుంగవగుణం కనకశృంగిధనుషం కరలస-
-త్కురంగ పృథుటంకపరశుం రుచిర కుంకుమరుచిం డమరుకం చ దధతమ్ |
ముకుంద విశిఖం నమదవంధ్యఫలదం నిగమబృందతురగం నిరుపమం
సచండికమముం ఝటితిసంహృతపురం పరచిదంబరనటం హృది భజ || ౮ ||

అనంగపరిపంథినమజం క్షితిధురంధరమలం కరుణయంతమఖిలం
జ్వలంతమనలందధతమంతకరిపుం సతతమింద్రసురవందితపదమ్ |
ఉదంచదరవిందకులబంధుశతబింబరుచి సంహతి సుగంధి వపుషం
పతంజలినుతం ప్రణవపంజరశుకం పరచిదంబరనటం హృది భజ || ౯ ||

ఇతి స్తవమముం భుజగపుంగవ కృతం ప్రతిదినం పఠతి యః కృతముఖః
సదః ప్రభుపదద్వితయదర్శనపదం సులలితం చరణశృంగరహితమ్ |
సరః ప్రభవ సంభవ హరిత్పతి హరిప్రముఖ దివ్యనుత శంకరపదం
స గచ్ఛతి పరం న తు జనుర్జలనిధిం పరమదుఃఖజనకం దురితదమ్ || ౧౦ ||

ఇతి శ్రీపతంజలిముని ప్రణీతం చరణశృంగరహిత నటరాజ స్తవమ్ ||


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ శివ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ శివ స్తోత్రాలు చూడండి. మరిన్ని శ్రీ నటరాజ స్తోత్రాలు చూడండి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Sri Nataraja Stotram (Patanjali Krutam) – శ్రీ నటరాజ స్తోత్రం (పతంజలిముని కృతం)

స్పందించండి

error: Not allowed