Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram in Telugu – శ్రీ మహాగణపతి సహస్రనామ స్తోత్రం


(గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ గణేశ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.)

వ్యాస ఉవాచ |
కథం నామ్నాం సహస్రం స్వం గణేశ ఉపదిష్టవాన్ |
శివాయ తన్మమాచక్ష్వ లోకానుగ్రహతత్పర || ౧ ||

బ్రహ్మోవాచ |
దేవదేవః పురారాతిః పురత్రయజయోద్యమే |
అనర్చనాద్గణేశస్య జాతో విఘ్నాకులః కిల || ౨ ||

మనసా స వినిర్ధార్య తతస్తద్విఘ్నకారణమ్ |
మహాగణపతిం భక్త్యా సమభ్యర్చ్య యథావిధి || ౩ ||

విఘ్నప్రశమనోపాయమపృచ్ఛదపరాజితః |
సంతుష్టః పూజయా శంభోర్మహాగణపతిః స్వయమ్ || ౪ ||

సర్వవిఘ్నైకహరణం సర్వకామఫలప్రదమ్ |
తతస్తస్మై స్వకం నామ్నాం సహస్రమిదమబ్రవీత్ || ౫ ||

అస్య శ్రీమహాగణపతి సహస్రనామమాలామంత్రస్య మహాగణపతి ఋషిః అనుష్టుప్ ఛందః శ్రీమహాగణపతిర్దేవతా గం బీజం హుం శక్తిః స్వాహా కీలకం శ్రీమహాగణపతి ప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |

ధ్యానమ్ |
గజవదనమచింత్యం తీక్ష్ణదంష్ట్రం త్రినేత్రం
బృహదుదరమశేషం భూతిరాజం పురాణమ్ |
అమరవరసుపూజ్యం రక్తవర్ణం సురేశం
పశుపతిసుతమీశం విఘ్నరాజం నమామి ||

స్తోత్రం |
ఓం గణేశ్వరో గణక్రీడో గణనాథో గణాధిపః |
ఏకదంష్ట్రో వక్రతుండో గజవక్త్రో మహోదరః || ౧ ||

లంబోదరో ధూమ్రవర్ణో వికటో విఘ్ననాయకః |
సుముఖో దుర్ముఖో బుద్ధో విఘ్నరాజో గజాననః || ౨ ||

భీమః ప్రమోద ఆమోదః సురానందో మదోత్కటః |
హేరంబః శంబరః శంభుర్లంబకర్ణో మహాబలః || ౩ ||

నందనోఽలంపటోఽభీరుర్మేఘనాదో గణంజయః |
వినాయకో విరూపాక్షో ధీరశూరో వరప్రదః || ౪ ||

మహాగణపతిర్బుద్ధిప్రియః క్షిప్రప్రసాదనః |
రుద్రప్రియో గణాధ్యక్ష ఉమాపుత్రోఽఘనాశనః || ౫ ||

కుమారగురురీశానపుత్రో మూషకవాహనః |
సిద్ధిప్రియః సిద్ధిపతిః సిద్ధః సిద్ధివినాయకః || ౬ ||

అవిఘ్నస్తుంబురుః సింహవాహనో మోహినీప్రియః |
కటంకటో రాజపుత్రః శాలకః సమ్మితోఽమితః || ౭ ||

కూష్మాండసామసంభూతిర్దుర్జయో ధూర్జయో జయః |
భూపతిర్భువనపతిర్భూతానాంపతిరవ్యయః || ౮ || [భువనేశానో]

విశ్వకర్తా విశ్వముఖో విశ్వరూపో నిధిర్ఘృణిః |
కవిః కవీనామృషభో బ్రహ్మణ్యో బ్రహ్మణస్పతిః || ౯ ||

జ్యేష్ఠరాజో నిధిపతిర్నిధిప్రియపతిప్రియః |
హిరణ్మయపురాంతఃస్థః సూర్యమండలమధ్యగః || ౧౦ ||

కరాహతిధ్వస్తసింధుసలిలః పూషదంతభిత్ |
ఉమాంకకేలికుతుకీ ముక్తిదః కులపాలనః || ౧౧ ||

కిరీటీ కుండలీ హారీ వనమాలీ మనోమయః |
వైముఖ్యహతదైత్యశ్రీః పాదాహతిజితక్షితిః || ౧౨ ||

సద్యోజాతస్వర్ణముంజమేఖలీ దుర్నిమిత్తహృత్ |
దుఃస్వప్నహృత్ప్రసహనో గుణీ నాదప్రతిష్ఠితః || ౧౩ ||

సురూపః సర్వనేత్రాధివాసో వీరాసనాశ్రయః |
పీతాంబరః ఖండరదః ఖండేందుకృతశేఖరః || ౧౪ ||

చిత్రాంకశ్యామదశనో ఫాలచంద్రశ్చతుర్భుజః |
యోగాధిపస్తారకస్థః పురుషో గజకర్ణకః || ౧౫ ||

గణాధిరాజో విజయస్థిరో గజపతిధ్వజీ |
దేవదేవః స్మరప్రాణదీపకో వాయుకీలకః || ౧౬ ||

విపశ్చిద్వరదో నాదోన్నాదభిన్నబలాహకః |
వరాహరదనో మృత్యుంజయో వ్యాఘ్రాజినాంబరః || ౧౭ ||

ఇచ్ఛాశక్తిధరో దేవత్రాతా దైత్యవిమర్దనః |
శంభువక్త్రోద్భవః శంభుకోపహా శంభుహాస్యభూః || ౧౮ ||

శంభుతేజాః శివాశోకహారీ గౌరీసుఖావహః |
ఉమాంగమలజో గౌరీతేజోభూః స్వర్ధునీభవః || ౧౯ ||

యజ్ఞకాయో మహానాదో గిరివర్ష్మా శుభాననః |
సర్వాత్మా సర్వదేవాత్మా బ్రహ్మమూర్ధా కకుప్ఛ్రుతిః || ౨౦ ||

బ్రహ్మాండకుంభశ్చిద్వ్యోమఫాలః సత్యశిరోరుహః |
జగజ్జన్మలయోన్మేషనిమేషోఽగ్న్యర్కసోమదృక్ || ౨౧ ||

గిరీంద్రైకరదో ధర్మాధర్మోష్ఠః సామబృంహితః |
గ్రహర్క్షదశనో వాణీజిహ్వో వాసవనాసికః || ౨౨ ||

కులాచలాంసః సోమార్కఘంటో రుద్రశిరోధరః |
నదీనదభుజః సర్పాంగుళీకస్తారకానఖః || ౨౩ ||

భ్రూమధ్యసంస్థితకరో బ్రహ్మవిద్యామదోత్కటః |
వ్యోమనాభిః శ్రీహృదయో మేరుపృష్ఠోఽర్ణవోదరః || ౨౪ ||

కుక్షిస్థయక్షగంధర్వరక్షఃకిన్నరమానుషః |
పృథ్వీకటిః సృష్టిలింగః శైలోరుర్దస్రజానుకః || ౨౫ ||

పాతాళజంఘో మునిపాత్కాలాంగుష్ఠస్త్రయీతనుః |
జ్యోతిర్మండలలాంగూలో హృదయాలాననిశ్చలః || ౨౬ ||

హృత్పద్మకర్ణికాశాలివియత్కేలిసరోవరః |
సద్భక్తధ్యాననిగడః పూజావారీనివారితః || ౨౭ ||

ప్రతాపీ కశ్యపసుతో గణపో విష్టపీ బలీ |
యశస్వీ ధార్మికః స్వోజాః ప్రథమః ప్రథమేశ్వరః || ౨౮ ||

చింతామణిద్వీపపతిః కల్పద్రుమవనాలయః |
రత్నమండపమధ్యస్థో రత్నసింహాసనాశ్రయః || ౨౯ ||

తీవ్రాశిరోధృతపదో జ్వాలినీమౌలిలాలితః |
నందానందితపీఠశ్రీర్భోగదాభూషితాసనః || ౩౦ ||

సకామదాయినీపీఠః స్ఫురదుగ్రాసనాశ్రయః |
తేజోవతీశిరోరత్నం సత్యానిత్యావతంసితః || ౩౧ ||

సవిఘ్ననాశినీపీఠః సర్వశక్త్యంబుజాశ్రయః |
లిపిపద్మాసనాధారో వహ్నిధామత్రయాశ్రయః || ౩౨ ||

ఉన్నతప్రపదో గూఢగుల్ఫః సంవృత్తపార్ష్ణికః |
పీనజంఘః శ్లిష్టజానుః స్థూలోరుః ప్రోన్నమత్కటిః || ౩౩ ||

నిమ్ననాభిః స్థూలకుక్షిః పీనవక్షా బృహద్భుజః |
పీనస్కంధః కంబుకంఠో లంబోష్ఠో లంబనాసికః || ౩౪ ||

భగ్నవామరదస్తుంగసవ్యదంతో మహాహనుః |
హ్రస్వనేత్రత్రయః శూర్పకర్ణో నిబిడమస్తకః || ౩౫ ||

స్తబకాకారకుంభాగ్రో రత్నమౌళిర్నిరంకుశః |
సర్పహారకటీసూత్రః సర్పయజ్ఞోపవీతవాన్ || ౩౬ ||

సర్పకోటీరకటకః సర్పగ్రైవేయకాంగదః |
సర్పకక్ష్యోదరాబంధః సర్పరాజోత్తరీయకః || ౩౭ ||

రక్తో రక్తాంబరధరో రక్తమాల్యవిభూషణః |
రక్తేక్షణో రక్తకరో రక్తతాల్వోష్ఠపల్లవః || ౩౮ ||

శ్వేతః శ్వేతాంబరధరః శ్వేతమాల్యవిభూషణః |
శ్వేతాతపత్రరుచిరః శ్వేతచామరవీజితః || ౩౯ ||

సర్వావయవసంపూర్ణసర్వలక్షణలక్షితః |
సర్వాభరణశోభాఢ్యః సర్వశోభాసమన్వితః || ౪౦ ||

సర్వమంగళమాంగళ్యః సర్వకారణకారణమ్ |
సర్వదైకకరః శార్‍ఙ్గీ బీజాపూరీ గదాధరః || ౪౧ ||

ఇక్షుచాపధరః శూలీ చక్రపాణిః సరోజభృత్ |
పాశీ ధృతోత్పలః శాలీమంజరీభృత్ స్వదంతభృత్ || ౪౨ ||

కల్పవల్లీధరో విశ్వాభయదైకకరో వశీ |
అక్షమాలాధరో జ్ఞానముద్రావాన్ ముద్గరాయుధః || ౪౩ ||

పూర్ణపాత్రీ కంబుధరో విధృతాలిసముద్గకః |
మాతులుంగధరశ్చూతకలికాభృత్కుఠారవాన్ || ౪౪ ||

పుష్కరస్థస్వర్ణఘటీపూర్ణరత్నాభివర్షకః |
భారతీసుందరీనాథో వినాయకరతిప్రియః || ౪౫ ||

మహాలక్ష్మీప్రియతమః సిద్ధలక్ష్మీమనోరమః |
రమారమేశపూర్వాంగో దక్షిణోమామహేశ్వరః || ౪౬ ||

మహీవరాహవామాంగో రతికందర్పపశ్చిమః |
ఆమోదమోదజననః సప్రమోదప్రమోదనః || ౪౭ ||

సమేధితసమృద్ధశ్రీరృద్ధిసిద్ధిప్రవర్తకః |
దత్తసౌముఖ్యసుముఖః కాంతికందళితాశ్రయః || ౪౮ ||

మదనావత్యాశ్రితాంఘ్రిః కృత్తదౌర్ముఖ్యదుర్ముఖః |
విఘ్నసంపల్లవోపఘ్నసేవోన్నిద్రమదద్రవః || ౪౯ ||

విఘ్నకృన్నిఘ్నచరణో ద్రావిణీశక్తిసత్కృతః |
తీవ్రాప్రసన్ననయనో జ్వాలినీపాలితైకదృక్ || ౫౦ ||

మోహినీమోహనో భోగదాయినీకాంతిమండితః |
కామినీకాంతవక్త్రశ్రీరధిష్ఠితవసుంధరః || ౫౧ ||

వసుంధరామదోన్నద్ధమహాశంఖనిధిప్రభుః |
నమద్వసుమతీమౌలిమహాపద్మనిధిప్రభుః || ౫౨ ||

సర్వసద్గురుసంసేవ్యః శోచిష్కేశహృదాశ్రయః |
ఈశానమూర్ధా దేవేంద్రశిఖా పవననందనః || ౫౩ ||

అగ్రప్రత్యగ్రనయనో దివ్యాస్త్రాణాంప్రయోగవిత్ |
ఐరావతాదిసర్వాశావారణావరణప్రియః || ౫౪ ||

వజ్రాద్యస్త్రపరీవారో గణచండసమాశ్రయః |
జయాజయపరీవారో విజయావిజయావహః || ౫౫ ||

అజితార్చితపాదాబ్జో నిత్యానిత్యావతంసితః |
విలాసినీకృతోల్లాసః శౌండీసౌందర్యమండితః || ౫౬ ||

అనంతానంతసుఖదః సుమంగళసుమంగళః |
ఇచ్ఛాశక్తిజ్ఞానశక్తిక్రియాశక్తినిషేవితః || ౫౭ ||

సుభగాసంశ్రితపదో లలితాలలితాశ్రయః |
కామినీకామనః కామమాలినీకేళిలాలితః || ౫౮ ||

సరస్వత్యాశ్రయో గౌరీనందనః శ్రీనికేతనః |
గురుగుప్తపదో వాచాసిద్ధో వాగీశ్వరీపతిః || ౫౯ ||

నలినీకాముకో వామారామో జ్యేష్ఠామనోరమః |
రౌద్రీముద్రితపాదాబ్జో హుంబీజస్తుంగశక్తికః || ౬౦ ||

విశ్వాదిజననత్రాణః స్వాహాశక్తిః సకీలకః |
అమృతాబ్ధికృతావాసో మదఘూర్ణితలోచనః || ౬౧ ||

ఉచ్ఛిష్టగణ ఉచ్ఛిష్టగణేశో గణనాయకః |
సార్వకాలికసంసిద్ధిర్నిత్యశైవో దిగంబరః || ౬౨ ||

అనపాయోఽనంతదృష్టిరప్రమేయోఽజరామరః |
అనావిలోఽప్రతిరథో హ్యచ్యుతోఽమృతమక్షరమ్ || ౬౩ ||

అప్రతర్క్యోఽక్షయోఽజయ్యోఽనాధారోఽనామయోఽమలః |
అమోఘసిద్ధిరద్వైతమఘోరోఽప్రమితాననః || ౬౪ ||

అనాకారోఽబ్ధిభూమ్యగ్నిబలఘ్నోఽవ్యక్తలక్షణః |
ఆధారపీఠ ఆధార ఆధారాధేయవర్జితః || ౬౫ ||

ఆఖుకేతన ఆశాపూరక ఆఖుమహారథః |
ఇక్షుసాగరమధ్యస్థ ఇక్షుభక్షణలాలసః || ౬౬ ||

ఇక్షుచాపాతిరేకశ్రీరిక్షుచాపనిషేవితః |
ఇంద్రగోపసమానశ్రీరింద్రనీలసమద్యుతిః || ౬౭ ||

ఇందీవరదలశ్యామః ఇందుమండలనిర్మలః |
ఇధ్మప్రియ ఇడాభాగ ఇడాధామేందిరాప్రియః || ౬౮ ||

ఇక్ష్వాకువిఘ్నవిధ్వంసీ ఇతికర్తవ్యతేప్సితః |
ఈశానమౌలిరీశాన ఈశానసుత ఈతిహా || ౬౯ ||

ఈషణాత్రయకల్పాంత ఈహామాత్రవివర్జితః |
ఉపేంద్ర ఉడుభృన్మౌలిరుండేరకబలిప్రియః || ౭౦ ||

ఉన్నతానన ఉత్తుంగః ఉదారత్రిదశాగ్రణీః |
ఊర్జస్వానూష్మలమద ఊహాపోహదురాసదః || ౭౧ ||

ఋగ్యజుఃసామసంభూతిరృద్ధిసిద్ధిప్రవర్తకః |
ఋజుచిత్తైకసులభః ఋణత్రయవిమోచకః || ౭౨ ||

లుప్తవిఘ్నః స్వభక్తానాం లుప్తశక్తిః సురద్విషామ్ |
లుప్తశ్రీర్విముఖార్చానాం లూతావిస్ఫోటనాశనః || ౭౩ ||

ఏకారపీఠమధ్యస్థః ఏకపాదకృతాసనః |
ఏజితాఖిలదైత్యశ్రీరేధితాఖిలసంశ్రయః || ౭౪ ||

ఐశ్వర్యనిధిరైశ్వర్యమైహికాముష్మికప్రదః |
ఐరమ్మదసమోన్మేషః ఐరావతనిభాననః || ౭౫ ||

ఓంకారవాచ్య ఓంకార ఓజస్వానోషధీపతిః |
ఔదార్యనిధిరౌద్ధత్యధుర్య ఔన్నత్యనిస్వనః || ౭౬ ||

అంకుశఃసురనాగానామంకుశఃసురవిద్విషామ్ |
అఃసమస్తవిసర్గాంతపదేషుపరికీర్తితః || ౭౭ ||

కమండలుధరః కల్పః కపర్దీ కలభాననః |
కర్మసాక్షీ కర్మకర్తా కర్మాకర్మఫలప్రదః || ౭౮ ||

కదంబగోలకాకారః కూష్మాండగణనాయకః |
కారుణ్యదేహః కపిలః కథకః కటిసూత్రభృత్ || ౭౯ ||

ఖర్వః ఖడ్గప్రియః ఖడ్గఖాతాంతస్థః ఖనిర్మలః |
ఖల్వాటశృంగనిలయః ఖట్వాంగీ ఖదురాసదః || ౮౦ ||

గుణాఢ్యో గహనో గస్థో గద్యపద్యసుధార్ణవః |
గద్యగానప్రియో గర్జో గీతగీర్వాణపూర్వజః || ౮౧ ||

గుహ్యాచారరతో గుహ్యో గుహ్యాగమనిరూపితః |
గుహాశయో గుహాబ్ధిస్థో గురుగమ్యో గురోర్గురుః || ౮౨ ||

ఘంటాఘర్ఘరికామాలీ ఘటకుంభో ఘటోదరః |
చండశ్చండేశ్వరసుహృచ్చండీశశ్చండవిక్రమః || ౮౩ ||

చరాచరపతిశ్చింతామణిచర్వణలాలసః |
ఛందశ్ఛందోవపుశ్ఛందోదుర్లక్ష్యశ్ఛందవిగ్రహః || ౮౪ ||

జగద్యోనిర్జగత్సాక్షీ జగదీశో జగన్మయః |
జపో జపపరో జప్యో జిహ్వాసింహాసనప్రభుః || ౮౫ ||

ఝలజ్ఝలోల్లసద్దానఝంకారిభ్రమరాకులః |
టంకారస్ఫారసంరావష్టంకారిమణినూపురః || ౮౬ ||

ఠద్వయీపల్లవాంతఃస్థసర్వమంత్రైకసిద్ధిదః |
డిండిముండో డాకినీశో డామరో డిండిమప్రియః || ౮౭ ||

ఢక్కానినాదముదితో ఢౌకో ఢుంఢివినాయకః |
తత్త్వానాం పరమం తత్త్వం తత్త్వం పదనిరూపితః || ౮౮ ||

తారకాంతరసంస్థానస్తారకస్తారకాంతకః |
స్థాణుః స్థాణుప్రియః స్థాతా స్థావరం జంగమం జగత్ || ౮౯ ||

దక్షయజ్ఞప్రమథనో దాతా దానవమోహనః |
దయావాన్ దివ్యవిభవో దండభృద్దండనాయకః || ౯౦ ||

దంతప్రభిన్నాభ్రమాలో దైత్యవారణదారణః |
దంష్ట్రాలగ్నద్విపఘటో దేవార్థనృగజాకృతిః || ౯౧ ||

ధనధాన్యపతిర్ధన్యో ధనదో ధరణీధరః |
ధ్యానైకప్రకటో ధ్యేయో ధ్యానం ధ్యానపరాయణః || ౯౨ ||

నంద్యో నందిప్రియో నాదో నాదమధ్యప్రతిష్ఠితః |
నిష్కళో నిర్మలో నిత్యో నిత్యానిత్యో నిరామయః || ౯౩ ||

పరం వ్యోమ పరం ధామ పరమాత్మా పరం పదమ్ |
పరాత్పరః పశుపతిః పశుపాశవిమోచకః || ౯౪ ||

పూర్ణానందః పరానందః పురాణపురుషోత్తమః |
పద్మప్రసన్ననయనః ప్రణతాఽజ్ఞానమోచనః || ౯౫ ||

ప్రమాణప్రత్యయాతీతః ప్రణతార్తినివారణః |
ఫలహస్తః ఫణిపతిః ఫేత్కారః ఫాణితప్రియః || ౯౬ ||

బాణార్చితాంఘ్రియుగళో బాలకేళికుతూహలీ |
బ్రహ్మ బ్రహ్మార్చితపదో బ్రహ్మచారీ బృహస్పతిః || ౯౭ ||

బృహత్తమో బ్రహ్మపరో బ్రహ్మణ్యో బ్రహ్మవిత్ప్రియః |
బృహన్నాదాగ్ర్యచీత్కారో బ్రహ్మాండావలిమేఖలః || ౯౮ ||

భ్రూక్షేపదత్తలక్ష్మీకో భర్గో భద్రో భయాపహః |
భగవాన్ భక్తిసులభో భూతిదో భూతిభూషణః || ౯౯ ||

భవ్యో భూతాలయో భోగదాతా భ్రూమధ్యగోచరః |
మంత్రో మంత్రపతిర్మంత్రీ మదమత్తమనోరమః || ౧౦౦ ||

మేఖలావాన్ మందగతిర్మతిమత్కమలేక్షణః |
మహాబలో మహావీర్యో మహాప్రాణో మహామనాః || ౧౦౧ ||

యజ్ఞో యజ్ఞపతిర్యజ్ఞగోప్తా యజ్ఞఫలప్రదః |
యశస్కరో యోగగమ్యో యాజ్ఞికో యాజకప్రియః || ౧౦౨ ||

రసో రసప్రియో రస్యో రంజకో రావణార్చితః |
రక్షోరక్షాకరో రత్నగర్భో రాజ్యసుఖప్రదః || ౧౦౩ ||

లక్ష్యం లక్షప్రదో లక్ష్యో లయస్థో లడ్డుకప్రియః |
లానప్రియో లాస్యపరో లాభకృల్లోకవిశ్రుతః || ౧౦౪ ||

వరేణ్యో వహ్నివదనో వంద్యో వేదాంతగోచరః |
వికర్తా విశ్వతశ్చక్షుర్విధాతా విశ్వతోముఖః || ౧౦౫ ||

వామదేవో విశ్వనేతా వజ్రివజ్రనివారణః |
విశ్వబంధనవిష్కంభాధారో విశ్వేశ్వరప్రభుః || ౧౦౬ ||

శబ్దబ్రహ్మ శమప్రాప్యః శంభుశక్తిగణేశ్వరః |
శాస్తా శిఖాగ్రనిలయః శరణ్యః శిఖరీశ్వరః || ౧౦౭ ||

షడృతుకుసుమస్రగ్వీ షడాధారః షడక్షరః |
సంసారవైద్యః సర్వజ్ఞః సర్వభేషజభేషజమ్ || ౧౦౮ ||

సృష్టిస్థితిలయక్రీడః సురకుంజరభేదనః |
సిందూరితమహాకుంభః సదసద్వ్యక్తిదాయకః || ౧౦౯ ||

సాక్షీ సముద్రమథనః స్వసంవేద్యః స్వదక్షిణః |
స్వతంత్రః సత్యసంకల్పః సామగానరతః సుఖీ || ౧౧౦ ||

హంసో హస్తిపిశాచీశో హవనం హవ్యకవ్యభుక్ |
హవ్యో హుతప్రియో హర్షో హృల్లేఖామంత్రమధ్యగః || ౧౧౧ ||

క్షేత్రాధిపః క్షమాభర్తా క్షమాపరపరాయణః |
క్షిప్రక్షేమకరః క్షేమానందః క్షోణీసురద్రుమః || ౧౧౨ ||

ధర్మప్రదోఽర్థదః కామదాతా సౌభాగ్యవర్ధనః |
విద్యాప్రదో విభవదో భుక్తిముక్తిఫలప్రదః || ౧౧౩ ||

ఆభిరూప్యకరో వీరశ్రీప్రదో విజయప్రదః |
సర్వవశ్యకరో గర్భదోషహా పుత్రపౌత్రదః || ౧౧౪ ||

మేధాదః కీర్తిదః శోకహారీ దౌర్భాగ్యనాశనః |
ప్రతివాదిముఖస్తంభో రుష్టచిత్తప్రసాదనః || ౧౧౫ ||

పరాభిచారశమనో దుఃఖభంజనకారాకః |
లవస్త్రుటిః కలా కాష్ఠా నిమేషస్తత్పరః క్షణః || ౧౧౬ ||

ఘటీ ముహూర్తం ప్రహరో దివానక్తమహర్నిశమ్ |
పక్షో మాసోఽయనం వర్షం యుగం కల్పో మహాలయః || ౧౧౭ ||

రాశిస్తారా తిథిర్యోగో వారః కరణమంశకమ్ |
లగ్నం హోరా కాలచక్రం మేరుః సప్తర్షయో ధ్రువః || ౧౧౮ ||

రాహుర్మందః కవిర్జీవో బుధో భౌమః శశీ రవిః |
కాలః సృష్టిః స్థితిర్విశ్వం స్థావరం జంగమం చ యత్ || ౧౧౯ ||

భూరాపోఽగ్నిర్మరుద్వ్యోమాహంకృతిః ప్రకృతిః పుమాన్ |
బ్రహ్మా విష్ణుః శివో రుద్రః ఈశః శక్తిః సదాశివః || ౧౨౦ ||

త్రిదశాః పితరః సిద్ధా యక్షా రక్షాంసి కిన్నరాః |
సాధ్యా విద్యాధరా భూతా మనుష్యాః పశవః ఖగాః || ౧౨౧ ||

సముద్రాః సరితః శైలాః భూతం భవ్యం భవోద్భవః |
సాంఖ్యం పాతంజలం యోగః పురాణాని శ్రుతిః స్మృతిః || ౧౨౨ ||

వేదాంగాని సదాచారో మీమాంసా న్యాయవిస్తరః |
ఆయుర్వేదో ధనుర్వేదో గాంధర్వం కావ్యనాటకమ్ || ౧౨౩ ||

వైఖానసం భాగవతం సాత్వతం పాంచరాత్రకమ్ |
శైవం పాశుపతం కాలాముఖం భైరవశాసనమ్ || ౧౨౪ ||

శాక్తం వైనాయకం సౌరం జైనమార్హతసంహితా |
సదసద్వ్యక్తమవ్యక్తం సచేతనమచేతనమ్ || ౧౨౫ ||

బంధో మోక్షః సుఖం భోగోఽయోగః సత్యమణుర్మహాన్ |
స్వస్తి హుం ఫట్ స్వధా స్వాహా శ్రౌషడ్వౌషడ్వషణ్ణమః || ౧౨౬ ||

జ్ఞానం విజ్ఞానమానందో బోధః సంవిచ్ఛమో యమః |
ఏక ఏకాక్షరాధారః ఏకాక్షరపరాయణః || ౧౨౭ ||

ఏకాగ్రధీరేకవీరః ఏకానేకస్వరూపధృక్ |
ద్విరూపో ద్విభుజో ద్వ్యక్షో ద్విరదో ద్వీపరక్షకః || ౧౨౮ ||

ద్వైమాతురో ద్వివదనో ద్వంద్వాతీతో ద్వయాతిగః |
త్రిధామా త్రికరస్త్రేతా త్రివర్గఫలదాయకః || ౧౨౯ ||

త్రిగుణాత్మా త్రిలోకాదిస్త్రిశక్తీశస్త్రిలోచనః |
చతుర్బాహుశ్చతుర్దంతశ్చతురాత్మా చతుర్ముఖః || ౧౩౦ ||

చతుర్విధోపాయమయశ్చతుర్వర్ణాశ్రమాశ్రయః |
చతుర్విధవచోవృత్తిపరివృత్తిప్రవర్తకః || ౧౩౧ ||

చతుర్థీపూజనప్రీతశ్చతుర్థీతిథిసంభవః |
పంచాక్షరాత్మా పంచాత్మా పంచాస్యః పంచకృత్యకృత్ || ౧౩౨ ||

పంచాధారః పంచవర్ణః పంచాక్షరపరాయణః |
పంచతాలః పంచకరః పంచప్రణవభావితః || ౧౩౩ ||

పంచబ్రహ్మమయస్ఫూర్తిః పంచావరణవారితః |
పంచభక్ష్యప్రియః పంచబాణః పంచశివాత్మకః || ౧౩౪ ||

షట్కోణపీఠః షట్చక్రధామా షడ్గ్రంథిభేదకః |
షడధ్వధ్వాంతవిధ్వంసీ షడంగులమహాహ్రదః || ౧౩౫ ||

షణ్ముఖః షణ్ముఖభ్రాతా షట్ఛక్తిపరివారితః |
షడ్వైరివర్గవిధ్వంసీ షడూర్మిభయభంజనః || ౧౩౬ ||

షట్తర్కదూరః షట్కర్మనిరతః షడ్రసాశ్రయః |
సప్తపాతాలచరణః సప్తద్వీపోరుమండలః || ౧౩౭ ||

సప్తస్వర్లోకముకుటః సప్తసప్తివరప్రదః |
సప్తాంగరాజ్యసుఖదః సప్తర్షిగణమండితః || ౧౩౮ ||

సప్తచ్ఛందోనిధిః సప్తహోతా సప్తస్వరాశ్రయః |
సప్తాబ్ధికేలికాసారః సప్తమాతృనిషేవితః || ౧౩౯ ||

సప్తచ్ఛందోమోదమదః సప్తచ్ఛందోమఖప్రభుః |
అష్టమూర్తిధ్యేయమూర్తిరష్టప్రకృతికారణమ్ || ౧౪౦ ||

అష్టాంగయోగఫలభూరష్టపత్రాంబుజాసనః |
అష్టశక్తిసమృద్ధశ్రీరష్టైశ్వర్యప్రదాయకః || ౧౪౧ ||

అష్టపీఠోపపీఠశ్రీరష్టమాతృసమావృతః |
అష్టభైరవసేవ్యోఽష్టవసువంద్యోఽష్టమూర్తిభృత్ || ౧౪౨ ||

అష్టచక్రస్ఫురన్మూర్తిరష్టద్రవ్యహవిఃప్రియః |
నవనాగాసనాధ్యాసీ నవనిధ్యనుశాసితా || ౧౪౩ ||

నవద్వారపురాధారో నవాధారనికేతనః |
నవనారాయణస్తుత్యో నవదుర్గానిషేవితః || ౧౪౪ ||

నవనాథమహానాథో నవనాగవిభూషణః |
నవరత్నవిచిత్రాంగో నవశక్తిశిరోధృతః || ౧౪౫ ||

దశాత్మకో దశభుజో దశదిక్పతివందితః |
దశాధ్యాయో దశప్రాణో దశేంద్రియనియామకః || ౧౪౬ ||

దశాక్షరమహామంత్రో దశాశావ్యాపివిగ్రహః |
ఏకాదశాదిభీరుద్రైఃస్తుత ఏకాదశాక్షరః || ౧౪౭ ||

ద్వాదశోద్దండదోర్దండో ద్వాదశాంతనికేతనః |
త్రయోదశాభిదాభిన్నవిశ్వేదేవాధిదైవతమ్ || ౧౪౮ ||

చతుర్దశేంద్రవరదశ్చతుర్దశమనుప్రభుః |
చతుర్దశాదివిద్యాఢ్యశ్చతుర్దశజగత్ప్రభుః || ౧౪౯ ||

సామపంచదశః పంచదశీశీతాంశునిర్మలః |
షోడశాధారనిలయః షోడశస్వరమాతృకః || ౧౫౦ ||

షోడశాంతపదావాసః షోడశేందుకళాత్మకః |
కళాసప్తదశీ సప్తదశః సప్తదశాక్షరః || ౧౫౧ ||

అష్టాదశద్వీపపతిరష్టాదశపురాణకృత్ |
అష్టాదశౌషధీసృష్టిరష్టాదశవిధిస్మృతః || ౧౫౨ ||

అష్టాదశలిపివ్యష్టిసమష్టిజ్ఞానకోవిదః |
ఏకవింశఃపుమానేకవింశత్యంగుళిపల్లవః || ౧౫౩ ||

చతుర్వింశతితత్త్వాత్మా పంచవింశాఖ్యపూరుషః |
సప్తవింశతితారేశః సప్తవింశతియోగకృత్ || ౧౫౪ ||

ద్వాత్రింశద్భైరవాధీశశ్చతుస్త్రింశన్మహాహ్రదః |
షట్త్రింశత్తత్త్వసంభూతిరష్టత్రింశత్కళాతనుః || ౧౫౫ ||

నమదేకోనపంచాశన్మరుద్వర్గనిరర్గళః |
పంచాశదక్షరశ్రేణీ పంచాశద్రుద్రవిగ్రహః || ౧౫౬ ||

పంచాశద్విష్ణుశక్తీశః పంచాశన్మాతృకాలయః |
ద్విపంచాశద్వపుఃశ్రేణీ త్రిషష్ట్యక్షరసంశ్రయః || ౧౫౭ ||

చతుఃషష్ట్యర్ణనిర్ణేతా చతుఃషష్టికళానిధిః |
చతుఃషష్టిమహాసిద్ధయోగినీబృందవందితః || ౧౫౮ ||

అష్టషష్టిమహాతీర్థక్షేత్రభైరవభావనః |
చతుర్నవతిమంత్రాత్మా షణ్ణవత్యధికప్రభుః || ౧౫౯ ||

శతానందః శతధృతిః శతపత్రాయతేక్షణః |
శతానీకః శతమఖః శతధారావరాయుధః || ౧౬౦ ||

సహస్రపత్రనిలయః సహస్రఫణభూషణః |
సహస్రశీర్షా పురుషః సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ || ౧౬౧ ||

సహస్రనామసంస్తుత్యః సహస్రాక్షబలాపహః |
దశసాహస్రఫణభృత్ఫణిరాజకృతాసనః || ౧౬౨ ||

అష్టాశీతిసహస్రాద్యమహర్షిస్తోత్రయంత్రితః |
లక్షాధీశప్రియాధారో లక్షాధారమనోమయః || ౧౬౩ ||

చతుర్లక్షజపప్రీతశ్చతుర్లక్షప్రకాశితః |
చతురశీతిలక్షాణాం జీవానాం దేహసంస్థితః || ౧౬౪ ||

కోటిసూర్యప్రతీకాశః కోటిచంద్రాంశునిర్మలః |
శివాభవాధ్యుష్టకోటివినాయకధురంధరః || ౧౬౫ ||

సప్తకోటిమహామంత్రమంత్రితావయవద్యుతిః |
త్రయస్త్రింశత్కోటిసురశ్రేణీప్రణతపాదుకః || ౧౬౬ ||

అనంతనామాఽనంతశ్రీరనంతాఽనంతసౌఖ్యదః |
ఇతి వైనాయకం నామ్నాం సహస్రమిదమీరితమ్ || ౧౬౭ ||

ఇదం బ్రాహ్మే ముహూర్తే వై యః పఠేత్ప్రత్యహం నరః |
కరస్థం తస్య సకలమైహికాముష్మికం సుఖమ్ || ౧౬౮ ||

ఆయురారోగ్యమైశ్వర్యం ధైర్యం శౌర్యం బలం యశః |
మేధా ప్రజ్ఞా ధృతిః కాంతిః సౌభాగ్యమతిరూపతా || ౧౬౯ ||

సత్యం దయా క్షమా శాంతిర్దాక్షిణ్యం ధర్మశీలతా |
జగత్సంయమనం విశ్వసంవాదో వాదపాటవమ్ || ౧౭౦ ||

సభాపాండిత్యమౌదార్యం గాంభీర్యం బ్రహ్మవర్చసమ్ |
ఔన్నత్యం చ కులం శీలం ప్రతాపో వీర్యమార్యతా || ౧౭౧ ||

జ్ఞానం విజ్ఞానమాస్తిక్యం స్థైర్యం విశ్వాతిశాయితా |
ధనధాన్యాభివృద్ధిశ్చ సకృదస్య జపాద్భవేత్ || ౧౭౨ ||

వశ్యం చతుర్విధం నృణాం జపాదస్య ప్రజాయతే |
రాజ్ఞో రాజకలత్రస్య రాజపుత్రస్య మంత్రిణః || ౧౭౩ ||

జప్యతే యస్య వశ్యార్థం స దాసస్తస్య జాయతే |
ధర్మార్థకామమోక్షాణామనాయాసేన సాధనమ్ || ౧౭౪ ||

శాకినీడాకినీరక్షోయక్షోరగభయాపహమ్ |
సామ్రాజ్యసుఖదం చైవ సమస్తరిపుమర్దనమ్ || ౧౭౫ ||

సమస్తకలహధ్వంసి దగ్ధబీజప్రరోహణమ్ |
దుఃఖప్రశమనం క్రుద్ధస్వామిచిత్తప్రసాదనమ్ || ౧౭౬ ||

షట్కర్మాష్టమహాసిద్ధిత్రికాలజ్ఞానసాధనమ్ |
పరకృత్యోపశమనం పరచక్రవిమర్దనమ్ || ౧౭౭ ||

సంగ్రామరంగే సర్వేషామిదమేకం జయావహమ్ |
సర్వవంధ్యాత్వదోషఘ్నం గర్భరక్షైకకారణమ్ || ౧౭౮ ||

పఠ్యతే ప్రత్యహం యత్ర స్తోత్రం గణపతేరిదమ్ |
దేశే తత్ర న దుర్భిక్షమీతయో దురితాని చ || ౧౭౯ ||

న తద్గృహం జహాతి శ్రీర్యత్రాయం పఠ్యతే స్తవః |
క్షయకుష్ఠప్రమేహార్శోభగందరవిషూచికాః || ౧౮౦ ||

గుల్మం ప్లీహానమశ్మానమతిసారం మహోదరమ్ |
కాసం శ్వాసముదావర్తం శూలశోకాదిసంభవమ్ || ౧౮౧ ||

శిరోరోగం వమిం హిక్కాం గండమాలామరోచకమ్ |
వాతపిత్తకఫద్వంద్వత్రిదోషజనితజ్వరమ్ || ౧౮౨ ||

ఆగంతుం విషమం శీతముష్ణం చైకాహికాదికమ్ |
ఇత్యాద్యుక్తమనుక్తం వా రోగం దోషాదిసంభవమ్ || ౧౮౩ ||

సర్వం ప్రశమయత్యాశు స్తోత్రస్యాస్య సకృజ్జపాత్ |
సకృత్పాఠేన సంసిద్ధిః స్త్రీశూద్రపతితైరపి || ౧౮౪ ||

సహస్రనామమంత్రోఽయం జపితవ్యః శుభాప్తయే |
మహాగణపతేః స్తోత్రం సకామః ప్రజపన్నిదమ్ || ౧౮౫ ||

ఇచ్ఛితాన్సకలాన్ భోగానుపభుజ్యేహ పార్థివాన్ |
మనోరథఫలైర్దివ్యైర్వ్యోమయానైర్మనోరమైః || ౧౮౬ ||

చంద్రేంద్రభాస్కరోపేంద్రబ్రహ్మశర్వాదిసద్మసు |
కామరూపః కామగతిః కామతో విచరన్నిహ || ౧౮౭ ||

భుక్త్వా యథేప్సితాన్భోగానభీష్టాన్ సహ బంధుభిః |
గణేశానుచరో భూత్వా మహాగణపతేః ప్రియః || ౧౮౮ ||

నందీశ్వరాదిసానందీనందితః సకలైర్గణైః |
శివాభ్యాం కృపయా పుత్రనిర్విశేషం చ లాలితః || ౧౮౯ ||

శివభక్తః పూర్ణకామో గణేశ్వరవరాత్పునః |
జాతిస్మరో ధర్మపరః సార్వభౌమోఽభిజాయతే || ౧౯౦ ||

నిష్కామస్తు జపన్నిత్యం భక్త్యా విఘ్నేశతత్పరః |
యోగసిద్ధిం పరాం ప్రాప్య జ్ఞానవైరాగ్యసంస్థితః || ౧౯౧ ||

నిరంతరోదితానందే పరమానందసంవిది |
విశ్వోత్తీర్ణే పరే పారే పునరావృత్తివర్జితే || ౧౯౨ ||

లీనో వైనాయకే ధామ్ని రమతే నిత్యనిర్వృతః |
యో నామభిర్హునేదేతైరర్చయేత్పూజయేన్నరః || ౧౯౩ ||

రాజానో వశ్యతాం యాంతి రిపవో యాంతి దాసతామ్ |
మంత్రాః సిద్ధ్యంతి సర్వేఽపి సులభాస్తస్యసిద్ధయః || ౧౯౪ ||

మూలమంత్రాదపి స్తోత్రమిదం ప్రియతరం మమ |
నభస్యే మాసి శుక్లాయాం చతుర్థ్యాం మమ జన్మని || ౧౯౫ ||

దూర్వాభిర్నామభిః పూజాం తర్పణం విధివచ్చరేత్ |
అష్టద్రవ్యైర్విశేషేణ జుహుయాద్భక్తిసంయుతః || ౧౯౬ ||

తస్యేప్సితాని సర్వాణి సిద్ధ్యంత్యత్ర న సంశయః |
ఇదం ప్రజప్తం పఠితం పాఠితం శ్రావితం శ్రుతమ్ || ౧౯౭ ||

వ్యాకృతం చర్చితం ధ్యాతం విమృష్టమభినందితమ్ |
ఇహాముత్ర చ సర్వేషాం విశ్వైశ్వర్యప్రదాయకమ్ || ౧౯౮ ||

స్వచ్ఛందచారిణాప్యేష యేనాయం ధార్యతే స్తవః |
స రక్ష్యతే శివోద్భూతైర్గణైరధ్యుష్టకోటిభిః || ౧౯౯ ||

పుస్తకే లిఖితం యత్ర గృహే స్తోత్రం ప్రపూజయేత్ |
తత్ర సర్వోత్తమా లక్ష్మీః సన్నిధత్తే నిరంతరమ్ || ౨౦౦ ||

దానైరశేషైరఖిలైర్వ్రతైశ్చ
తీర్థైరశేషైరఖిలైర్మఖైశ్చ |
న తత్ఫలం విందతి యద్గణేశ-
సహస్రనామ్నాం స్మరణేన సద్యః || ౨౦౧ ||

ఏతన్నామ్నాం సహస్రం పఠతి దినమణౌ ప్రత్యహం ప్రోజ్జిహానే
సాయం మధ్యందినే వా త్రిషవణమథవా సంతతం వా జనో యః |
స స్యాదైశ్వర్యధుర్యః ప్రభవతి వచసాం కీర్తిముచ్చైస్తనోతి
ప్రత్యూహం హంతి విశ్వం వశయతి సుచిరం వర్ధతే పుత్రపౌత్రైః || ౨౦౨ ||

అకించనోఽపి మత్ప్రాప్తిచింతకో నియతాశనః |
జపేత్తు చతురో మాసాన్గణేశార్చనతత్పరః || ౨౦౩ ||

దరిద్రతాం సమున్మూల్య సప్తజన్మానుగామపి |
లభతే మహతీం లక్ష్మీమిత్యాజ్ఞా పారమేశ్వరీ || ౨౦౪ ||

ఆయుష్యం వీతరోగం కులమతివిమలం సంపదశ్చార్తదానాః
కీర్తిర్నిత్యావదాతా భణితిరభినవా కాంతిరవ్యాధిభవ్యా |
పుత్రాః సంతః కలత్రం గుణవదభిమతం యద్యదేతచ్చ సత్యం
నిత్యం యః స్తోత్రమేతత్పఠతి గణపతేస్తస్య హస్తే సమస్తమ్ || ౨౦౫ ||

గణంజయో గణపతిర్హేరంబో ధరణీధరః |
మహాగణపతిర్లక్షప్రదః క్షిప్రప్రసాదనః || ౨౦౬ ||

అమోఘసిద్ధిరమితో మంత్రశ్చింతామణిర్నిధిః |
సుమంగళో బీజమాశాపూరకో వరదః శివః || ౨౦౭ ||

కాశ్యపో నందనో వాచాసిద్ధో ఢుంఢివినాయకః |
మోదకైరేభిరత్రైకవింశత్యా నామభిః పుమాన్ || ౨౦౮ ||

యః స్తౌతి మద్గతమనా మమారాధనతత్పరః |
స్తుతో నామ్నాం సహస్రేణ తేనాహం నాత్ర సంశయః || ౨౦౯ ||

నమో నమః సురవరపూజితాంఘ్రయే
నమో నమో నిరుపమమంగళాత్మనే |
నమో నమో విపులపదైకసిద్ధయే
నమో నమః కరికలభాననాయ తే || ౨౧౦ ||

కింకిణీగణరణితస్తవచరణః
ప్రకటితగురుమతిచరితవిశేషః |
మదజలలహరీకలితకపోలః
శమయతు దురితం గణపతిదేవః || ౨౧౧ ||

ఇతి శ్రీగణేశపురాణే ఉపాసనాఖండే మహాగణపతిప్రోక్తం శ్రీమహాగణపతి సహస్రనామస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ గణేశ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ గణేశ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

6 thoughts on “Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram in Telugu – శ్రీ మహాగణపతి సహస్రనామ స్తోత్రం

  1. Sir

    In some books i have noticed till 215 stanzas are there in Sri Maha Ganapathi sahasranama stotram, where as in your site you have given only till 175. Phalasruthi not included. As per which book you have followed and kindly share with us till where we have to recite ???

  2. THANK YOU FOR KEEPING ALL STOTRAS AT ONE PLACE.
    PLEASE ALSO ADD REMEDIES ( STOTRAS ) COLOUMN FOR EACH GRAHA , ADHI DEVATHA ,PRATH ADI DEVATHA REMEDIES AND ALSO SIMPLE REMEDIES FOR EACH GRAHA AS REMEDIES LIST.
    L

స్పందించండి

error: Not allowed