Sri Ganesha Kavacham – శ్రీ గణేశ కవచం


(గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ గణేశ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.)

గౌర్యువాచ |
ఏషోఽతిచపలో దైత్యాన్బాల్యేఽపి నాశయత్యహో |
అగ్రే కిం కర్మ కర్తేతి న జానే మునిసత్తమ || ౧ ||

దైత్యా నానావిధా దుష్టాః సాధుదేవద్రుహః ఖలాః |
అతోఽస్య కంఠే కించిత్త్వం రక్షార్థం బద్ధుమర్హసి || ౨ ||

మునిరువాచ |
ధ్యాయేత్సింహగతం వినాయకమముం దిగ్బాహుమాద్యే యుగే
త్రేతాయాం తు మయూరవాహనమముం షడ్బాహుకం సిద్ధిదమ్ |
ద్వాపారే తు గజాననం యుగభుజం రక్తాంగరాగం విభుం
తుర్యే తు ద్విభుజం సితాంగరుచిరం సర్వార్థదం సర్వదా || ౩ ||

వినాయకః శిఖాం పాతు పరమాత్మా పరాత్పరః |
అతిసుందరకాయస్తు మస్తకం సుమహోత్కటః || ౪ ||

లలాటం కశ్యపః పాతు భ్రూయుగం తు మహోదరః |
నయనే ఫాలచంద్రస్తు గజాస్యస్త్వోష్ఠపల్లవౌ || ౫ ||

జిహ్వాం పాతు గణక్రీడశ్చిబుకం గిరిజాసుతః |
వాచం వినాయకః పాతు దంతాన్ రక్షతు దుర్ముఖః || ౬ ||

శ్రవణౌ పాశపాణిస్తు నాసికాం చింతితార్థదః |
గణేశస్తు ముఖం కంఠం పాతు దేవో గణంజయః || ౭ ||

స్కంధౌ పాతు గజస్కంధః స్తనౌ విఘ్నవినాశనః |
హృదయం గణనాథస్తు హేరంబో జఠరం మహాన్ || ౮ ||

ధరాధరః పాతు పార్శ్వౌ పృష్ఠం విఘ్నహరః శుభః |
లింగం గుహ్యం సదా పాతు వక్రతుండో మహాబలః || ౯ ||

గణక్రీడో జానుజంఘే ఊరూ మంగళమూర్తిమాన్ |
ఏకదంతో మహాబుద్ధిః పాదౌ గుల్ఫౌ సదాఽవతు || ౧౦ ||

క్షిప్రప్రసాదనో బాహూ పాణీ ఆశాప్రపూరకః |
అంగుళీశ్చ నఖాన్పాతు పద్మహస్తోఽరినాశనః || ౧౧ ||

సర్వాంగాని మయూరేశో విశ్వవ్యాపీ సదాఽవతు |
అనుక్తమపి యత్స్థానం ధూమకేతుః సదాఽవతు || ౧౨ ||

ఆమోదస్త్వగ్రతః పాతు ప్రమోదః పృష్ఠతోఽవతు |
ప్రాచ్యాం రక్షతు బుద్ధీశ ఆగ్నేయ్యాం సిద్ధిదాయకః || ౧౩ ||

దక్షిణస్యాముమాపుత్రో నైరృత్యాం తు గణేశ్వరః |
ప్రతీచ్యాం విఘ్నహర్తాఽవ్యాద్వాయవ్యాం గజకర్ణకః || ౧౪ ||

కౌబేర్యాం నిధిపః పాయాదీశాన్యామీశనందనః |
దివాఽవ్యాదేకదంతస్తు రాత్రౌ సంధ్యాసు విఘ్నహృత్ || ౧౫ ||

రాక్షసాసురభేతాళగ్రహభూతపిశాచతః |
పాశాంకుశధరః పాతు రజఃసత్త్వతమః స్మృతీః || ౧౬ ||

జ్ఞానం ధర్మం చ లక్ష్మీం చ లజ్జాం కీర్తిం తథా కులమ్ |
వపుర్ధనం చ ధాన్యం చ గృహాన్దారాన్సుతాన్సఖీన్ || ౧౭ ||

సర్వాయుధధరః పౌత్రాన్మయూరేశోఽవతాత్సదా |
కపిలోఽజావికం పాతు గజాశ్వాన్వికటోఽవతు || ౧౮ ||

భూర్జపత్రే లిఖిత్వేదం యః కంఠే ధారయేత్సుధీః |
న భయం జాయతే తస్య యక్షరక్షఃపిశాచతః || ౧౮ ||

త్రిసంధ్యం జపతే యస్తు వజ్రసారతనుర్భవేత్ |
యాత్రాకాలే పఠేద్యస్తు నిర్విఘ్నేన ఫలం లభేత్ || ౨౦ ||

యుద్ధకాలే పఠేద్యస్తు విజయం చాప్నుయాద్ధ్రువమ్ |
మారణోచ్చాటనాకర్షస్తంభమోహనకర్మణి || ౨౧ ||

సప్తవారం జపేదేతద్దినానామేకవింశతిః |
తత్తత్ఫలమవాప్నోతి సాధకో నాత్ర సంశయః || ౨౨ ||

ఏకవింశతివారం చ పఠేత్తావద్దినాని యః |
కారాగృహగతం సద్యో రాజ్ఞా వధ్యం చ మోచయేత్ || ౨౩ ||

రాజదర్శనవేలాయాం పఠేదేతత్త్రివారతః |
స రాజానం వశం నీత్వా ప్రకృతీశ్చ సభాం జయేత్ || ౨౪ ||

ఇదం గణేశకవచం కశ్యపేన సమీరితమ్ |
ముద్గలాయ చ తేనాథ మాండవ్యాయ మహర్షయే || ౨౫ ||

మహ్యం స ప్రాహ కృపయా కవచం సర్వసిద్ధిదమ్ |
న దేయం భక్తిహీనాయ దేయం శ్రద్ధావతే శుభమ్ || ౨౬ ||

అనేనాస్య కృతా రక్షా న బాధాఽస్య భవేత్క్వచిత్ |
రాక్షసాసురభేతాలదైత్యదానవసంభవా || ౨౭ ||

ఇతి శ్రీగణేశపురాణే ఉత్తరఖండే బాలక్రీడాయాం షడశీతితమేఽధ్యాయే గణేశ కవచమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ గణేశ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ గణేశ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed