Sri Datta Stavaraja – శ్రీ దత్త స్తవరాజః


శ్రీ శుక ఉవాచ –
మహాదేవ మహాదేవ దేవదేవ మహేశ్వర |
దత్తాత్రేయస్తవం దివ్యం శ్రోతుమిచ్ఛామ్యహం ప్రభో || ౧ ||

దత్తస్య వద మాహాత్మ్యం దేవదేవ దయానిధే |
దత్తాత్పరతరం నాస్తి పురా వ్యాసేన కీర్తితమ్ || ౨ ||

జగద్గురుర్జగన్నాథో గీయతే నారదాదిభిః |
తత్సర్వం బ్రూహి మే దేవ కరుణాకర శంకర || ౩ ||

శ్రీ మహాదేవ ఉవాచ-
శృణు దివ్యం వ్యాసపుత్ర గుహ్యాద్గుహ్యతరం మహత్ |
యస్య స్మరణమాత్రేణ ముచ్యతే సర్వబంధనాత్ || ౪ ||

దత్తం సనాతనం బ్రహ్మ నిర్వికారం నిరంజనమ్ |
ఆదిదేవం నిరాకారం వ్యక్తం గుణవివర్జితమ్ || ౫ ||

నామరూపక్రియాతీతం నిస్సంగం దేవవందితమ్ |
నారాయణం శివం శుద్ధం దృశ్యదర్శనవందితమ్ || ౬ || [*వర్జితమ్*]

పరేశం పార్వతీకాంతం రమాధీశం దిగంబరమ్ |
నిర్మలో నిత్యతృప్తాత్మా నిత్యానందో మహేశ్వరః || ౭ ||

బ్రహ్మా విష్ణుశ్శివః సాక్షాద్గోవిందో గతిదాయకః |
పీతాంబరధరో దేవో మాధవస్సురసేవితః || ౮ ||

మృత్యుంజయో మహారుద్రః కార్తవీర్యవరప్రదః |
ఓమిత్యేకాక్షరం బీజం క్షరాక్షరపదం హరిమ్ || ౯ ||

గయా కాశీ కురుక్షేత్రం ప్రయాగం బద్రికాశ్రమమ్ |
ఏతత్సర్వం కృతం తేన దత్త ఇత్యక్షరద్వయమ్ || ౧౦ ||

గౌతమీ జాహ్నవీ భీమా గండకీ చ సరస్వతీ |
ఏతత్సర్వం కృతం తేన దత్త ఇత్యక్షరద్వయమ్ || ౧౧ ||

సరయూ తుంగభద్రా చ యమునా జలవాహినీ |
ఏతత్సర్వం కృతం తేన దత్త ఇత్యక్షరద్వయమ్ || ౧౨ ||

తామ్రపర్ణీ ప్రణీతా చ గోమతీ తాపనాశినీ |
ఏతత్సర్వం కృతం తేన దత్త ఇత్యక్షరద్వయమ్ || ౧౩ ||

నర్మదా సింధు కావేరీ కృష్ణవేణీ తథైవ చ |
ఏతత్సర్వం కృతం తేన దత్త ఇత్యక్షరద్వయమ్ || ౧౪ ||

అవంతీ ద్వారకామాయా మల్లినాథస్య దర్శనమ్ |
ఏతత్సర్వం కృతం తేన దత్త ఇత్యక్షరద్వయమ్ || ౧౫ ||

అయోధ్యా మథురా కాంచీ రేణుకా సేతుబంధనమ్ |
ఏతత్సర్వం కృతం తేన దత్త ఇత్యక్షరద్వయమ్ || ౧౬ ||

ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాని వారాహే పుష్కరే తథా |
ఏతత్సర్వం కృతం తేన దత్త ఇత్యక్షరద్వయమ్ || ౧౭ ||

జ్వాలాముఖీ హింగులా చ సప్తశృంగా తథైవ చ |
ఏతత్సర్వం కృతం తేన దత్త ఇత్యక్షరద్వయమ్ || ౧౮ ||

అహోబిలం త్రిపథగాం గంగా సాగరమేవ చ |
ఏతత్సర్వం కృతం తేన దత్త ఇత్యక్షరద్వయమ్ || ౧౯ ||

కరవీరం మహాస్థానం రంగనాథస్తథైవ చ |
ఏతత్సర్వం కృతం తేన దత్త ఇత్యక్షరద్వయమ్ || ౨౦ ||

శాకంభరీ చ మూకాంబా కార్తికస్వామిదర్శనమ్ |
ఏతత్సర్వం కృతం తేన దత్త ఇత్యక్షరద్వయమ్ || ౨౧ ||

ఏకాదశీవ్రతం చైవ అష్టాంగం యోగసాధనమ్ |
ఏతత్సర్వం కృతం తేన దత్త ఇత్యక్షరద్వయమ్ || ౨౨ ||

వ్రతం నిష్ఠా తపో దానం సామగానం తథైవ చ |
ఏతత్సర్వం కృతం తేన దత్త ఇత్యక్షరద్వయమ్ || ౨౩ ||

ముక్తిక్షేత్రం చ కామాక్షీ తులజా సిద్ధిదేవతా |
ఏతత్సర్వం కృతం తేన దత్త ఇత్యక్షరద్వయమ్ || ౨౪ ||

అన్నహోమాదికం దానం మేదిన్యాశ్చ గజో వృషః |
ఏతత్సర్వం కృతం తేన దత్త ఇత్యక్షరద్వయమ్ || ౨౫ ||

మాఘకార్తికయోః స్నానం సన్యాసం బ్రహ్మచర్యకమ్ |
ఏతత్సర్వం కృతం తేన దత్త ఇత్యక్షరద్వయమ్ || ౨౬ ||

అశ్వమేధసహస్రాణి మాతాపితృప్రపోషణమ్ |
ఏతత్సర్వం కృతం తేన దత్త ఇత్యక్షరద్వయమ్ || ౨౭ ||

అమితం పోషణం పుణ్యముపకారం తథైవ చ |
ఏతత్సర్వం కృతం తేన దత్త ఇత్యక్షరద్వయమ్ || ౨౮ ||

జగన్నాథం చ గోకర్ణం పాండురంగం తథైవ చ |
ఏతత్సర్వం కృతం తేన దత్త ఇత్యక్షరద్వయమ్ || ౨౯ ||

సర్వదేవనమస్కారః సర్వయజ్ఞాః ప్రకీర్తితాః |
ఏతత్సర్వం కృతం తేన దత్త ఇత్యక్షరద్వయమ్ || ౩౦ ||

షట్ఛాస్త్రాణి పురాణాని అష్టౌవ్యాకరణాని చ |
ఏతత్సర్వం కృతం తేన దత్త ఇత్యక్షరద్వయమ్ || ౩౧ ||

సావిత్రీం ప్రణవం జప్త్వా చతుర్వేదాంశ్చపారగాః |
ఏతత్సర్వం కృతం తేన దత్త ఇత్యక్షరద్వయమ్ || ౩౨ ||

కన్యాదానాని పుణ్యాని వానప్రస్థస్య పోషణమ్ |
ఏతత్సర్వం కృతం తేన దత్త ఇత్యక్షరద్వయమ్ || ౩౩ ||

వాపీకూపతటాకాని కాననారోహణాని చ |
ఏతత్సర్వం కృతం తేన దత్త ఇత్యక్షరద్వయమ్ || ౩౪ ||

అశ్వత్థం తులసీం ధాత్రీం సేవతే యో నరస్సదా |
ఏతత్సర్వం కృతం తేన దత్త ఇత్యక్షరద్వయమ్ || ౩౫ ||

శివం విష్ణుం గణేశం చ శక్తిం సూర్యం చ పూజనమ్ |
ఏతత్సర్వం కృతం తేన దత్త ఇత్యక్షరద్వయమ్ || ౩౬ ||

గోహత్యాదిసహస్రాణి బ్రహ్మహత్యాస్తథైవ చ |
ఏతత్సర్వం కృతం తేన దత్త ఇత్యక్షరద్వయమ్ || ౩౭ ||

స్వర్ణస్తేయం సురాపానం మాతుర్గమనకిల్బిషమ్ |
ముచ్యతే సర్వపాపేభ్యో దత్త ఇత్యక్షరద్వయమ్ || ౩౮ ||

స్త్రీహత్యాదికృతం పాపం బాలహత్యాస్తథైవ చ |
ముచ్యతే సర్వపాపేభ్యో దత్త ఇత్యక్షరద్వయమ్ || ౩౯ ||

ప్రాయశ్చిత్తం కృతం తేన సర్వపాపప్రణాశనమ్ |
బ్రహ్మత్వం లభతే జ్ఞానం దత్త ఇత్యక్షరద్వయమ్ || ౪౦ ||

కలిదోషవినాశార్థం జపేదేకాగ్రమానసః |
శ్రీగురుం పరమానందం దత్త ఇత్యక్షరద్వయమ్ || ౪౧ ||

దత్త దత్త ఇదం వాక్యం తారకం సర్వదేహినామ్ |
శ్రద్ధాయుక్తో జపేన్నిత్యం దత్త ఇత్యక్షరద్వయమ్ || ౪౨ ||

కేశవం మాధవం విష్ణుం గోవిందం గోపతిం హరిమ్ |
గురూణాం పఠ్యతే విద్వానేతత్సర్వం శుభావహమ్ || ౪౩ ||

నిరంజనం నిరాకారం దేవదేవం జనార్దనమ్ |
మాయాముక్తం జపేన్నిత్యం పావనం సర్వదేహినామ్ || ౪౪ ||

ఆదినాథం సురశ్రేష్ఠం కృష్ణం శ్యామం జగద్గురుమ్ |
సిద్ధరాజం గుణాతీతం రామం రాజీవలోచనమ్ || ౪౫ ||

నారాయణం పరబ్రహ్మ లక్ష్మీకాంతం పరాత్పరమ్ |
అప్రమేయం సురానందం నమో దత్తం దిగంబరమ్ || ౪౬ ||

యోగిరాజోఽత్రివరదః సురాధ్యక్షో గుణాంతకః |
అనసూయాత్మజో దేవో దేవతాగతిదాయకః || ౪౭ ||

గోపనీయః ప్రయత్నేన అయం సురమునీశ్వరైః |
సమస్తఋషిభిస్సర్వైర్భక్త్యా స్తుత్యా మహాత్మభిః || ౪౮ ||

నారదేన సురేంద్రేణ సనకాద్యైర్మహాత్మభిః |
గౌతమేన చ గర్గేణ వ్యాసేన కపిలేన చ || ౪౯ ||

వాసుదేవేన దక్షేణ అత్రి భార్గవ ముద్గలైః |
వసిష్ఠప్రముఖైస్సర్వైర్గీయతే సర్వమాదరాత్ || ౫౦ ||

వినాయకేన రుద్రేణ స్వామినా కార్తికేన చ |
మార్కండేయేన ధౌమ్యేన కీర్తితం స్తవముత్తమమ్ || ౫౧ ||

మరీచ్యాదిమునీంద్రైశ్చ శుకకర్దమసత్తమైః |
అంగిరాకృత పౌలస్త్య భృగు కశ్యప జైమినిః || ౫౨ ||

గురోః స్తవమధీయానో విజయీ సర్వదా భవేత్ |
గురుసాయుజ్యమాప్నోతి గురునామ పఠేద్బుధః || ౫౩ ||

గురోః పరతరం నాస్తి సత్యం సత్యం న సంశయః |
గురోః పాదోదకం పీత్వా గురోర్నామ సదా జపేత్ || ౫౪ ||

తేఽపి సన్న్యాసినో జ్ఞేయా ఇతరే వేషధారిణః |
గంగాద్యాస్సరితస్సర్వా గురుపాదాంబుజం సదా || ౫౫ ||

గురుస్తవం న జానాతి గురునామ ముఖే న హి |
పశుతుల్యం విజానీయాత్సత్యం సత్యం మహామునే || ౫౬ ||

ఇదం స్తోత్రం మహద్దివ్యం స్తవరాజం మనోహరమ్ |
పఠనాచ్ఛ్రవణాద్ధ్యానాత్ సర్వాన్కామానవాప్నుయాత్ || ౫౭ ||

ఇతి రుద్రయామలే శుక ఈశ్వరసంవాదే శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తవరాజ స్తోత్రమ్ |


మరిన్ని శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్రాలు చూడండి.

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Sri Datta Stavaraja – శ్రీ దత్త స్తవరాజః

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు.

error: Not allowed
%d bloggers like this: