Narayaneeyam Dasakam 50 – నారాయణీయం పఞ్చాశత్తమదశకమ్


పఞ్చాశత్తమదశకమ్ (౫౦)- వత్సాసుర-బకాసురయోః వధమ్ |

తరలమధుకృద్వృన్దే వృన్దావనేఽథ మనోహరే
పశుపశిశుభిస్సాకం వత్సానుపాలనలోలుపః |
హలధరసఖో దేవ శ్రీమన్ విచేరిథ ధారయన్
గవలమురలీవేత్రం నేత్రాభిరామతనుద్యుతిః || ౫౦-౧ ||

విహితజగతీరక్షం లక్ష్మీకరాంబుజలాలితం
దదతి చరణద్వన్ద్వం వృన్దావనే త్వయి పావనే |
కిమివ న బభౌ సమ్పత్సంపూరితం తరువల్లరీ-
సలిలధరణీగోత్రక్షేత్రాదికం కమలాపతే || ౫౦-౨ ||

విలసదులపే కాన్తారాన్తే సమీరణశీతలే
విపులయమునాతీరే గోవర్ధనాచలమూర్ధసు |
లలితమురలీనాదస్సఞ్చారయన్ఖలు వాత్సకం
క్వచన దివసే దైత్యం వత్సాకృతిం త్వముదైక్షథాః || ౫౦-౩ ||

రభసవిలసత్పుచ్ఛం విచ్ఛాయతోఽస్య విలోకయన్
కిమపి వలితస్కన్ధం రన్ధ్రప్రతీక్షముదీక్షితమ్ |
తమథ చరణే బిభ్రద్విభ్రామయన్ముహురుచ్చకైః
కుహచన మహావృక్షే చిక్షేపిథ క్షతజీవితమ్ || ౫౦-౪ ||

నిపతతి మహాదైత్యే జాత్యా దురాత్మని తత్క్షణం
నిపతనజవక్షుణ్ణక్షోణీరుహక్షతకాననే |
దివి పరమిలద్వృన్దా వృన్దారకాః కుసుమోత్కరైః
శిరసి భవతో హర్షాద్వర్షన్తి నామ తదా హరే || ౫౦-౫ ||

సురభిలతమా మూర్ధన్యూర్ధ్వం కుతః కుసుమావలీ
నిపతతి తవేత్యుక్తో బాలైః సహేలముదైరయః |
ఝటితి దనుజక్షేపేణోర్ధ్వం గతస్తరుమణ్డలాత్
కుసుమనికరస్సోఽయం నూనం సమేతి శనైరితి || ౫౦-౬ ||

క్వచన దివసే భూయో భూయస్తరే పరుషాతపే
తపనతనయాపాథః పాతుం గతా భవదాదయః |
చలితగరుతం ప్రేక్షామాసుర్బకం ఖలు విస్మృతం
క్షితిధరగరుచ్ఛేదే కైలాసశైలమివాపరమ్ || ౫౦-౭ ||

పిబతి సలిలం గోపవ్రాతే భవన్తమభిద్రుతః
స కిల నిగిలన్నగ్నిప్రఖ్యం పునర్ద్రుతముద్వమన్ |
దలయితుమగాత్త్రోట్యాః కోట్యా తదా తు భవాన్విభో
ఖలజనభిదా చుఞ్చుశ్చఞ్చూ ప్రగృహ్య దదార తమ్ || ౫౦-౮ ||

సపది సహజాం సన్ద్రష్టుం వా మృతాం ఖలు పూతనా-
మనుజమఘమప్యగ్రే గత్వా ప్రతీక్షితుమేవ వా |
శమననిలయం యాతే తస్మిన్బకే సుమనోగణే
కిరతి సుమనోవృన్దం వృన్దావనాద్గృహమైయథాః || ౫౦-౯ ||

లలితమురలీనాదం దూరాన్నిశమ్య వధూజనై-
స్త్వరితముపగమ్యారాదారూఢమోదముదీక్షితః |
జనితజననీనన్దానన్దస్సమీరణమన్దిర-
ప్రథితవసతే శౌరే దూరీకురుష్వ మమామయాన్ || ౫౦-౧౦ ||

ఇతి పఞ్చాశత్తమశకం సమాప్తం


సంపూర్ణ శ్రీమన్నారాయణీయం (౧౦౦ దశకాలు) చూడండి.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed