Narayaneeyam Dasakam 39 – నారాయణీయం ఏకోనచత్వారింశదశకమ్


ఏకోనచత్వారింశదశకమ్ (౩౯) – యోగమాయా ప్రాదుర్భావం తథా గోకులే కృష్ణజన్మోత్సవమ్ ||

భవన్తమయముద్వహన్ యదుకులోద్వహో నిస్సరన్
దదర్శ గగనోచ్చలజ్జలభరాం కలిన్దాత్మజామ్ |
అహో సలిలసఞ్చయః స పునరైన్ద్రజాలోదితో
జలౌఘ ఇవ తత్క్షణాత్ప్రపదమేయతామాయయౌ || ౩౯-౧ ||

ప్రసుప్తపశుపాలికాం నిభృతమారుదద్బాలికా-
మపావృతకవాటికాం పశుపవాటికామావిశన్ |
భవన్తమయమర్పయన్ ప్రసవతల్పకే తత్పదా-
ద్వహన్ కపటకన్యకాం స్వపురమాగతో వేగతః || ౩౯-౨ ||

తతస్త్వదనుజారవక్షపితనిద్రవేగద్రవ-
ద్భటోత్కరనివేదితప్రసవవార్తయైవార్తిమాన్ |
విముక్తచికురోత్కరస్త్వరితమాపతన్ భోజరా-
డతుష్ట ఇవ దృష్టవాన్ భగినికాకరే కన్యకామ్ || ౩౯-౩ ||

ధ్రువం కపటశాలినో మధుహరస్య మాయా భవే-
దసావితి కిశోరికాం భగినికాకరాలిఙ్గితామ్ |
ద్విపో నలినికాన్తరాదివ మృణాలికామాక్షిప-
న్నయం త్వదనుజామజాముపలపట్టకే పిష్టవాన్ || ౩౯-౪ ||

తతో భవదుపాసకో ఝటితి మృత్యుపాశాదివ
ప్రముచ్య తరసైవ సా సమధిరూఢరూపాన్తరా |
అధస్తలమజగ్ముషీ వికసదష్టబాహుస్ఫుర-
న్మహాయుధమహో గతా కిల విహాయసా దిద్యుతే || ౩౯-౫ ||

నృశంసతర కంస తే కిము మయా వినిష్పిష్టయా
బభూవ భవదన్తకః క్వచన చిన్త్యతాం తే హితమ్ |
ఇతి త్వదనుజా విభో ఖలముదీర్య తం జగ్ముషీ
మరుద్గణపణాయితా భువి చ మన్దిరాణ్యేయుషీ || ౩౯-౬ ||

ప్రగే పునరగాత్మజావచనమీరితా భూభుజా
ప్రలంబబకపూతనాప్రముఖదానవా మానినః |
భవన్నిధనకామ్యయా జగతి బభ్రముర్నిర్భయాః
కుమారకవిమారకాః కిమివ దుష్కరం నిష్కృపైః || ౩౯-౭ ||

తతః పశుపమన్దిరే త్వయి ముకున్ద నన్దప్రియా-
ప్రసూతిశయనేశయే రుదతి కిఞ్చిదఞ్చత్పదే |
విబుధ్య వనితాజనైస్తనయసంభవే ఘోషితే
ముదా కిము వదామ్యహో సకలమాకులం గోకులమ్ || ౩౯-౮ ||

అహో ఖలు యశోదయా నవకలాయచేతోహరం
భవన్తమలమన్తికే ప్రథమమాపిబన్త్యా దృశా |
పునః స్తనభరం నిజం సపది పాయయన్త్యా ముదా
మనోహరతనుస్పృశా జగతి పుణ్యవన్తో జితాః || ౩౯-౯ ||

భవత్కుశలకామ్యయా స ఖలు నన్దగోపస్తదా
ప్రమోదభరసఙ్కులో ద్విజకులాయ కిం నాదదాత్ |
తథైవ పశుపాలకాః కిము న మఙ్గలం తేనిరే
జగత్రితయమఙ్గల త్వమిహ పాహి మామామయాత్ || ౩౯-౧౦ ||

ఇతి ఏకోనచత్వారింశదశకం సమాప్తమ్ |


సంపూర్ణ శ్రీమన్నారాయణీయం (౧౦౦ దశకాలు) చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed