Narayaneeyam Dasakam 23 – నారాయణీయం త్రయోవింశతిదశకమ్


త్రయోవింశతిదశకమ్ (౨౩) – దక్షచరితం తథా చిత్రకేతూపాఖ్యానమ్

ప్రాచేతసస్తు భగవన్నపరోఽపి దక్ష-
స్త్వత్సేవనం వ్యధిత సర్గవివృద్ధికామః |
ఆవిర్బభూవిథ తదా లసదష్టబాహు
స్తస్మై వరం దదిథ తాం చ వధూమసిక్నీమ్ || ౨౩-౧ ||

తస్యాత్మజాస్త్వయుతమీశ పునఃస్సహస్రం
శ్రీనారదస్య వచసా తవ మార్గమాపుః |
నైకత్రవాసమృషయే స ముమోచ శాపం
భక్తోత్తమస్త్వృషిరనుగ్రహమేవ మేనే || ౨౩-౨ ||

షష్ట్యా తతో దుహితృభిః సృజతః కులౌఘాన్
దౌహిత్రసూనురథ తస్య స విశ్వరూపః |
త్వత్స్తోత్రవర్మితమజాపయదిన్ద్రమాజౌ
దేవ త్వదీయమహిమా ఖలు సర్వజైత్రః || ౨౩-౩ ||

ప్రాక్షూరసేనవిషయే కిల చిత్రకేతుః
పుత్రాగ్రహీ నృపతిరఙ్గిరసః ప్రభావాత్ |
లబ్ధ్వైకపుత్రమథ తత్ర హతే సపత్నీ-
సఙ్ఘైరముహ్యదవశస్తవ మాయయాసౌ || ౨౩-౪ ||

తం నారదస్తు సమమఙ్గిరసా దయాలుః
సమ్ప్రాప్య తావదుపదర్శ్య సుతస్య జీవమ్ |
కస్యాస్మి పుత్ర ఇతి తస్య గిరా విమోహం
త్యక్త్వా త్వదర్చనవిధౌ నృపతిం న్యయుఙ్క్త || ౨౩-౫ ||

స్తోత్రం చ మన్త్రమపి నారదతోఽథ లబ్ధ్వా
తోషాయ శేషవపుషో నను తే తపస్యన్ |
విద్యాధరాధిపతితాం స హి సప్తరాత్రే
లబ్ధ్వాప్యకుణ్ఠమతిరన్వభజద్భవన్తమ్ || ౨౩-౬ ||

తస్మై మృణాలధవలేన సహస్రశీర్ష్ణా
రూపేణ బద్ధనుతిసిద్ధగణావృతేన |
ప్రాదుర్భవన్నచిరతో నుతిభిః ప్రసన్నో
దత్త్వాఽఽత్మతత్త్వమనుగృహ్య తిరోదధాథ || ౨౩-౭ ||

త్వద్భక్తమౌలిరథ సోఽపి చ లక్షలక్షం
వర్షాణి హర్షులమనా భువనేషు కామమ్ |
సఙ్గాపయన్గుణగణం తవ సున్దరీభిః
సఙ్గాతిరేకరహితో లలితం చచార || ౨౩-౮ ||

అత్యన్తసఙ్గవిలయాయ భవత్ప్రణున్నో
నూనం స రూప్యగిరిమాప్య మహత్సమాజే |
నిశ్శఙ్కమఙ్కకృతవల్లభమఙ్గజారిం
తం శఙ్కరం పరిహసన్నుమయాభిశేపే || ౨౩-౯ ||

నిస్సంభ్రమస్త్వయమయాచితశాపమోక్షో
వృత్రాసురత్వముపగమ్య సురేన్ద్రయోధీ |
భక్త్యాఽఽత్మతత్త్వకథనైః సమరే విచిత్రం
శత్రోరపి భ్రమమపాస్య గతః పదం తే || ౨౩-౧౦ ||

త్వత్సేవనేన దితిరిన్ద్రవధోద్యతాఽపి
తాన్ప్రత్యుతేన్ద్రసుహృదో మరుతోఽభిలేభే |
దుష్టాశయోఽపి శుభదైవ భవన్నిషేవా
తత్తాదృశస్త్వమవ మాం పవనాలయేశ || ౨౩-౧౧ ||

ఇతి త్రయోవింశదశకం సమాప్తమ్ |


సంపూర్ణ శ్రీమన్నారాయణీయం (౧౦౦ దశకాలు) చూడండి.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Narayaneeyam Dasakam 23 – నారాయణీయం త్రయోవింశతిదశకమ్

  1. Sthotra nidhi is very good app, it is very useful in every hindu. Thanks Sthotra niddhi team. I will be happy if audio is provided for sthotras and
    Slokas. 🙏

స్పందించండి

error: Not allowed