Kishkindha Kanda Sarga 61 – కిష్కింధాకాండ ఏకషష్టితమః సర్గః (౬౧)


|| సూర్యానుగమనాఖ్యానమ్ ||

తతస్తద్దారుణం కర్మ దుష్కరం సాహసాత్కృతమ్ |
ఆచచక్షే మునేః సర్వం సూర్యానుగమనం తదా || ౧ ||

భగవన్ వ్రణయుక్తత్వాల్లజ్జయా వ్యకులోంద్రియః |
పరిశ్రాంతో న శక్నోమి వచనం ప్రతిభాషితుమ్ || ౨ ||

అహం చైవ జటాయుశ్చ సంఘర్షాద్దర్పమోహితౌ |
ఆకాశం పతితౌ వీరౌ జిజ్ఞాసంతౌ పరాక్రమమ్ || ౩ ||

కైలాసశిఖరే బద్ధ్వా మునీనామగ్రతః పణమ్ |
రవిః స్యాదనుయాతవ్యో యావదస్తం మహాగిరిమ్ || ౪ ||

అథావాం యుగపత్ప్రాప్తావపశ్యావ మహీతలే |
రథచక్రప్రమాణాని నగరాణి పృథక్ పృథక్ || ౫ ||

క్వచిద్వాదిత్రఘోషాంశ్చ బ్రహ్మఘోషాంశ్చ శుశ్రువః |
గాయంతీశ్చాంగనా బహ్వీః పశ్యావో రక్తవాససః || ౬ ||

తూర్ణముత్పత్య చాకాశమాదిత్యపథమాశ్రితౌ |
ఆవామాలోకయావస్తద్వనం శాద్వలసన్నిభమ్ || ౭ ||

ఉపలైరివ సంఛన్నా దృశ్యతే భూః శిలోచ్చయైః |
ఆపగాభిశ్చ సంవీతా సూత్రైరివ వసుంధరా || ౮ ||

హిమవాంశ్చైవ వింధ్యశ్చ మేరుశ్చ సుమహాన్నగః |
భూతలే సంప్రకాశంతే నాగా ఇవ జలాశయే || ౯ ||

తీవ్రః స్వేదశ్చ ఖేదశ్చ భయం చాసీత్తదావయోః |
సమావిశతి మోహశ్చ తమో మూర్ఛా చ దారుణా || ౧౦ ||

న దిగ్విజ్ఞాయతే యామ్యా నాగ్నేయా న చ వారుణీ |
యుగాంతే నియతో లోకో హతో దగ్ధ ఇవాగ్నినా || ౧౧ ||

మనశ్చ మే హతం భూయః సన్నివర్త్య తు సంశ్రయమ్ |
యత్నేన మహతా హ్యస్మిన్ పునః సంధాయ చక్షుషి || ౧౨ ||

యత్నేన మహతా భూయో రవిః సమవలోకితః |
తుల్యః పృథ్వీప్రమాణేన భాస్కరః ప్రతిభాతి నౌ || ౧౩ ||

జటాయుర్మామనాపృచ్ఛ్య నిపపాత మహీం తతః |
తం దృష్ట్వా తూర్ణమాకాశాదాత్మానం ముక్తవానహమ్ || ౧౪ ||

పక్షాభ్యాం చ మయా గుప్తో జటాయుర్న ప్రదహ్యతే |
ప్రమాదాత్తత్ర నిర్దగ్ధః పతన్ వాయుపథాదహమ్ || ౧౫ ||

ఆశంకే తం నిపతితం జనస్థానే జటాయుషమ్ |
అహం తు పతితో వింధ్యే దగ్ధపక్షో జడీకృతః || ౧౬ ||

రాజ్యేన హీనో భ్రాత్రా చ పక్షాభ్యాం విక్రమేణ చ |
సర్వథా మర్తుమేవేచ్ఛన్ పతిష్యే శిఖరాద్గిరేః || ౧౭ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే కిష్కింధాకాండే ఏకషష్టితమః సర్గః || ౬౧ ||


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed