Kishkindha Kanda Sarga 60 – కిష్కింధాకాండ షష్టితమః సర్గః (౬౦)


|| సంపాతిపురావృత్తవర్ణనమ్ ||

తతః కృతోదకం స్నాతం తం గృధ్రం హరియూథపాః |
ఉపవిష్టా గిరౌ దుర్గే పరివార్య సమంతతః || ౧ ||

తమంగదముపాసీనం తైః సర్వైర్హరిభిర్వృతమ్ |
జనితప్రత్యయో హర్షాత్సంపాతిః పునరబ్రవీత్ || ౨ ||

కృత్వా నిఃశబ్దమేకాగ్రాః శృణ్వంతు హరయో మమ |
తత్త్వం సంకీర్తయిష్యామి యథా జానామి మైథిలీమ్ || ౩ ||

అస్య వింధ్యస్య శిఖరే పతితోఽస్మి పురా వనే |
సూర్యాతపపరీతాంగో నిర్దగ్ధః సూర్యరశ్మిభిః || ౪ ||

లబ్ధసంజ్ఞస్తు షడ్రాత్రాద్వివశో విహ్వలన్నివ |
వీక్షమాణో దిశః సర్వా నాభిజానామి కించన || ౫ ||

తతస్తు సాగరాన్ శైలాన్ నదీః సర్వాః సరాంసి చ |
వనాన్యుదధివేలాం చ సమీక్ష్య మతిరాగమత్ || ౬ ||

హృష్టపక్షిగణాకీర్ణః కందరాంతరకూటవాన్ |
దక్షిణస్యోదధేస్తీరే వింధ్యోఽయమితి నిశ్చితః || ౭ ||

ఆసీచ్చాత్రాశ్రమః పుణ్యః సురైరపి సుపూజితః |
ఋషిర్నిశాకరో నామ యస్మిన్నుగ్రతపా భవత్ || ౮ ||

అష్టౌ వర్షసహస్రాణి తేనాస్మిన్నృషిణా వినా |
వసతో మమ ధర్మజ్ఞాః స్వర్గతే తు నిశాకరే || ౯ ||

అవతీర్య చ వింధ్యాగ్రాత్కృచ్ఛ్రేణ విషమాచ్ఛనైః |
తీక్ష్ణదర్భాం వసుమతీం దుఃఖేన పునరాగతః || ౧౦ ||

తమృషిం ద్రష్టుకామోఽస్మి దుఃఖేనాభ్యాగతో భృశమ్ |
జటాయుషా మయా చైవ బహుశోఽధిగతో హి సః || ౧౧ ||

తస్యాశ్రమపదాభ్యాశే వవుర్వాతాః సుగంధినః |
వృక్షో నాపుష్పితః కశ్చిదఫలో వా న విద్యతే || ౧౨ ||

ఉపేత్య చాశ్రమం పుణ్యం వృక్షమూలముపాశ్రితః |
ద్రష్టుకామః ప్రతీక్షోఽహం భగవంతం నిశాకరమ్ || ౧౩ ||

అథాపశ్యమదూరస్థమృషిం జ్వలితతేజసమ్ |
కృతాభిషేకం దుర్ధర్షముపావృత్తముదఙ్ముఖమ్ || ౧౪ ||

తమృక్షాః సృమరా వ్యాఘ్రాః సింహా నాగాః సరీసృపాః |
పరివార్యోపగచ్ఛంతి ధాతారం ప్రాణినో యథా || ౧౫ ||

తతః ప్రాప్తమృషిం జ్ఞాత్వా తాని సత్త్వాని వై యయుః |
ప్రవిష్టే రాజని యథా సర్వం సామాత్యకం బలమ్ || ౧౬ ||

ఋషిస్తు దృష్ట్వా మాం ప్రీతః ప్రవిష్టశ్చాశ్రమం పునః |
ముహూర్తమాత్రాన్నిష్క్రమ్య తతః కార్యమపృచ్ఛత || ౧౭ ||

సౌమ్య వైకల్యతాం దృష్ట్వా రోమ్ణాం తే నావగమ్యతే |
అగ్నిదగ్ధావిమౌ పక్షౌ త్వక్ చైవ వ్రణితా తవ || ౧౮ ||

గృధ్రౌ ద్వౌ దృష్టపూర్వౌ మే మాతరిశ్వసమౌ జవే |
గృధ్రాణాం చైవ రాజానౌ భ్రాతరౌ కామరూపిణౌ || ౧౯ ||

జ్యేష్ఠో హి త్వం తు సంపాతే జటాయురనుజస్తవ |
మానుషం రూపమాస్థాయ గృహ్ణీతాం చరణౌ మమ || ౨౦ ||

కిం తే వ్యాధిసముత్థానం పక్షయోః పతనం కథమ్ |
దండో వాయం కృతః కేన సర్వమాఖ్యాహి పృచ్ఛతః || ౨౧ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే కిష్కింధాకాండే షష్టితమః సర్గః || ౬౦ ||


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed