Kishkindha Kanda Sarga 52 – కిష్కింధాకాండ ద్విపంచాశః సర్గః (౫౨)


|| బిలప్రవేశకారణకథనమ్ ||

అథ తానబ్రవీత్సర్వాన్ విక్రాంతాన్ హరిపుంగవాన్ |
ఇదం వచనమేకాగ్రా తాపసీ ధర్మచారిణీ || ౧ ||

వానరా యది వః ఖేదః ప్రనష్టః ఫలభక్షణాత్ |
యది చైతన్మయా శ్రావ్యం శ్రోతుమిచ్ఛామి కథ్యతామ్ || ౨ ||

తస్యాస్తద్వచనం శ్రుత్వా హనుమాన్ మారుతాత్మజః |
ఆర్జవేన యథాతత్త్వమాఖ్యాతుముపచక్రమే || ౩ ||

రాజా సర్వస్య లోకస్య మహేంద్రవరుణోపమః |
రామో దాశరథిః శ్రీమాన్ ప్రవిష్టో దండకావనమ్ || ౪ ||

లక్ష్మణేన సహ భ్రాత్రా వైదేహ్యా చాపి భార్యయా |
తస్య భార్యా జనస్థానాద్రావణేన హృతా బలాత్ || ౫ ||

వీరస్తస్య సఖా రాజ్ఞః సుగ్రీవో నామ వానరః |
రాజా వానరముఖ్యానాం యేన ప్రస్థాపితా వయమ్ || ౬ ||

అగస్త్యచరితామాశాం దక్షిణాం యమరక్షితామ్ |
సహైభిర్వానరైర్ఘోరైరంగదప్రముఖైర్వయమ్ || ౭ ||

రావణం సహితాః సర్వే రాక్షసం కామరూపిణమ్ |
సీతయా సహ వైదేహ్యా మార్గధ్వమితి చోదితాః || ౮ ||

విచిత్య తు వయం సర్వే సమగ్రాం దక్షిణాం దిశమ్ |
బుభుక్షితాః పరిశ్రాంతా వృక్షమూలముపాశ్రితాః || ౯ ||

వివర్ణవదనాః సర్వే సర్వే ధ్యానపరాయణాః |
నాధిగచ్ఛామహే పారం మగ్నాశ్చింతామహార్ణవే || ౧౦ ||

చారయంతస్తతశ్చక్షుర్దృష్టవంతో వయం బిలమ్ |
లతాపాదపసంఛన్నం తిమిరేణ సమావృతమ్ || ౧౧ ||

అస్మాద్ధంసా జలక్లిన్నాః పక్షైః సలిలవిస్రవైః |
కురరాః సారసాశ్చైవ నిష్పతంతి పతత్త్రిణః || ౧౨ ||

సాధ్వత్ర ప్రవిశామేతి మయా తూక్తాః ప్లవంగమాః |
తేషామపి హి సర్వేషామనుమానముపాగతమ్ || ౧౩ ||

గచ్ఛామ ప్రవిశామేతి భర్తృకార్యత్వరాన్వితాః |
తతో గాఢం నిపతితా గృహ్య హస్తౌ పరస్పరమ్ || ౧౪ ||

ఇదం ప్రవిష్టాః సహసా బిలం తిమిరసంవృతమ్ |
ఏతన్నః కార్యమేతేన కృత్యేన వయమాగతాః || ౧౫ ||

త్వాం చైవోపగతాః సర్వే పరిద్యూనా బుభుక్షితాః |
ఆతిథ్యధర్మదత్తాని మూలాని చ ఫలాని చ || ౧౬ ||

అస్మాభిరుపభుక్తాని బుభుక్షాపరిపీడితైః |
యత్త్వయా రక్షితాః సర్వే మ్రియమాణా బుభుక్షయా || ౧౭ ||

బ్రూహి ప్రత్యుపకారార్థం కిం తే కుర్వంతు వానరాః |
ఏవముక్తా తు సర్వజ్ఞా వానరైస్తైః స్వయంప్రభా || ౧౮ ||

ప్రత్యువాచ తతః సర్వానిదం వానరయూథపాన్ |
సర్వేషాం పరితుష్టాఽస్మి వానరాణాం తరస్వినామ్ |
చరంత్యా మమ ధర్మేణ న కార్యమిహ కేనచిత్ || ౧౯ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే కిష్కింధాకాండే ద్విపంచాశః సర్గః || ౫౨ ||


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed