Kishkindha Kanda Sarga 51 – కిష్కింధాకాండ ఏకపంచాశః సర్గః (౫౧)


|| స్వయంప్రభాతిథ్యమ్ ||

ఇత్యుక్త్వా హనుమాంస్తత్ర పునః కృష్ణాజినాంబరామ్ |
అబ్రవీత్తాం మహాభాగాం తాపసీం ధర్మచారిణీమ్ || ౧ ||

ఇదం ప్రవిష్టాః సహసా బిలం తిమిరసంవృతమ్ |
క్షుత్పిపాసాపరిశ్రాంతాః పరిఖిన్నాశ్చ సర్వశః || ౨ ||

మహద్ధరణ్యా వివరం ప్రవిష్టాః స్మ పిపాసితాః |
ఇమాంస్త్వేవంవిధాన్ భావాన్ వివిధానద్భుతోపమాన్ || ౩ ||

దృష్ట్వా వయం ప్రవ్యథితాః సంభ్రాంతా నష్టచేతసః |
కస్యైతే కాంచనా వృక్షాస్తరుణాదిత్యసన్నిభాః || ౪ ||

శుచీన్యభ్యవహార్యాణి మూలాని చ ఫలాని చ |
కాంచనాని విమానాని రాజతాని గృహాణి చ || ౫ ||

తపనీయగవాక్షణి మణిజాలావృతాని చ |
పుష్పితాః ఫలవంతశ్చ పుణ్యాః సురభిగంధినః || ౬ ||

ఇమే జాంబూనదమయాః పాదపాః కస్య తేజసా |
కాంచనాని చ పద్మాని జాతాని విమలే జలే || ౭ ||

కథం మత్స్యాశ్చ సౌవర్ణాశ్చరంతి సహ కచ్ఛపైః |
ఆత్మానమనుభావం చ కస్య చైతత్తపోబలమ్ || ౮ ||

అజానతాం నః సర్వేషాం సర్వమాఖ్యాతుమర్హసి |
ఏవముక్తా హనుమతా తాపసీ ధర్మచారిణీ || ౯ ||

ప్రత్యువాచ హనూమంతం సర్వభూతహితే రతా |
మయో నామ మహాతేజా మాయావీ దానవర్షభః || ౧౦ ||

తేనేదం నిర్మితం సర్వం మాయయా కాంచనం వనమ్ |
పురా దానవముఖ్యానాం విశ్వకర్మా బభూవ హ || ౧౧ ||

యేనేదం కాంచనం దివ్యం నిర్మితం భవనోత్తమమ్ |
స తు వర్షసహస్రాణి తపస్తప్త్వా మహావనే || ౧౨ ||

పితామహాద్వరం లేభే సర్వమౌశనసం ధనమ్ |
వనం విధాయ బలవాన్ సర్వకామేశ్వరస్తదా || ౧౩ ||

ఉవాస సుఖితః కాలం కంచిదస్మిన్ మహావనే |
తమప్సరసి హేమాయాం శక్తం దానవపుంగవమ్ || ౧౪ ||

విక్రమ్యైవాశనిం గృహ్య జఘానేశః పురందరః |
ఇదం చ బ్రహ్మాణా దత్తం హేమాయై వనముత్తమమ్ || ౧౫ ||

శాశ్వతాః కామభోగాశ్చ గృహం చేదం హిరణ్మయమ్ |
దుహితా మేరుసావర్ణేరహం తస్యాః స్వయంప్రభా || ౧౬ ||

ఇదం రక్షామి భవనం హేమాయా వానరోత్తమ |
మమ ప్రియసఖీ హేమా నృత్తగీతవిశారదా || ౧౭ ||

తయా దత్తవరా చాస్మి రక్షామి భవనోత్తమమ్ |
కిం కార్యం కస్య వా హేతోః కాంతారాణి ప్రపశ్యథ |
కథం చేదం వనం దుర్గం యుష్మాభిరుపలక్షితమ్ || ౧౮ ||

ఇమాన్యభ్యవహార్యాణి మూలాని చ ఫలాని చ |
భుక్త్వా పీత్వా చ పానీయం సర్వం మే వక్తుమర్హథ || ౧౯ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే కిష్కింధాకాండే ఏకపంచాశః సర్గః || ౫౧ ||


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed