Dasa Sloki Stuti – దశశ్లోకీ స్తుతిః


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ శివ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది.]

సాంబో నః కులదైవతం పశుపతే సాంబ త్వదీయా వయం
సాంబం స్తౌమి సురాసురోరగగణాః సాంబేన సంతారితాః |
సాంబాయాస్తు నమో మయా విరచితం సాంబాత్పరం నో భజే
సాంబస్యానుచరోఽస్మ్యహం మమ రతిః సాంబే పరబ్రహ్మణి || ౧ ||

విష్ణ్వాద్యాశ్చ పురత్రయం సురగణా జేతుం న శక్తాః స్వయం
యం శంభుం భగవన్వయం తు పశవోఽస్మాకం త్వమేవేశ్వరః |
స్వస్వస్థాననియోజితాః సుమనసః స్వస్థా బభూవుస్తత-
-స్తస్మిన్మే హృదయం సుఖేన రమతాం సాంబే పరబ్రహ్మణి || ౨ ||

క్షోణీ యస్య రథో రథాంగయుగళం చంద్రార్కబింబద్వయం
కోదండః కనకాచలో హరిరభూద్బాణో విధిః సారథిః |
తూణీరో జలధిర్హయాః శ్రుతిచయో మౌర్వీ భుజంగాధిప-
-స్తస్మిన్మే హృదయం సుఖేన రమతాం సాంబే పరబ్రహ్మణి || ౩ ||

యేనాపాదితమంగజాంగభసితం దివ్యాంగరాగైః సమం
యేన స్వీకృతమబ్జసంభవశిరః సౌవర్ణపాత్రైః సమమ్ |
యేనాంగీకృతమచ్యుతస్య నయనం పూజారవిందైః సమం
తస్మిన్మే హృదయం సుఖేన రమతాం సాంబే పరబ్రహ్మణి || ౪ ||

గోవిందాదధికం న దైవతమితి ప్రోచ్చార్య హస్తావుభా-
-వుద్ధృత్యాథ శివస్య సంనిధిగతో వ్యాసో మునీనాం వరః |
యస్య స్తంభితపాణిరానతికృతా నందీశ్వరేణాభవ-
-త్తస్మిన్మే హృదయం సుఖేన రమతాం సాంబే పరబ్రహ్మణి || ౫ ||

ఆకాశశ్చికురాయతే దశదిశాభోగో దుకూలాయతే
శీతాంశుః ప్రసవాయతే స్థిరతరానందః స్వరూపాయతే |
వేదాంతో నిలయాయతే సువినయో యస్య స్వభావాయతే
తస్మిన్మే హృదయం సుఖేన రమతాం సాంబే పరబ్రహ్మణి || ౬ ||

విష్ణుర్యస్య సహస్రనామనియమాదంభోరుహాణ్యర్చయ-
-న్నేకోనోపచితేషు నేత్రకమలం నైజం పదాబ్జద్వయే |
సంపూజ్యాసురసంహతిం విదలయంస్త్రైలోక్యపాలోఽభవ-
-త్తస్మిన్మే హృదయం సుఖేన రమతాం సాంబే పరబ్రహ్మణి || ౭ ||

శౌరిం సత్యగిరం వరాహవపుషం పాదాంబుజాదర్శనే
చక్రే యో దయయా సమస్తజగతాం నాథం శిరోదర్శనే |
మిథ్యావాచమపూజ్యమేవ సతతం హంసస్వరూపం విధిం
తస్మిన్మే హృదయం సుఖేన రమతాం సాంబే పరబ్రహ్మణి || ౮ ||

యస్యాసన్ధరణీజలాగ్నిపవనవ్యోమార్కచంద్రాదయో
విఖ్యాతాస్తనవోఽష్టధా పరిణతా నాన్యత్తతో వర్తతే |
ఓంకారార్థవివేచనీ శ్రుతిరియం చాచష్ట తుర్యం శివం
తస్మిన్మే హృదయం సుఖేన రమతాం సాంబే పరబ్రహ్మణి || ౯ ||

విష్ణుబ్రహ్మసురాధిపప్రభృతయః సర్వేఽపి దేవా యదా
సంభూతాజ్జలధేర్విషాత్పరిభవం ప్రాప్తాస్తదా సత్వరమ్ |
తానార్తాంశరణాగతానితి సురాన్యోఽరక్షదర్ధక్షణా-
-త్తస్మిన్మే హృదయం సుఖేన రమతాం సాంబే పరబ్రహ్మణి || ౧౦ ||

ఇతి శ్రీమత్పరమహంసపరివ్రాజకాచార్యస్య శ్రీగోవిందభగవత్పూజ్యపాదశిష్యస్య శ్రీమచ్ఛంకరభగవతః కృతౌ దశశ్లోకీస్తుతిః సంపూర్ణా ||


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ శివ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ శివ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: "శ్రీ కాళికా స్తోత్రనిధి" విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు. తప్పనిసరి ఖాళీలు *‌తో గుర్తించబడ్డాయి

error: Not allowed