Balakanda Sarga 77 – బాలకాండ సప్తసప్తతితమః సర్గః (౭౭)


|| అయోధ్యాప్రవేశః ||

గతే రామే ప్రశాంతాత్మా రామో దాశరథిర్ధనుః |
వరుణాయాప్రమేయాయ దదౌ హస్తే ససాయకమ్ || ౧ ||

అభివాద్య తతో రామో వసిష్ఠప్రముఖానృషీన్ |
పితరం విహ్వలం దృష్ట్వా ప్రోవాచ రఘునందనః || ౨ ||

జామదగ్న్యో గతో రామః ప్రయాతు చతురంగిణీ |
అయోధ్యాభిముఖీ సేనా త్వయా నాథేన పాలితా || ౩ ||

రామస్య వచనం శ్రుత్వా రాజా దశరథః సుతమ్ |
బాహుభ్యాం సంపరిష్వజ్య మూర్ధ్ని చాఘ్రాయ రాఘవమ్ || ౪ ||

గతో రామ ఇతి శ్రుత్వా హృష్టః ప్రముదితో నృపః |
పునర్జాతం తదా మేనే పుత్రమాత్మానమేవ చ || ౫ ||

చోదయామాస తాం సేనాం జగామాశు తతః పురీమ్ |
పతాకాధ్వజినీం రమ్యాం జయోద్ఘుష్టనినాదితామ్ || ౬ || [తూర్య]

సిక్తరాజపథాం రమ్యాం ప్రకీర్ణకుసుమోత్కరామ్ |
రాజప్రవేశసుముఖైః పౌరైర్మంగళవాదిభిః || ౭ ||

సంపూర్ణాం ప్రావిశద్రాజా జనౌఘైః సమలంకృతామ్ |
పౌరైః ప్రత్యుద్గతో దూరం ద్విజైశ్చ పురవాసిభిః || ౮ ||

పుత్రైరనుగతః శ్రీమాన్ శ్రీమద్భిశ్చ మహాయశాః |
ప్రవివేశ గృహం రాజా హిమవత్సదృశం ప్రియమ్ || ౯ ||

ననంద సజనో రాజా గృహే కామైః సుపూజితః |
కౌసల్యా చ సుమిత్రా చ కైకేయీ చ సుమధ్యమా || ౧౦ ||

వధూప్రతిగ్రహే యుక్తా యాశ్చాన్యా రాజయోషితః |
తతః సీతాం మహాభాగామూర్మిలాం చ యశస్వినీమ్ || ౧౧ ||

కుశధ్వజసుతే చోభే జగృహుర్నృపపత్నయః |
మంగలాలేపనైశ్చైవ శోభితాః క్షౌమవాససః || ౧౨ ||

దేవతాయతనాన్యాశు సర్వాస్తాః ప్రత్యపూజయన్ |
అభివాద్యాభివాద్యాంశ్చ సర్వా రాజసుతాస్తదా || ౧౩ ||

రేమిరే ముదితాః సర్వా భర్తృభిః సహితా రహః |
కృతదారాః కృతాస్త్రాశ్చ సధనాః ససుహృజ్జనాః || ౧౪ ||

శుశ్రూషమాణాః పితరం వర్తయంతి నరర్షభాః |
కస్యచిత్త్వథ కాలస్య రాజా దశరథః సుతమ్ || ౧౫ ||

భరతం కేకయీపుత్రమబ్రవీద్రఘునందనః |
అయం కేకయరాజస్య పుత్రో వసతి పుత్రక || ౧౬ ||

త్వాం నేతుమాగతో వీర యుధాజిన్మాతులస్తవ |
శ్రుత్వా దశరథస్యైతద్భరతః కైకయీసుతః || ౧౭ ||

గమనాయాభిచక్రామ శత్రుఘ్నసహితస్తదా |
ఆపృచ్ఛ్య పితరం శూరో రామం చాక్లిష్టకారిణమ్ || ౧౮ ||

మాతౄశ్చాపి నరశ్రేష్ఠః శత్రుఘ్నసహితో యయౌ |
గతే చ భరతే రామో లక్ష్మణశ్చ మహాబలః || ౧౯ ||

పితరం దేవసంకాశం పూజయామాసతుస్తదా |
పితురాజ్ఞాం పురస్కృత్య పౌరకార్యాణి సర్వశః || ౨౦ ||

చకార రామో ధర్మాత్మా ప్రియాణి చ హితాని చ |
మాతృభ్యో మాతృకార్యాణి రామః పరమయంత్రితః || ౨౧ || [కృత్వా]

గురూణాం గురుకార్యాణి కాలే కాలేఽన్వవైక్షత | [చకార హ]
ఏవం దశరథః ప్రీతో బ్రాహ్మణా నైగమాస్తదా || ౨౨ ||

రామస్య శీలవృత్తేన సర్వే విషయవాసినః |
తేషామతియశా లోకే రామః సత్యపరాక్రమః || ౨౩ ||

స్వయంభూరివ భూతానాం బభూవ గుణవత్తరః |
రామస్తు సీతయా సార్ధం విజహార బహూనృతూన్ || ౨౪ ||

ప్రియా తు సీతా రామస్య దారాః పితృకృతా ఇతి |
మనస్వీ తద్గతమనా నిత్యం హృది సమర్పితః || ౨౫ ||

గుణాద్రూపగుణాచ్చాపి ప్రీతిర్భూయోఽభ్యవర్ధత |
తస్యాశ్చ భర్తా ద్విగుణం హృదయే పరివర్తతే || ౨౬ ||

అంతర్జాతమపి వ్యక్తమాఖ్యాతి హృదయం హృదా |
తస్య భూయో విశేషేణ మైథిలీ జనకాత్మజా |
దేవతాభిః సమా రూపే సీతా శ్రీరివ రూపిణీ || ౨౭ ||

తయా స రాజర్షిసుతోఽభిరామయా
సమేయివానుత్తమరాజకన్యయా |
అతీవ రామః శుశుభేఽతికామయా
విభుః శ్రియా విష్ణురివామరేశ్వరః || ౨౮ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే బాలకాండే సప్తసప్తతితమః సర్గః || ౭౭ ||

వాల్మీకి రామాయణే అయోధ్యకాండ >>


సంపూర్ణ వాల్మీకి రామాయణే బాలకాండ చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed