Balakanda Sarga 68 – బాలకాండ అష్టషష్టితమః సర్గః (౬౮)


|| దశరథాహ్వానమ్ ||

జనకేన సమాదిష్టా దూతాస్తే క్లాంతవాహనాః |
త్రిరాత్రముషితా మార్గే తేఽయోధ్యాం ప్రావిశన్పురీమ్ || ౧ ||

రాజ్ఞో భవనమాసాద్య ద్వారస్థానిదమబ్రువన్ |
శీఘ్రం నివేద్యతాం రాజ్ఞే దూతాన్నో జనకస్య చ || ౨ ||

ఇత్యుక్తా ద్వారపాలస్తే రాఘవాయ న్యవేదయన్ |
తే రాజవచనాద్దూతా రాజవేశ్మ ప్రవేశితాః || ౩ ||

దదృశుర్దేవసంకాశం వృద్ధం దశరథం నృపమ్ |
బద్ధాంజలిపుటాః సర్వే దూతా విగతసాధ్వసాః || ౪ ||

రాజానం ప్రణతా వాక్యమబ్రువన్మధురాక్షరమ్ |
మైథిలో జనకో రాజా సాగ్నిహోత్రపురస్కృతమ్ || ౫ ||

కుశలం చావ్యయం చైవ సోపాధ్యాయపురోహితమ్ |
ముహుర్ముహుర్మధురయా స్నేహసంయుక్తయా గిరా || ౬ ||

జనకస్త్వాం మహారాజాఽఽపృచ్ఛతే సపురఃసరమ్ |
పృష్ట్వా కుశలమవ్యగ్రం వైదేహో మిథిలాధిపః || ౭ ||

కౌశికానుమతో వాక్యం భవంతమిదమబ్రవీత్ |
పూర్వం ప్రతిజ్ఞా విదితా వీర్యశుల్కా మమాత్మజా || ౮ ||

రాజానశ్చ కృతామర్షా నిర్వీర్యా విముఖీకృతాః |
సేయం మమ సుతా రాజన్విశ్వామిత్రపురఃసరైః || ౯ ||

యదృచ్ఛయాఽఽగతైర్వీరైర్నిర్జితా తవ పుత్రకైః |
తచ్చ రాజన్ధనుర్దివ్యం మధ్యే భగ్నం మహాత్మనా || ౧౦ ||

రామేణ హి మహారాజ మహత్యాం జనసంసది |
అస్మై దేయా మయా సీతా వీర్యశుల్కా మహాత్మనే || ౧౧ ||

ప్రతిజ్ఞాం తర్తుమిచ్ఛామి తదనుజ్ఞాతుమర్హసి |
సోపాధ్యాయో మహారాజ పురోహితపురఃసరః || ౧౨ ||

శీఘ్రమాగచ్ఛ భద్రం తే ద్రష్టుమర్హసి రాఘవౌ |
ప్రీతిం చ మమ రాజేంద్ర నిర్వర్తయితుమర్హసి || ౧౩ ||

పుత్రయోరుభయోరేవ ప్రీతిం త్వమపి లప్స్యసే |
ఏవం విదేహాధిపతిర్మధురం వాక్యమబ్రవీత్ || ౧౪ ||

విశ్వామిత్రాభ్యనుజ్ఞాతః శతానందమతే స్థితః |
ఇత్యుక్త్వా విరతా దూతా రాజగౌరవశంకితాః || ౧౫ ||

దూతవాక్యం తు తచ్ఛ్రుత్వా రాజా పరమహర్షితః |
వసిష్ఠం వామదేవం చ మంత్రిణోన్యాంశ్చ సోఽబ్రవీత్ || ౧౬ ||

గుప్తః కుశికపుత్రేణ కౌసల్యానందవర్ధనః |
లక్ష్మణేన సహ భ్రాత్రా విదేహేషు వసత్యసౌ || ౧౭ ||

దృష్టవీర్యస్తు కాకుత్స్థో జనకేన మహాత్మనా |
సంప్రదానం సుతాయాస్తు రాఘవే కర్తుమిచ్ఛతి || ౧౮ ||

యది వో రోచతే వృత్తం జనకస్య మహాత్మనః |
పురీం గచ్ఛామహే శీఘ్రం మా భూత్కాలస్య పర్యయః || ౧౯ ||

మంత్రిణో బాఢమిత్యాహుః సహ సర్వైర్మహర్షిభిః |
సుప్రీతశ్చాబ్రవీద్రాజా శ్వో యాత్రేతి స మంత్రిణః || ౨౦ ||

మంత్రిణస్తు నరేంద్రేణ రాత్రిం పరమసత్కృతాః |
ఊషుః ప్రముదితాః సర్వే గుణైః సర్వైః సమన్వితాః || ౨౧ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే బాలకాండే అష్టషష్టితమః సర్గః || ౬౮ ||

బాలకాండ ఏకోనసప్తతితమః సర్గః (౬౯) >>


సంపూర్ణ వాల్మీకి రామాయణే బాలకాండ చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed