Balakanda Sarga 64 – బాలకాండ చతుఃషష్టితమః సర్గః (౬౪)


|| రంభాశాపః ||

సురకార్యమిదం రంభే కర్తవ్యం సుమహత్త్వయా |
లోభనం కౌశికస్యేహ కామమోహసమన్వితమ్ || ౧ ||

తథోక్తా సాఽప్సరా రామ సహస్రాక్షేణ ధీమతా |
వ్రీడితా ప్రాంజలిర్భూత్వా ప్రత్యువాచ సురేశ్వరమ్ || ౨ ||

అయం సురపతే ఘోరో విశ్వామిత్రో మహామునిః |
క్రోధముత్సృజతే ఘోరం మయి దేవ న సంశయః || ౩ ||

తతో హి మే భయం దేవ ప్రసాదం కర్తుమర్హసి |
ఏవముక్తస్తయా రామ రంభయా భీతయా తయా || ౪ ||

తామువాచ సహస్రాక్షో వేపమానాం కృతాంజలిమ్ |
మా భైషి రంభే భద్రం తే కురుష్వ మమ శాసనమ్ || ౫ ||

కోకిలో హృదయగ్రాహీ మాధవే రుచిరద్రుమే |
అహం కందర్పసహితః స్థాస్యామి తవ పార్శ్వతః || ౬ ||

త్వం హి రూపం బహుగుణం కృత్వా పరమభాస్వరమ్ |
తమృషిం కౌశికం రంభే భేదయస్వ తపస్వినమ్ || ౭ ||

సా శ్రుత్వా వచనం తస్య కృత్వా రూపమనుత్తమమ్ |
లోభయామాస లలితా విశ్వామిత్రం శుచిస్మితా || ౮ ||

కోకిలస్య స శుశ్రావ వల్గు వ్యాహరతః స్వనమ్ |
సంప్రహృష్టేన మనసా తత ఏనాముదైక్షత || ౯ ||

అథ తస్య చ శబ్దేన గీతేనాప్రతిమేన చ |
దర్శనేన చ రంభాయా మునిః సందేహమాగతః || ౧౦ ||

సహస్రాక్షస్య తత్కర్మ విజ్ఞాయ మునిపుంగవః |
రంభాం క్రోధసమావిష్టః శశాప కుశికాత్మజః || ౧౧ ||

యన్మాం లోభయసే రంభే కామక్రోధజయైషిణమ్ |
దశ వర్షసహస్రాణి శైలీ స్థాస్యసి దుర్భగే || ౧౨ ||

బ్రాహ్మణః సుమహాతేజాస్తపోబలసమన్వితః |
ఉద్ధరిష్యతి రంభే త్వాం మత్క్రోధకలుషీకృతామ్ || ౧౩ ||

ఏవముక్త్వా మహాతేజా విశ్వామిత్రో మహామునిః |
అశక్నువన్ధారయితుం క్రోధం సంతాపమాగతః || ౧౪ ||

తస్య శాపేన మహతా రంభా శైలీ తదాఽభవత్ |
వచః శ్రుత్వా చ కందర్పో మహర్షేః స చ నిర్గతః || ౧౫ ||

కోపేన సుమహాతేజాస్తపోఽపహరణే కృతే |
ఇంద్రియైరజితై రామ న లేభే శాంతిమాత్మనః || ౧౬ ||

బభూవాస్య మనశ్చింతా తపోఽపహరణే కృతే |
నైవ క్రోధం గమిష్యామి న చ వక్ష్యామి కించన || ౧౭ ||

అథవా నోచ్ఛ్వసిష్యామి సంవత్సరశతాన్యపి |
అహం విశోషయిష్యామి హ్యాత్మానం విజితేంద్రియః || ౧౮ ||

తావద్యావద్ధి మే ప్రాప్తం బ్రాహ్మణ్యం తపసార్జితమ్ |
అనుచ్ఛ్వసన్నభుంజానస్తిష్ఠేయం శాశ్వతీః సమాః || ౧౯ ||

న హి మే తప్యమానస్య క్షయం యాస్యంతి మూర్తయః |
ఏవం వర్షసహస్రస్య దీక్షాం స మునిపుంగవః |
చకారాప్రతిమాం లోకే ప్రతిజ్ఞాం రఘునందన || ౨౦ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే బాలకాండే చతుఃషష్టితమః సర్గః || ౬౪ ||

బాలకాండ పంచషష్టితమః సర్గః (౬౫) >>


సంపూర్ణ వాల్మీకి రామాయణే బాలకాండ చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed