Balakanda Sarga 51 – బాలకాండ ఏకపంచాశః సర్గః (౫౧)


|| విశ్వామిత్రవృత్తమ్ ||

తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా విశ్వామిత్రస్య ధీమతః |
హృష్టరోమా మహాతేజాః శతానందో మహాతపాః || ౧ ||

గౌతమస్య సుతో జ్యేష్ఠస్తపసా ద్యోతితప్రభః |
రామసందర్శనాదేవ పరం విస్మయమాగతః || ౨ ||

స తౌ నిషణ్ణౌ సంప్రేక్ష్య సుఖాసీనౌ నృపాత్మజౌ |
శతానందో మునిశ్రేష్ఠం విశ్వామిత్రమథాబ్రవీత్ || ౩ ||

అపి తే మునిశార్దూల మమ మాతా యశస్వినీ |
దర్శితా రాజపుత్రాయ తపోదీర్ఘముపాగతా || ౪ ||

అపి రామే మహాతేజా మమ మాతా యశస్వినీ |
వన్యైరుపాహరత్పూజాం పూజార్హే సర్వదేహినామ్ || ౫ ||

అపి రామాయ కథితం యథావృత్తం పురాతనమ్ |
మమ మాతుర్మహాతేజో దైవేన దురనుష్ఠితమ్ || ౬ ||

అపి కౌశిక భద్రం తే గురుణా మమ సంగతా |
మాతా మమ మునిశ్రేష్ఠ రామసందర్శనాదితః || ౭ ||

అపి మే గురుణా రామః పూజితః కుశికాత్మజ |
ఇహాగతో మహాతేజాః పూజాం ప్రాప్తో మహాత్మనః || ౮ ||

అపి శాంతేన మనసా గురుర్మే కుశికాత్మజ |
ఇహాగతేన రామేణ ప్రయతేనాభివాదితః || ౯ ||

తచ్ఛ్రుత్వా వచనం తస్య విశ్వామిత్రో మహామునిః |
ప్రత్యువాచ శతానందం వాక్యజ్ఞో వాక్యకోవిదమ్ || ౧౦ ||

నాతిక్రాంతం మునిశ్రేష్ఠ యత్కర్తవ్యం కృతం మయా |
సంగతా మునినా పత్నీ భార్గవేణేవ రేణుకా || ౧౧ ||

తచ్ఛ్రుత్వా వచనం తస్య విశ్వామిత్రస్య ధీమతః |
శతానందో మహాతేజా రామం వచనమబ్రవీత్ || ౧౨ ||

స్వాగతం తే నరశ్రేష్ఠ దిష్ట్యా ప్రాప్తోఽసి రాఘవ |
విశ్వామిత్రం పురస్కృత్య మహర్షిమపరాజితమ్ || ౧౩ ||

అచింత్యకర్మా తపసా బ్రహ్మర్షిరతులప్రభః |
విశ్వామిత్రో మహాతేజా వేత్స్యేనం పరమాం గతిమ్ || ౧౪ ||

నాస్తి ధన్యతరో రామ త్వత్తోఽన్యో భువి కశ్చన |
గోప్తా కుశికపుత్రస్తే యేన తప్తం మహత్తపః || ౧౫ ||

శ్రూయతాం చాభిధాస్యామి కౌశికస్య మహాత్మనః |
యథా బలం యథా వృత్తం తన్మే నిగదతః శృణు || ౧౬ ||

రాజాఽభూదేష ధర్మాత్మా దీర్ఘకాలమరిందమః |
ధర్మజ్ఞః కృతవిద్యశ్చ ప్రజానాం చ హితే రతః || ౧౭ ||

ప్రజాపతిసుతస్త్వాసీత్కుశో నామ మహీపతిః |
కుశస్య పుత్రో బలవాన్కుశనాభః సుధార్మికః || ౧౮ ||

కుశనాభసుతస్త్వాసీద్గాధిరిత్యేవ విశ్రుతః |
గాధేః పుత్రో మహాతేజా విశ్వామిత్రో మహామునిః || ౧౯ ||

విశ్వమిత్రో మహాతేజాః పాలయామాస మేదినీమ్ |
బహువర్షసహస్రాణి రాజా రాజ్యమకారయత్ || ౨౦ ||

కదాచిత్తు మహాతేజా యోజయిత్వా వరూథినీమ్ |
అక్షౌహిణీపరివృతః పరిచక్రామ మేదినీమ్ || ౨౧ ||

నగరాణి చ రాష్ట్రాణి సరితశ్చ తథా గిరీన్ |
ఆశ్రమాన్క్రమశో రాజా విచరన్నాజగామ హ || ౨౨ ||

వసిష్ఠస్యాశ్రమపదం నానావృక్షసమాకులమ్ |
నానామృగగణాకీర్ణం సిద్ధచారణసేవితమ్ || ౨౩ ||

దేవదానవగంధర్వైః కిన్నరైరుపశోభితమ్ |
ప్రశాంతహరిణాకీర్ణం ద్విజసంఘనిషేవితమ్ || ౨౪ ||

బ్రహ్మర్షిగణసంకీర్ణం దేవర్షిగణసేవితమ్ |
తపశ్చరణసంసిద్ధైరగ్నికల్పైర్మహాత్మభిః || ౨౫ ||

[* సతతం సంకులం శ్రీమద్బ్రహ్మకల్పైర్మహాత్మభిః | *]
అబ్భక్షైర్వాయుభక్షైశ్చ శీర్ణపర్ణాశనైస్తథా |
ఫలమూలాశనైర్దాంతైర్జితరోషైర్జితేంద్రియైః || ౨౬ ||

ఋషిభిర్వాలఖిల్యైశ్చ జపహోమపరాయణైః |
అన్యైర్వైఖానసైశ్చైవ సమంతాదుపశోభితమ్ || ౨౭ ||

వసిష్ఠస్యాశ్రమపదం బ్రహ్మలోకమివాపరమ్ |
దదర్శ జయతాం శ్రేష్ఠో విశ్వామిత్రో మహాబలః || ౨౮ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే బాలకాండే ఏకపంచాశః సర్గః || ౫౧ ||

బాలకాండ ద్విపంచాశః సర్గః (౫౨) >>


సంపూర్ణ వాల్మీకి రామాయణే బాలకాండ చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed