Balakanda Sarga 47 – బాలకాండ సప్తచత్వారింశః సర్గః (౪౭)


|| విశాలాగమనమ్ ||

సప్తధా తు కృతే గర్భే దితిః పరమదుఃఖితా |
సహస్రాక్షం దురాధర్షం వాక్యం సానునయోఽబ్రవీత్ || ౧ ||

మమాపరాధాద్గర్భోఽయం సప్తధా విఫలీకృతః |
నాపరాధోఽస్తి దేవేశ తవాత్ర బలసూదన || ౨ ||

ప్రియం తు కర్తుమిచ్ఛామి మమ గర్భవిపర్యయే |
మరుతాం సప్త సప్తానాం స్థానపాలా భవంత్విమే || ౩ ||

వాతస్కంధా ఇమే సప్త చరంతు దివి పుత్రక |
మారుతా ఇతి విఖ్యాతా దివ్యరూపా మమాత్మజాః || ౪ ||

బ్రహ్మలోకం చరత్వేక ఇంద్రలోకం తథాఽపరః |
దివి వాయురితి ఖ్యాతస్తృతీయోఽపి మహాయశాః || ౫ ||

చత్వారస్తు సురశ్రేష్ఠ దిశో వై తవ శాసనాత్ |
సంచరిష్యంతి భద్రం తే దేవభూతా మమాత్మజాః || ౬ ||

త్వత్కృతేనైవ నామ్నా చ మారుతా ఇతి విశ్రుతాః |
తస్యాస్తద్వచనం శ్రుత్వా సహస్రాక్షః పురందరః || ౭ ||

ఉవాచ ప్రాంజలిర్వాక్యం దితిం బలనిషూదనః |
సర్వమేతద్యథోక్తం తే భవిష్యతి న సంశయః || ౮ ||

విచరిష్యంతి భద్రం తే దేవభూతాస్తవాత్మజాః |
ఏవం తౌ నిశ్చయం కృత్వా మాతాపుత్రౌ తపోవనే || ౯ ||

జగ్ముతుస్త్రిదివం రామ కృతార్థావితి నః శ్రుతమ్ |
ఏష దేశః స కాకుత్స్థ మహేంద్రాధ్యుషితః పురా || ౧౦ ||

దితిం యత్ర తపః సిద్ధామేవం పరిచచార సః |
ఇక్ష్వాకోఽస్తు నరవ్యాఘ్ర పుత్రః పరమధార్మికః || ౧౧ ||

అలంబుసాయాముత్పన్నో విశాల ఇతి విశ్రుతః |
తేన చాసీదిహ స్థానే విశాలేతి పురీ కృతా || ౧౨ ||

విశాలస్య సుతో రామ హేమచంద్రో మహాబలః |
సుచంద్ర ఇతి విఖ్యాతో హేమచంద్రాదనంతరః || ౧౩ ||

సుచంద్రతనయో రామ ధూమ్రాశ్వ ఇతి విశ్రుతః |
ధూమ్రాశ్వతనయశ్చాపి సృంజయః సమపద్యత || ౧౪ ||

సృంజయస్య సుతః శ్రీమాన్సహదేవః ప్రతాపవాన్ |
కుశాశ్వః సహదేవస్య పుత్రః పరమధార్మికః || ౧౫ ||

కుశాశ్వస్య మహాతేజాః సోమదత్తః ప్రతాపవాన్ |
సోమదత్తస్య పుత్రస్తు కాకుత్స్థ ఇతి విశ్రుతః || ౧౬ ||

తస్య పుత్రో మహాతేజాః సంప్రత్యేష పురీమిమామ్ |
ఆవసత్పరమప్రఖ్యః సుమతిర్నామ దుర్జయః || ౧౭ || [అమర]

ఇక్ష్వాకోఽస్తు ప్రసాదేన సర్వే వైశాలికా నృపాః |
దీర్ఘాయుషో మహాత్మానో వీర్యవంతః సుధార్మికాః || ౧౮ ||

ఇహాద్య రజనీం రామ సుఖం వత్స్యామహే వయమ్ |
శ్వః ప్రభాతే నరశ్రేష్ఠ జనకం ద్రష్టుమర్హసి || ౧౯ ||

సుమతిస్తు మహాతేజా విశ్వామిత్రముపాగతమ్ |
శ్రుత్వా నరవరశ్రేష్ఠః ప్రత్యుద్గచ్ఛన్మహాయశాః || ౨౦ ||

పూజాం చ పరమాం కృత్వా సోపాధ్యాయః సబాంధవః |
ప్రాంజలిః కుశలం పృష్ట్వా విశ్వామిత్రమథాబ్రవీత్ || ౨౧ ||

ధన్యోఽస్మ్యనుగృహీతోఽస్మి యస్య మే విషయం మునిః |
సంప్రాప్తో దర్శనం చైవ నాస్తి ధన్యతరో మమ || ౨౨ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే బాలకాండే సప్తచత్వారింశః సర్గః || ౪౭ ||

బాలకాండ అష్టచత్వారింశః సర్గః (౪౮) >>


సంపూర్ణ వాల్మీకి రామాయణే బాలకాండ చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed