Balakanda Sarga 42 – బాలకాండ ద్విచత్వారింశః సర్గః (౪౨)


|| భగీరథవరప్రదానమ్ ||

కాలధర్మం గతే రామ సగరే ప్రకృతీజనాః |
రాజానం రోచయామాసురంశుమంతం సుధార్మికమ్ || ౧ ||

స రాజా సుమహానాసీదంశుమాన్రఘునందన |
తస్య పుత్రో మహానాసీద్దిలీప ఇతి విశ్రుతః || ౨ ||

తస్మిన్రాజ్యం సమావేశ్య దిలీపే రఘునందన |
హిమవచ్ఛిఖరే పుణ్యే తపస్తేపే సుదారుణమ్ || ౩ ||

ద్వాత్రింశచ్చ సహస్రాణి వర్షాణి సుమహాయశాః |
తపోవనం గతో రామ స్వర్గం లేభే మహాయశాః || ౪ ||

దిలీపస్తు మహాతేజాః శ్రుత్వా పైతామహం వధమ్ |
దుఃఖోపహతయా బుద్ధ్యా నిశ్చయం నాధ్యగచ్ఛత || ౫ ||

కథం గంగావతరణం కథం తేషాం జలక్రియా |
తారయేయం కథం చైతానితి చింతాపరోఽభవత్ || ౬ ||

తస్య చింతయతో నిత్యం ధర్మేణ విదితాత్మనః |
పుత్రో భగీరథో నామ జజ్ఞే పరమధార్మికః || ౭ ||

దిలీపస్తు మహాతేజా యజ్ఞైర్బహుభిరిష్టవాన్ |
త్రింశద్వర్షసహస్రాణి రాజా రాజ్యమకారయత్ || ౮ ||

అగత్వా నిశ్చయం రాజా తేషాముద్ధరణం ప్రతి |
వ్యాధినా నరశార్దూల కాలధర్మముపేయివాన్ || ౯ ||

ఇంద్రలోకం గతో రాజా స్వార్జితేనైవ కర్మణా |
రాజ్యే భగీరథం పుత్రమభిషిచ్య నరర్షభః || ౧౦ ||

భగీరథస్తు రాజర్షిర్ధార్మికో రఘునందన |
అనపత్యో మహాతేజాః ప్రజాకామః స చాప్రజాః || ౧౧ ||

మంత్రిష్వాధాయ తద్రాజ్యం గంగావతరణే రతః |
స తపో దీర్ఘమాతిష్ఠద్గోకర్ణే రఘునందన || ౧౨ ||

ఊర్ధ్వబాహుః పంచతపా మాసాహారో జితేంద్రియః |
తస్య వర్షసహస్రాణి ఘోరే తపసి తిష్ఠతః || ౧౩ ||

అతీతాని మహబహో తస్య రాజ్ఞో మహాత్మనః |
సుప్రీతో భగవాన్బ్రహ్మా ప్రజానాం పతిరీశ్వరః || ౧౪ ||

తతః సురగణైః సార్ధముపాగమ్య పితామహః |
భగీరథం మహాత్మానం తప్యమానమథాబ్రవీత్ || ౧౫ ||

భగీరథ మహాభాగ ప్రీతస్తేఽహం జనేశ్వర |
తపసా చ సుతప్తేన వరం వరయ సువ్రత || ౧౬ ||

తమువాచ మహాతేజాః సర్వలోకపితామహమ్ |
భగీరథో మహాభాగః కృతాంజలిరుపస్థితః || ౧౭ ||

యది మే భగవన్ప్రీతో యద్యస్తి తపసః ఫలమ్ |
సగరస్యాత్మజాః సర్వే మత్తః సలిలమాప్నుయుః || ౧౮ ||

గంగాయాః సలిలక్లిన్నే భస్మన్యేషాం మహాత్మనామ్ |
స్వర్గం గచ్ఛేయురత్యంతం సర్వే మే ప్రపితామహాః || ౧౯ ||

దేయా చ సంతతిర్దేవ నావసీదేత్కులం చ నః |
ఇక్ష్వాకూణాం కులే దేవ ఏష మేఽస్తు వరః పరః || ౨౦ ||

ఉక్తవాక్యం తు రాజానం సర్వలోకపితామహః |
ప్రత్యువాచ శుభాం వాణీం మధురాం మధురాక్షరామ్ || ౨౧ ||

మనోరథో మహానేష భగీరథ మహారథ |
ఏవం భవతు భద్రం తే ఇక్ష్వాకుకులవర్ధన || ౨౨ ||

ఇయం హైమవతీ గంగా జ్యేష్ఠా హిమవతః సుతా |
తాం వై ధారయితుం శక్తో హరస్తత్ర నియుజ్యతామ్ || ౨౩ ||

గంగాయాః పతనం రాజన్పృథివీ న సహిష్యతి |
తాం వై ధారయితుం వీర నాన్యం పశ్యామి శూలినః || ౨౪ ||

తమేవముక్త్వా రాజానం గంగాం చాభాష్య లోకకృత్ |
జగామ త్రిదివం దేవః సహ దేవైర్మరుద్గణైః || ౨౫ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే బాలకాండే ద్విచత్వారింశః సర్గః || ౪౨ ||

బాలకాండ త్రిచత్వారింశః సర్గః (౪౩) >>


సంపూర్ణ వాల్మీకి రామాయణే బాలకాండ చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed