Balakanda Sarga 34 – బాలకాండ చతుస్త్రింశః సర్గః (౩౪)


|| విశ్వామిత్రవంశవర్ణనమ్ ||

కృతోద్వాహే గతే తస్మిన్బ్రహ్మదత్తే చ రాఘవ |
అపుత్రః పుత్రలాభాయ పౌత్రీమిష్టిమకల్పయత్ || ౧ ||

ఇష్ట్యాం తు వర్తమానాయాం కుశనాభం మహీపతిమ్ |
ఉవాచ పరమోదారః కుశో బ్రహ్మసుతస్తదా || ౨ ||

పుత్ర తే సదృశః పుత్రో భవిష్యతి సుధార్మికః |
గాధిం ప్రాప్స్యసి తేన త్వం కీర్తిం లోకే చ శాశ్వతీమ్ || ౩ ||

ఏవముక్త్వా కుశో రామ కుశనాభం మహీపతిమ్ |
జగామాకాశమావిశ్య బ్రహ్మలోకం సనాతనమ్ || ౪ ||

కస్యచిత్త్వథ కాలస్య కుశనాభస్య ధీమతః |
జజ్ఞే పరమధర్మిష్ఠో గాధిరిత్యేవ నామతః || ౫ ||

స పితా మమ కాకుత్స్థ గాధిః పరమధార్మికః |
కుశవంశప్రసూతోఽస్మి కౌశికో రఘునందన || ౬ ||

పూర్వజా భగినీ చాపి మమ రాఘవ సువ్రతా |
నామ్నా సత్యవతీ నామ ఋచీకే ప్రతిపాదితా || ౭ ||

సశరీరా గతా స్వర్గం భర్తారమనువర్తినీ |
కౌశికీ పరమోదారా సా ప్రవృత్తా మహానదీ || ౮ ||

దివ్యా పుణ్యోదకా రమ్యా హిమవంతముపాశ్రితా |
లోకస్య హితకామార్థం ప్రవృత్తా భగినీ మమ || ౯ ||

తతోఽహం హిమవత్పార్శ్వే వసామి నిరతః సుఖమ్ |
భగిన్యాం స్నేహసంయుక్తః కౌశిక్యాం రఘునందన || ౧౦ ||

సా తు సత్యవతీ పుణ్యా సత్యే ధర్మే ప్రతిష్ఠితా |
పతివ్రతా మహాభాగా కౌశికీ సరితాం‍వరా || ౧౧ ||

అహం హి నియమాద్రామ హిత్వా తాం సముపాగతః |
సిద్ధాశ్రమమనుప్రాప్య సిద్ధోఽస్మి తవ తేజసా || ౧౨ ||

ఏషా రామ మమోత్పత్తిః స్వస్య వంశస్య కీర్తితా |
దేశస్య చ మహాబాహో యన్మాం త్వం పరిపృచ్ఛసి || ౧౩ ||

గతోఽర్ధరాత్రః కాకుత్స్థ కథాః కథయతో మమ |
నిద్రామభ్యేహి భద్రం తే మా భూద్విఘ్నోఽధ్వనీహ నః || ౧౪ ||

నిష్పందాస్తరవః సర్వే నిలీనా మృగపక్షిణః |
నైశేన తమసా వ్యాప్తా దిశశ్చ రఘునందన || ౧౫ ||

శనైర్వియుజ్యతే సంధ్యా నభో నేత్రైరివావృతమ్ |
నక్షత్రతారాగహనం జ్యోతిర్భిరవభాసతే || ౧౬ ||

ఉత్తిష్ఠతే చ శీతాంశుః శశీ లోకతమోనుదః |
హ్లాదయన్ ప్రాణినాం లోకే మనాంసి ప్రభయా విభో || ౧౭ ||

నైశాని సర్వభూతాని ప్రచరంతి తతస్తతః |
యక్షరాక్షససంఘాశ్చ రౌద్రాశ్చ పిశితాశనాః || ౧౮ ||

ఏవముక్త్వా మహాతేజా విరరామ మహామునిః |
సాధు సాధ్వితి తే సర్వే మునయో హ్యభ్యపూజయన్ || ౧౯ ||

కుశికానామయం వంశో మహాన్ధర్మపరః సదా |
బ్రహ్మోపమా మహాత్మానః కుశవంశ్యా నరోత్తమాః || ౨౦ ||

విశేషేణ భవానేవ విశ్వామిత్రో మహాయశాః |
కౌశికీ చ సరిచ్ఛ్రేష్ఠా కులోద్ద్యోతకరీ తవ || ౨౧ ||

ఇతి తైర్మునిశార్దూలైః ప్రశస్తః కుశికాత్మజః |
నిద్రాముపాగమచ్ఛ్రీమానస్తం గత ఇవాంశుమాన్ || ౨౨ ||

రామోఽపి సహసౌమిత్రిః కించిదాగతవిస్మయః |
ప్రశస్య మునిశార్దూలం నిద్రాం సముపసేవతే || ౨౩ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే బాలకాండే చతుస్త్రింశః సర్గః || ౩౪ ||

బాలకాండ పంచత్రింశః సర్గః (౩౫) >>


సంపూర్ణ వాల్మీకి రామాయణే బాలకాండ చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed