Balakanda Sarga 33 – బాలకాండ త్రయస్త్రింశః సర్గః (౩౩)


|| బ్రహ్మదత్తవివాహః ||

తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా కుశనాభస్య ధీమతః |
శిరోభిశ్చరణౌ స్పృష్ట్వా కన్యాశతమభాషత || ౧ ||

వాయుః సర్వాత్మకో రాజన్ప్రధర్షయితుమిచ్ఛతి |
అశుభం మార్గమాస్థాయ న ధర్మం ప్రత్యవేక్షతే || ౨ ||

పితృమత్యః స్మ భద్రం తే స్వచ్ఛందే న వయం స్థితాః |
పితరం నో వృణీష్వ త్వం యది నో దాస్యతే తవ || ౩ ||

తేన పాపానుబంధేన వచనం నప్రతీచ్ఛతా |
ఏవం బ్రువంత్యః సర్వాః స్మ వాయునా నిహతా భృశమ్ || ౪ ||

తాసాం తద్వచనం శ్రుత్వా రాజా పరమధార్మికః |
ప్రత్యువాచ మహాతేజాః కన్యాశతమనుత్తమమ్ || ౫ ||

క్షాంతం క్షమావతాం పుత్ర్యః కర్తవ్యం సుమహత్కృతమ్ |
ఐకమత్యముపాగమ్య కులం చావేక్షితం మమ || ౬ ||

అలంకారో హి నారీణాం క్షమా తు పురుషస్య వా |
దుష్కరం తచ్చ యత్ క్షాంతం త్రిదశేషు విశేషతః || ౭ ||

యాదృశీ వః క్షమా పుత్ర్యః సర్వాసామవిశేషతః |
క్షమా దానం క్షమా సత్యం క్షమా యజ్ఞశ్చ పుత్రికాః || ౮ ||

క్షమా యశః క్షమా ధర్మః క్షమయా విష్ఠితం జగత్ |
విసృజ్య కన్యా కాకుత్స్థ రాజా త్రిదశవిక్రమః || ౯ ||

మంత్రజ్ఞో మంత్రయామాస ప్రదానం సహ మంత్రిభిః |
దేశే కాలే ప్రదానస్య సదృశే ప్రతిపాదనమ్ || ౧౦ ||

ఏతస్మిన్నేవ కాలే తు చూలీ నామ మహామునిః |
ఊర్ధ్వరేతాః శుభాచారో బ్రాహ్మం తప ఉపాగమత్ || ౧౧ ||

తప్యంతం తమృషిం తత్ర గంధర్వీ పర్యుపాసతే |
సోమదా నామ భద్రం తే ఊర్మిలాతనయా తదా || ౧౨ ||

సా చ తం ప్రణతా భూత్వా శుశ్రూషణపరాయణా |
ఉవాస కాలే ధర్మిష్ఠా తస్యాస్తుష్టోఽభవద్గురుః || ౧౩ ||

స చ తాం కాలయోగేన ప్రోవాచ రఘునందన |
పరితుష్టోఽస్మి భద్రం తే కిం కరోమి తవ ప్రియమ్ || ౧౪ ||

పరితుష్టం మునిం జ్ఞాత్వా గంధర్వీ మధురస్వరా |
ఉవాచ పరమప్రీతా వాక్యజ్ఞా వాక్యకోవిదమ్ || ౧౫ ||

లక్ష్మ్యా సముదితో బ్రాహ్మ్యా బ్రహ్మభూతో మహాతపాః |
బ్రాహ్మేణ తపసా యుక్తం పుత్రమిచ్ఛామి ధార్మికమ్ || ౧౬ ||

అపతిశ్చాస్మి భద్రం తే భార్యా చాస్మి న కస్యచిత్ |
బ్రాహ్మేణోపగతాయాశ్చ దాతుమర్హసి మే సుతమ్ || ౧౭ ||

తస్యాః ప్రసన్నో బ్రహ్మర్షిర్దదౌ పుత్రం తథావిధమ్ |
బ్రహ్మదత్త ఇతి ఖ్యాతం మానసం చూలినః సుతమ్ || ౧౮ ||

స రాజా సౌమదేయస్తు పురీమధ్యవసత్తదా |
కాంపిల్యాం పరయా లక్ష్మ్యా దేవరాజో యథా దివమ్ || ౧౯ ||

స బుద్ధిం కృతవాన్రాజా కుశనాభః సుధార్మికః |
బ్రహ్మదత్తాయ కాకుత్స్థ దాతుం కన్యాశతం తదా || ౨౦ ||

తమాహూయ మహాతేజా బ్రహ్మదత్తం మహీపతిః |
దదౌ కన్యాశతం రాజా సుప్రీతేనాంతరాత్మనా || ౨౧ ||

యథాక్రమం తతః పాణీన్ జగ్రాహ రఘునందన |
బ్రహ్మదత్తో మహీపాలస్తాసాం దేవపతిర్యథా || ౨౨ ||

స్పృష్టమాత్రే తతః పాణౌ వికుబ్జా విగతజ్వరాః |
యుక్తాః పరమయా లక్ష్మ్యా బభుః కన్యాః శతం తదా || ౨౩ ||

స దృష్ట్వా వాయునా ముక్తాః కుశనాభో మహీపతిః |
బభూవ పరమప్రీతో హర్షం లేభే పునః పునః || ౨౪ ||

కృతోద్వాహం తు రాజానం బ్రహ్మదత్తం మహీపతిః |
సదారం ప్రేషయామాస సోపాధ్యాయగణం తదా || ౨౫ ||

సోమదాఽపి సుసంహృష్టా పుత్రస్య సదృశీం క్రియామ్ |
యథాన్యాయం చ గంధర్వీ స్నుషాస్తాః ప్రత్యనందత |
దృష్ట్వా స్పృష్ట్వా చ తాః కన్యాః కుశనాభం ప్రశస్య చ || ౨౬ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే బాలకాండే త్రయస్త్రింశః సర్గః || ౩౩ ||

బాలకాండ చతుస్త్రింశః సర్గః (౩౪) >>


సంపూర్ణ వాల్మీకి రామాయణే బాలకాండ చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed