Ayodhya Kanda Sarga 99 – అయోధ్యాకాండ ఏకోనశతతమః సర్గః (౯౯)


|| రామసమాగమః ||

నివిష్టాయాం తు సేనాయాముత్సుకో భరతస్తదా |
జగామ భ్రాతరం ద్రష్టుం శత్రుఘ్నమనుదర్శయన్ || ౧ ||

ఋషిం వసిష్ఠం సందిశ్య మాతౄర్మే శీఘ్రమానయ |
ఇతి త్వరితమగ్రే సః జగామ గురువత్సలః || ౨ ||

సుమంత్రస్త్వపి శత్రుఘ్నమదూరాదన్వపద్యత |
రామదర్శనజస్తర్షో భరతస్యేవ తస్య చ || ౩ ||

గచ్ఛన్నేవాథ భరతస్తాపసాలయసంస్థితామ్ |
భ్రాతుః పర్ణకుటీం శ్రీమానుటజం చ దదర్శ హ || ౪ ||

శాలాయాస్త్వగ్రతస్తస్యాః దదర్శ భరతస్తదా |
కాష్ఠాని చావభగ్నాని పుష్పాణ్యుపచితాని చ || ౫ ||

స లక్ష్మణస్య రామస్య దదర్శాశ్రమమీయుషః |
కృతం వృక్షేష్వభిజ్ఞానం కుశచీరైః క్వచిత్ క్వచిత్ || ౬ ||

దదర్శ చ వనే తస్మిన్మహతః సంచయాన్ కృతాన్ |
మృగాణాం మహిషాణాం చ కరీషైః శీతకారణాత్ || ౭ ||

గచ్ఛన్నేవ మహాబాహుర్ద్యుతిమాన్ భరతస్తదా |
శత్రుఘ్నం చాబ్రవీద్ధృష్టస్తానమాత్యాంశ్చ సర్వశః || ౮ ||

మన్యే ప్రాప్తాః స్మ తం దేశం భరద్వాజో యమబ్రవీత్ |
నాతిదూరే హి మన్యేఽహం నదీం మందాకినీమితః || ౯ ||

ఉచ్చైర్బద్ధాని చీరాణి లక్ష్మణేన భవేదయమ్ |
అభిజ్ఞానకృతః పంథా వికాలే గంతుమిచ్ఛతా || ౧౦ ||

ఇదం చోదాత్తదంతానాం కుంజరాణాం తరస్వినామ్ |
శైలపార్శ్వే పరిక్రాంతమన్యోన్యమభిగర్జతామ్ || ౧౧ ||

యమేవాధాతుమిచ్ఛంతి తాపసాః సతతం వనే |
తస్యాసౌ దృశ్యతే ధూమః సంకులః కృష్ణవర్త్మనః || ౧౨ ||

అత్రాహం పురుషవ్యాఘ్రం గురుసంస్కారకారిణమ్ |[సత్కారకారిణమ్]
ఆర్యం ద్రక్ష్యామి సంహృష్టో మహర్షిమివ రాఘవమ్ || ౧౩ ||

అథ గత్వా ముహూర్తం తు చిత్రకూటం స రాఘవః |
మందాకినీమనుప్రాప్తస్తం జనం చేదమబ్రవీత్ || ౧౪ ||

జగత్యాం పురుషవ్యాఘ్రాస్తే వీరాసనే రతః |
జనేంద్రో నిర్జనం ప్రాప్య ధిజ్ఞ్మే జన్మ సజీవితమ్ || ౧౫ ||

మత్కృతే వ్యసనం ప్రాప్తో లోకనాథో మహాద్యుతిః |
సర్వాన్కామాన్పరిత్యజ్య వనే వసతి రాఘవః || ౧౬ ||

ఇతి లోకసమాక్రుష్టః పాదేష్వద్య ప్రసాదయన్ |
రామస్య నిపతిష్యామి సీతాయా లక్ష్మణస్య చ || ౧౭ ||

ఏవం స విలపంస్తస్మిన్ వనే దశరథాత్మజః |
దదర్శ మహతీం పుణ్యాం పర్ణశాలాం మనోరమామ్ || ౧౮ ||

సాలతాలాశ్వకర్ణానాం పర్ణైర్బహుభిరావృతామ్ |
విశాలాం మృదుభిస్తీర్ణాం కుశైర్వేదిమివాధ్వరే || ౧౯ ||

శక్రాయుధనికాశైశ్చ కార్ముకైర్భారసాధనైః |
రుక్మపృష్ఠైర్మహాసారైః శోభితాం శత్రుబాధకైః || ౨౦ ||

అర్కరశ్మిప్రతీకాశైర్ఘోరైస్తూణీగతైః శరైః |
శోభితాం దీప్తవదనైః సర్పైర్భోగవతీమివ || ౨౧ ||

మహారజతవాసోభ్యామసిభ్యాం చ విరాజితామ్ |
రుక్మబిందువిచిత్రాభ్యాం చర్మభ్యాం చాపి శోభితామ్ || ౨౨ ||

గోధాంగుళిత్రైరాసక్తైశ్చిత్రైః కాంచనభూషితైః |
అరిసంఘైరనాధృష్యాం మృగైః సింహగుహామివ || ౨౩ ||

ప్రాగుదక్ప్రవణాం వేదిం విశాలాం దీప్తపావకామ్ |
దదర్శ భరతస్తత్ర పుణ్యాం రామనివేశనే || ౨౪ ||

నిరీక్ష్య స ముహూర్తం తు దదర్శ భరతో గురుమ్ |
ఉటజే రామమాసీనం జటామండలధారిణమ్ || ౨౫ ||

తం తు కృష్ణాజినధరం చీరవల్కలవాససమ్ |
దదర్శ రామమాసీనమభితః పావకోపమమ్ || ౨౬ ||

సింహస్కంధం మహాబాహుం పుండరీకనిభేక్షణమ్ |
పృథివ్యాః సాగరాంతాయా భర్తారం ధర్మచారిణమ్ || ౨౭ ||

ఉపవిష్టం మహాబాహుం బ్రహ్మాణమివ శాశ్వతమ్ |
స్థండిలే దర్భసంస్తీర్ణే సీతయా లక్ష్మణేన చ || ౨౮ ||

తం దృష్ట్వా భరతః శ్రీమాన్ దుఃఖశోకపరిప్లుతః |
అభ్యధావత ధర్మాత్మా భరతః కైకయీసుతః || ౨౯ ||

దృష్ట్వైవ విలలాపార్తో బాష్పసందిగ్ధయా గిరా |
అశక్నువన్ ధారయితుం ధైర్యాద్వచనమబ్రవీత్ || ౩౦ ||

యః సంసది ప్రకృతిభిర్భవేద్యుక్తోపాసితుమ్ |
వన్యైర్మృగైరుపాసీనః సోఽయమాస్తే మమాగ్రజః || ౩౧ ||

వాసోభిర్బహుసాహస్రైర్యో మహాత్మా పురోచితః |
మృగాజినే సోఽయమిహ ప్రవస్తే ధర్మమాచరన్ || ౩౨ ||

అధారయద్యో వివిధాశ్చిత్రాః సుమనసస్తదా |
సోఽయం జటాభారమిమం వహతే రాఘవః కథమ్ || ౩౩ ||

యస్య యజ్ఞైర్యథోద్దిష్టైర్యుక్తో ధర్మస్య సంచయః |
శరీరక్లేశసంభూతం స ధర్మం పరిమార్గతే || ౩౪ ||

చందనేన మహార్హేణ యస్యాంగముపసేవితమ్ |
మలేన తస్యాంగమిదం కథమార్యస్య సేవ్యతే || ౩౫ ||

మన్నిమిత్తమిదం దుఃఖం ప్రాప్తో రామః సుఖోచితః |
ధిగ్జీవితం నృశంసస్య మమ లోకవిగర్హితమ్ || ౩౬ ||

ఇత్యేవం విలపన్దీనః ప్రస్విన్నముఖపంకజః |
పాదావప్రాప్య రామస్య పపాత భరతో రుదన్ || ౩౭ ||

దుఃఖాభితప్తో భరతో రాజపుత్రో మహాబలః |
ఉక్త్వార్యేతి సకృద్దీనం పునర్నోవాచ కించన || ౩౮ ||

బాష్పాపిహితకంఠశ్చ ప్రేక్ష్య రామం యశస్వినమ్ |
ఆర్యేత్యేవాథ సంక్రుశ్య వ్యాహర్తుం నాశకత్తదా || ౩౯ ||

శత్రుఘ్నశ్చాపి రామస్య వవందే చరణౌ రుదన్ |
తావుభౌ స సమాలింగ్య రామశ్చాశ్రూణ్యవర్తయత్ || ౪౦ ||

తతః సుమంత్రేణ గుహేన చైవ
సమీయతూ రాజసుతావరణ్యే |
దివాకరశ్చైవ నిశాకరశ్చ
యథాంబరే శుక్రబృహస్పతిభ్యామ్ || ౪౧ ||

తాన్పార్థివాన్వారణయూథపాభాన్
సమాగతాంస్తత్ర మహత్యరణ్యే |
వనౌకసస్తేఽపి సమీక్ష్య సర్వే-
-ప్యశ్రూణ్యముంచన్ ప్రవిహాయ హర్షమ్ || ౪౨ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాండే ఏకోనశతతమః సర్గః || ౯౯ ||

అయోధ్యాకాండ శతతమః సర్గః (౧౦౦) >>


సంపూర్ణ వాల్మీకి రామాయణ అయోధ్యకాండ చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed