Ayodhya Kanda Sarga 99 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ ஏகோநஶததம꞉ ஸர்க³꞉ (99)


॥ ராமஸமாக³ம꞉ ॥

நிவிஷ்டாயாம் து ஸேநாயாமுத்ஸுகோ ப⁴ரதஸ்ததா³ ।
ஜகா³ம ப்⁴ராதரம் த்³ரஷ்டும் ஶத்ருக்⁴நமநுத³ர்ஶயந் ॥ 1 ॥

ருஷிம் வஸிஷ்ட²ம் ஸந்தி³ஶ்ய மாத்ரூர்மே ஶீக்⁴ரமாநய ।
இதி த்வரிதமக்³ரே ஸ꞉ ஜகா³ம கு³ருவத்ஸல꞉ ॥ 2 ॥

ஸுமந்த்ரஸ்த்வபி ஶத்ருக்⁴நமதூ³ராத³ந்வபத்³யத ।
ராமத³ர்ஶநஜஸ்தர்ஷோ ப⁴ரதஸ்யேவ தஸ்ய ச ॥ 3 ॥

க³ச்ச²ந்நேவாத² ப⁴ரதஸ்தாபஸாலயஸம்ஸ்தி²தாம் ।
ப்⁴ராது꞉ பர்ணகுடீம் ஶ்ரீமாநுடஜம் ச த³த³ர்ஶ ஹ ॥ 4 ॥

ஶாலாயாஸ்த்வக்³ரதஸ்தஸ்யா꞉ த³த³ர்ஶ ப⁴ரதஸ்ததா³ ।
காஷ்டா²நி சாவப⁴க்³நாநி புஷ்பாண்யுபசிதாநி ச ॥ 5 ॥

ஸ லக்ஷ்மணஸ்ய ராமஸ்ய த³த³ர்ஶாஶ்ரமமீயுஷ꞉ ।
க்ருதம் வ்ருக்ஷேஷ்வபி⁴ஜ்ஞாநம் குஶசீரை꞉ க்வசித் க்வசித் ॥ 6 ॥

த³த³ர்ஶ ச வநே தஸ்மிந்மஹத꞉ ஸஞ்சயாந் க்ருதாந் ।
ம்ருகா³ணாம் மஹிஷாணாம் ச கரீஷை꞉ ஶீதகாரணாத் ॥ 7 ॥

க³ச்ச²ந்நேவ மஹாபா³ஹுர்த்³யுதிமாந் ப⁴ரதஸ்ததா³ ।
ஶத்ருக்⁴நம் சாப்³ரவீத்³த்⁴ருஷ்டஸ்தாநமாத்யாம்ஶ்ச ஸர்வஶ꞉ ॥ 8 ॥

மந்யே ப்ராப்தா꞉ ஸ்ம தம் தே³ஶம் ப⁴ரத்³வாஜோ யமப்³ரவீத் ।
நாதிதூ³ரே ஹி மந்யே(அ)ஹம் நதீ³ம் மந்தா³கிநீமித꞉ ॥ 9 ॥

உச்சைர்ப³த்³தா⁴நி சீராணி லக்ஷ்மணேந ப⁴வேத³யம் ।
அபி⁴ஜ்ஞாநக்ருத꞉ பந்தா² விகாலே க³ந்துமிச்ச²தா ॥ 10 ॥

இத³ம் சோதா³த்தத³ந்தாநாம் குஞ்ஜராணாம் தரஸ்விநாம் ।
ஶைலபார்ஶ்வே பரிக்ராந்தமந்யோந்யமபி⁴க³ர்ஜதாம் ॥ 11 ॥

யமேவாதா⁴துமிச்ச²ந்தி தாபஸா꞉ ஸததம் வநே ।
தஸ்யாஸௌ த்³ருஶ்யதே தூ⁴ம꞉ ஸங்குல꞉ க்ருஷ்ணவர்த்மந꞉ ॥ 12 ॥

அத்ராஹம் புருஷவ்யாக்⁴ரம் கு³ருஸம்ஸ்காரகாரிணம் ।[ஸத்காரகாரிணம்]
ஆர்யம் த்³ரக்ஷ்யாமி ஸம்ஹ்ருஷ்டோ மஹர்ஷிமிவ ராக⁴வம் ॥ 13 ॥

அத² க³த்வா முஹூர்தம் து சித்ரகூடம் ஸ ராக⁴வ꞉ ।
மந்தா³கிநீமநுப்ராப்தஸ்தம் ஜநம் சேத³மப்³ரவீத் ॥ 14 ॥

ஜக³த்யாம் புருஷவ்யாக்⁴ராஸ்தே வீராஸநே ரத꞉ ।
ஜநேந்த்³ரோ நிர்ஜநம் ப்ராப்ய தி⁴ஜ்ஞ்மே ஜந்ம ஸஜீவிதம் ॥ 15 ॥

மத்க்ருதே வ்யஸநம் ப்ராப்தோ லோகநாதோ² மஹாத்³யுதி꞉ ।
ஸர்வாந்காமாந்பரித்யஜ்ய வநே வஸதி ராக⁴வ꞉ ॥ 16 ॥

இதி லோகஸமாக்ருஷ்ட꞉ பாதே³ஷ்வத்³ய ப்ரஸாத³யந் ।
ராமஸ்ய நிபதிஷ்யாமி ஸீதாயா லக்ஷ்மணஸ்ய ச ॥ 17 ॥

ஏவம் ஸ விளபம்ஸ்தஸ்மிந் வநே த³ஶரதா²த்மஜ꞉ ।
த³த³ர்ஶ மஹதீம் புண்யாம் பர்ணஶாலாம் மநோரமாம் ॥ 18 ॥

ஸாலதாலாஶ்வகர்ணாநாம் பர்ணைர்ப³ஹுபி⁴ராவ்ருதாம் ।
விஶாலாம் ம்ருது³பி⁴ஸ்தீர்ணாம் குஶைர்வேதி³மிவாத்⁴வரே ॥ 19 ॥

ஶக்ராயுத⁴நிகாஶைஶ்ச கார்முகைர்பா⁴ரஸாத⁴நை꞉ ।
ருக்மப்ருஷ்டை²ர்மஹாஸாரை꞉ ஶோபி⁴தாம் ஶத்ருபா³த⁴கை꞉ ॥ 20 ॥

அர்கரஶ்மிப்ரதீகாஶைர்கோ⁴ரைஸ்தூணீக³தை꞉ ஶரை꞉ ।
ஶோபி⁴தாம் தீ³ப்தவத³நை꞉ ஸர்பைர்போ⁴க³வதீமிவ ॥ 21 ॥

மஹாரஜதவாஸோப்⁴யாமஸிப்⁴யாம் ச விராஜிதாம் ।
ருக்மபி³ந்து³விசித்ராப்⁴யாம் சர்மப்⁴யாம் சாபி ஶோபி⁴தாம் ॥ 22 ॥

கோ³தா⁴ங்கு³ளித்ரைராஸக்தைஶ்சித்ரை꞉ காஞ்சநபூ⁴ஷிதை꞉ ।
அரிஸங்கை⁴ரநாத்⁴ருஷ்யாம் ம்ருகை³꞉ ஸிம்ஹகு³ஹாமிவ ॥ 23 ॥

ப்ராகு³த³க்ப்ரவணாம் வேதி³ம் விஶாலாம் தீ³ப்தபாவகாம் ।
த³த³ர்ஶ ப⁴ரதஸ்தத்ர புண்யாம் ராமநிவேஶநே ॥ 24 ॥

நிரீக்ஷ்ய ஸ முஹூர்தம் து த³த³ர்ஶ ப⁴ரதோ கு³ரும் ।
உடஜே ராமமாஸீநம் ஜடாமண்ட³லதா⁴ரிணம் ॥ 25 ॥

தம் து க்ருஷ்ணாஜிநத⁴ரம் சீரவல்கலவாஸஸம் ।
த³த³ர்ஶ ராமமாஸீநமபி⁴த꞉ பாவகோபமம் ॥ 26 ॥

ஸிம்ஹஸ்கந்த⁴ம் மஹாபா³ஹும் புண்ட³ரீகநிபே⁴க்ஷணம் ।
ப்ருதி²வ்யா꞉ ஸாக³ராந்தாயா ப⁴ர்தாரம் த⁴ர்மசாரிணம் ॥ 27 ॥

உபவிஷ்டம் மஹாபா³ஹும் ப்³ரஹ்மாணமிவ ஶாஶ்வதம் ।
ஸ்த²ண்டி³லே த³ர்ப⁴ஸம்ஸ்தீர்ணே ஸீதயா லக்ஷ்மணேந ச ॥ 28 ॥

தம் த்³ருஷ்ட்வா ப⁴ரத꞉ ஶ்ரீமாந் து³꞉க²ஶோகபரிப்லுத꞉ ।
அப்⁴யதா⁴வத த⁴ர்மாத்மா ப⁴ரத꞉ கைகயீஸுத꞉ ॥ 29 ॥

த்³ருஷ்ட்வைவ விளலாபார்தோ பா³ஷ்பஸந்தி³க்³த⁴யா கி³ரா ।
அஶக்நுவந் தா⁴ரயிதும் தை⁴ர்யாத்³வசநமப்³ரவீத் ॥ 30 ॥

ய꞉ ஸம்ஸதி³ ப்ரக்ருதிபி⁴ர்ப⁴வேத்³யுக்தோபாஸிதும் ।
வந்யைர்ம்ருகை³ருபாஸீந꞉ ஸோ(அ)யமாஸ்தே மமாக்³ரஜ꞉ ॥ 31 ॥

வாஸோபி⁴ர்ப³ஹுஸாஹஸ்ரைர்யோ மஹாத்மா புரோசித꞉ ।
ம்ருகா³ஜிநே ஸோ(அ)யமிஹ ப்ரவஸ்தே த⁴ர்மமாசரந் ॥ 32 ॥

அதா⁴ரயத்³யோ விவிதா⁴ஶ்சித்ரா꞉ ஸுமநஸஸ்ததா³ ।
ஸோ(அ)யம் ஜடாபா⁴ரமிமம் வஹதே ராக⁴வ꞉ கத²ம் ॥ 33 ॥

யஸ்ய யஜ்ஞைர்யதோ²த்³தி³ஷ்டைர்யுக்தோ த⁴ர்மஸ்ய ஸஞ்சய꞉ ।
ஶரீரக்லேஶஸம்பூ⁴தம் ஸ த⁴ர்மம் பரிமார்க³தே ॥ 34 ॥

சந்த³நேந மஹார்ஹேண யஸ்யாங்க³முபஸேவிதம் ।
மலேந தஸ்யாங்க³மித³ம் கத²மார்யஸ்ய ஸேவ்யதே ॥ 35 ॥

மந்நிமித்தமித³ம் து³꞉க²ம் ப்ராப்தோ ராம꞉ ஸுகோ²சித꞉ ।
தி⁴க்³ஜீவிதம் ந்ருஶம்ஸஸ்ய மம லோகவிக³ர்ஹிதம் ॥ 36 ॥

இத்யேவம் விளபந்தீ³ந꞉ ப்ரஸ்விந்நமுக²பங்கஜ꞉ ।
பாதா³வப்ராப்ய ராமஸ்ய பபாத ப⁴ரதோ ருத³ந் ॥ 37 ॥

து³꞉கா²பி⁴தப்தோ ப⁴ரதோ ராஜபுத்ரோ மஹாப³ல꞉ ।
உக்த்வார்யேதி ஸக்ருத்³தீ³நம் புநர்நோவாச கிஞ்சந ॥ 38 ॥

பா³ஷ்பாபிஹிதகண்ட²ஶ்ச ப்ரேக்ஷ்ய ராமம் யஶஸ்விநம் ।
ஆர்யேத்யேவாத² ஸங்க்ருஶ்ய வ்யாஹர்தும் நாஶகத்ததா³ ॥ 39 ॥

ஶத்ருக்⁴நஶ்சாபி ராமஸ்ய வவந்தே³ சரணௌ ருத³ந் ।
தாவுபௌ⁴ ஸ ஸமாலிங்க்³ய ராமஶ்சாஶ்ரூண்யவர்தயத் ॥ 40 ॥

தத꞉ ஸுமந்த்ரேண கு³ஹேந சைவ
ஸமீயதூ ராஜஸுதாவரண்யே ।
தி³வாகரஶ்சைவ நிஶாகரஶ்ச
யதா²ம்ப³ரே ஶுக்ரப்³ருஹஸ்பதிப்⁴யாம் ॥ 41 ॥

தாந்பார்தி²வாந்வாரணயூத²பாபா⁴ந்
ஸமாக³தாம்ஸ்தத்ர மஹத்யரண்யே ।
வநௌகஸஸ்தே(அ)பி ஸமீக்ஷ்ய ஸர்வே-
-ப்யஶ்ரூண்யமுஞ்சந் ப்ரவிஹாய ஹர்ஷம் ॥ 42 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஏகோநஶததம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 99 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ ஶததம꞉ ஸர்க³꞉ (100) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: