Ayodhya Kanda Sarga 100 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ ஶததம꞉ ஸர்க³꞉ (100)


॥ கச்சித்ஸர்க³꞉ ॥

ஜடிலம் சீரவஸநம் ப்ராஞ்ஜலிம் பதிதம் பு⁴வி ।
த³த³ர்ஶ ராமோ து³ர்த³ர்ஶம் யுகா³ந்தே பா⁴ஸ்கரம் யதா² ॥ 1 ॥

கத²ஞ்சித³பி⁴விஜ்ஞாய விவர்ணவத³நம் க்ருஶம் ।
ப்⁴ராதரம் ப⁴ரதம் ராம꞉ பரிஜக்³ராஹ பா³ஹுநா ॥ 2 ॥

ஆக்⁴ராய ராமஸ்தம் மூர்த்⁴நி பரிஷ்வஜ்ய ச ராக⁴வ꞉ ।
அங்கே ப⁴ரதமாரோப்ய பர்யப்ருச்ச²த்ஸமாஹித꞉ ॥ 3 ॥

க்வ நு தே(அ)பூ⁴த்பிதா தாத யத³ரண்யம் த்வமாக³த꞉ ।
ந ஹி த்வம் ஜீவதஸ்தஸ்ய வநமாக³ந்துமர்ஹஸி ॥ 4 ॥

சிரஸ்ய ப³த பஶ்யாமி தூ³ராத்³ப⁴ரதமாக³தம் ।
து³ஷ்ப்ரதீகமரண்யே(அ)ஸ்மிந்கிம் தாத வநமாக³த꞉ ॥ 5 ॥

கச்சித்³தா⁴ரயதே தாத ராஜா யத்த்வமிஹா(அ)க³த꞉ ।
கச்சிந்நதீ³ந꞉ ஸஹஸா ராஜா லோகாந்தரம் க³த꞉ ॥ 6 ॥

கச்சித்ஸௌம்ய ந தே ராஜ்யம் ப்⁴ரஷ்டம் பா³லஸ்ய ஶாஶ்வதம் ।
கச்சிச்சு²ஶ்ரூஷஸே தாத பிதரம் ஸத்யவிக்ரமம் ॥ 7 ॥

கச்சித்³த⁴ஶரதோ² ராஜா குஶலீ ஸத்யஸங்க³ர꞉ ।
ராஜஸூயாஶ்வமேதா⁴நாமாஹர்தா த⁴ர்மநிஶ்சய꞉ ॥ 8 ॥

ஸ கச்சித்³ப்³ராஹ்மணோ வித்³வாந்த⁴ர்மநித்யோ மஹாத்³யுதி꞉ ।
இக்ஷ்வாகூணாமுபாத்⁴யாயோ யதா²வத்தாத பூஜ்யதே ॥ 9 ॥

ஸா தாத கச்சித்கௌஸல்யா ஸுமித்ரா ச ப்ரஜாவதீ ।
ஸுகி²நீ கச்சிதா³ர்யா ச தே³வீ நந்த³தி கைகயீ ॥ 10 ॥

கச்சித்³விநயஸம்பந்ந꞉ குலபுத்ரோ ப³ஹுஶ்ருத꞉ ।
அநஸூயுரநுத்³ரஷ்டா ஸத்க்ருதஸ்தே புரோஹித꞉ ॥ 11 ॥

கச்சித³க்³நிஷு தே யுக்தோ விதி⁴ஜ்ஞோ மதிமாந்ருஜு꞉ ।
ஹுதம் ச ஹோஷ்யமாணம் ச காலே வேத³யதே ஸதா³ ॥ 12 ॥

கச்சித்³தே³வாந்பித்ரூந்மாத்ரூ꞉ கு³ரூந்பித்ருஸமாநபி ।
வ்ருத்³தா⁴ம்ஶ்ச தத வைத்³யாம்ஶ்ச ப்³ராஹ்மணாம்ஶ்சாபி⁴மந்யஸே ॥ 13 ॥

இஷ்வஸ்த்ரவரஸம்பந்நமர்த²ஶாஸ்த்ரவிஶாரத³ம் ।
ஸுத⁴ந்வாநமுபாத்⁴யாயம் கச்சித்த்வம் தாத மந்யஸே ॥ 14 ॥

கச்சிதா³த்மஸமா꞉ ஶூரா꞉ ஶ்ருதவந்தோ ஜிதேந்த்³ரியா꞉ ।
குலீநாஶ்சேங்கி³தஜ்ஞாஶ்ச க்ருதாஸ்தே தாத மந்த்ரிண꞉ ॥ 15 ॥

மந்த்ரோ விஜயமூலம் ஹி ராஜ்ஞாம் ப⁴வதி ராக⁴வ ।
ஸுஸம்வ்ருதோ மந்த்ரத⁴ரைரமாத்யை꞉ ஶாஸ்த்ரகோவிதை³꞉ ॥ 16 ॥

கச்சிந்நித்³ராவஶம் நைஷீ꞉ கச்சித்காலே ப்ரபு³த்⁴யஸே ।
கச்சிச்சாபரராத்ரேஷு சிந்தயஸ்யர்த²நைபுணம் ॥ 17 ॥

கச்சிந்மந்த்ரயஸே நைக꞉ கச்சிந்ந ப³ஹுபி⁴꞉ ஸஹ ।
கச்சித்தே மந்த்ரிதோ மந்த்ரோ ராஷ்ட்ரம் ந பரிதா⁴வதி ॥ 18 ॥

கச்சித³ர்த²ம் விநிஶ்சித்ய லகு⁴மூலம் மஹோத³யம் ।
க்ஷிப்ரமாரப⁴ஸே கர்தும் ந தீ³ர்க⁴யஸி ராக⁴வ ॥ 19 ॥

கச்சித்தே ஸுக்ருதாந்யேவ க்ருதரூபாணி வா புந꞉ ।
விது³ஸ்தே ஸர்வகார்யாணி ந கர்தவ்யாநி பார்தி²வா꞉ ॥ 20 ॥

கச்சிந்ந தர்கைர்யுக்த்யா வா யே சாப்யபரிகீர்திதா꞉ ।
த்வயா வா தவ வா(அ)மாத்யைர்பு³த்⁴யதே தாத மந்த்ரிதம் ॥ 21 ॥

கச்சித்ஸஹஸ்ராந்மூர்கா²ணாமேகமிச்ச²ஸி பண்டி³தம் ।
பண்டி³தோ ஹ்யர்த²க்ருச்ச்²ரேஷு குர்யாந்நிஶ்ஶ்ரேயஸம் மஹத் ॥ 22 ॥

ஸஹஸ்ராண்யபி மூர்கா²ணாம் யத்³யுபாஸ்தே மஹீபதி꞉ ।
அத²வா(அ)ப்யயுதாந்யேவ நாஸ்தி தேஷு ஸஹாயதா ॥ 23 ॥

ஏகோ(அ)ப்யமாத்யோ மேதா⁴வீ ஶூரோ த³க்ஷோ விசக்ஷண꞉ ।
ராஜாநம் ராஜமாத்ரம் வா ப்ராபயேந்மஹதீம் ஶ்ரியம் ॥ 24 ॥

கச்சிந்முக்²யா மஹத்ஸ்வேவ மத்⁴யமேஷு ச மத்⁴யமா꞉ ।
ஜக⁴ந்யாஸ்து ஜக⁴ந்யேஷு ப்⁴ருத்யா꞉ கர்மஸு யோஜிதா꞉ ॥ 25 ॥

அமாத்யாநுபதா⁴(அ)தீதாந்பித்ருபைதாமஹாஞ்சு²சீந் ।
ஶ்ரேஷ்டா²ந்ஶ்ரேஷ்டே²ஷு கச்சித்த்வம் நியோஜயஸி கர்மஸு ॥ 26 ॥

கச்சிந்நோக்³ரேண த³ண்டே³ந ப்⁴ருஶமுத்³வேஜிதப்ரஜம் ।
ராஷ்ட்ரம் தவாநுஜாநந்தி மந்த்ரிண꞉ கைகயீஸுத ॥ 27 ॥

கச்சித்த்வாம் நாவஜாநந்தி யாஜகா꞉ பதிதம் யதா² ।
உக்³ரப்ரதிக்³ரஹீதாரம் காமயாநமிவ ஸ்த்ரிய꞉ ॥ 28 ॥

உபாயகுஶலம் வைத்³யம் ப்⁴ருத்யஸந்தூ³ஷணே ரதம் ।
ஶூரமைஶ்வர்யகாமம் ச யோ ந ஹந்தி ஸ வத்⁴யதே ॥ 29 ॥

கச்சித்³த்⁴ருஷ்டஶ்ச ஶூரஶ்ச மதிமாந்த்⁴ருதிமாந் ஶுசி꞉ ।
குலீநஶ்சாநுரக்தஶ்ச த³க்ஷ꞉ ஸேநாபதி꞉ க்ருத꞉ ॥ 30 ॥

ப³லவந்தஶ்ச கச்சித்தே முக்²யா யுத்³த⁴விஶாரதா³꞉ ।
த்³ருஷ்டாபதா³நா விக்ராந்தாஸ்த்வயா ஸத்க்ருத்யமாநிதா꞉ ॥ 31 ॥

கச்சித்³ப³லஸ்ய ப⁴க்தம் ச வேதநம் ச யதோ²சிதம் ।
ஸம்ப்ராப்தகாலம் தா³தவ்யம் த³தா³ஸி ந விளம்ப³ஸே ॥ 32 ॥

காலாதிக்ரமணாச்சைவ ப⁴க்தவேதநயோர்ப்⁴ருதா꞉ ।
ப⁴ர்து꞉ குப்யந்தி து³ஷ்யந்தி ஸோ(அ)நர்த²꞉ ஸுமஹாந் ஸ்ம்ருத꞉ ॥ 33 ॥

கச்சித்ஸர்வே(அ)நுரக்தாஸ்த்வாம் குலபுத்ரா꞉ ப்ரதா⁴நத꞉ ।
கச்சித்ப்ராணாம்ஸ்தவார்தே²ஷு ஸந்த்யஜந்தி ஸமாஹிதா꞉ ॥ 34 ॥

கச்சிஜ்ஜாநபதோ³ வித்³வாந்த³க்ஷிண꞉ ப்ரதிபா⁴நவாந் ।
யதோ²க்தவாதீ³ தூ³தஸ்தே க்ருதோ ப⁴ரத பண்டி³த꞉ ॥ 35 ॥

கச்சித³ஷ்டாத³ஶாந்யேஷு ஸ்வபக்ஷே த³ஶ பஞ்ச ச ।
த்ரிபி⁴ஸ்த்ரிபி⁴ரவிஜ்ஞாதைர்வேத்ஸி தீர்தா²நி சாரகை꞉ ॥ 36 ॥

கச்சித்³வ்யபாஸ்தாநஹிதாந்ப்ரதியாதாம்ஶ்ச ஸர்வதா³ ।
து³ர்ப³லாநநவஜ்ஞாய வர்தஸே ரிபுஸூத³ந ॥ 37 ॥

கச்சிந்ந லோகாயதிகாந்ப்³ராஹ்மணாம்ஸ்தாத ஸேவஸே ।
அநர்த²குஶலா ஹ்யேதே பா³லா꞉ பண்டி³தமாநிந꞉ ॥ 38 ॥

த⁴ர்மஶாஸ்த்ரேஷு முக்²யேஷு வித்³யமாநேஷு து³ர்பு³தா⁴꞉ ।
பு³த்³தி⁴மாந்வீக்ஷிகீம் ப்ராப்ய நிரர்த²ம் ப்ரவத³ந்தி தே ॥ 39 ॥

வீரைரத்⁴யுஷிதாம் பூர்வமஸ்மாகம் தாத பூர்வகை꞉ ।
ஸத்யநாமாம் த்³ருட⁴த்³வாராம் ஹஸ்த்யஶ்வரத²ஸங்குலாம் ॥ 40 ॥

ப்³ராஹ்மணை꞉ க்ஷத்ரியைர்வைஶ்யை꞉ ஸ்வகர்மநிரதை꞉ ஸதா³ ।
ஜிதேந்த்³ரியைர்மஹோத்ஸாஹைர்வ்ருதாமார்யை꞉ ஸஹஸ்ரஶ꞉ ॥ 41 ॥

ப்ராஸாதை³ர்விவிதா⁴காரைர்வ்ருதாம் வைத்³யஜநாகுலாம் ।
கச்சித்ஸுமுதி³தாம் ஸ்பீ²தாமயோத்⁴யாம் பரிரக்ஷஸி ॥ 42 ॥

கச்சிச்சித்யஶதைர்ஜுஷ்ட꞉ ஸுநிவிஷ்டஜநாகுல꞉ ।
தே³வஸ்தா²நை꞉ ப்ரபாபி⁴ஶ்ச தடாகைஶ்சோபஶோபி⁴த꞉ ॥ 43 ॥

ப்ரஹ்ருஷ்டநரநாரீக꞉ ஸமாஜோத்ஸவஶோபி⁴த꞉ ।
ஸுக்ருஷ்டஸீமா பஶுமாந்ஹிம்ஸாபி⁴꞉ பரிவர்ஜித꞉ ॥ 44 ॥

அதே³வமாத்ருகோ ரம்ய꞉ ஶ்வாபதை³꞉ பரிவர்ஜித꞉ ।
பரித்யக்தோ ப⁴யை꞉ ஸர்வை꞉ க²நிபி⁴ஶ்சோபஶோபி⁴த꞉ ॥ 45 ॥

விவர்ஜிதோ நரை꞉ பாபைர்மம பூர்வை꞉ ஸுரக்ஷித꞉ ।
கச்சிஜ்ஜநபத³꞉ ஸ்பீ²த꞉ ஸுக²ம் வஸதி ராக⁴வ ॥ 46 ॥

கச்சித்தே த³யிதா꞉ ஸர்வே க்ருஷிகோ³ரக்ஷஜீவிந꞉ ।
வார்தாயாம் ஸம்ஶ்ரிதஸ்தாத லோகோ ஹி ஸுக²மேத⁴தே ॥ 47 ॥

தேஷாம் கு³ப்திபரீஹாரை꞉ கச்சித்தே ப⁴ரணம் க்ருதம் ।
ரக்ஷ்யா ஹி ராஜ்ஞா த⁴ர்மேண ஸர்வே விஷயவாஸிந꞉ ॥ 48 ॥

கச்சிஸ்த்ரிய꞉ ஸாந்த்வயஸி கச்சித்தாஶ்ச ஸுரக்ஷிதா꞉ ।
கச்சிந்ந ஶ்ரத்³த³தா⁴ஸ்யாஸாம் கச்சித்³கு³ஹ்யம் ந பா⁴ஷஸே ॥ 49 ॥

கச்சிந்நாக³வநம் கு³ப்தம் கச்சித்தே ஸந்தி தே⁴நுகா꞉ ।
கச்சிந்ந க³ணிகாஶ்வாநாம் குஞ்ஜராணாம் ச த்ருப்யஸி ॥ 50 ॥

கச்சித்³த³ர்ஶயஸே நித்யம் மநுஷ்யாணாம் விபூ⁴ஷிதம் ।
உத்தா²யோத்தா²ய பூர்வாஹ்ணே ராஜபுத்ர மஹாபதே² ॥ 51 ॥

கச்சிந்ந ஸர்வே கர்மாந்தா꞉ ப்ரத்யக்ஷாஸ்தே(அ)விஶங்கயா ।
ஸர்வே வா புநருத்ஸ்ருஷ்டா மத்⁴யமேவாத்ர காரணம் ॥ 52 ॥

கச்சித்ஸர்வாணி து³ர்கா³ணி த⁴நதா⁴ந்யாயுதோ⁴த³கை꞉ ।
யந்த்ரைஶ்ச பரிபூர்ணாநி ததா² ஶில்பித⁴நுர்த⁴ரை꞉ ॥ 53 ॥

ஆயஸ்தே விபுல꞉ கச்சித்கச்சித³ள்பதரோ வ்யய꞉ ।
அபாத்ரேஷு ந தே கச்சித்கோஶோ க³ச்ச²தி ராக⁴வ ॥ 54 ॥

தே³வதார்தே² ச பித்ரர்தே² ப்³ராஹ்மணாப்⁴யாக³தேஷு ச ।
யோதே⁴ஷு மித்ரவர்கே³ஷு கச்சித்³க³ச்ச²தி தே வ்யய꞉ ॥ 55 ॥

கச்சிதா³ர்யோ விஶுத்³தா⁴த்மா க்ஷாரிதஶ்சோரகர்மணா ।
அப்ருஷ்ட꞉ ஶாஸ்த்ரகுஶலைர்ந லோபா⁴த்³வத்⁴யதே ஶுசி꞉ ॥ 56 ॥

க்³ருஹீதஶ்சைவ ப்ருஷ்டஶ்ச காலே த்³ருஷ்ட꞉ ஸகாரண꞉ ।
கச்சிந்ந முச்யதே சோரோ த⁴நலோபா⁴ந்நரர்ஷப⁴ ॥ 57 ॥

வ்யஸநே கச்சிதா³ட்⁴யஸ்ய து³ர்க³தஸ்ய ச ராக⁴வ ।
அர்த²ம் விராகா³꞉ பஶ்யந்தி தவாமாத்யா ப³ஹுஶ்ருதா꞉ ॥ 58 ॥

யாநி மித்²யா(அ)பி⁴ஶஸ்தாநாம் பதந்த்யஸ்ராணி ராக⁴வ ।
தாநி புத்ரந்பஶூந் க்⁴நந்தி ப்ரீத்யர்த²மநுஶாஸத꞉ ॥ 59 ॥

கச்சித்³வ்ருத்³தா⁴ம்ஶ்ச பா³லாம்ஶ்ச வைத்³யமுக்²யாம்ஶ்ச ராக⁴வ ।
தா³நேந மநஸா வாசா த்ரிபி⁴ரேதைர்பு³பூ⁴ஷஸே ॥ 60 ॥

கச்சித்³கு³ரூம்ஶ்ச வ்ருத்³தா⁴ம்ஶ்ச தாபஸாந்தே³வதாதிதீ²ந் ।
சைத்யாம்ஶ்ச ஸர்வாந்ஸித்³தா⁴ர்தா²ந் ப்³ராஹ்மணாம்ஶ்ச நமஸ்யஸி ॥ 61 ॥

கச்சித³ர்தே²ந வா த⁴ர்மமர்த²ம் த⁴ர்மேண வா புந꞉ ।
உபௌ⁴ வா ப்ரீதிலோபே⁴ந காமேந ச ந பா³த⁴ஸே ॥ 62 ॥

கச்சித³ர்த²ம் ச த⁴ர்மம் ச காமம் ச ஜயதாம்வர ।
விப⁴ஜ்ய காலே காலஜ்ஞ ஸர்வாந்வரத³ ஸேவஸே ॥ 63 ॥

கச்சித்தே ப்³ராஹ்மணா꞉ ஶர்ம ஸர்வஶாஸ்த்ரார்த²கோவிதா³꞉ ।
ஆஶம்ஸந்தே மஹாப்ராஜ்ஞ பௌரஜாநபதை³꞉ ஸஹ ॥ 64 ॥

நாஸ்திக்யமந்ருதம் க்ரோத⁴ம் ப்ரமாத³ம் தீ³ர்க⁴ஸூத்ரதாம் ।
அத³ர்ஶநம் ஜ்ஞாநவதாமாலஸ்யம் பஞ்சவ்ருத்திதாம் ॥ 65 ॥

ஏகசிந்தநமர்தா²நாமநர்த²ஜ்ஞைஶ்ச மந்த்ரணம் ।
நிஶ்சிதாநாமநாரம்ப⁴ம் மந்த்ரஸ்யாபரிரக்ஷணம் ॥ 66 ॥

மங்க³ளஸ்யாப்ரயோக³ம் ச ப்ரத்யுத்தா²நம் ச ஸர்வத꞉ ।
கச்சித்த்வம் வர்ஜயஸ்யேதாந்ராஜதோ³ஷாம்ஶ்சதுர்த³ஶ ॥ 67 ॥

த³ஶபஞ்ச சதுர்வர்கா³ந்ஸப்தவர்க³ம் ச தத்த்வத꞉ ।
அஷ்டவர்க³ம் த்ரிவர்க³ம் ச வித்³யாஸ்திஸ்ரஶ்ச ராக⁴வ ॥ 68 ॥

இந்த்³ரியாணாம் ஜயம் பு³த்³த்⁴வா ஷாட்³கு³ண்யம் தை³வமாநுஷம் ।
க்ருத்யம் விம்ஶதிவர்க³ம் ச ததா² ப்ரக்ருதிமண்ட³லம் ॥ 69 ॥

யாத்ராத³ண்ட³விதா⁴நம் ச த்³வியோநீ ஸந்தி⁴விக்³ரஹௌ ।
கச்சிதே³தாந்மஹாப்ராஜ்ஞ யதா²வத³நுமந்யஸே ॥ 70 ॥

மந்த்ரிபி⁴ஸ்த்வம் யதோ²த்³தி³ஷ்டைஶ்சதுர்பி⁴ஸ்த்ரிபி⁴ரேவ வா ।
கச்சித்ஸமஸ்தைர்வ்யஸ்தைஶ்ச மந்த்ரம் மந்த்ரயஸே மித²꞉ ॥ 71 ॥

கச்சித்தே ஸப²லா வேதா³꞉ கச்சித்தே ஸப²லா꞉ க்ரியா꞉ ।
கச்சித்தே ஸப²லா தா³ரா꞉ கச்சித்தே ஸப²லம் ஶ்ருதம் ॥ 72 ॥

கச்சிதே³ஷைவ தே பு³த்³தி⁴ர்யதோ²க்தா மம ராக⁴வ ।
ஆயுஷ்யா ச யஶஸ்யா ச த⁴ர்மகாமார்த²ஸம்ஹிதா ॥ 73 ॥

யாம் வ்ருத்திம் வர்ததே தாதோ யாம் ச ந꞉ ப்ரபிதாமஹா꞉ ।
தாம் வ்ருத்திம் வர்தஸே கச்சித்³யா ச ஸத்பத²கா³ ஶுபா⁴ ॥ 74 ॥

கச்சித்ஸ்வாது³க்ருதம் போ⁴ஜ்யமேகோ நாஶ்நாஸி ராக⁴வ ।
கச்சிதா³ஶம்ஸமாநேப்⁴யோ மித்ரேப்⁴ய꞉ ஸம்ப்ரயச்ச²ஸி ॥ 75 ॥

ராஜா து த⁴ர்மேண ஹி பாலயித்வா
மஹாமதிர்த³ண்ட³த⁴ர꞉ ப்ரஜாநாம் ।
அவாப்ய க்ருத்ஸ்நாம் வஸுதா⁴ம் யதா²வத்
இதஶ்ச்யுத꞉ ஸ்வர்க³முபைதி வித்³வாந் ॥ 76 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஶததம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 100 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ ஏகாதி⁴கஶததம꞉ ஸர்க³꞉ (101) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed