Ayodhya Kanda Sarga 5 – అయోధ్యాకాండ పంచమః సర్గః (౫)


|| వ్రతచర్యావిధానమ్ ||

సందిశ్య రామం నృపతిః శ్వోభావిన్యభిషేచనే |
పురోహితం సమాహూయ వసిష్ఠం చేదమబ్రవీత్ || ౧ ||

గచ్ఛోపవాసం కాకుత్స్థం కారయాద్య తపోధన |
శ్రీయశోరాజ్యలాభాయ వధ్వా సహ యతవ్రతమ్ || ౨ ||

తథేతి చ స రాజానముక్త్వా వేదవిదాం వరః |
స్వయం వసిష్ఠో భగవాన్యయౌ రామనివేశనమ్ || ౩ ||

ఉపవాసయితుం రామం మంత్రవన్మంత్రకోవిదః |
బ్రాహ్మం రథవరం యుక్తమాస్థాయ సుదృఢవ్రతః || ౪ ||

స రామభవనం ప్రాప్య పాండురాభ్రఘనప్రభమ్ |
తిస్రః కక్ష్యా రథేనైవ వివేశ మునిసత్తమః || ౫ ||

తమాగతమృషిం రామస్త్వరన్నివ ససంభ్రమః |
మానయిష్యన్స మానార్హం నిశ్చక్రామ నివేశనాత్ || ౬ ||

అభ్యేత్య త్వరమాణశ్చ రథాభ్యాశం మనీషిణః |
తతోఽవతారయామాస పరిగృహ్య రథాత్స్వయమ్ || ౭ ||

స చైనం ప్రశ్రితం దృష్ట్వా సంభాష్యాభిప్రసాద్య చ |
ప్రియార్హం హర్షయన్రామమిత్యువాచ పురోహితః || ౮ ||

ప్రసన్నస్తే పితా రామ యౌవరాజ్యమవాప్స్యసి |
ఉపవాసం భవానద్య కరోతు సహ సీతయా || ౯ ||

ప్రాతస్త్వామభిషేక్తా హి యౌవరాజ్యే నరాధిపః |
పితా దశరథః ప్రీత్యా యయాతిం నహుషో యథా || ౧౦ ||

ఇత్యుక్త్వా స తదా రామముపవాసం యతవ్రతమ్ |
మంత్రవిత్కారయామాస వైదేహ్యా సహితం మునిః || ౧౧ ||

తతో యథావద్రామేణ స రాజ్ఞో గురురర్చితః |
అభ్యనుజ్ఞాప్య కాకుత్స్థం యయౌ రామనివేశనాత్ || ౧౨ ||

సుహృద్భిస్తత్ర రామోఽపి సుఖాసీనః ప్రియంవదైః |
సభాజితో వివేశాఽథ తాననుజ్ఞాప్య సర్వశః || ౧౩ ||

ప్రహృష్టనరనారీకం రామవేశ్మ తదా బభౌ | [హృష్టనారీనరయుతం]
యథా మత్తద్విజగణం ప్రఫుల్లనలినం సరః || ౧౪ ||

స రాజభవనప్రఖ్యాత్తస్మాద్రామనివేశనాత్ |
నిఃసృత్య దదృశే మార్గం వసిష్ఠో జనసంవృతమ్ || ౧౫ || [నిర్గత్య]

బృందబృందైరయోధ్యాయాం రాజమార్గాః సమంతతః |
బభూవురభిసంబాధాః కుతూహలజనైర్వృతాః || ౧౬ ||

జనబృందోర్మిసంఘర్షహర్షస్వనవతస్తదా |
బభూవ రాజమార్గస్య సాగరస్యేవ నిస్వనః || ౧౭ ||

సిక్తసంమృష్టరథ్యా చ తదహర్వనమాలినీ |
ఆసీదయోధ్యా నగరీ సముచ్ఛ్రితగృహధ్వజా || ౧౮ ||

తదా హ్యయోధ్యానిలయః సస్త్రీబాలాబలో జనః |
రామాభిషేకమాకాంక్షన్నాకాంక్షదుదయం రవేః || ౧౯ ||

ప్రజాలంకారభూతం చ జనస్యానందవర్ధనమ్ |
ఉత్సుకోఽభూజ్జనో ద్రష్టుం తమయోధ్యామహోత్సవమ్ || ౨౦ ||

ఏవం తం జనసంబాధం రాజమార్గం పురోహితః |
వ్యూహన్నివ జనౌఘం తం శనై రాజకులం యయౌ || ౨౧ ||

సితాభ్రశిఖరప్రఖ్యం ప్రాసాదమధిరుహ్య సః |
సమీయాయ నరేంద్రేణ శక్రేణేవ బృహస్పతిః || ౨౨ ||

తమాగతమభిప్రేక్ష్య హిత్వా రాజాసనం నృపః |
పప్రచ్ఛ స చ తస్మై తత్కృతమిత్యభ్యవేదయత్ || ౨౩ ||

తేన చైవ తదా తుల్యం సహాసీనాః సభాసదః |
ఆసనేభ్యః సముత్తస్థుః పూజయంతః పురోహితమ్ || ౨౪ ||

గురుణా త్వభ్యనుజ్ఞాతో మనుజౌఘం విసృజ్య తమ్ |
వివేశాంతఃపురం రాజా సింహో గిరిగుహామివ || ౨౫ ||

తదగ్ర్యరూపం ప్రమదాజనాకులం [గణాకులం]
మహేంద్రవేశ్మప్రతిమం నివేశనమ్ |
విదీపయంశ్చారు వివేశ పార్థివః
శశీవ తారాగణసంకులం నభః || ౨౬ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాండే పంచమః సర్గః || ౫ ||

అయోధ్యాకాండ షష్ఠః సర్గః (౬) >>


సంపూర్ణ వాల్మీకి రామాయణ అయోధ్యకాండ చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed