Ayodhya Kanda Sarga 117 – అయోధ్యాకాండ సప్తదశోత్తరశతతమః సర్గః (౧౧౭)


|| సీతాపాతివ్రత్యప్రశంసా ||

రాఘవస్త్వథ యాతేషు తపస్విషు విచింతయన్ |
న తత్రారోచయద్వాసం కారణైర్బహుభిస్తదా || ౧ ||

ఇహ మే భరతో దృష్టో మాతరశ్చ సనాగరాః |
సా చ మే స్మృతిరన్వేతి తాన్నిత్యమనుశోచతః || ౨ ||

స్కంధావారనివేశేన తేన తస్య మహాత్మనః |
హయహస్తికరీషైశ్చోపమర్దః కృతో భృశమ్ || ౩ ||

తస్మాదన్యత్ర గచ్ఛామ ఇతి సంచింత్య రాఘవః |
ప్రాతిష్ఠత స వైదేహ్యా లక్ష్మణేన చ సంగతః || ౪ ||

సోఽత్రేరాశ్రమమాసాద్య తం వవందే మహాయశాః |
తం చాపి భగవానత్రిః పుత్రవత్ ప్రత్యపద్యత || ౫ ||

స్వయమాతిథ్యమాదిశ్య సర్వమస్య సుసత్కృతమ్ |
సౌమిత్రిం చ మహాభాగాం సీతాం చ సమసాంత్వయత్ || ౬ ||

పత్నీం చ సమనుప్రాప్తాం వృద్ధామామంత్ర్య సత్కృతామ్ |
సాంత్వయామాస ధర్మజ్ఞః సర్వభూతహితే రతః || ౭ ||

అనసూయాం మహాభాగాం తాపసీం ధర్మచారిణీమ్ |
ప్రతిగృహ్ణీష్వ వైదేహీమబ్రవీదృషిసత్తమః || ౮ ||

రామాయ చాచచక్షే తాం తాపసీం ధర్మచారిణీమ్ |
దశవర్షాణ్యనావృష్ట్యా దగ్ధే లోకే నిరంతరమ్ || ౯ ||

యయా మూలఫలే సృష్టే జాహ్నవీ చ ప్రవర్తితా |
ఉగ్రేణ తపసా యుక్తా నియమైశ్చాప్యలంకృతా || ౧౦ ||

దశవర్షసహస్రాణి యయా తప్తం మహత్తపః |
అనసూయా వ్రతైః స్నాతా ప్రత్యూహాశ్చ నివర్తితాః || ౧౧ ||

దేవకార్యనిమిత్తం చ యయా సంత్వరమాణయా |
దశరాత్రం కృతా రాత్రిః సేయం మాతేవ తేఽనఘ || ౧౨ ||

తామిమాం సర్వభూతానాం నమస్కార్యాం యశస్వినీమ్ |
అభిగచ్ఛతు వైదేహీ వృద్ధామక్రోధనాం సదా || ౧౩ ||

అనసూయేతి యా లోకే కర్మభిః ఖ్యాతిమాగతా |
ఏవం బ్రువాణం తమృషిం తథేత్యుక్త్వా స రాఘవః || ౧౪ ||

సీతామువాచ ధర్మజ్ఞామిదం వచనముత్తమమ్ |
రాజపుత్రి శ్రుతం త్వేతన్మునేరస్య సమీరితమ్ || ౧౫ ||

శ్రేయోఽర్థమాత్మనః శ్రీఘ్రమభిగచ్ఛ తపస్వినీమ్ |
సీతా త్వేతద్వచః శ్రుత్వా రాఘవస్య హితైషిణః || ౧౬ ||

తామత్రిపత్నీం ధర్మజ్ఞామభిచక్రామ మైథిలీ |
శిథిలాం వలితాం వృద్ధాం జరాపాండరమూర్ధజామ్ || ౧౭ ||

సతతం వేపమానాంగీం ప్రవాతే కదలీ యథా |
తాం తు సీతా మహాభాగామనసూయాం పతివ్రతామ్ || ౧౮ ||

అభ్యవాదయదవ్యగ్రా స్వనామ సముదాహరత్ |
అభివాద్య చ వైదేహీ తాపసీం తామనిందితామ్ || ౧౯ ||

బద్ధాంజలిపుటా హృష్టా పర్యపృచ్ఛదనామయమ్ |
తతః సీతాం మహాభాగాం దృష్ట్వా తాం ధర్మచారిణీమ్ || ౨౦ ||

సాంత్వయంత్యబ్రవీద్ధృష్టా దిష్ట్యా ధర్మమవేక్షసే |
త్యక్త్వా జ్ఞాతిజనం సీతే మానమృద్ధిం చ భామిని || ౨౧ ||

అవరుద్ధం వనే రామం దిష్ట్యా త్వమనుగచ్ఛసి |
నగరస్థో వనస్థో వా పాపో వా యది వా శుభః || ౨౨ ||

యాసాం స్త్రీణాం ప్రియో భర్తా తాసాం లోకా మహోదయాః |
దుఃశీలః కామవృత్తో వా ధనైర్వా పరివర్జితః || ౨౩ ||

స్త్రీణామార్యస్వభావానాం పరమం దైవతం పతిః |
నాతో విశిష్టం పశ్యామి బాంధవం విమృశంత్యహమ్ || ౨౪ ||

సర్వత్రయోగ్యం వైదేహి తపఃకృతమివావ్యయమ్ |
న త్వేనమవగచ్ఛంతి గుణదోషమసత్ స్త్రియః || ౨౫ ||

కామవక్తవ్యహృదయా భర్తృనాథాశ్చరంతి యాః |
ప్రాప్నువంత్యయశశ్చైవ ధర్మభ్రంశం చ మైథిలి || ౨౬ ||

అకార్యవశమాపన్నాః స్త్రియో యాః ఖలు తద్విధాః |
త్వద్విధాస్తు గుణైర్యుక్తాః దృష్టలోకపరావరాః |
స్త్రియః స్వర్గే చరిష్యంతి యథా ధర్మకృతస్తథా || ౨౭ ||

తదేవమేనం త్వమనువ్రతా సతీ
పతివ్రతానాం సమయానువర్తినీ |
భవస్వ భర్తుః సహధర్మచారిణీ
యశశ్చ ధర్మం చ తతః సమాప్స్యసి || ౨౮ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాండే సప్తదశోత్తరశతతమః సర్గః || ౧౧౭ ||

అయోధ్యాకాండ అష్టాదశోత్తరశతతమః సర్గః (౧౧౮) >>


సంపూర్ణ వాల్మీకి రామాయణ అయోధ్యకాండ చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: