Ahalya Kruta Sri Rama Stotram – శ్రీ రామ స్తోత్రం (అహల్యా కృతం)


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీరామ స్తోత్రనిధి” పుస్తకములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

అహల్యోవాచ |
అహో కృతార్థాఽస్మి జగన్నివాస తే
పాదాబ్జసంలగ్నరజఃకణాదహమ్ |
స్పృశామి యత్పద్మజశంకరాదిభి-
-ర్విమృగ్యతే రంధితమానసైః సదా || ౧ ||

అహో విచిత్రం తవ రామ చేష్టితం
మనుష్యభావేన విమోహితం జగత్ |
చలస్యజస్రం చరణాదివర్జితః
సంపూర్ణ ఆనందమయోఽతిమాయికః || ౨ ||

యత్పాదపంకజపరాగపవిత్రగాత్రా
భాగీరథీ భవవిరించిముఖాన్పునాతి |
సాక్షాత్స ఏవ మమ దృగ్విషయో యదాస్తే
కిం వర్ణ్యతే మమ పురాకృతభాగధేయమ్ || ౩ ||

మర్త్యావతారే మనుజాకృతిం హరిం
రామాభిధేయం రమణీయదేహినమ్ |
ధనుర్ధరం పద్మవిశాలలోచనం
భజామి నిత్యం న పరాన్భజిష్యే || ౪ ||

యత్పాదపంకజరజః శ్రుతిభిర్విమృగ్యం
యన్నాభిపంకజభవః కమలాసనశ్చ |
యన్నామసారరసికో భగవాన్పురారి-
-స్తం రామచంద్రమనిశం హృది భావయామి || ౫ ||

యస్యావతారచరితాని విరించిలోకే
గాయంతి నారదముఖా భవపద్మజాద్యాః |
ఆనందజాశ్రుపరిషిక్తకుచాగ్రసీమా
వాగీశ్వరీ చ తమహం శరణం ప్రపద్యే || ౬ ||

సోఽయం పరాత్మా పురుషః పురాణః
ఏషః స్వయంజ్యోతిరనంత ఆద్యః |
మాయాతనుం లోకవిమోహనీయాం
ధత్తే పరానుగ్రహ ఏష రామః || ౭ ||

అయం హి విశ్వోద్భవసంయమానా-
-మేకః స్వమాయాగుణబింబితో యః |
విరించివిష్ణ్వీశ్వరనామభేదాన్
ధత్తే స్వతంత్రః పరిపూర్ణ ఆత్మా || ౮ ||

నమోఽస్తు తే రామ తవాంఘ్రిపంకజం
శ్రియా ధృతం వక్షసి లాలితం ప్రియాత్ |
ఆక్రాంతమేకేన జగత్త్రయం పురా
ధ్యేయం మునీంద్రైరభిమానవర్జితైః || ౯ ||

జగతామాదిభూతస్త్వం జగత్త్వం జగదాశ్రయః |
సర్వభూతేష్వసంయుక్త ఏకో భాతి భవాన్పరః || ౧౦ ||

ఓంకారవాచ్యస్త్వం రామ వాచామవిషయః పుమాన్ |
వాచ్యవాచకభేదేన భవానేవ జగన్మయః || ౧౧ ||

కార్యకారణకర్తృత్వఫలసాధనభేదతః |
ఏకో విభాసి రామ త్వం మాయయా బహురూపయా || ౧౨ ||

త్వన్మాయామోహితధియస్త్వాం న జానంతి తత్త్వతః |
మానుషం త్వాఽభిమన్యంతే మాయినం పరమేశ్వరమ్ || ౧౩ ||

ఆకాశవత్త్వం సర్వత్ర బహిరంతర్గతోఽమలః |
అసంగో హ్యచలో నిత్యః శుద్ధో బుద్ధః సదవ్యయః || ౧౪ ||

యోషిన్మూఢాఽహమజ్ఞా తే తత్త్వం జానే కథం విభో |
తస్మాత్తే శతశో రామ నమస్కుర్యామనన్యధీః || ౧౫ ||

దేవ మే యత్ర కుత్రాపి స్థితాయా అపి సర్వదా |
త్వత్పాదకమలే సక్తా భక్తిరేవ సదాఽస్తు మే || ౧౬ ||

నమస్తే పురుషాధ్యక్ష నమస్తే భక్తవత్సల |
నమస్తేఽస్తు హృషీకేశ నారాయణ నమోఽస్తు తే || ౧౭ ||

భవభయహరమేకం భానుకోటిప్రకాశం
కరధృతశరచాపం కాలమేఘావభాసమ్ |
కనకరుచిరవస్త్రం రత్నవత్కుండలాఢ్యం
కమలవిశదనేత్రం సానుజం రామమీడే || ౧౮ ||

స్తుత్వైవం పురుషం సాక్షాద్రాఘవం పురతః స్థితమ్ |
పరిక్రమ్య ప్రణమ్యాశు సాఽనుజ్ఞాతా యయౌ పతిమ్ || ౧౯ ||

అహల్యయా కృతం స్తోత్రం యః పఠేద్భక్తిసంయుతః |
స ముచ్యతేఽఖిలైః పాపైః పరం బ్రహ్మాధిగచ్ఛతి || ౨౦ ||

పుత్రాద్యర్థే పఠేద్భక్త్యా రామం హృది నిధాయ చ |
సంవత్సరేణ లభతే వంధ్యా అపి సుపుత్రకమ్ || ౨౧ ||

సర్వాన్కామానవాప్నోతి రామచంద్రప్రసాదతః || ౨౨ ||

బ్రహ్మఘ్నో గురుతల్పగోఽపి పురుషః స్తేయీ సురాపోఽపి వా
మాతృభ్రాతృవిహింసకోఽపి సతతం భోగైకబద్ధాతురః |
నిత్యం స్తోత్రమిదం జపన్ రఘుపతిం భక్త్యా హృదిస్థం స్మరన్
ధ్యాయన్ముక్తిముపైతి కిం పునరసౌ స్వాచారయుక్తో నరః || ౨౩ ||

ఇతి శ్రీమదధ్యాత్మరామాయణే బాలకాండే పంచమసర్గే అహల్యా కృత శ్రీ రామ స్తోత్రమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ రామ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

2 thoughts on “Ahalya Kruta Sri Rama Stotram – శ్రీ రామ స్తోత్రం (అహల్యా కృతం)

స్పందించండి

error: Not allowed