Sri Veda Vyasa Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ వేదవ్యాస అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం


వ్యాసం విష్ణుస్వరూపం కలిమలతమసః ప్రోద్యదాదిత్యదీప్తిం
వాసిష్ఠం వేదశాఖావ్యసనకరమృషిం ధర్మబీజం మహాన్తమ్ |
పౌరాణబ్రహ్మసూత్రాణ్యరచయదథ యో భారతం చ స్మృతిం తం
కృష్ణద్వైపాయనాఖ్యం సురనరదితిజైః పూజితం పూజయేఽహమ్ ||

వేదవ్యాసో విష్ణురూపః పారాశర్యస్తపోనిధిః |
సత్యసన్ధః ప్రశాన్తాత్మా వాగ్మీ సత్యవతీసుతః || ౧ ||

కృష్ణద్వైపాయనో దాన్తో బాదరాయణసంజ్ఞితః |
బ్రహ్మసూత్రగ్రథితవాన్ భగవాన్ జ్ఞానభాస్కరః || ౨ ||

సర్వవేదాన్తతత్త్వజ్ఞః సర్వజ్ఞో వేదమూర్తిమాన్ |
వేదశాఖావ్యసనకృత్కృతకృత్యో మహామునిః || ౩ ||

మహాబుద్ధిర్మహాసిద్ధిర్మహాశక్తిర్మహాద్యుతిః |
మహాకర్మా మహాధర్మా మహాభారతకల్పకః || ౪ ||

మహాపురాణకృత్ జ్ఞానీ జ్ఞానవిజ్ఞానభాజనమ్ |
చిరఞ్జీవీ చిదాకారశ్చిత్తదోషవినాశకః || ౫ ||

వాసిష్ఠః శక్తిపౌత్రశ్చ శుకదేవగురుర్గురుః |
ఆషాఢపూర్ణిమాపూజ్యః పూర్ణచన్ద్రనిభాననః || ౬ ||

విశ్వనాథస్తుతికరో విశ్వవన్ద్యో జగద్గురుః |
జితేన్ద్రియో జితక్రోధో వైరాగ్యనిరతః శుచిః || ౭ ||

జైమిన్యాదిసదాచార్యః సదాచారసదాస్థితః |
స్థితప్రజ్ఞః స్థిరమతిః సమాధిసంస్థితాశయః || ౮ ||

ప్రశాన్తిదః ప్రసన్నాత్మా శఙ్కరార్యప్రసాదకృత్ |
నారాయణాత్మకః స్తవ్యః సర్వలోకహితే రతః || ౯ ||

అచతుర్వదనబ్రహ్మా ద్విభుజాపరకేశవః |
అఫాలలోచనశివః పరబ్రహ్మస్వరూపకః || ౧౦ ||

బ్రహ్మణ్యో బ్రాహ్మణో బ్రహ్మీ బ్రహ్మవిద్యావిశారదః |
బ్రహ్మాత్మైకత్వవిజ్ఞాతా బ్రహ్మభూతః సుఖాత్మకః || ౧౧ ||

వేదాబ్జభాస్కరో విద్వాన్ వేదవేదాన్తపారగః |
అపాన్తరతమోనామా వేదాచార్యో విచారవాన్ || ౧౨ ||

అజ్ఞానసుప్తిబుద్ధాత్మా ప్రసుప్తానాం ప్రబోధకః |
అప్రమత్తోఽప్రమేయాత్మా మౌనీ బ్రహ్మపదే రతః || ౧౩ ||

పూతాత్మా సర్వభూతాత్మా భూతిమాన్భూమిపావనః |
భూతభవ్యభవజ్ఞాతా భూమసంస్థితమానసః || ౧౪ ||

ఉత్ఫుల్లపుణ్డరీకాక్షః పుణ్డరీకాక్షవిగ్రహః |
నవగ్రహస్తుతికరః పరిగ్రహవివర్జితః || ౧౫ ||

ఏకాన్తవాససుప్రీతః శమాదినిలయో మునిః |
ఏకదన్తస్వరూపేణ లిపికారీ బృహస్పతిః || ౧౬ ||

భస్మరేఖావిలిప్తాఙ్గో రుద్రాక్షావలిభూషితః |
జ్ఞానముద్రాలసత్పాణిః స్మితవక్త్రో జటాధరః || ౧౭ ||

గభీరాత్మా సుధీరాత్మా స్వాత్మారామో రమాపతిః |
మహాత్మా కరుణాసిన్ధురనిర్దేశ్యః స్వరాజితః || ౧౮ ||

ఇతి శ్రీయోగానన్దసరస్వతీవిరచితం శ్రీవేదవ్యాసాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ||


మరిన్ని శ్రీ గురు స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed