Rudradhyaya Stuti – రుద్రాధ్యాయ స్తుతి

:: Chant this in తెలుగు / ಕನ್ನಡ / தமிழ் / देवनागरी / English (IAST) ::

ధ్యానం ||
ఆపాతాళ నభః స్థలాంత భువన బ్రహ్మాండమావిస్ఫుర-
జ్జ్యోతిః స్ఫాటిక లింగ మౌళివిలసత్ పూర్ణేందు వాంతామృతైః |
అస్తోకాప్లుతమేకమీశమనిశం రుద్రానువాకాన్ జపన్
ధ్యాయేదీప్సితసిద్ధయే ధ్రువపదం విప్రోఽభిషించేచ్ఛివమ్ ||

బ్రహ్మాండ వ్యాప్తదేహాః భసిత హిమరుచా భాసమానా భుజంగైః
కంఠే కాలాః కపర్దాః కలిత శశికలాశ్చండ కోదండ హస్తాః ||
త్ర్యక్షా రుద్రాక్షమాలాః సలలితవపుషాశ్శాంభవా మూర్తిభేదాః
రుద్రాః శ్రీరుద్రసూక్త ప్రకటిత విభవాః నః ప్రయచ్ఛంతు సౌఖ్యమ్ ||

ఇత్యుక్త్వా సత్వరం సాంబం స్మృత్వా శంకరపాదుకే
ధ్యాత్వా యయౌ గణాధీశః శివసన్నిధిమాదరాత్ |
తతః ప్రణమ్య బహుధా కృతాంజలి పుటః ప్రభుః
శంభుం స్తోతుం మతిం చక్రే సర్వాభీష్టప్రదాయకమ్ ||

గణేశ ఉవాచ –
నమస్తే దేవ దేవాయ నమస్తే రుద్ర మన్యవే |
నమస్తే చంద్రచూడాయాప్యుతోత ఇషవే నమః || ౧ ||

నమస్తే పార్వతీకాంతా-యైకరూపాయ ధన్వనే |
నమస్తే భగవన్ శంభో బాహుభ్యాముత తే నమః || ౨ ||

ఇషుః శివతమా యా తే తయా మృడాయ రుద్రమామ్ |
శివం ధనుర్యద్బభూవ తేనాపి మృడయాధునా || ౩ ||

శరవ్యా యా శివతమా తయాపి మృడయ ప్రభో |
యా తే రుద్ర శివా నిత్యం సర్వమంగళసాధనమ్ || ౪ ||

తయాభిచాకశీహి త్వం తనువా మాముమాపతే |
ఘోరయా తనువాచాపి రుద్రాద్యాఽపాపకాశినీ || ౫ ||

యా తయా మృడయ స్వామిన్ సదా శన్తమయా ప్రభో |
గిరిశన్త మహారుద్ర హస్తే యామిషుమస్తవే || ౬ ||

బిభర్షి తాం గిరిత్రాద్య శివాం కురు శివాపతే |
శివేన వచసా రుద్ర నిత్యం వాచావదామసి || ౭ ||

త్వద్భక్తి పరిపూతాంగం మహింసీః పురుషం జగత్ |
యచ్చ శర్వ జగత్సర్వమయక్ష్మం సుమనా అసత్ || ౮ ||

యథాతథావమాం రుద్ర తదన్యధాపి మే ప్రభో |
రుద్ర త్వమ్ ప్రథమో దైవ్యో భిషక్ పాపవినాశకః || ౯ ||

అధివక్తాఽధ్యవోచన్మాం భావలింగార్చకం ముదా |
అహీన్ సర్వాన్ యాతు ధాన్యః సర్వా అప్యద్య జంభయన్ || ౧౦ ||

అసౌ తామ్రోరుణో బభ్రుః నీలగ్రీవః సుమంగళః |
విలోహితో స్త్వయం శంభో త్వదధిష్ఠాన ఏవ హి || ౧౧ ||

నమో నమస్తే భగవన్ నీలగ్రీవ మీఢుషే |
సహస్రాక్షాయ శుద్ధాయ సచ్చిదానంద మూర్తయే || ౧౨ ||

ఉభయోగార్త్ని యోర్జ్యా యా ధన్వనస్తాం ప్రముంచతామ్ |
సంప్రాప్య ధనురన్యేషాం భయాయ ప్రభవిష్యతి || ౧౩ ||

అస్మద్భయ వినాశార్థ మధునాభయద ప్రభో |
యాశ్చతే హస్త ఇషవః పరతా భగవో వాప || ౧౪ ||

అవతత్య ధనుశ్చత్వం సహస్రాక్ష శతేషుధే |
ముఖా నిశీర్య శల్యానాం శివో నః సుమనా భవ || ౧౫ ||

విజ్యం ధనురిదం భూయాత్ విశల్యో బాణవానపి |
అనేశన్నిషవశ్చాపి హ్యాభురస్తు నిషంగథిః || ౧౬ ||

కపర్దినో మహేశస్య యది నాభుర్నిషంగథిః |
ఇషవో పి సమర్థాశ్చేత్ సామర్థ్యాతు భయం భవేత్ || ౧౭ ||

యా తే హేతిర్ధనుర్హస్తేన మీఢుష్టమ బభూవ యా |
తయాఽస్మాన్ విశ్వతస్తేన పాలయ త్వమయక్ష్మయా || ౧౮ ||

అనాతతాయాఽయుధాయ నమస్తే ధృష్ణవే నమః |
బాహుభ్యాం ధన్వనే శంభో నమో భూయో నమో నమః || ౧౯ ||

పరితే ధన్వనో హేతిః విశ్వతోఽస్మాన్ వృణక్తు నః |
ఇషుధిస్తవ యా తావదస్మదారే నిధేహి తమ్ || ౨౦ ||

హిరణ్య బాహవే తుభ్యం సేనాన్యే తే నమో నమః |
దిశాం చ పతయే తుభ్యం పశూనాం పతయే నమః || ౨౧ ||

త్విషీమతే నమస్తుభ్యం నమః సస్పింజరాయ తే |
నమః పథీనాం పతయే బభ్లుశాయ నమో నమః || ౨౨ ||

నమో వివ్యాధినేఽన్నానాం పతయే ప్రభవే నమః |
నమస్తే హరికేశాయ రుద్రాయ-స్తూపవీతినే || ౨౩ ||

పుష్టానాం పతయే తుభ్యం జగతాం పతయే నమః |
సంసార హేతి రూపాయ రుద్రాయాప్యాతతావినే || ౨౪ ||

క్షేత్రాణాం పతయే తుభ్యం సూతాయ సుకృతాత్మనే |
అహన్త్యాయ నమస్తుభ్యం వనానాం పతయే నమః || ౨౫ ||

రోహితాయ స్థపతయే మంత్రిణే వాణిజాయ చ |
కక్షాణాం పతయే తుభ్యం నమస్తుభ్యం భువంతయే ||౨౬||

తద్వారివస్కృతాయాస్తు మహాదేవాయ తే నమః |
ఓషాధీనాం చ పతయే నమస్తుభ్యం మహాత్మనే || ౨౭ ||

ఉచ్చైర్ఘోషాయ ధీరాయ ధీరాన్ క్రన్దయతే నమః || ౨౮ ||

పత్తీనాం పతయే తుభ్యం కృత్స్నవీతాయ తే నమః |
ధావతే ధవలాయాఽపి సత్త్వనాం పతయే నమః || ౨౯ ||

అవ్యాధినీనాం పతయే కకుభాయ నిషంగిణే |
స్తేనానాం పతయే తుభ్యం దివ్యేషుధిమతే నమః || ౩౦ ||

తస్కరాణాం చ పతయే వంచతే పరివంచతే |
స్తాయూనాం పతయే తుభ్యం నమస్తేఽస్తు నిచేరవే || ౩౧ ||

నమః పరిచరాయాఽపి మహారుద్రాయ తే నమః |
అరణ్యానాం చ పతయే ముష్ణతాం పతయే నమః || ౩౨ ||

ఉష్ణీషిణే నమస్తుభ్యం నమో గిరిచరాయ తే |
కులుంచానాం చ పతయే నమస్తుభ్యం భవాయ చ || ౩౩ ||

నమో రుద్రాయ శర్వాయ తుభ్యం పశుపతయే నమః |
నమ ఉగ్రాయ భీమాయ నమశ్చాగ్రేవధాయ చ || ౩౪ ||

నమో దూరేవధాయాఽపి నమో హంత్రే నమో నమః |
హనీయసే నమస్తుభ్యం నీలగ్రీవాయ తే నమః || ౩౫ ||

నమస్తే శితికంఠాయ నమస్తేఽస్తు కపర్దినే |
నమస్తే వ్యుప్తకేశాయ సహస్రాక్షాయ మీఢుషే || ౩౬ ||

గిరిశాయ నమస్తేఽస్తు శిపివిష్టాయ తే నమః |
నమస్తే శంభవే తుభ్యం మయోభవ నమోఽస్తు తే || ౩౭ ||

మయస్కర నమస్తుభ్యం శంకరాయ నమో నమః |
నమశ్శివాయ శర్వాయ నమశ్శివతరాయ చ || ౩౮ ||

నమస్తీర్థ్యాయ కూల్యాయ నమః పార్యాయ తే నమః |
ఆవార్యాయ నమస్తేఽస్తు నమః ప్రతరణాయ చ || ౩౯ ||

నమ ఉత్తరణాయాఽపి హరాఽతార్యాయ తే నమః |
ఆలాద్యాయ నమస్తేఽస్తు భక్తానాం వరదాయ చ || ౪౦ ||

నమశ్శష్ప్యాయ ఫేన్యాయ సికత్యాయ నమో నమః |
ప్రవాహ్యాయ నమస్తేఽస్తు హ్రస్వాయాఽస్తు నమో నమః || ౪౧ ||

వామనాయ నమస్తేఽస్తు బృహతే చ నమో నమః |
వర్షీయసే నమస్తేఽస్తు నమో వృద్ధాయ తే నమః || ౪౨ ||

సంవృధ్వనే నమస్తుభ్యమగ్రియాయ నమో నమః |
ప్రథమాయ నమస్తుభ్యమాశవే చాజిరాయ చ || ౪౩ ||

శీఘ్రియాయ నమస్తేఽస్తు శీభ్యాయ చ నమో నమః |
నమ ఊర్మ్యాయ శర్వాయాఽప్యవస్వన్యాయ తే నమః || ౪౪ ||

స్రోతస్యాయ నమస్తుభ్యం ద్వీప్యాయ చ నమో నమః |
జ్యేష్ఠాయ చ నమస్తుభ్యం కనిష్ఠాయ నమో నమః || ౪౫ ||

పూర్వజాయ నమస్తుభ్యం నమోస్త్వపరజాయ చ |
మధ్యమాయ నమస్తుభ్యమపగల్భాయ తే నమః || ౪౬ ||

జఘన్యాయ నమస్తుభ్యం బుధ్నియాయ నమో నమః |
సోభ్యాయ ప్రతిసర్యాయ యామ్యాయ చ నమో నమః || ౪౭ ||

క్షేమ్యాయ చ నమస్తుభ్యం యామ్యాయ చ నమో నమః |
ఉర్వర్యాయ నమస్తుభ్యం ఖల్యాయ చ నమో నమః || ౪౮ ||

శ్లోక్యాయ చాఽవసాన్యాయాఽవస్వన్యాయ చ తే నమః |
నమో వన్యాయ కక్ష్యాయ మౌన్జ్యాయ చ నమో నమః || ౪౯ ||

శ్రవాయ చ నమస్తుభ్యం ప్రతిశ్రవ నమో నమః |
ఆశుషేణాయ శూరాయ నమోస్త్వాఽశురథాయ చ || ౫౦ ||

వరూథినే పర్మిణే చ బిల్మినే చ నమో నమః |
శ్రుతాయ శ్రుతసేనాయ నమః కవచినే నమః || ౫౧ ||

దున్దుభ్యాయ నమస్తుభ్యమాఽహనన్యాయ తే నమః |
ప్రహితాయ నమస్తుభ్యం ధృష్ణవే ప్రమృశాయ చ || ౫౨ ||

పారాయ పారవిందాయ నమస్తీక్ష్ణేషవే నమః |
సుధన్వనే నమస్తుభ్యం స్వాయుధాయ నమో నమః || ౫౩ ||

నమః స్రుత్యాయ పథ్యాయ నమః కాట్యాయ తే నమః |
నమో నీప్యాయ సోద్యాయ సరస్యాయ చ తే నమః || ౫౪ ||

నమో నాద్యాయ భవ్యాయ వైశంతాయ నమో నమః |
అవట్యాయ నమస్తుభ్యం నమః కూప్యాయ తే నమః || ౫౫ ||

అవర్ష్యాయ చ వర్ష్యాయ మేఘ్యాయ చ నమో నమః |
విద్యుత్యాయ నమస్తుభ్యమీధ్రియాయ నమో నమః || ౫౬ ||

ఆతప్యాయ నమస్తుభ్యం వాత్యాయ చ నమో నమః |
రేష్మియాయ నమస్తుభ్యం వాస్తవ్యాయ నమో నమః || ౫౭ ||

వాస్తుపాయ నమస్తుభ్యం నమస్సోమాయతే నమః |
నమో రుద్రాయ తామ్రాయాఽప్యరుణాయ చ తే నమః || ౫౮ ||

నమ ఉగ్రాయ భీమాయ నమశ్శంగాయ తే నమః |
నమస్తీర్థ్యాయ కూల్యాయ సికత్యయ నమో నమః || ౫౯ ||

ప్రవాహ్యాయ నమస్తుభ్యమిరిణ్యాయ నమో నమః |
నమస్తే చంద్రచూడాయ ప్రపథ్యాయ నమో నమః || ౬౦ ||

కింశిలాయ నమస్తేఽస్తు క్షయణాయ చ తే నమః |
కపర్దినే నమస్తేఽస్తు నమస్తేఽస్తు పులస్తయే || ౬౧ ||

నమో గోష్ఠ్యాయ గృహ్యాయ గ్రహాణాం పతయే నమః |
సమస్తల్ప్యాయ గేహ్యాయ గుహావాసాయ తే నమః || ౬౨ ||

కాట్యాయ గహ్వరేష్ఠాయ హ్రదయ్యాయ చ తే నమః |
నివేష్ప్యాయ నమస్తుభ్యం పాగ్ంసవ్యాయ తే నమః || ౬౩ ||

రజస్యాయ నమస్తుభ్యం పరాత్పర తరాయ చ |
నమస్తే హరికేశాయ శుష్క్యాయ చ నమో నమః || ౬౪ ||

హరిత్యాయ నమస్తుభ్యం హరిద్వర్ణాయ తే నమః |
నమః ఉర్మ్యాయ సూర్మ్యాయ పర్ణ్యాయ చ నమో నమః || ౬౫ ||

నమోఽపగురమాణాయ పర్ణశద్యాయ తే నమః |
అభిఘ్నతే చాఽఖ్ఖిదతే నమః ప్రఖ్ఖిదతే నమః || ౬౬ ||

విశ్వరూపాయ విశ్వాయ విశ్వాధారాయ తే నమః |
త్ర్యంబకాయ చ రుద్రాయ గిరిజాపతయే నమః || ౬౭ ||

మణికోటీర కోటిస్థ కాంతిదీప్తాయ తే నమః |
వేదవేదాంత వేద్యాయ వృషారూఢాయ తే నమః || ౬౮ ||

అవిజ్ఞేయ స్వరూపాయ సుందరాయ నమో నమః |
ఉమాకాంత నమస్తేఽస్తు నమస్తే సర్వసాక్షిణే || ౬౯ ||

హిరణ్య బాహవే తుభ్యం హిరణ్యాభరణాయ చ |
నమో హిరణ్య రూపాయ రూపాతీతాయ తే నమః || ౭౦ ||

హిరణ్యపతయే తుభ్యమంబికాపతయే నమః |
ఉమాయాః పతయే తుభ్యం నమః పాపప్రణాశక || ౭౧ ||

మీఢుష్టమాయ దుర్గాయ కద్రుద్రాయ ప్రచేతసే |
తవ్యసే బిల్వపూజ్యాయ నమః కళ్యాణరూపిణే || ౭౨ ||

అపార కళ్యాణ గుణార్ణవాయ
శ్రీ నీలకంఠాయ నిరంజనాయ |
కాలాంతకాయాఽపి నమో నమస్తే
దిక్కాలరూపాయ నమో నమస్తే || ౭౩ ||

వేదాంతబృందస్తుత సద్గుణాయ
గుణప్రవీణాయ గుణాశ్రయాయ |
శ్రీ విశ్వనాథాయ నమో నమస్తే
కాశీ నివాసాయ నమో నమస్తే || ౭౪ ||

అమేయ సౌందర్య సుధానిధాన
సమృద్ధిరూపాయ నమో నమస్తే |
ధరాధరాకార నమో నమస్తే
ధారాస్వరూపాయ నమో నమస్తే || ౭౫ ||

నీహార శైలాత్మజ హృద్విహార
ప్రకాశ హార ప్రవిభాసి వీర |
వీరేశ్వరాఽపారదయానిధాన
పాహి ప్రభో పాహి నమో నమస్తే || ౭౬ ||

ఏవం స్తుత్వా మహాదేవం ప్రణిపత్య పునః పునః |
కృతాంజలి పుటస్తస్థౌ పార్శ్వే డుంఠివినాయకః ||
తమాలోక్య సుతం ప్రాప్తం వేదం వేదాంగపారగం |
స్నేహాశ్రుధారా సంవీతం ప్రాహ డుంఠిం సదాశివః ||

ఇతి శ్రీ శివ రహస్యే హరాఖ్యే తృతీయాంశే పూర్వార్థే గణేశ కృత రుద్రాధ్యాయ స్తుతిః నామ దశమోధ్యాయః ||
అనేనా శ్రీగణేశ కృత శ్లోకాత్మక రుద్రధ్యాయ పారాయణేన శ్రీ విశ్వేశ్వర స్సుప్రీత స్సుప్రసన్నో వరదో భవతు||


మరిన్ని శ్రీ శివ స్తోత్రాలు చూడండి.

Facebook Comments

You may also like...

4 వ్యాఖ్యలు

  1. Sarada devi అంటున్నారు:

    Chala
    Mukhyminavi andistunnaru.c.haala. Krutajnyatahlu

  2. Venkat Kota అంటున్నారు:

    Sir Very good Stotram . I started chanting it morning and evening . But one question, i tried to find it n the web but not available any where. Can you please let me know where it is written and from which puranam you took it sir. Can you please send me the PDF copy of this stotram in telugu or Sanskrit ?This helps me a lot .

    Can we chant it on daily basis when we are doing abhishekam ?

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు. తప్పనిసరి ఖాళీలు *‌తో గుర్తించబడ్డాయి

error: Not allowed
%d bloggers like this: