Narayaneeyam Dasakam 76 – నారాయణీయం షట్సప్తతితమదశకమ్


షట్సప్తతితమదశకమ్ (౭౬) – ఉద్ధవదౌత్యమ్ |

గత్వా సాన్దీపనిమథ చతుష్షష్టిమాత్రైరహోభిః
సర్వజ్ఞస్త్వం సహ ముసలినా సర్వవిద్యాం గృహీత్వా |
పుత్రం నష్టం యమనిలయనాదాహృతం దక్షిణార్థం
దత్త్వా తస్మై నిజపురమగా నాదయన్పాఞ్చజన్యమ్ || ౭౬-౧ ||

స్మృత్వా స్మృత్వా పశుపసుదృశః ప్రేమభారప్రణున్నాః
కారుణ్యేన త్వమపి వివశః ప్రాహిణోరుద్ధవం తమ్ |
కిఞ్చాముష్మై పరమసుహృదే భక్తవర్యాయ తాసాం
భక్త్యుద్రేకం సకలభువనే దుర్లభం దర్శయిష్యన్ || ౭౬-౨ ||

త్వన్మాహాత్మ్యప్రథిమపిశునం గోకులం ప్రాప్య సాయం
త్వద్వార్తాభిర్బహు స రమయామాస నన్దం యశోదామ్ |
ప్రాతర్దృష్ట్వా మణిమయరథం శఙ్కితాః పఙ్కజాక్ష్యః
శ్రుత్వా ప్రాప్తం భవదనుచరం త్యక్తకార్యాః సమీయుః || ౭౬-౩ ||

దృష్ట్వా చైనం త్వదుపమలసద్వేషభూషాభిరామం
స్మృత్వా స్మృత్వా తవ విలసితాన్యుచ్చకైస్తాని తాని |
రుద్ధాలాపాః కథమపి పునర్గద్గదాం వాచమూచుః
సౌజన్యాదీన్నిజపరభిదామప్యలం విస్మరన్త్యః || ౭౬-౪ ||

శ్రీమన్ కిం త్వం పితృజనకృతే ప్రేషితో నిర్దయేన
క్వాసౌ కాన్తో నగరసుదృశాం హా హరే నాథ పాయాః |
ఆశ్లేషాణామమృతవపుషో హన్త తే చుంబనానా-
మున్మాదానాం కుహకవచసాం విస్మరేత్కాన్త కా వా || ౭౬-౫ ||

రాసక్రీడాలులితలలితం విశ్లథత్కేశపాశం
మన్దోద్భిన్నశ్రమజలకణం లోభనీయం త్వదఙ్గమ్ |
కారుణ్యాబ్ధే సకృదపి సమాలిఙ్గితుం దర్శయేతి
ప్రేమోన్మాదాద్భువనమదన త్వత్ప్రియాస్త్వాం విలేపుః || ౭౬-౬ ||

ఏవం ప్రాయైర్వివశవచనైరాకులా గోపికాస్తాః
త్వత్సన్దేశైః ప్రకృతిమనయత్సోఽథ విజ్ఞానగర్భైః |
భూయస్తాభిర్ముదితమతిభిస్త్వన్మయీభిర్వధూభి-
స్తత్తద్వార్తాసరసమనయత్కానిచిద్వాసరాణి || ౭౬-౭ ||

త్వత్ప్రోద్గానైః సహితమనిశం సర్వతో గేహకృత్యం
త్వద్వార్తైవ ప్రసరతి మిథః సైవ చోత్స్వాపలాపాః |
చేష్టాః ప్రాయస్త్వదనుకృతయస్త్వన్మయం సర్వమేవం
దృష్ట్వా తత్ర వ్యముహదధికం విస్మయాదుద్ధవోఽయమ్ || ౭౬-౮ ||

రాధాయా మే ప్రియతమమిదం మత్ప్రియైవం బ్రవీతి
త్వం కిం మౌనం కలయసి సఖే మానినీమత్ప్రియేవ |
ఇత్యాద్యేవ ప్రవదతి సఖి త్వత్ప్రియో నిర్జనే మా-
మిత్థంవాదైరరమయదయం త్వత్ప్రియాముత్పలాక్షీమ్ || ౭౬-౯ ||

ఏష్యామి ద్రాగనుపగమనం కేవలం కార్యభారా-
ద్విశ్లేషేఽపి స్మరణదృఢతాసంభవాన్మాస్తు ఖేదః |
బ్రహ్మానన్దే మిలతి నచిరాత్సఙ్గమో వా వియోగ-
స్తుల్యో వః స్యాదితి తవ గిరా సోఽకరోన్నిర్వ్యథాస్తాః || ౭౬-౧౦ ||

ఏవం భక్తిః సకలభువనే నేక్షితా న శ్రుతా వా
కిం శాస్త్రౌఘైః కిమిహ తపసా గోపికాభ్యో నమోఽస్తు |
ఇత్యానన్దాకులముపగతం గోకులాదుద్ధవం తం
దృష్ట్వా హృష్టో గురుపురపతే పాహి మామామయౌఘాత్ || ౭౬-౧౧ ||

ఇతి షట్సప్తతితమదశకం సమాప్తం


సంపూర్ణ శ్రీమన్నారాయణీయం (౧౦౦ దశకాలు) చూడండి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed