Narayaneeyam Dasakam 33 – నారాయణీయం త్రయస్త్రింశదశకమ్


త్రయస్త్రింశదశకమ్ (౩౩) – అంబరీషచరితమ్

వైవస్వతాఖ్యమనుపుత్రనభాగజాత-
నాభాగనామకనరేన్ద్రసుతోఽంబరీషః |
సప్తార్ణవావృతమహీదయితోఽపి రేమే
త్వత్సఙ్గిషు త్వయి చ మగ్నమనాస్సదైవ || ౩౩-౧ ||

త్వత్ప్రీతయే సకలమేవ వితన్వతోఽస్య
భక్త్యైవ దేవ నచిరాదభృథాః ప్రసాదమ్ |
యేనాస్య యాచనమృతేఽప్యభిరక్షణార్థం
చక్రం భవాన్ప్రవితతార సహస్రధారమ్ || ౩౩-౨ ||

స ద్వాదశీవ్రతమథో భవదర్చనార్థం
వర్షం దధౌ మధువనే యమునోపకణ్ఠే |
పత్న్యా సమం సుమనసా మహతీం వితన్వన్
పూజాం ద్విజేషు విసృజన్పశుషష్టికోటిమ్ || ౩౩-౩ ||

తత్రాథ పారణదినే భవదర్చనాన్తే
దుర్వాససాఽస్య మునినా భవనం ప్రపేదే |
భోక్తుం వృతశ్చస నృపేణ పరార్తిశీలో
మన్దం జగామ యమునాం నియమాన్విధాస్యన్ || ౩౩-౪ ||

రాజ్ఞాథ పారణముహూర్తసమాప్తిఖేదా-
ద్వారైవ పారణమకారి భవత్పరేణ |
ప్రాప్తో మునిస్తదథ దివ్యదృశా విజానన్
క్షిప్యన్ క్రుధోద్ధృతజటో వితతాన కృత్యామ్ || ౩౩-౫ ||

కృత్యాం చ తామసిధరాం భువనం దహన్తీ-
మగ్రేఽభివీక్ష్యనృపతిర్న పదాచ్చకమ్పే |
త్వద్భక్తబాధమభివీక్ష్య సుదర్శనం తే
కృత్యానలం శలభయన్మునిమన్వధావీత్ || ౩౩-౬ ||

ధావన్నశేషభువనేషు భియా స పశ్యన్
విశ్వత్ర చక్రమపి తే గతవాన్విరిఞ్చమ్ |
కః కాలచక్రమతిలఙ్ఘయతీత్యపాస్తః
శర్వం యయౌ స చ భవన్తమవన్దతైవ || ౩౩-౭ ||

భూయో భవన్నిలయమేత్య మునిం నమన్తం
ప్రోచే భవానహమృషే నను భక్తదాసః |
జ్ఞానం తపశ్చ వినయాన్వితమేవ మాన్యం
యాహ్యంబరీషపదమేవ భజేతి భూమన్ || ౩౩-౮ ||

తావత్సమేత్య మునినా స గృహీతపాదో
రాజాఽపసృత్య భవదస్త్రమసావనౌషీత్ |
చక్రే గతే మునిరదాదఖిలాశిషోఽస్మై
త్వద్భక్తిమాగసి కృతేఽపి కృపాం చ శంసన్ || ౩౩-౯ ||

రాజా ప్రతీక్ష్య మునిమేకసమామనాశ్వాన్
సంభోజ్య సాధు తమృషిం విసృజన్ప్రసన్నమ్ |
భుక్త్వా స్వయం త్వయి తతోఽపి దృఢం రతోఽభూ-
త్సాయుజ్యమాప చ స మాం పవనేశ పాయాః || ౩౩-౧౦ ||

ఇతి త్రయస్త్రింశదశకం సమాప్తమ్ ||


సంపూర్ణ శ్రీమన్నారాయణీయం (౧౦౦ దశకాలు) చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed