Narayaneeyam Dasakam 27 – నారాయణీయం సప్తవింశదశకమ్


సప్తవింశదశకమ్ (౨౭) – క్షీరాబ్ధిమథనం తథా కూర్మావతారమ్

దుర్వాసాస్సురవనితాఽఽప్తదివ్యమాల్యం
శక్రాయ స్వయముపదాయ తత్ర భూయః |
నాగేన్ద్రప్రతిమృదితే శశాప శక్రం
కా క్షాన్తిస్త్వదితరదేవతాంశజానామ్ || ౨౭-౧ ||

శాపేన ప్రథితజరేఽథ నిర్జరేన్ద్రే
దేవేష్వప్యసురజితేషు నిష్ప్రభేషు |
శర్వాద్యాః కమలజమేత్య సర్వదేవా
నిర్వాణప్రభవ సమం భవన్తమాపుః || ౨౭-౨ ||

బ్రహ్మాద్యైః స్తుతమహిమా చిరం తదానీం
ప్రాదుష్షన్వరద పురః పరేణ ధామ్నా |
హే దేవా దితిజకులైర్విధాయ సన్ధిం
పీయూషం పరిమథతేతి పర్యశాస్త్వమ్ || ౨౭-౩ ||

సన్ధానం కృతవతి దానవైః సురౌఘే
మన్థానం నయతి మదేన మన్దరాద్రిమ్ |
భ్రష్టేఽస్మిన్బదరమివోద్వహన్ఖగేన్ద్రే
సద్యస్త్వం వినిహితవాన్ పయఃపయోధౌ || ౨౭-౪ ||

ఆధాయ ద్రుతమథ వాసుకిం వరత్రాం
పాథోధౌ వినిహితసర్వబీజజాలే |
ప్రారబ్ధే మథనవిధౌ సురాసురైస్తై-
ర్వ్యాజాత్త్వం భుజగముఖేఽకరోస్సురారీన్ || ౨౭-౫ ||

క్షుబ్ధాద్రౌ క్షుభితజలోదరే తదానీం
దుగ్ధాబ్ధౌ గురుతరభారతో నిమగ్నే |
దేవేషు వ్యథితతమేషు తత్ప్రియైషీ
ప్రాణైషీః కమఠతనుం కఠోరపృష్ఠామ్ || ౨౭-౬ ||

వజ్రాతిస్థిరతరకర్పరేణ విష్ణో
విస్తారాత్పరిగతలక్షయోజనేన |
అంభోధేః కుహరగతేన వర్ష్మణా త్వం
నిర్మగ్నం క్షితిధరనాథమున్నినేథ || ౨౭-౭ ||

ఉన్మగ్నే ఝటితి తదా ధరాధరేన్ద్రే
నిర్మేథుర్దృఢమిహ సమ్మదేన సర్వే |
ఆవిశ్య ద్వితయగణేఽపి సర్పరాజే
వైవశ్యం పరిశమయన్నవీవృధస్తాన్ || ౨౭-౮ ||

ఉద్దామభ్రమణజవోన్నమద్గిరీన్ద్ర-
న్యస్తైకస్థిరతరహస్తపఙ్కజం త్వామ్ |
అభ్రాన్తే విధిగిరిశాదయః ప్రమోదా-
దుద్భ్రాన్తా నునువురుపాత్తపుష్పవర్షాః || ౨౭-౯ ||

దైత్యౌఘే భుజగముఖానిలేన తప్తే
తేనైవ త్రిదశకులేఽపి కిఞ్చిదార్తే |
కారుణ్యాత్తవ కిల దేవ వారివాహాః
ప్రావర్షన్నమరగణాన్న దైత్యసఙ్ఘాన్ || ౨౭-౧౦ ||

ఉద్భ్రామ్యద్బహుతిమినక్రచక్రవాలే
తత్రాబ్ధౌ చిరమథితేఽపి నిర్వికారే |
ఏకస్త్వం కరయుగకృష్టసర్పరాజః
సంరాజన్ పవనపురేశ పాహి రోగాత్ || ౨౭-౧౧ ||

ఇతి సప్తవింశదశకం సమాప్తమ్ |


సంపూర్ణ శ్రీమన్నారాయణీయం (౧౦౦ దశకాలు) చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed