Manikarnika ashtakam – మణికర్ణికాష్టకం


త్వత్తీరే మణికర్ణికే హరిహరౌ సాయుజ్యముక్తిప్రదౌ
వాదంతౌ కురుతః పరస్పరముభౌ జంతోః ప్రయాణోత్సవే |
మద్రూపో మనుజోఽయమస్తు హరిణా ప్రోక్తః శివస్తత్క్షణా-
త్తన్మధ్యాద్భృగులాంఛనో గరుడగః పీతాంబరో నిర్గతః || ౧ ||

ఇంద్రాద్యాస్త్రిదశాః పతంతి నియతం భోగక్షయే యే పున-
ర్జాయంతే మనుజాస్తతోపి పశవః కీటాః పతంగాదయః |
యే మాతర్మణికర్ణికే తవ జలే మజ్జంతి నిష్కల్మషాః
సాయుజ్యేఽపి కిరీటకౌస్తుభధరా నారాయణాః స్యుర్నరాః || ౨ ||

కాశీ ధన్యతమా విముక్తనగరీ సాలంకృతా గంగయా
తత్రేయం మణికర్ణికా సుఖకరీ ముక్తిర్హి తత్కింకరీ |
స్వర్లోకస్తులితః సహైవ విబుధైః కాశ్యా సమం బ్రహ్మణా
కాశీ క్షోణితలే స్థితా గురుతరా స్వర్గో లఘుత్వం గతః || ౩ ||

గంగాతీరమనుత్తమం హి సకలం తత్రాపి కాశ్యుత్తమా
తస్యాం సా మణికర్ణికోత్తమతమా యేత్రేశ్వరో ముక్తిదః |
దేవానామపి దుర్లభం స్థలమిదం పాపౌఘనాశక్షమం
పూర్వోపార్జితపుణ్యపుంజగమకం పుణ్యైర్జనైః ప్రాప్యతే || ౪ ||

దుఃఖాంభోధిగతో హి జంతునివహస్తేషాం కథం నిష్కృతిః
జ్ఞాత్వా తద్ధి విరించినా విరచితా వారాణసీ శర్మదా |
లోకాఃస్వర్గసుఖాస్తతోఽపి లఘవో భోగాంతపాతప్రదాః
కాశీ ముక్తిపురీ సదా శివకరీ ధర్మార్థమోక్షప్రదా || ౫ ||

ఏకో వేణుధరో ధరాధరధరః శ్రీవత్సభూషాధరః
యోఽప్యేకః కిల శంకరో విషధరో గంగాధరో మాధవః |
యే మాతర్మణికర్ణికే తవ జలే మజ్జంతి తే మానవాః
రుద్రా వా హరయో భవంతి బహవస్తేషాం బహుత్వం కథమ్ || ౬ ||

త్వత్తీరే మరణం తు మంగళకరం దేవైరపి శ్లాఘ్యతే
శక్రస్తం మనుజం సహస్రనయనైర్ద్రష్టుం సదా తత్పరః |
ఆయాంతం సవితా సహస్రకిరణైః ప్రత్యుద్గతోఽభూత్సదా
పుణ్యోఽసౌ వృషగోఽథవా గరుడగః కిం మందిరం యాస్యతి || ౭ ||

మధ్యాహ్నే మణికర్ణికాస్నపనజం పుణ్యం న వక్తుం క్షమః
స్వీయైరబ్ధశతైశ్చతుర్ముఖధరో వేదార్థదీక్షాగురుః |
యోగాభ్యాసబలేన చంద్రశిఖరస్తత్పుణ్యపారంగత-
స్త్వత్తీరే ప్రకరోతి సుప్తపురుషం నారాయణం వా శివమ్ || ౮ ||

కృచ్ఛ్రై కోటిశతైః స్వపాపనిధనం యచ్చాశ్వమేధైః ఫలం
తత్సర్వే మణికర్ణికాస్నపనజే పుణ్యే ప్రవిష్టం భవేత్ |
స్నాత్వా స్తోత్రమిదం నరః పఠతి చేత్సంసారపాథోనిధిం
తీర్త్వా పల్వలవత్ప్రయాతి సదనం తేజోమయం బ్రహ్మణః || ౯ ||


మరిన్ని వివిధ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Manikarnika ashtakam – మణికర్ణికాష్టకం

  1. చాలా బాగుంది ఈ వెబ్సైటు, చాలా ఈజీ గా చదువు కో గలుగు తు న్నాం.

స్పందించండి

error: Not allowed