Kishkindha Kanda Sarga 56 – కిష్కింధాకాండ షట్పంచాశః సర్గః (౫౬)


|| సంపాతిప్రశ్నః ||

ఉపవిష్టాస్తు తే సర్వే యస్మిన్ ప్రాయం గిరిస్థలే |
హరయో గృధ్రరాజశ్చ తం దేశముపచక్రమే || ౧ ||

సంపాతిర్నామ నామ్నా తు చిరంజీవీ విహంగమః |
భ్రాతా జటాయుషః శ్రీమాన్ ప్రఖ్యాతబలపౌరుషః || ౨ ||

కందరాదభినిష్క్రమ్య స వింధ్యస్య మహాగిరేః |
ఉపవిష్టాన్ హరీన్ దృష్ట్వా హృష్టాత్మా గిరమబ్రవీత్ || ౩ ||

విధిః కిల నరం లోకే విధానేనానువర్తతే |
యథాఽయం విహితో భక్ష్యశ్చిరాన్మహ్యముపాగతః || ౪ ||

పరం పరాణాం భక్షిష్యే వానరాణాం మృతం మృతమ్ |
ఉవాచేదం వచః పక్షీ తాన్నిరీక్ష్య ప్లవంగమాన్ || ౫ ||

తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా భక్ష్యలుబ్ధస్య పక్షిణః |
అంగదః పరమాయస్తో హనుమంతమథాబ్రవీత్ || ౬ ||

పశ్య సీతాపదేశేన సాక్షాద్వైవస్వతో యమః |
ఇమం దేశమనుప్రాప్తో వానరాణాం విపత్తయే || ౭ ||

రామస్య న కృతం కార్యం రాజ్ఞో న చ వచః కృతమ్ |
హరీణామియమజ్ఞాతా విపత్తిః సహసాఽఽగతా || ౮ ||

వైదేహ్యాః ప్రియకామేన కృతం కర్మ జటాయుషా |
గృధ్రరాజేన యత్తత్ర శ్రుతం వస్తదశేషతః || ౯ ||

తథా సర్వాణి భూతాని తిర్యగ్యోనిగతాన్యపి |
ప్రియం కుర్వంతి రామస్య త్యక్త్వా ప్రాణాన్ యథా వయమ్ || ౧౦ ||

అన్యోన్యముపకుర్వంతి స్నేహకారుణ్యయంత్రితాః |
తేన తస్యోపకారార్థం త్యజతాత్మానమాత్మనా || ౧౧ ||

ప్రియం కృతం హి రామస్య ధర్మజ్ఞేన జటాయుషా |
రాఘవార్థే పరిశ్రాంతా వయం సంత్యక్తజీవితాః || ౧౨ ||

కాంతారాణి ప్రపన్నాః స్మ న చ పశ్యామ మైథిలీమ్ |
స సుఖీ గృధ్రరాజస్తు రావణేన హతో రణే || ౧౩ ||

ముక్తశ్చ సుగ్రీవభయాద్గతశ్చ పరమాం గతిమ్ |
జటాయుషో వినాశేన రాజ్ఞో దశరథస్య చ || ౧౪ ||

హరణేన చ వైదేహ్యాః సంశయం హరయో గతాః |
రామలక్ష్మణయోర్వాస అరణ్యే సహ సీతయా || ౧౫ ||

రాఘవస్య చ బాణేన వాలినశ్చ తథా వధః |
రామకోపాదశేషాణాం రాక్షసానాం తథా వధః |
కైకేయ్యా వరదానేన ఇదం హి వికృతం కృతమ్ || ౧౬ ||

తదసుఖమనుకీర్తితం వచో
భువి పతితాంశ్చ సమీక్ష్య వానరాన్ |
భృశచిలతమతిర్మహామతిః
కృపణముదాహృతవాన్ స గృధ్రరాట్ || ౧౭ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే కిష్కింధాకాండే షట్పంచాశః సర్గః || ౫౬ ||


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed