Kishkindha Kanda Sarga 55 – కిష్కింధాకాండ పంచపంచాశః సర్గః (౫౫)


|| ప్రాయోపవేశః ||

శ్రుత్వా హనుమతో వాక్యం ప్రశ్రితం ధర్మసంహితమ్ |
స్వామిసత్కారసంయుక్తమంగదో వాక్యమబ్రవీత్ || ౧ ||

స్థైర్యమాత్మ మనఃశౌచమానృశంస్యమథార్జవమ్ |
విక్రమశ్చైవ ధైర్యం చ సుగ్రీవే నోపపద్యతే || ౨ ||

భ్రాతుర్జ్యేష్ఠస్య యో భార్యాం జీవితో మహిషీం ప్రియామ్ |
ధర్మేణ మాతరం యస్తు స్వీకరోతి జుగుప్సితః || ౩ ||

కథం స ధర్మం జానీతే యేన భ్రాత్రా మహాత్మనా |
యుద్ధాయాభినియుక్తేన బిలస్య పిహితం ముఖమ్ || ౪ ||

సత్యాత్పాణిగృహీతశ్చ కృతకర్మా మహాయశాః |
విస్మృతో రాఘవో యేన స కస్య తు కృతం స్మరేత్ || ౫ ||

లక్ష్మణస్య భయాద్యేన నాధర్మభయభీరుణా |
ఆదిష్టా మార్గితుం సీతాం ధర్మమస్మిన్ కథం భవేత్ || ౬ ||

తస్మిన్ పాపే కృతఘ్నే తు స్మృతిహీనే చలాత్మని |
ఆర్యః కో విశ్వసేజ్జాతు తత్కులీనో జిజీవిషుః || ౭ ||

రాజ్యే పుత్రః ప్రతిష్ఠాప్యః సగుణో నిర్గుణోఽపి వా |
కథం శత్రుకులీనం మాం సుగ్రీవో జీవయిష్యతి || ౮ ||

భిన్నమంత్రోఽపరాద్ధశ్చ హీనశక్తిః కథం హ్యహమ్ |
కిష్కింధాం ప్రాప్య జీవేయమనాథ ఇవ దుర్బలః || ౯ ||

ఉపాంశుదండేన హి మాం బంధనేనోపపాదయేత్ |
శఠః క్రూరో నృశంసశ్చ సుగ్రీవో రాజ్యకారణాత్ || ౧౦ ||

బంధనాద్వాఽవసాదాన్మే శ్రేయః ప్రాయోపవేశనమ్ |
అనుజానీత మాం సర్వే గృహం గచ్ఛంతు వానరాః || ౧౧ ||

అహం వః ప్రతిజానామి నాగమిష్యామ్యహం పురీమ్ |
ఇహైవ ప్రాయమాసిష్యే శ్రేయో మరణమేవ మే || ౧౨ ||

అభివాదనపూర్వం తు రాఘవౌ బలశాలినౌ |
అభివాదనపూర్వం తు రాజా కుశలమేవ చ || ౧౩ ||

వాచ్యస్తాతో యవీయాన్ మే సుగ్రీవో వానరేశ్వరః |
ఆరోగ్యపూర్వం కుశలం వాచ్యా మాతా రుమా చ మే || ౧౪ ||

మాతరం చైవ మే తారామాశ్వాసయితుమర్హథ |
ప్రకృత్యా ప్రియపుత్రా సా సానుక్రోశా తపస్వినీ || ౧౫ ||

వినష్టమిహ మాం శ్రుత్వా వ్యక్తం హాస్యతి జీవితమ్ |
ఏతావదుక్త్వా వచనం వృద్ధాంస్తానభివాద్య చ || ౧౬ ||

వివేశ చాంగదో భూమౌ రుదన్ దర్భేషు దుర్మనాః |
తస్య సంవిశతస్తత్ర రుదంతో వానరర్షభాః || ౧౭ ||

నయనేభ్యః ప్రముముచురుష్ణం వై వారి దుఃఖితాః |
సుగ్రీవం చైవ నిందంతః ప్రశంసంతశ్చ వాలినమ్ || ౧౮ ||

పరివార్యాంగదం సర్వే వ్యవసన్ ప్రాయమాసితుమ్ |
మతం తద్వాలిపుత్రస్య విజ్ఞాయ ప్లవగర్షభాః || ౧౯ ||

ఉపస్పృశ్యోదకం తత్ర ప్రాఙ్ముఖాః సముపావిశన్ |
దక్షిణాగ్రేషు దర్భేషు ఉదక్తీరం సమాశ్రితాః || ౨౦ ||

ముమూర్షవో హరిశ్రేష్ఠా ఏతత్క్షమమితి స్మ హ |
రామస్య వనవాసం చ క్షయం దశరథస్య చ || ౨౧ ||

జనస్థానవధం చైవ వధం చైవ జటాయుషః |
హరణం చైవ వైదేహ్యా వాలినశ్చ వధం రణే |
రామకోపం చ వదతాం హరీణాం భయమాగతమ్ || ౨౨ ||

ఏవం వదద్భిర్బహుభిర్మహీధరో
మహాద్రికూటప్రతిమైః ప్లవంగమైః |
బభూవ సన్నాదితనిర్దరాంతరో
భృశం నదద్భిర్జలదైరివోల్బణైః || ౨౩ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే కిష్కింధాకాండే పంచపంచాశః సర్గః || ౫౫ ||


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed