Kishkindha Kanda Sarga 54 – కిష్కింధాకాండ చతుఃపంచాశః సర్గః (౫౪)


|| హనూమద్భేదనమ్ ||

తథా బ్రువతి తారే తు తారాధిపతివర్చసి |
అథ మేనే హృతం రాజ్యం హనుమానంగదేన తత్ || ౧ ||

బుద్ధ్యా హ్యష్టాంగయా యుక్తం చతుర్బలసమన్వితమ్ |
చతుర్దశగుణం మేనే హనుమాన్ వాలినః సుతమ్ || ౨ ||

ఆపూర్యమాణం శశ్వచ్చ తేజోబలపరాక్రమైః |
శశినం శుక్లపక్షాదౌ వర్ధమానమివ శ్రియా || ౩ ||

బృహస్పతిసమం బుద్ధ్యా విక్రమే సదృశం పితుః |
శుశ్రూషమాణం తారస్య శుక్రస్యేవ పురందరమ్ || ౪ ||

భర్తురర్థే పరిశ్రాంతం సర్వశాస్త్రవిదాం వరమ్ |
అభిసంధాతుమారేభే హనుమానంగదం తతః || ౫ ||

స చతుర్ణాముపాయానాం తృతీయముపవర్ణయన్ |
భేదయామాస తాన్ సర్వాన్ వానరాన్ వాక్యసంపదా || ౬ ||

తేషు సర్వేషు భిన్నేషు తతోఽభీషయదంగదమ్ |
భీషణైర్బహుభిర్వాక్యైః కోపోపాయసమన్వితైః || ౭ ||

త్వం సమర్థతరః పిత్రా యుద్ధే తారేయ వై ధురమ్ |
దృఢం ధారయితుం శక్తః కపిరాజ్యం యథా పితా || ౮ ||

నిత్యమస్థిరచిత్తా హి కపయో హరిపుంగవః |
నాజ్ఞాప్యం విసహిష్యంతి పుత్రదారాన్ వినా త్వయా || ౯ ||

త్వాం నైతే హ్యనుయుంజేయుః ప్రత్యక్షం ప్రవదామి తే |
యథాఽయం జాంబవాన్నీలః సుహోత్రశ్చ మహాకపిః || ౧౦ ||

న హ్యహం త ఇమే సర్వే సామదానాదిభిర్గుణైః |
దండేన వా త్వయా శక్యాః సుగ్రీవాదపకర్షితుమ్ || ౧౧ ||

విగృహ్యాసనమప్యాహుర్దుర్బలేన బలీయసః |
ఆత్మరక్షాకరస్తస్మాన్న విగృహ్ణీత దుర్బలః || ౧౨ ||

యాం చేమాం మన్యసే ధాత్రీమేతద్బిలమితి శ్రుతమ్ |
ఏతల్లక్ష్మణబాణానామీషత్కార్యం విదారణే || ౧౩ ||

స్వల్పం హి కృతమింద్రేణ క్షిపతా హ్యశనిం పురా |
లక్ష్మణో నిశితైర్బాణైర్భింద్యాత్పత్రపుటం యథా || ౧౪ ||

లక్ష్మణస్య తు నారాచా బహవః సంతి తద్విధాః |
వజ్రాశనిసమస్పర్శా గిరీణామపి దారణాః || ౧౫ ||

అవస్థానే యదైవ త్వమాసిష్యసి పరంతప |
తదేవ హరయః సర్వే త్యక్ష్యంతి కృతనిశ్చయాః || ౧౬ ||

స్మరంతః పుత్రదారాణాం నిత్యోద్విగ్నా బుభుక్షితాః |
ఖేదితా దుఃఖశయ్యాభిస్త్వాం కరిష్యంతి పృష్ఠతః || ౧౭ ||

స త్వం హీనః సుహృద్భిశ్చ హితకామైశ్చ బంధుభిః |
తృణాదపి భృశోద్విగ్నః స్పందమానాద్భవిష్యసి || ౧౮ ||

న చ జాతు న హింస్యుస్త్వాం ఘోరా లక్ష్మణసాయకాః |
అపావృత్తం జిఘాంసంతో మహావేగా దురాసదాః || ౧౯ ||

అస్మాభిస్తు గతం సార్ధం వినీతవదుపస్థితమ్ |
ఆనుపూర్వ్యాత్తు సుగ్రీవో రాజ్యే త్వాం స్థాపయిష్యతి || ౨౦ ||

ధర్మకామః పితృవ్యస్తే ప్రీతికామో దృఢవ్రతః |
శుచిః సత్యప్రతిజ్ఞశ్చ న త్వాం జాతు జిఘాంసతి || ౨౧ ||

ప్రియకామశ్చ తే మాసుస్తదర్థం చాస్య జీవితమ్ |
తస్యాపత్యం చ నాస్త్యన్యత్ తస్మాదంగద గమ్యతామ్ || ౨౨ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే కిష్కింధాకాండే చతుఃపంచాశః సర్గః || ౫౪ ||


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed