Kishkindha Kanda Sarga 49 – కిష్కింధాకాండ ఏకోనపంచాశః సర్గః (౪౯)


|| రజతపర్వతవిచయః ||

అథాంగదస్తదా సర్వాన్ వానరానిదమబ్రవీత్ |
పరిశ్రాంతో మహాప్రాజ్ఞః సమాశ్వాస్య శనైర్వచః || ౧ ||

వనాని గిరయో నద్యో దుర్గాణి గహనాని చ |
దర్యో గిరిగుహాశ్చైవ విచితాని సమంతతః || ౨ ||

తత్ర తత్ర సహాస్మాభిర్జానకీ న చ దృశ్యతే |
తద్వా రక్షో హృతా యేన సీతా సురసుతోపమా || ౩ ||

కాలశ్చ వో మహాన్ యాతః సుగ్రీవశ్చోగ్రశాసనః |
తస్మాద్భవంతః సహితా విచిన్వంతు సమంతతః || ౪ ||

విహాయ తంద్రీం శోకం చ నిద్రాం చైవ సముత్థితామ్ |
విచినుధ్వం యథా సీతాం పశ్యామో జనకాత్మజామ్ || ౫ ||

అనిర్వేదం చ దాక్ష్యం చ మనసశ్చాపరాజయః |
కార్యసిద్ధికరాణ్యాహుస్తస్మాదేతద్బ్రవీమ్యహమ్ || ౬ ||

అద్యాపి తద్వనం దుర్గం విచిన్వంతు వనౌకసః |
ఖేదం త్యక్త్వా పునః సర్వైర్వనమేతద్విచీయతామ్ || ౭ ||

అవశ్యం క్రియమాణస్య దృశ్యతే కర్మణః ఫలమ్ |
అలం నిర్వేదమాగమ్య న హి నో మీలనం క్షమమ్ || ౮ ||

సుగ్రీవః కోపనో రాజా తీక్ష్ణదండశ్చ వానరః |
భేతవ్యం తస్య సతతం రామస్య చ మహాత్మనః || ౯ ||

హితార్థమేతదుక్తం వః క్రియతాం యది రోచతే |
ఉచ్యతాం వా క్షమం యన్నః సర్వేషామేవ వానరాః || ౧౦ ||

అంగదస్య వచః శ్రుత్వా వచనం గంధమాదనః |
ఉవాచావ్యక్తయా వాచా పిపాసాశ్రమఖిన్నయా || ౧౧ ||

సదృశం ఖలు వో వాక్యమంగదో యదువాచ హ |
హితం చైవానుకూలం చ క్రియతామస్య భాషితమ్ || ౧౨ ||

పునర్మార్గామహే శైలాన్ కందరాంశ్చ దరీంస్తథా |
కాననాని చ శూన్యాని గిరిప్రస్రవణాని చ || ౧౩ ||

యథోద్దిష్టాని సర్వాణి సుగ్రీవేణ మహాత్మనా |
విచిన్వంతు వనం సర్వే గిరిదుర్గాణి సర్వశః || ౧౪ ||

తతః సముత్థాయ పునర్వానరాస్తే మహాబలాః |
వింధ్యకాననసంకీర్ణాం విచేరుర్దక్షిణాం దిశమ్ || ౧౫ ||

తే శారదాభ్రప్రతిమం శ్రీమద్రజతపర్వతమ్ |
శృంగవంతం దరీమంతమధిరుహ్య చ వానరాః || ౧౬ ||

తత్ర లోధ్రవనం రమ్యం సప్తపర్ణవనాని చ |
వ్యచిన్వంస్తే హరివరాః సీతాదర్శనకాంక్షిణః || ౧౭ ||

తస్యాగ్రమధిరూఢాస్తే శ్రాంతా విపులవిక్రమాః |
న పశ్యంతి స్మ వైదేహీం రామస్య మహిషీం ప్రియామ్ || ౧౮ ||

తే తు దృష్టిగతం కృత్వా తం శైలం బహుకందరమ్ |
అవారోహంత హరయో వీక్షమాణాః సమంతతః || ౧౯ ||

అవరుహ్య తతో భూమిం శ్రాంతా విగతచేతసః |
స్థిత్వా ముహూర్తం తత్రాథ వృక్షమూలముపాశ్రితాః || ౨౦ ||

తే ముహూర్తం సమాశ్వస్తాః కించిద్భగ్నపరిశ్రమాః |
పునరేవోద్యతాః కృత్స్నాం మార్గితుం దక్షిణాం దిశమ్ || ౨౧ ||

హనుమత్ప్రముఖాస్తే తు ప్రస్థితాః ప్లవగర్షభాః |
వింధ్యమేవాదితస్తావద్విచేరుస్తే తతస్తతః || ౨౨ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే కిష్కింధాకాండే ఏకోనపంచాశః సర్గః || ౪౯ ||


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed