Kenopanishad – కేనోపనిషత్


|| శాన్తి పాఠః ||
ఓం ఆప్యాయన్తు మమాఙ్గాని వాక్ప్రాణశ్చక్షుః శ్రోత్రమథో బలమిన్ద్రియాణి చ సర్వాణి | సర్వం బ్రహ్మౌపనిషదం మాఽహం బ్రహ్మ నిరాకుర్యాం మా మా బ్రహ్మ
నిరాకరోదనిరాకరణమస్త్వనిరాకరణం మేఽస్తు | తదాత్మని నిరతే య ఉపనిషత్సు ధర్మాస్తే మయి సన్తు తే మయి సన్తు |
ఓం శాన్తిః శాన్తిః శాన్తిః ||

|| ప్రథమ ఖణ్డః ||

ఓం కేనేషితం పతతి ప్రేషితం మనః
కేన ప్రాణః ప్రథమః ప్రైతి యుక్తః |
కేనేషితాం వాచమిమాం వదన్తి
చక్షుః శ్రోత్రం క ఉ దేవో యునక్తి || ౧ ||

శ్రోత్రస్య శ్రోత్రం మనసో మనో య-
-ద్వాచో హ వాచం స ఉ ప్రాణస్య ప్రాణః |
చక్షుషశ్చక్షురతిముచ్య ధీరాః
ప్రేత్యాస్మాల్లోకాదమృతా భవన్తి || ౨ ||

న తత్ర చక్షుర్గచ్ఛతి న వాగ్గచ్ఛతి నో మనో న విద్మో న విజానీమో యథైతదనుశిష్యాదన్యదేవ తద్విదితాదథో అవిదితాదధి |
ఇతి శుశ్రుమ పూర్వేషాం యే నస్తద్వ్యాచచక్షిరే || ౩ ||

యద్వాచాఽనభ్యుదితం యేన వాగభ్యుద్యతే |
తదేవ బ్రహ్మ త్వం విద్ధి నేదం యదిదముపాసతే || ౪ ||

యన్మనసా న మనుతే యేనాహుర్మనో మతమ్ |
తదేవ బ్రహ్మ త్వం విద్ధి నేదం యదిదముపాసతే || ౫ ||

యచ్చక్షుషా న పశ్యతి యేన చక్షూగ్ంషి పశ్యతి |
తదేవ బ్రహ్మ త్వం విద్ధి నేదం యదిదముపాసతే || ౬ ||

యచ్ఛ్రోత్రేణ న శృణోతి యేన శ్రోత్రమిదగ్ం శ్రుతమ్ |
తదేవ బ్రహ్మ త్వం విద్ధి నేదం యదిదముపాసతే || ౭ ||

యత్ప్రాణేన న ప్రాణితి యేన ప్రాణః ప్రణీయతే |
తదేవ బ్రహ్మ త్వం విద్ధి నేదం యదిదముపాసతే || ౮ ||

|| ద్వితీయః ఖణ్డః ||

యది మన్యసే సువేదేతి దభ్రమేవాపి
నూనం త్వం వేత్థ బ్రహ్మణో రూపమ్ |
యదస్య త్వం యదస్య దేవేష్వథ ను
మీమాంస్యమేవ తే మన్యే విదితమ్ || ౧ ||

నాహం మన్యే సువేదేతి నో న వేదేతి వేద చ |
యో నస్తద్వేద తద్వేద నో న వేదేతి వేద చ || ౨ ||

యస్యామతం తస్య మతం మతం యస్య న వేద సః |
అవిజ్ఞాతం విజానతాం విజ్ఞాతమవిజానతామ్ || ౩ ||

ప్రతిబోధవిదితం మతమమృతత్వం హి విన్దతే |
ఆత్మనా విన్దతే వీర్యం విద్యయా విన్దతేఽమృతమ్ || ౪ ||

ఇహ చేదవేదీదథ సత్యమస్తి
న చేదిహావేదీన్మహతీ వినష్టిః |
భూతేషు భూతేషు విచిత్య ధీరాః
ప్రేత్యాస్మాల్లోకాదమృతా భవన్తి || ౫ ||

|| తృతీయః ఖణ్డః ||

బ్రహ్మ హ దేవేభ్యో విజిగ్యే తస్య హ బ్రహ్మణో
విజయే దేవా అమహీయన్త || ౧ ||

త ఐక్షన్తాస్మాకమేవాయం విజయోఽస్మాకమేవాయం మహిమేతి |
తద్ధైషాం విజజ్ఞౌ తేభ్యో హ ప్రాదుర్బభూవ తన్న వ్యజానత
కిమిదం యక్షమితి || ౨ ||

తేఽగ్నిమబ్రువఞ్జాతవేద ఏతద్విజానీహి
కిమేతద్యక్షమితి తథేతి || ౩ ||

తదభ్యద్రవత్తమభ్యవదత్కోఽసీత్యగ్నిర్వా
అహమస్మీత్యబ్రవీజ్జాతవేదా వా అహమస్మీతి || ౪ ||

తస్మింస్త్వయి కిం వీర్యమిత్యపీదగ్ం సర్వం
దహేయం యదిదం పృథివ్యామితి || ౫ ||

తస్మై తృణం నిదధావేతద్దహేతి |
తదుపప్రేయాయ సర్వజవేన తన్న శశాక దగ్ధుం స తత ఏవ
నివవృతే నైతదశకం విజ్ఞాతుం యదేతద్యక్షమితి || ౬ ||

అథ వాయుమబ్రువన్వాయవేతద్విజానీహి
కిమేతద్యక్షమితి తథేతి || ౭ ||

తదభ్యద్రవత్తమభ్యవదత్కోఽసీతి వాయుర్వా
అహమస్మీత్యబ్రవీన్మాతరిశ్వా వా అహమస్మీతి || ౮ ||

తస్మింస్త్వయి కిం వీర్యమిత్యపీదగ్ం
సర్వమాదదీయ యదిదం పృథివ్యామితి || ౯ ||

తస్మై తృణం నిదధావేతదాదత్స్వేతి
తదుపప్రేయాయ సర్వజవేన తన్న శశాకాదాతుం స తత ఏవ
నివవృతే నైతదశకం విజ్ఞాతుం యదేతద్యక్షమితి || ౧౦ ||

అథేన్ద్రమబ్రువన్మఘవన్నేతద్విజానీహి కిమేతద్యక్షమితి తథేతి
తదభ్యద్రవత్తస్మాత్తిరోదధే || ౧౧ ||

స తస్మిన్నేవాకాశే స్త్రియమాజగామ బహుశోభమానాముమాగ్ం
హైమవతీం తాగ్ం హోవాచ కిమేతద్యక్షమితి || ౧౨ ||

|| చతుర్థః ఖణ్డః ||
సా బ్రహ్మేతి హోవాచ బ్రహ్మణో వా ఏతద్విజయే మహీయధ్వమితి
తతో హైవ విదాంచకార బ్రహ్మేతి || ౧ ||

తస్మాద్వా ఏతే దేవా అతితరామివాన్యాన్దేవాన్యదగ్నిర్వాయురిన్ద్రస్తేన
హ్యేనన్నేదిష్ఠం పస్పృశుస్తే హ్యేనత్ప్రథమో విదాంచకార బ్రహ్మేతి || ౨ ||

తస్మాద్వా ఇన్ద్రోఽతితరామివాన్యాన్దేవాన్స హ్యేనన్నేదిష్ఠం పస్పర్శ స హ్యేనత్ప్రథమో విదాంచకార బ్రహ్మేతి || ౩ ||

తస్యైష ఆదేశో యదేతద్విద్యుతో వ్యద్యుతదా ౩
ఇతీన్న్యమీమిషదా ౩ ఇత్యధిదైవతమ్ || ౪ ||

అథాధ్యాత్మం యదేతద్గచ్ఛతీవ చ మనోఽనేన
చైతదుపస్మరత్యభీక్ష్ణగ్ం సఙ్కల్పః || ౫ ||

తద్ధ తద్వనం నామ తద్వనమిత్యుపాసితవ్యం స య ఏతదేవం వేదాభి
హైనగ్ం సర్వాణి భూతాని సంవాఞ్ఛన్తి || ౬ ||

ఉపనిషదం భో బ్రూహీత్యుక్తా త ఉపనిషద్బ్రాహ్మీం వావ త ఉపనిషదమబ్రూమేతి || ౭ ||

తసై తపో దమః కర్మేతి ప్రతిష్ఠా వేదాః సర్వాఙ్గాని సత్యమాయతనమ్ || ౮ ||

యో వా ఏతామేవం వేదాపహత్య పాప్మానమనన్తే స్వర్గే లోకే జ్యేయే ప్రతితిష్ఠతి ప్రతితిష్ఠతి || ౯ ||

|| శాన్తి పాఠః ||
ఓం ఆప్యాయన్తు మమాఙ్గాని వాక్ప్రాణశ్చక్షుః శ్రోత్రమథో బలమిన్ద్రియాణి చ సర్వాణి | సర్వం బ్రహ్మౌపనిషదం మాఽహం బ్రహ్మ నిరాకుర్యాం మా మా బ్రహ్మ
నిరాకరోదనిరాకరణమస్త్వనిరాకరణం మేఽస్తు | తదాత్మని నిరతే య ఉపనిషత్సు ధర్మాస్తే మయి సన్తు తే మయి సన్తు |
ఓం శాన్తిః శాన్తిః శాన్తిః ||


మరిన్ని ఉపనిషత్తులు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed