Kenopanishad – கேநோபநிஷத்


॥ ஶாந்தி பாட²꞉ ॥
ஓம் ஆப்யாயந்து மமாங்கா³நி வாக்ப்ராணஶ்சக்ஷு꞉ ஶ்ரோத்ரமதோ² ப³லமிந்த்³ரியாணி ச ஸர்வாணி । ஸர்வம் ப்³ரஹ்மௌபநிஷத³ம் மா(அ)ஹம் ப்³ரஹ்ம நிராகுர்யாம் மா மா ப்³ரஹ்ம
நிராகரோத³நிராகரணமஸ்த்வநிராகரணம் மே(அ)ஸ்து । ததா³த்மநி நிரதே ய உபநிஷத்ஸு த⁴ர்மாஸ்தே மயி ஸந்து தே மயி ஸந்து ।
ஓம் ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ॥

॥ ப்ரத²ம க²ண்ட³꞉ ॥

ஓம் கேநேஷிதம் பததி ப்ரேஷிதம் மந꞉
கேந ப்ராண꞉ ப்ரத²ம꞉ ப்ரைதி யுக்த꞉ ।
கேநேஷிதாம் வாசமிமாம் வத³ந்தி
சக்ஷு꞉ ஶ்ரோத்ரம் க உ தே³வோ யுநக்தி ॥ 1 ॥

ஶ்ரோத்ரஸ்ய ஶ்ரோத்ரம் மநஸோ மநோ ய-
-த்³வாசோ ஹ வாசம் ஸ உ ப்ராணஸ்ய ப்ராண꞉ ।
சக்ஷுஷஶ்சக்ஷுரதிமுச்ய தீ⁴ரா꞉
ப்ரேத்யாஸ்மால்லோகாத³ம்ருதா ப⁴வந்தி ॥ 2 ॥

ந தத்ர சக்ஷுர்க³ச்ச²தி ந வாக்³க³ச்ச²தி நோ மநோ ந வித்³மோ ந விஜாநீமோ யதை²தத³நுஶிஷ்யாத³ந்யதே³வ தத்³விதி³தாத³தோ² அவிதி³தாத³தி⁴ ।
இதி ஶுஶ்ரும பூர்வேஷாம் யே நஸ்தத்³வ்யாசசக்ஷிரே ॥ 3 ॥

யத்³வாசா(அ)நப்⁴யுதி³தம் யேந வாக³ப்⁴யுத்³யதே ।
ததே³வ ப்³ரஹ்ம த்வம் வித்³தி⁴ நேத³ம் யதி³த³முபாஸதே ॥ 4 ॥

யந்மநஸா ந மநுதே யேநாஹுர்மநோ மதம் ।
ததே³வ ப்³ரஹ்ம த்வம் வித்³தி⁴ நேத³ம் யதி³த³முபாஸதே ॥ 5 ॥

யச்சக்ஷுஷா ந பஶ்யதி யேந சக்ஷூக்³ம்ஷி பஶ்யதி ।
ததே³வ ப்³ரஹ்ம த்வம் வித்³தி⁴ நேத³ம் யதி³த³முபாஸதே ॥ 6 ॥

யச்ச்²ரோத்ரேண ந ஶ்ருணோதி யேந ஶ்ரோத்ரமித³க்³ம் ஶ்ருதம் ।
ததே³வ ப்³ரஹ்ம த்வம் வித்³தி⁴ நேத³ம் யதி³த³முபாஸதே ॥ 7 ॥

யத்ப்ராணேந ந ப்ராணிதி யேந ப்ராண꞉ ப்ரணீயதே ।
ததே³வ ப்³ரஹ்ம த்வம் வித்³தி⁴ நேத³ம் யதி³த³முபாஸதே ॥ 8 ॥

॥ த்³விதீய꞉ க²ண்ட³꞉ ॥

யதி³ மந்யஸே ஸுவேதே³தி த³ப்⁴ரமேவாபி
நூநம் த்வம் வேத்த² ப்³ரஹ்மணோ ரூபம் ।
யத³ஸ்ய த்வம் யத³ஸ்ய தே³வேஷ்வத² நு
மீமாம்ஸ்யமேவ தே மந்யே விதி³தம் ॥ 1 ॥

நாஹம் மந்யே ஸுவேதே³தி நோ ந வேதே³தி வேத³ ச ।
யோ நஸ்தத்³வேத³ தத்³வேத³ நோ ந வேதே³தி வேத³ ச ॥ 2 ॥

யஸ்யாமதம் தஸ்ய மதம் மதம் யஸ்ய ந வேத³ ஸ꞉ ।
அவிஜ்ஞாதம் விஜாநதாம் விஜ்ஞாதமவிஜாநதாம் ॥ 3 ॥

ப்ரதிபோ³த⁴விதி³தம் மதமம்ருதத்வம் ஹி விந்த³தே ।
ஆத்மநா விந்த³தே வீர்யம் வித்³யயா விந்த³தே(அ)ம்ருதம் ॥ 4 ॥

இஹ சேத³வேதீ³த³த² ஸத்யமஸ்தி
ந சேதி³ஹாவேதீ³ந்மஹதீ விநஷ்டி꞉ ।
பூ⁴தேஷு பூ⁴தேஷு விசித்ய தீ⁴ரா꞉
ப்ரேத்யாஸ்மால்லோகாத³ம்ருதா ப⁴வந்தி ॥ 5 ॥

॥ த்ருதீய꞉ க²ண்ட³꞉ ॥

ப்³ரஹ்ம ஹ தே³வேப்⁴யோ விஜிக்³யே தஸ்ய ஹ ப்³ரஹ்மணோ
விஜயே தே³வா அமஹீயந்த ॥ 1 ॥

த ஐக்ஷந்தாஸ்மாகமேவாயம் விஜயோ(அ)ஸ்மாகமேவாயம் மஹிமேதி ।
தத்³தை⁴ஷாம் விஜஜ்ஞௌ தேப்⁴யோ ஹ ப்ராது³ர்ப³பூ⁴வ தந்ந வ்யஜாநத
கிமித³ம் யக்ஷமிதி ॥ 2 ॥

தே(அ)க்³நிமப்³ருவஞ்ஜாதவேத³ ஏதத்³விஜாநீஹி
கிமேதத்³யக்ஷமிதி ததே²தி ॥ 3 ॥

தத³ப்⁴யத்³ரவத்தமப்⁴யவத³த்கோ(அ)ஸீத்யக்³நிர்வா
அஹமஸ்மீத்யப்³ரவீஜ்ஜாதவேதா³ வா அஹமஸ்மீதி ॥ 4 ॥

தஸ்மிம்ஸ்த்வயி கிம் வீர்யமித்யபீத³க்³ம் ஸர்வம்
த³ஹேயம் யதி³த³ம் ப்ருதி²வ்யாமிதி ॥ 5 ॥

தஸ்மை த்ருணம் நித³தா⁴வேதத்³த³ஹேதி ।
தது³பப்ரேயாய ஸர்வஜவேந தந்ந ஶஶாக த³க்³து⁴ம் ஸ தத ஏவ
நிவவ்ருதே நைதத³ஶகம் விஜ்ஞாதும் யதே³தத்³யக்ஷமிதி ॥ 6 ॥

அத² வாயுமப்³ருவந்வாயவேதத்³விஜாநீஹி
கிமேதத்³யக்ஷமிதி ததே²தி ॥ 7 ॥

தத³ப்⁴யத்³ரவத்தமப்⁴யவத³த்கோ(அ)ஸீதி வாயுர்வா
அஹமஸ்மீத்யப்³ரவீந்மாதரிஶ்வா வா அஹமஸ்மீதி ॥ 8 ॥

தஸ்மிம்ஸ்த்வயி கிம் வீர்யமித்யபீத³க்³ம்
ஸர்வமாத³தீ³ய யதி³த³ம் ப்ருதி²வ்யாமிதி ॥ 9 ॥

தஸ்மை த்ருணம் நித³தா⁴வேததா³த³த்ஸ்வேதி
தது³பப்ரேயாய ஸர்வஜவேந தந்ந ஶஶாகாதா³தும் ஸ தத ஏவ
நிவவ்ருதே நைதத³ஶகம் விஜ்ஞாதும் யதே³தத்³யக்ஷமிதி ॥ 10 ॥

அதே²ந்த்³ரமப்³ருவந்மக⁴வந்நேதத்³விஜாநீஹி கிமேதத்³யக்ஷமிதி ததே²தி
தத³ப்⁴யத்³ரவத்தஸ்மாத்திரோத³தே⁴ ॥ 11 ॥

ஸ தஸ்மிந்நேவாகாஶே ஸ்த்ரியமாஜகா³ம ப³ஹுஶோப⁴மாநாமுமாக்³ம்
ஹைமவதீம் தாக்³ம் ஹோவாச கிமேதத்³யக்ஷமிதி ॥ 12 ॥

॥ சதுர்த²꞉ க²ண்ட³꞉ ॥
ஸா ப்³ரஹ்மேதி ஹோவாச ப்³ரஹ்மணோ வா ஏதத்³விஜயே மஹீயத்⁴வமிதி
ததோ ஹைவ விதா³ம்சகார ப்³ரஹ்மேதி ॥ 1 ॥

தஸ்மாத்³வா ஏதே தே³வா அதிதராமிவாந்யாந்தே³வாந்யத³க்³நிர்வாயுரிந்த்³ரஸ்தேந
ஹ்யேநந்நேதி³ஷ்ட²ம் பஸ்ப்ருஶுஸ்தே ஹ்யேநத்ப்ரத²மோ விதா³ம்சகார ப்³ரஹ்மேதி ॥ 2 ॥

தஸ்மாத்³வா இந்த்³ரோ(அ)திதராமிவாந்யாந்தே³வாந்ஸ ஹ்யேநந்நேதி³ஷ்ட²ம் பஸ்பர்ஶ ஸ ஹ்யேநத்ப்ரத²மோ விதா³ம்சகார ப்³ரஹ்மேதி ॥ 3 ॥

தஸ்யைஷ ஆதே³ஶோ யதே³தத்³வித்³யுதோ வ்யத்³யுததா³ 3
இதீந்ந்யமீமிஷதா³ 3 இத்யதி⁴தை³வதம் ॥ 4 ॥

அதா²த்⁴யாத்மம் யதே³தத்³க³ச்ச²தீவ ச மநோ(அ)நேந
சைதது³பஸ்மரத்யபீ⁴க்ஷ்ணக்³ம் ஸங்கல்ப꞉ ॥ 5 ॥

தத்³த⁴ தத்³வநம் நாம தத்³வநமித்யுபாஸிதவ்யம் ஸ ய ஏததே³வம் வேதா³பி⁴
ஹைநக்³ம் ஸர்வாணி பூ⁴தாநி ஸம்வாஞ்ச²ந்தி ॥ 6 ॥

உபநிஷத³ம் போ⁴ ப்³ரூஹீத்யுக்தா த உபநிஷத்³ப்³ராஹ்மீம் வாவ த உபநிஷத³மப்³ரூமேதி ॥ 7 ॥

தஸை தபோ த³ம꞉ கர்மேதி ப்ரதிஷ்டா² வேதா³꞉ ஸர்வாங்கா³நி ஸத்யமாயதநம் ॥ 8 ॥

யோ வா ஏதாமேவம் வேதா³பஹத்ய பாப்மாநமநந்தே ஸ்வர்கே³ லோகே ஜ்யேயே ப்ரதிதிஷ்ட²தி ப்ரதிதிஷ்ட²தி ॥ 9 ॥

॥ ஶாந்தி பாட²꞉ ॥
ஓம் ஆப்யாயந்து மமாங்கா³நி வாக்ப்ராணஶ்சக்ஷு꞉ ஶ்ரோத்ரமதோ² ப³லமிந்த்³ரியாணி ச ஸர்வாணி । ஸர்வம் ப்³ரஹ்மௌபநிஷத³ம் மா(அ)ஹம் ப்³ரஹ்ம நிராகுர்யாம் மா மா ப்³ரஹ்ம
நிராகரோத³நிராகரணமஸ்த்வநிராகரணம் மே(அ)ஸ்து । ததா³த்மநி நிரதே ய உபநிஷத்ஸு த⁴ர்மாஸ்தே மயி ஸந்து தே மயி ஸந்து ।
ஓம் ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ॥

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: