Katopanishad – கடோ²பநிஷத்


ஓம் ஸஹ நாவவது । ஸஹ நௌ பு⁴நக்து । ஸஹவீர்யம் கரவாவஹை । தேஜஸ்வி நாவதீ⁴தமஸ்து । மா வித்³விஷாவஹை ।
ஓம் ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ॥

॥ அத² ப்ரத²மாத்⁴யாயே ப்ரத²மாவள்லீ ॥

ஓம் உஶந் ஹ வை வாஜஶ்ரவஸ꞉ ஸர்வவேத³ஸம் த³தௌ³ ।
தஸ்ய ஹ நசிகேதா நாம புத்ர ஆஸ ॥ 1 ॥

தம்ˮ ஹ குமாரம்ˮ ஸந்தம் த³க்ஷிணாஸு நீயமாநாஸு ஶ்ரத்³தா⁴விவேஶ ஸோ(அ)மந்யத ॥ 2 ॥

பீதோத³கா ஜக்³த⁴த்ருணா து³க்³த⁴தோ³ஹா நிரிந்த்³ரியா꞉ ।
அநந்தா³ நாம தே லோகாஸ்தாந் ஸ க³ச்ச²தி தா த³த³த் ॥ 3 ॥

ஸ ஹோவாச பிதரம் தத கஸ்மை மாம் தா³ஸ்யஸீதி ।
த்³விதீயம் த்ருதீயம் தம்ˮ ஹோவாச ம்ருத்யவே த்வா த³தா³மீதி ॥ 4 ॥

ப³ஹூநாமேமி ப்ரத²மோ ப³ஹூநாமேமி மத்⁴யம꞉ ।
கிம்ˮ ஸ்வித்³யமஸ்ய கர்தவ்யம் யந்மயா(அ)த்³ய கரிஷ்யதி ॥ 5 ॥

அநுபஶ்ய யதா² பூர்வே ப்ரதிபஶ்ய ததா²(அ)பரே ।
ஸஸ்யமிவ மர்த்ய꞉ பச்யதே ஸஸ்யமிவாஜாயதே புந꞉ ॥ 6 ॥

வைஶ்வாநர꞉ ப்ரவிஶத்யதிதி²ர்ப்³ராஹ்மணோ க்³ருஹாந் ।
தஸ்யைதாம்ˮ ஶாந்திம் குர்வந்தி ஹர வைவஸ்வதோத³கம் ॥ 7 ॥

ஆஶாப்ரதீக்ஷே ஸம்க³தம்ˮ ஸூந்ருதாம்
சேஷ்டாபூர்தே புத்ரபஶூம்ˮஶ்ச ஸர்வாந் ।
ஏதத்³வ்ருங்க்தே புருஷஸ்யாள்பமேத⁴ஸோ
யஸ்யாநஶ்நந்வஸதி ப்³ராஹ்மணோ க்³ருஹே ॥ 8 ॥

திஸ்ரோ ராத்ரீர்யத³வாத்ஸீர்க்³ருஹே மே-
-(அ)நஶ்நந் ப்³ரஹ்மந்நதிதி²ர்நமஸ்ய꞉ ।
நமஸ்தே(அ)ஸ்து ப்³ரஹ்மந் ஸ்வஸ்தி மே(அ)ஸ்து
தஸ்மாத்ப்ரதி த்ரீந்வராந்வ்ருணீஷ்வ ॥ 9 ॥

ஶாந்தஸம்கல்ப꞉ ஸுமநா யதா² ஸ்யா-
-த்³வீதமந்யுர்கௌ³தமோ மா(அ)பி⁴ ம்ருத்யோ ।
த்வத்ப்ரஸ்ருஷ்டம் மா(அ)பி⁴வதே³த்ப்ரதீத
ஏதத் த்ரயாணாம் ப்ரத²மம் வரம் வ்ருணே ॥ 10 ॥

யதா² புரஸ்தாத்³ப⁴விதா ப்ரதீத
ஔத்³தா³ளகிராருணிர்மத்ப்ரஸ்ருஷ்ட꞉ ।
ஸுக²ம்ˮ ராத்ரீ꞉ ஶயிதா வீதமந்யு-
-ஸ்த்வாம் த³த்³ருஶிவாந்ம்ருத்யுமுகா²த் ப்ரமுக்தம் ॥ 11 ॥

ஸ்வர்கே³ லோகே ந ப⁴யம் கிம்சநாஸ்தி
ந தத்ர த்வம் ந ஜரயா பி³பே⁴தி ।
உபே⁴ தீர்த்வா(அ)ஶநாயாபிபாஸே
ஶோகாதிகோ³ மோத³தே ஸ்வர்க³ளோகே ॥ 12 ॥

ஸ த்வமக்³நிம்ˮ ஸ்வர்க்³யமத்⁴யேஷி ம்ருத்யோ
ப்ரப்³ரூஹி த்வம்ˮ ஶ்ரத்³த³தா⁴நாய மஹ்யம் ।
ஸ்வர்க³ளோகா அம்ருதத்வம் ப⁴ஜந்த
ஏதத்³த்³விதீயேந வ்ருணே வரேண ॥ 13 ॥

ப்ர தே ப்³ரவீமி தது³ மே நிபோ³த⁴
ஸ்வர்க்³யமக்³நிம் நசிகேத꞉ ப்ரஜாநந் ।
அநந்தலோகாப்திமதோ² ப்ரதிஷ்டா²ம்
வித்³தி⁴ த்வமேதந்நிஹிதம் கு³ஹாயாம் ॥ 14 ॥

லோகாதி³மக்³நிம் தமுவாச தஸ்மை
யா இஷ்டகா யாவதீர்வா யதா² வா ।
ஸ சாபி தத்ப்ரத்யவத³த்³யதோ²க்த-
-மதா²ஸ்ய ம்ருத்யு꞉ புநரேவாஹ துஷ்ட꞉ ॥ 15 ॥

தமப்³ரவீத் ப்ரீயமாணோ மஹாத்மா
வரம் தவேஹாத்³ய த³தா³மி பூ⁴ய꞉ ।
தவைவ நாம்நா ப⁴விதா(அ)யமக்³நி꞉
ஸ்ரும்காம் சேமாமநேகரூபாம் க்³ருஹாண ॥ 16 ॥

த்ரிணாசிகேதஸ்த்ரிபி⁴ரேத்ய ஸந்தி⁴ம்
த்ரிகர்மக்ருத்தரதி ஜந்மம்ருத்யூ ।
ப்³ரஹ்மஜஜ்ஞம் தே³வமீட்³யம் விதி³த்வா
நிசாய்யேமாம்ˮ ஶாந்திமத்யந்தமேதி ॥ 17 ॥

த்ரிணாசிகேதஸ்த்ரயமேதத்³விதி³த்வா
ய ஏவம் வித்³வாம்ˮஶ்சிநுதே நாசிகேதம் ।
ஸ ம்ருத்யுபாஶாந் புரத꞉ ப்ரணோத்³ய
ஶோகாதிகோ³ மோத³தே ஸ்வர்க³ளோகே ॥ 18 ॥

ஏஷ தே(அ)க்³நிர்நசிகேத꞉ ஸ்வர்க்³யோ
யமவ்ருணீதா² த்³விதீயேந வரேண ।
ஏதமக்³நிம் தவைவ ப்ரவக்ஷ்யந்தி ஜநாஸ-
-ஸ்த்ருதீயம் வரம் நசிகேதோ வ்ருணீஷ்வ ॥ 19 ॥

யேயம் ப்ரேதே விசிகித்ஸா மநுஷ்யே-
-(அ)ஸ்தீத்யேகே நாயமஸ்தீதி சைகே ।
ஏதத்³வித்³யாமநுஶிஷ்டஸ்த்வயா(அ)ஹம்
வராணாமேஷ வரஸ்த்ருதீய꞉ ॥ 20 ॥

தே³வைரத்ராபி விசிகித்ஸிதம் புரா
ந ஹி ஸுவிஜ்ஞேயமணுரேஷ த⁴ர்ம꞉ ।
அந்யம் வரம் நசிகேதோ வ்ருணீஷ்வ
மா மோபரோத்ஸீரதி மா ஸ்ருஜைநம் ॥ 21 ॥

தே³வைரத்ராபி விசிகித்ஸிதம் கில
த்வம் ச ம்ருத்யோ யந்ந ஸுஜ்ஞேயமாத்த² ।
வக்தா சாஸ்ய த்வாத்³ருக³ந்யோ ந லப்⁴யோ
நாந்யோ வரஸ்துல்ய ஏதஸ்ய கஶ்சித் ॥ 22 ॥

ஶதாயுஷ꞉ புத்ரபௌத்ராந்வ்ருணீஷ்வ
ப³ஹூந்பஶூந் ஹஸ்திஹிரண்யமஶ்வாந் ।
பூ⁴மேர்மஹதா³யதநம் வ்ருணீஷ்வ
ஸ்வயம் ச ஜீவ ஶரதோ³ யாவதி³ச்ச²ஸி ॥ 23 ॥

ஏதத்துல்யம் யதி³ மந்யஸே வரம்
வ்ருணீஷ்வ வித்தம் சிரஜீவிகாம் ச ।
மஹாபூ⁴மௌ நசிகேதஸ்த்வமேதி⁴
காமாநாம் த்வா காமபா⁴ஜம் கரோமி ॥ 24 ॥

யே யே காமா து³ர்லபா⁴ மர்த்யலோகே
ஸர்வாந் காமாம்ˮஶ்ச²ந்த³த꞉ ப்ரார்த²யஸ்வ ।
இமா ராமா꞉ ஸரதா²꞉ ஸதூர்யா
ந ஹீத்³ருஶா லம்ப⁴நீயா மநுஷ்யை꞉ ।
ஆபி⁴ர்மத்ப்ரத்தாபி⁴꞉ பரிசாரயஸ்வ
நசிகேதோ மரணம் மா(அ)நுப்ராக்ஷீ꞉ ॥ 25 ॥

ஶ்வோபா⁴வா மர்த்யஸ்ய யத³ந்தகைதத்
ஸர்வேம்த்³ரியாணாம் ஜரயந்தி தேஜ꞉ ।
அபி ஸர்வம் ஜீவிதமல்பமேவ
தவைவ வாஹாஸ்தவ ந்ருத்யகீ³தே ॥ 26 ॥

ந வித்தேந தர்பணீயோ மநுஷ்யோ
லப்ஸ்யாமஹே வித்தமத்³ராக்ஷ்ம சேத்த்வா ।
ஜீவிஷ்யாமோ யாவதீ³ஶிஷ்யஸி த்வம்
வரஸ்து மே வரணீய꞉ ஸ ஏவ ॥ 27 ॥

அஜீர்யதாமம்ருதாநாமுபேத்ய
ஜீர்யந்மர்த்ய꞉ க்வத⁴꞉ஸ்த²꞉ ப்ரஜாநந் ।
அபி⁴த்⁴யாயந் வர்ணரதிப்ரமோதா³ந்
அதிதீ³ர்கே⁴ ஜீவிதே கோ ரமேத ॥ 28 ॥

யஸ்மிந்நித³ம் விசிகித்ஸந்தி ம்ருத்யோ
யத்ஸாம்பராயே மஹதி ப்³ரூஹி நஸ்தத் ।
யோ(அ)யம் வரோ கூ³ட⁴மநுப்ரவிஷ்டோ
நாந்யம் தஸ்மாந்நசிகேதா வ்ருணீதே ॥ 29 ॥

॥ அத² த்³விதீயா வல்லீ ॥
அந்யச்ச்²ரேயோ(அ)ந்யது³தைவ ப்ரேய-
-ஸ்தே உபே⁴ நாநார்தே² புருஷம்ˮ ஸிநீத꞉ ।
தயோ꞉ ஶ்ரேய ஆத³தா³நஸ்ய ஸாது⁴
ப⁴வதி ஹீயதே(அ)ர்தா²த்³ய உ ப்ரேயோ வ்ருணீதே ॥ 1 ॥

ஶ்ரேயஶ்ச ப்ரேயஶ்ச மநுஷ்யமேத-
-ஸ்தௌ ஸம்பரீத்ய விவிநக்தி தீ⁴ர꞉ ।
ஶ்ரேயோ ஹி தீ⁴ரோ(அ)பி⁴ ப்ரேயஸோ வ்ருணீதே
ப்ரேயோ மந்தோ³ யோக³க்ஷேமாத்³வ்ருணீதே ॥ 2 ॥

ஸ த்வம் ப்ரியாந்ப்ரியரூபாம்ˮஶ்ச காமா-
-நபி⁴த்⁴யாயந்நசிகேதோ(அ)த்யஸ்ராக்ஷீ꞉ ।
நைதாம் ஸ்ருங்காம் வித்தமயீமவாப்தோ
யஸ்யாம் மஜ்ஜந்தி ப³ஹவோ மநுஷ்யா꞉ ॥ 3 ॥

தூ³ரமேதே விபரீதே விஷூசீ
அவித்³யா யா ச வித்³யேதி ஜ்ஞாதா ।
வித்³யாபீ⁴ப்ஸிநம் நசிகேதஸம் மந்யே
ந த்வா காமா ப³ஹவோ(அ)லோலுபந்த ॥ 4 ॥

அவித்³யாயாமந்தரே வர்தமாநா꞉
ஸ்வயம் தீ⁴ரா꞉ பண்டி³தம் மந்யமாநா꞉ ।
த³ந்த்³ரம்யமாணா꞉ பரியந்தி மூடா⁴
அந்தே⁴நைவ நீயமாநா யதா²ந்தா⁴꞉ ॥ 5 ॥

ந ஸாம்பராய꞉ ப்ரதிபா⁴தி பா³லம்
ப்ரமாத்³யந்தம் வித்தமோஹேந மூட⁴ம் ।
அயம் லோகோ நாஸ்தி பர இதி மாநீ
புந꞉ புநர்வஶமாபத்³யதே மே ॥ 6 ॥

ஶ்ரவணாயாபி ப³ஹுபி⁴ர்யோ ந லப்⁴ய꞉
ஶ்ருண்வந்தோ(அ)பி ப³ஹவோ யம் ந வித்³யு꞉ ।
ஆஶ்சர்யோ வக்தா குஶலோ(அ)ஸ்ய லப்³தா⁴-
-ஶ்சர்யோ ஜ்ஞாதா குஶலாநுஶிஷ்ட꞉ ॥ 7 ॥

ந நரேணாவரேண ப்ரோக்த ஏஷ
ஸுவிஜ்ஞேயோ ப³ஹுதா⁴ சிந்த்யமாந꞉ ।
அநந்யப்ரோக்தே க³திரத்ர நாஸ்தி
அணீயாந் ஹ்யதர்க்யமணுப்ரமாணாத் ॥ 8 ॥

நைஷா தர்கேண மதிராபநேயா
ப்ரோக்தாந்யேநைவ ஸுஜ்ஞாநாய ப்ரேஷ்ட² ।
யாம் த்வமாப꞉ ஸத்யத்⁴ருதிர்ப³தாஸி
த்வாத்³ருங்நோ பூ⁴யாந்நசிகேத꞉ ப்ரஷ்டா ॥ 9 ॥

ஜாநாம்யஹம்ˮ ஶேவதி⁴ரித்யநித்யம்
ந ஹ்யத்⁴ருவை꞉ ப்ராப்யதே ஹி த்⁴ருவம் தத் ।
ததோ மயா நாசிகேதஶ்சிதோ(அ)க்³நி-
-ரநித்யைர்த்³ரவ்யை꞉ ப்ராப்தவாநஸ்மி நித்யம் ॥ 10 ॥

காமஸ்யாப்திம் ஜக³த꞉ ப்ரதிஷ்டா²ம்
க்ரதோராநந்த்யமப⁴யஸ்ய பாரம் ।
ஸ்தோமமஹது³ருகா³யம் ப்ரதிஷ்டா²ம் த்³ருஷ்ட்வா
த்⁴ருத்யா தீ⁴ரோ நசிகேதோ(அ)த்யஸ்ராக்ஷீ꞉ ॥ 11 ॥

தம் து³ர்த³ர்ஶம் கூ³ட⁴மநுப்ரவிஷ்டம்
கு³ஹாஹிதம் க³ஹ்வரேஷ்ட²ம் புராணம் ।
அத்⁴யாத்மயோகா³தி⁴க³மேந தே³வம்
மத்வா தீ⁴ரோ ஹர்ஷஶோகௌ ஜஹாதி ॥ 12 ॥

ஏதச்ச்²ருத்வா ஸம்பரிக்³ருஹ்ய மர்த்ய꞉
ப்ரவ்ருஹ்ய த⁴ர்ம்யமணுமேதமாப்ய ।
ஸ மோத³தே மோத³நீயம்ˮ ஹி லப்³த்⁴வா
விவ்ருதம்ˮ ஸத்³ம நசிகேதஸம் மந்யே ॥ 13 ॥

அந்யத்ர த⁴ர்மாத³ந்யத்ராத⁴ர்மா-
-த³ந்யத்ராஸ்மாத்க்ருதாக்ருதாத் ।
அந்யத்ர பூ⁴தாச்ச ப⁴வ்யாச்ச
யத்தத்பஶ்யஸி தத்³வத³ ॥ 14 ॥

ஸர்வே வேதா³ யத்பத³மாமநந்தி
தபாக்³ம்ஸி ஸர்வாணி ச யத்³வத³ந்தி ।
யதி³ச்ச²ந்தோ ப்³ரஹ்மசர்யம் சரந்தி
தத்தே பத³க்³ம் ஸம்க்³ரஹேண ப்³ரவீம்யோமித்யேதத் ॥ 15 ॥

ஏதத்³த்⁴யேவாக்ஷரம் ப்³ரஹ்ம ஏதத்³த்⁴யேவாக்ஷரம் பரம் ।
ஏதத்³த்⁴யேவாக்ஷரம் ஜ்ஞாத்வா யோ யதி³ச்ச²தி தஸ்ய தத் ॥ 16 ॥

ஏததா³ளம்ப³நம்ˮ ஶ்ரேஷ்ட²மேததா³ளம்ப³நம் பரம் ।
ஏததா³ளம்ப³நம் ஜ்ஞாத்வா ப்³ரஹ்மலோகே மஹீயதே ॥ 17 ॥

ந ஜாயதே ம்ரியதே வா விபஶ்சி-
-ந்நாயம் குதஶ்சிந்ந ப³பூ⁴வ கஶ்சித் ।
அஜோ நித்ய꞉ ஶாஶ்வதோ(அ)யம் புராணோ
ந ஹந்யதே ஹந்யமாநே ஶரீரே ॥ 18 ॥

ஹந்தா சேந்மந்யதே ஹந்தும்ˮ ஹதஶ்சேந்மந்யதே ஹதம் ।
உபௌ⁴ தௌ ந விஜாநீதோ நாயம்ˮ ஹந்தி ந ஹந்யதே ॥ 19 ॥

அணோரணீயாந்மஹதோ மஹீயா-
-நாத்மா(அ)ஸ்ய ஜந்தோர்நிஹிதோ கு³ஹாயாம் ।
தமக்ரது꞉ பஶ்யதி வீதஶோகோ
தா⁴துப்ரஸாதா³ந்மஹிமாநமாத்மந꞉ ॥ 20 ॥

ஆஸீநோ தூ³ரம் வ்ரஜதி ஶயாநோ யாதி ஸர்வத꞉ ।
கஸ்தம் மதா³மத³ம் தே³வம் மத³ந்யோ ஜ்ஞாதுமர்ஹதி ॥ 21 ॥

அஶரீரம்ˮ ஶரீரேஷ்வநவஸ்தே²ஷ்வவஸ்தி²தம் ।
மஹாந்தம் விபு⁴மாத்மாநம் மத்வா தீ⁴ரோ ந ஶோசதி ॥ 22 ॥

நாயமாத்மா ப்ரவசநேந லப்⁴யோ
ந மேத⁴யா ந ப³ஹுநா ஶ்ருதேந ।
யமேவைஷ வ்ருணுதே தேந லப்⁴ய-
-ஸ்தஸ்யைஷ ஆத்மா விவ்ருணுதே தநூக்³ம் ஸ்வாம் ॥ 23 ॥

நாவிரதோ து³ஶ்சரிதாந்நாஶாந்தோ நாஸமாஹித꞉ ।
நாஶாந்தமாநஸோ வா(அ)பி ப்ரஜ்ஞாநேநைநமாப்நுயாத் ॥ 24 ॥

யஸ்ய ப்³ரஹ்ம ச க்ஷத்ரம் சோபே⁴ ப⁴வத ஓத³ந꞉ ।
ம்ருத்யுர்யஸ்யோபஸேசநம் க இத்தா² வேத³ யத்ர ஸ꞉ ॥ 25 ॥

॥ அத² த்ருதீயா வல்லீ ॥

ருதம் பிப³ந்தௌ ஸுக்ருதஸ்ய லோகே
கு³ஹாம் ப்ரவிஷ்டௌ பரமே பரார்தே⁴ ।
சா²யாதபௌ ப்³ரஹ்மவிதோ³ வத³ந்தி
பஞ்சாக்³நயோ யே ச த்ரிணாசிகேதா꞉ ॥ 1 ॥

ய꞉ ஸேதுரீஜாநாநாமக்ஷரம் ப்³ரஹ்ம யத் பரம் ।
அப⁴யம் திதீர்ஷதாம் பாரம் நாசிகேதம்ˮ ஶகேமஹி ॥ 2 ॥

ஆத்மாநம்ˮ ரதி²நம் வித்³தி⁴ ஶரீரம்ˮ ரத²மேவ து ।
பு³த்³தி⁴ம் து ஸாரதி²ம் வித்³தி⁴ மந꞉ ப்ரக்³ரஹமேவ ச ॥ 3 ॥

இந்த்³ரியாணி ஹயாநாஹுர்விஷயாம்ˮ ஸ்தேஷு கோ³சராந் ।
ஆத்மேந்த்³ரியமநோயுக்தம் போ⁴க்தேத்யாஹுர்மநீஷிண꞉ ॥ 4 ॥

யஸ்த்வவிஜ்ஞாநவாந்ப⁴வத்யயுக்தேந மநஸா ஸதா³ ।
தஸ்யேந்த்³ரியாண்யவஶ்யாநி து³ஷ்டாஶ்வா இவ ஸாரதே²꞉ ॥ 5 ॥

யஸ்து விஜ்ஞாநவாந்ப⁴வதி யுக்தேந மநஸா ஸதா³ ।
தஸ்யேந்த்³ரியாணி வஶ்யாநி ஸத³ஶ்வா இவ ஸாரதே²꞉ ॥ 6 ॥

யஸ்த்வவிஜ்ஞாநவாந்ப⁴வத்யமநஸ்க꞉ ஸதா³(அ)ஶுசி꞉ ।
ந ஸ தத்பத³மாப்நோதி ஸம்ஸாரம் சாதி⁴க³ச்ச²தி ॥ 7 ॥

யஸ்து விஜ்ஞாநவாந்ப⁴வதி ஸமநஸ்க꞉ ஸதா³ ஶுசி꞉ ।
ஸ து தத்பத³மாப்நோதி யஸ்மாத்³பூ⁴யோ ந ஜாயதே ॥ 8 ॥

விஜ்ஞாநஸாரதி²ர்யஸ்து மந꞉ ப்ரக்³ரஹவாந்நர꞉ ।
ஸோ(அ)த்⁴வந꞉ பாரமாப்நோதி தத்³விஷ்ணோ꞉ பரமம் பத³ம் ॥ 9 ॥

இந்த்³ரியேப்⁴ய꞉ பரா ஹ்யர்தா² அர்தே²ப்⁴யஶ்ச பரம் மந꞉ ।
மநஸஸ்து பரா பு³த்³தி⁴ர்பு³த்³தே⁴ராத்மா மஹாந்பர꞉ ॥ 10 ॥

மஹத꞉ பரமவ்யக்தமவ்யக்தாத்புருஷ꞉ பர꞉ ।
புருஷாந்ந பரம் கிம்சித்ஸா காஷ்டா² ஸா பரா க³தி꞉ ॥ 11 ॥

ஏஷ ஸர்வேஷு பூ⁴தேஷு கூ³டோ⁴த்மா ந ப்ரகாஶதே ।
த்³ருஶ்யதே த்வக்³ர்யயா பு³த்³த்⁴யா ஸூக்ஷ்மயா ஸூக்ஷ்மத³ர்ஶிபி⁴꞉ ॥ 12 ॥

யச்சே²த்³வாங்மநஸீ ப்ராஜ்ஞஸ்தத்³யச்சே²ஜ்ஜ்ஞாந ஆத்மநி ।
ஜ்ஞாநமாத்மநி மஹதி நியச்சே²த்தத்³யச்சே²ச்சா²ந்த ஆத்மநி ॥ 13 ॥

உத்திஷ்ட²த ஜாக்³ரத ப்ராப்ய வராந்நிபோ³த⁴த ।
க்ஷுரஸ்ய தா⁴ரா நிஶிதா து³ரத்யயா
து³ர்க³ம் பத²ஸ்தத்கவயோ வத³ந்தி ॥ 14 ॥

அஶப்³த³மஸ்பர்ஶமரூபமவ்யயம்
ததா²(அ)ரஸம் நித்யமக³ந்த⁴வச்ச யத் ।
அநாத்³யநந்தம் மஹத꞉ பரம் த்⁴ருவம்
நிசாய்ய தந்ம்ருத்யுமுகா²த் ப்ரமுச்யதே ॥ 15 ॥

நாசிகேதமுபாக்²யாநம் ம்ருத்யுப்ரோக்தம்ˮ ஸநாதநம் ।
உக்த்வா ஶ்ருத்வா ச மேதா⁴வீ ப்³ரஹ்மலோகே மஹீயதே ॥ 16 ॥

ய இமம் பரமம் கு³ஹ்யம் ஶ்ராவயேத்³ப்³ரஹ்மஸம்ஸதி³ ।
ப்ரயத꞉ ஶ்ராத்³த⁴காலே வா ததா³நந்த்யாய கல்பதே ।
ததா³நந்த்யாய கல்பத இதி ॥ 17 ॥

॥ அத² த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

-॥ ப்ரத²மா வல்லீ ॥-

பராஞ்சி கா²நி வ்யத்ருணத்ஸ்வயம்பூ⁴-
-ஸ்தஸ்மாத்பராங்பஶ்யதி நாந்தராத்மந் ।
கஶ்சித்³தீ⁴ர꞉ ப்ரத்யகா³த்மாநமைக்ஷ-
-தா³வ்ருத்தசக்ஷுரம்ருதத்வமிச்ச²ந் ॥ 1 ॥

பராச꞉ காமாநநுயந்தி பா³லா-
-ஸ்தே ம்ருத்யோர்யந்தி விததஸ்ய பாஶம் ।
அத² தீ⁴ரா அம்ருதத்வம் விதி³த்வா
த்⁴ருவமத்⁴ருவேஷ்விஹ ந ப்ரார்த²யந்தே ॥ 2 ॥

யேந ரூபம் ரஸம் க³ந்த⁴ம் ஶப்³தா³ந் ஸ்பர்ஶாக்³ம்ஶ்ச மைது²நாந் ।
ஏதேநைவ விஜாநாதி கிமத்ர பரிஶிஷ்யதே । ஏதத்³வை தத் ॥ 3 ॥

ஸ்வப்நாந்தம் ஜாக³ரிதாந்தம் சோபௌ⁴ யேநாநுபஶ்யதி ।
மஹாந்தம் விபு⁴மாத்மாநம் மத்வா தீ⁴ரோ ந ஶோசதி ॥ 4 ॥

ய இமம் மத்⁴வத³ம் வேத³ ஆத்மாநம் ஜீவமந்திகாத் ।
ஈஶாநம் பூ⁴தப⁴வ்யஸ்ய ந ததோ விஜுகு³ப்ஸதே । ஏதத்³வை தத் ॥ 5 ॥

ய꞉ பூர்வம் தபஸோ ஜாதமத்³ப்⁴ய꞉ பூர்வமஜாயத ।
கு³ஹாம் ப்ரவிஶ்ய திஷ்ட²ந்தம் யோ பூ⁴தேபி⁴ர்வ்யபஶ்யதே । ஏதத்³வை தத் ॥ 6 ॥

யா ப்ராணேந ஸம்ப⁴வத்யதி³திர்தே³வதாமயீ ।
கு³ஹாம் ப்ரவிஶ்ய திஷ்ட²ந்தீம் யா பூ⁴தேபி⁴ர்வ்யஜாயத । ஏதத்³வை தத் ॥ 7 ॥

அரண்யோர்நிஹிதோ ஜாதவேதா³ க³ர்ப⁴ இவ ஸுப்⁴ருதோ க³ர்பி⁴ணீபி⁴꞉ ।
தி³வே தி³வே ஈட்³யோ ஜாக்³ருவத்³பி⁴ர்ஹவிஷ்மத்³பி⁴ர்மநுஷ்யேபி⁴ரக்³நி꞉ । ஏதத்³வை தத் ॥ 8 ॥

யதஶ்சோதே³தி ஸூர்யோ(அ)ஸ்தம் யத்ர ச க³ச்ச²தி ।
தம் தே³வா꞉ ஸர்வே(அ)ர்பிதாஸ்தது³ நாத்யேதி கஶ்சந । ஏதத்³வை தத் ॥ 9 ॥

யதே³வேஹ தத³முத்ர யத³முத்ர தத³ந்விஹ ।
ம்ருத்யோ꞉ ஸ ம்ருத்யுமாப்நோதி ய இஹ நாநேவ பஶ்யதி ॥ 10 ॥

மநஸைவேத³மாப்தவ்யம் நேஹ நாநா(அ)ஸ்தி கிம்சந ।
ம்ருத்யோ꞉ ஸ ம்ருத்யும் க³ச்ச²தி ய இஹ நாநேவ பஶ்யதி ॥ 11 ॥

அங்கு³ஷ்ட²மாத்ர꞉ புருஷோ மத்⁴ய ஆத்மநி திஷ்ட²தி ।
ஈஶாநோ பூ⁴தப⁴வ்யஸ்ய ந ததோ விஜுகு³ப்ஸதே । ஏதத்³வை தத் ॥ 12 ॥

அங்கு³ஷ்ட²மாத்ர꞉ புருஷோ ஜ்யோதிரிவாதூ⁴மக꞉ ।
ஈஶாநோ பூ⁴தப⁴வ்யஸ்ய ஸ ஏவாத்³ய ஸ உ ஶ்வ꞉ । ஏதத்³வை தத் ॥ 13 ॥

யதோ²த³கம் து³ர்கே³ வ்ருஷ்டம் பர்வதேஷு விதா⁴வதி ।
ஏவம் த⁴ர்மாந் ப்ருத²க் பஶ்யம்ஸ்தாநேவாநுவிதா⁴வதி ॥ 14 ॥

யதோ²த³கம் ஶுத்³தே⁴ ஶுத்³த⁴மாஸிக்தம் தாத்³ருகே³வ ப⁴வதி ।
ஏவம் முநேர்விஜாநத ஆத்மா ப⁴வதி கௌ³தம ॥ 15 ॥

॥ அத² த்³விதீயா வல்லீ ॥

புரமேகாத³ஶத்³வாரமஜஸ்யாவக்ரசேதஸ꞉ ।
அநுஷ்டா²ய ந ஶோசதி விமுக்தஶ்ச விமுச்யதே । ஏதத்³வை தத் ॥ 1 ॥

ஹம்ˮஸ꞉ ஶுசிஷத்³வஸுரந்தரிக்ஷஸ-
-த்³தோ⁴தா வேதி³ஷத³திதி²ர்து³ரோணஸத் ।
ந்ருஷத்³வரஸத்³ருதஸத்³வ்யோமஸ-
-த³ப்³ஜா கோ³ஜா ருதஜா அத்³ரிஜா ருதம் ப்³ருஹத் ॥ 2 ॥

ஊர்த்⁴வம் ப்ராணமுந்நயத்யபாநம் ப்ரத்யக³ஸ்யதி ।
மத்⁴யே வாமநமாஸீநம் விஶ்வே தே³வா உபாஸதே ॥ 3 ॥

அஸ்ய விஸ்ரம்ஸமாநஸ்ய ஶரீரஸ்த²ஸ்ய தே³ஹிந꞉ ।
தே³ஹாத்³விமுச்யமாநஸ்ய கிமத்ர பரிஶிஷ்யதே । ஏதத்³வை தத் ॥ 4 ॥

ந ப்ராணேந நாபாநேந மர்த்யோ ஜீவதி கஶ்சந ।
இதரேண து ஜீவந்தி யஸ்மிந்நேதாவுபாஶ்ரிதௌ ॥ 5 ॥

ஹந்த த இத³ம் ப்ரவக்ஷ்யாமி கு³ஹ்யம் ப்³ரஹ்ம ஸநாதநம் ।
யதா² ச மரணம் ப்ராப்ய ஆத்மா ப⁴வதி கௌ³தம ॥ 6 ॥

யோநிமந்யே ப்ரபத்³யந்தே ஶரீரத்வாய தே³ஹிந꞉ ।
ஸ்தா²ணுமந்யே(அ)நுஸம்யந்தி யதா²கர்ம யதா²ஶ்ருதம் ॥ 7 ॥

ய ஏஷ ஸுப்தேஷு ஜாக³ர்தி காமம் காமம் புருஷோ நிர்மிமாண꞉ ।
ததே³வ ஶுக்ரம் தத்³ப்³ரஹ்ம ததே³வாம்ருதமுச்யதே ।
தஸ்மிம்ˮல்லோகா꞉ ஶ்ரிதா꞉ ஸர்வே தது³ நாத்யேதி கஶ்சந । ஏதத்³வை தத் ॥ 8 ॥

அக்³நிர்யதை²கோ பு⁴வநம் ப்ரவிஷ்டோ
ரூபம் ரூபம் ப்ரதிரூபோ ப³பூ⁴வ ।
ஏகஸ்ததா² ஸர்வபூ⁴தாந்தராத்மா
ரூபம் ரூபம் ப்ரதிரூபோ ப³ஹிஶ்ச ॥ 9 ॥

வாயுர்யதை²கோ பு⁴வநம் ப்ரவிஷ்டோ
ரூபம் ரூபம் ப்ரதிரூபோ ப³பூ⁴வ ।
ஏகஸ்ததா² ஸர்வபூ⁴தாந்தராத்மா
ரூபம் ரூபம் ப்ரதிரூபோ ப³ஹிஶ்ச ॥ 10 ॥

ஸூர்யோ யதா² ஸர்வலோகஸ்ய சக்ஷு-
-ர்ந லிப்யதே சாக்ஷுஷைர்பா³ஹ்யதோ³ஷை꞉ ।
ஏகஸ்ததா² ஸர்வபூ⁴தாந்தராத்மா
ந லிப்யதே லோகது³꞉கே²ந பா³ஹ்ய꞉ ॥ 11 ॥

ஏகோ வஶீ ஸர்வபூ⁴தாந்தராத்மா
ஏகம் ரூபம் ப³ஹுதா⁴ ய꞉ கரோதி ।
தமாத்மஸ்த²ம் யே(அ)நுபஶ்யந்தி தீ⁴ரா-
-ஸ்தேஷாம் ஸுக²ம் ஶாஶ்வதம் நேதரேஷாம் ॥ 12 ॥

நித்யோ(அ)நித்யாநாம் சேதநஶ்சேதநாநா-
-மேகோ ப³ஹூநாம் யோ வித³தா⁴தி காமாந் ।
தமாத்மஸ்த²ம் யே(அ)நுபஶ்யந்தி தீ⁴ரா-
-ஸ்தேஷாம் ஶாந்தி꞉ ஶாஶ்வதீ நேதரேஷாம் ॥ 13 ॥

ததே³ததி³தி மந்யந்தே(அ)நிர்தே³ஶ்யம் பரமம் ஸுக²ம் ।
கத²ம் நு தத்³விஜாநீயாம் கிமு பா⁴தி விபா⁴தி வா ॥ 14 ॥

ந தத்ர ஸூர்யோ பா⁴தி ந சந்த்³ரதாரகம்
நேமா வித்³யுதோ பா⁴ந்தி குதோ(அ)யமக்³நி꞉ ।
தமேவ பா⁴ந்தமநுபா⁴தி ஸர்வம்
தஸ்ய பா⁴ஸா ஸர்வமித³ம் விபா⁴தி ॥ 15 ॥

॥ அத² த்ருதீயா வல்லீ ॥

ஊர்த்⁴வமூலோ(அ)வாக்ஶாக² ஏஷோ(அ)ஶ்வத்த²꞉ ஸநாதந꞉ ।
ததே³வ ஶுக்ரம் தத்³ப்³ரஹ்ம ததே³வாம்ருதமுச்யதே ।
தஸ்மிம்ˮல்லோகா꞉ ஶ்ரிதா꞉ ஸர்வே தது³ நாத்யேதி கஶ்சந । ஏதத்³வை தத் ॥ 1 ॥

யதி³த³ம் கிம் ச ஜக³த்ஸர்வம் ப்ராண ஏஜதி நி꞉ஸ்ருதம் ।
மஹத்³ப⁴யம் வஜ்ரமுத்³யதம் ய ஏதத்³விது³ரம்ருதாஸ்தே ப⁴வந்தி ॥ 2 ॥

ப⁴யாத³ஸ்யாக்³நிஸ்தபதி ப⁴யாத்தபதி ஸூர்ய꞉ ।
ப⁴யாதி³ந்த்³ரஶ்ச வாயுஶ்ச ம்ருத்யுர்தா⁴வதி பஞ்சம꞉ ॥ 3 ॥

இஹ சேத³ஶகத்³போ³த்³து⁴ம் ப்ராக்ஶரீரஸ்ய விஸ்ரஸ꞉ ।
தத꞉ ஸர்கே³ஷு லோகேஷு ஶரீரத்வாய கல்பதே ॥ 4 ॥

யதா²த³ர்ஶே ததா²த்மநி யதா² ஸ்வப்நே ததா² பித்ருலோகே ।
யதா²(அ)ப்ஸு பரீவ த³த்³ருஶே ததா² க³ந்த⁴ர்வலோகே
சா²யாதபயோரிவ ப்³ரஹ்மலோகே ॥ 5 ॥

இந்த்³ரியாணாம் ப்ருத²க்³பா⁴வமுத³யாஸ்தமயௌ ச யத் ।
ப்ருத²கு³த்பத்³யமாநாநாம் மத்வா தீ⁴ரோ ந ஶோசதி ॥ 6 ॥

இந்த்³ரியேப்⁴ய꞉ பரம் மநோ மநஸ꞉ ஸத்த்வமுத்தமம் ।
ஸத்த்வாத³தி⁴ மஹாநாத்மா மஹதோ(அ)வ்யக்தமுத்தமம் ॥ 7 ॥

அவ்யக்தாத்து பர꞉ புருஷோ வ்யாபகோ(அ)லிங்க³ ஏவ ச ।
யம் ஜ்ஞாத்வா முச்யதே ஜந்துரம்ருதத்வம் ச க³ச்ச²தி ॥ 8 ॥

ந ஸம்த்³ருஶே திஷ்ட²தி ரூபமஸ்ய
ந சக்ஷுஷா பஶ்யதி கஶ்சநைநம் ।
ஹ்ருதா³ மநீஷீ மநஸா(அ)பி⁴க்லுப்தோ
ய ஏதத்³விது³ரம்ருதாஸ்தே ப⁴வந்தி ॥ 9 ॥

யதா³ பஞ்சாவதிஷ்ட²ந்தே ஜ்ஞாநாநி மநஸா ஸஹ ।
பு³த்³தி⁴ஶ்ச ந விசேஷ்டதி தாமாஹு꞉ பரமாம் க³திம் ॥ 10 ॥

தாம் யோக³மிதி மந்யந்தே ஸ்தி²ராமிந்த்³ரியதா⁴ரணாம் ।
அப்ரமத்தஸ்ததா³ ப⁴வதி யோகோ³ ஹி ப்ரப⁴வாப்யயௌ ॥ 11 ॥

நைவ வாசா ந மநஸா ப்ராப்தும் ஶக்யோ ந சக்ஷுஷா ।
அஸ்தீதி ப்³ருவதோ(அ)ந்யத்ர கத²ம் தது³பலப்⁴யதே ॥ 12 ॥

அஸ்தீத்யேவோபலப்³த⁴வ்யஸ்தத்த்வபா⁴வேந சோப⁴யோ꞉ ।
அஸ்தீத்யேவோபலப்³த⁴ஸ்ய தத்த்வபா⁴வ꞉ ப்ரஸீத³தி ॥ 13 ॥

யதா³ ஸர்வே ப்ரமுச்யந்தே காமா யே(அ)ஸ்ய ஹ்ருதி³ ஶ்ரிதா꞉ ।
அத² மர்த்யோ(அ)ம்ருதோ ப⁴வத்யத்ர ப்³ரஹ்ம ஸமஶ்நுதே ॥ 14 ॥

யதா³ ஸர்வே ப்ரபி⁴த்³யந்தே ஹ்ருத³யஸ்யேஹ க்³ரந்த²ய꞉ ।
அத² மர்த்யோ(அ)ம்ருதோ ப⁴வத்யேதாவத்³த்⁴யநுஶாஸநம் ॥ 15 ॥

ஶதம் சைகா ச ஹ்ருத³யஸ்ய நாட்³ய-
-ஸ்தாஸாம் மூர்தா⁴நமபி⁴நி꞉ஸ்ருதைகா ।
தயோர்த்⁴வமாயந்நம்ருதத்வமேதி
விஷ்வங்ஙந்யா உத்க்ரமணே ப⁴வந்தி ॥ 16 ॥

அங்கு³ஷ்ட²மாத்ர꞉ புருஷோ(அ)ந்தராத்மா
ஸதா³ ஜநாநாம் ஹ்ருத³யே ஸம்நிவிஷ்ட꞉ ।
தம் ஸ்வாச்ச²ரீராத்ப்ரவ்ருஹேந்முஞ்ஜாதி³வேஷீகாம் தை⁴ர்யேண ।
தம் வித்³யாச்சு²க்ரமம்ருதம் தம் வித்³யாச்சு²க்ரமம்ருதமிதி ॥ 17 ॥

ம்ருத்யுப்ரோக்தாம் நசிகேதோ(அ)த² லப்³த்⁴வா
வித்³யாமேதாம் யோக³விதி⁴ம் ச க்ருத்ஸ்நம் ।
ப்³ரஹ்மப்ராப்தோ விரஜோ(அ)பூ⁴த்³விம்ருத்யு-
-ரந்யோ(அ)ப்யேவம் யோ வித³த்⁴யாத்மமேவ ॥ 18 ॥

॥ ஶாந்திபாட²꞉ ॥
ஓம் ஸஹ நாவவது । ஸஹ நௌ பு⁴நக்து । ஸஹவீர்யம் கரவாவஹை । தேஜஸ்வி நாவதீ⁴தமஸ்து । மா வித்³விஷாவஹை ।
ஓம் ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ॥

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: