Bhadragiri Pati Sri Rama Suprabhatam – భద్రగిరిపతి శ్రీ రామచంద్ర సుప్రభాతం


వామాంకస్థితజానకీపరిలసత్కోదండదండం కరే
చక్రం చోర్ధ్వకరేణ బాహుయుగళే శంఖం శరం దక్షిణే |
బిభ్రాణం జలజాతపత్రనయనం భద్రాద్రిమూర్ధస్థితం
కేయూరాదివిభూషితం రఘుపతిం సౌమిత్రియుక్తం భజే || ౧ ||

శ్రీమచ్చందనచర్చితోన్నతకుచ వ్యాలోలమాలాంకితాం |
తాటంకద్యుతిసత్కపోలయుగళాం పీతాంబరాలంకృతామ్ || ౨ ||

కాంచీకంకణహారనూపురలస త్కల్యాణదామాన్వితాం |
శ్రీ వామాంకగతాం సరోరుహకరాం సీతాం మృగాక్షీం భజే || ౩ ||

ద్విభుజం స్వర్ణవపుషం పద్మపత్రనిభేక్షణం |
ధనుర్బాణధరం ధీరం రామానుజ మహం భజే || ౪ ||

కౌసల్యా సుప్రజా రామ పూర్వా సంధ్యా ప్రవర్తతే |
ఉత్తిష్ఠ నరశార్దూల కర్తవ్యం దైవమాహ్నికమ్ || ౫ ||

ఉత్తిష్ఠోత్తిష్ఠ గోవింద ఉత్తిష్ఠ గరుడధ్వజ |
ఉత్తిష్ఠ కమలాకాంత త్రైలోక్యం మంగలం కురు || ౬ ||

వందే శ్రీరఘునందనం జనకజా నేత్రాసితాంభోరుహం
ప్రాలేయాంబు మనల్పమంజులగుణం పద్మాసనోద్భాసినమ్ |
చక్రాబ్జేషుశరాసనాని దధతం హస్తారవిందోత్తమైః
శ్రీమన్మారుతిపూజితాంఘ్రియుగళం భద్రాద్రిచింతామణిమ్ || ౭ ||

శ్రీరామచంద్రవరకౌముది భక్తలోక
కల్పాఖ్యవల్లరి వినమ్రజనైకబంధో |
కారుణ్యపూరపరిపూరితసత్కటాక్షే
భద్రాద్రినాధదయితే తవ సుప్రభాతమ్ || ౮ ||

అమ్లానభక్తికుసుమాఽమలినాః ప్రదీపాః
సౌధాన్ జయ త్యవిరలాగురుధూమరాజిః |
నాకం స్పృశంతి ధరణీసురవేదనాదాః
భద్రాద్రిశేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్ || ౯ ||

సాంద్రోడురమ్యసుషమా న విభాతి రాజా
దీనో యథా గతవసు ర్మలినాఽంతరంగః |
దైన్యం గతా కుముదినీ ప్రియవిప్రయోగాత్
భద్రాద్రిశేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్ || ౧౦ ||

పూర్వాద్రిపీఠ మధితిష్ఠతి భానుబింబం
గాఢం ప్రయాతి తిమిరం కకుభః ప్రసన్నాః |
త్వత్స్వాగతం ఖగరుతైః కథయంతి మంద్రం
భద్రాద్రిశేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్ || ౧౧ ||

ఆదిత్యలోలకరలాలనజాతహర్షా
సా పద్మినీ త్యజతి మా సకృ దాస్యముద్రామ్ |
భృంగావళీ విశతి చాటువచా స్సరోజం
భద్రాద్రిశేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్ || ౧౨ ||

ప్రాలేయబిందునికరా నవపల్లవేషు
బింబాధరే స్మితరుచిం తవ సంవదంతి |
ఆయాంతి చక్రమిథునాని గృహస్థభావం
భద్రాద్రిశేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్ || ౧౩ ||

ఆనేతు మాస్యపవనం తవ సత్సుగంధీ
మాల్యాని జాతికుసుమాని సరోరుహాణి |
ఆమర్దయన్ సురభిగంధమహోఽ భివాతి
భద్రాద్రిశేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్ || ౧౪ ||

గోపీకరాకలితమంథనరమ్యనాదాః
గోపాలవేణునినదేన సమం ప్రవృత్తాః |
ధున్వంతి హంసమిథునాని తుషారపక్షాన్
భద్రాద్రిశేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్ || ౧౫ ||

స్తంభేరమా ఉభయపక్ష వినీత నిద్రాః
కర్షంతి తే కలిత ఘీంకృతిశృంఖలాని |
వాహా ముఖోష్మమలినీకృతసైంధవాంశాః
భద్రాద్రిశేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్ || ౧౬ ||

శ్రీవందిన స్తవ పఠంతి చ మంజుకంఠైః
రమ్యావధానచరితా న్యమృతోపమాని |
మంద్రం నదంతి మురజా శ్శుభశంఖనాదైః
భద్రాద్రిశేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్ || ౧౭ ||

ఉత్తానకేతనరథా రవయో మహేశాః
శుద్ధోక్షవాహనగతా వసవోఽపి సిద్ధాః |
ద్వారే వసంతి తవ దర్శనలాలసా స్తే
భద్రాద్రిశేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్ || ౧౮ ||

చక్రాంగవాహవిధి రేష సురేశ్వరోఽయం
దేవర్షిభి ర్మునిగణై స్సహ లోకపాలైః |
రత్నోపదాంజలిభరోఽభిముఖం సమాస్తే
భద్రాద్రిశేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్ || ౧౯ ||

దాతుం భవాన్ వివిధగోధనరత్నపూగాన్
ఆలోకనాయ ముకురాదిశుభార్థపుంజాన్ |
ఆదాయ దేహలితలే త్రిదశా నిషణ్ణాః
భద్రాద్రిశేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్ || ౨౦ ||

గోదావరీవిమలవారిసముద్భవాని
నిర్హారిపుష్పవిసరాణి ముదా హరంతః |
శుశ్రూషయా తవ బుధాః ప్రతిపాలయంతి
భద్రాద్రిశేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్ || ౨౧ ||

ఏలాలవంగవరకుంకుమకేసరాద్యైః
పున్నాగనాగతులసీవకులాదిపుష్పైః |
నీతా సుతీర్థకలశా అభిషేచనాయ
భద్రాద్రిశేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్ || ౨౨ ||

కస్తూరికాసురభిచందనపద్మమాలాః
పీతాంబరం చ తడిదాభ మనల్పమూల్యమ్ |
సజ్జీకృతాని రఘునాయక మంజుళాని
భద్రాద్రిశేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్ || ౨౩ ||

కేయూరకంకణకలాపకిరీటదేవ
ఛందాంగుళీయకముఖా నవరత్నభూషాః |
రాజన్తి తావకపురో రవికాంతికాంతాః
భద్రాద్రిశేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్ || ౨౪ ||

గోదావరీసలిలసంప్లవనిర్మలాంగాః
దీప్తోర్ధ్వపుండ్రతులసీనలినాక్షమాలాః |
శ్రీవైష్ణవా స్తవ పఠంతి విబోధగాథాః
భద్రాద్రిశేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్ || ౨౫ ||

స్వర్లోకవారవనితా స్సురలోకతోమీ
రంభాదయో విమలమంగలకుంభదీపైః |
సంఘీభవంతి భవదంగణపూర్వభాగే
భద్రాద్రిశేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్ || ౨౬ ||

సీతాప్రవాలసుమనోహరపాణియుగ్మ-
సంవాహితాత్మపదపంకజ పద్మనేత్ర |
సౌమిత్రిసాదరసమర్పితసౌమ్యశయ్య
భద్రాద్రిశేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్ || ౨౭ ||

శ్రీశేషతల్ప శరణాగతరక్షకార్క-
వంశే నిశాచరవధాయ కృతావతార |
పాదాబ్జరేణుహృతగౌతమదారశాప
భద్రాద్రిశేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్ || ౨౮ ||

పాఠీనకూర్మకిటిమానుషసింహవేష
కుబ్జావతార భృగునందన రాఘవేంద్ర |
తాలాంక కృష్ణ యవనాంతక బుద్ధరూప
భద్రాద్రిశేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్ || ౨౯ ||

బ్రహ్మాదిసర్వవిబుధాం స్తవ పాదభక్తాన్
సంఫుల్లతామరసభాసురలోచనాద్యైః |
ఆనందయస్వ రిపుశోధన చాపధారిన్
భద్రాద్రిశేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్ || ౩౦ ||

తల్పం విహాయ కృపయా వరభద్రపీఠం
ఆస్థాయ పూజన మశేష మిదం గృహీత్వా |
భక్తా నశేషభువనాని చ పాలయస్వ
భద్రాద్రిశేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్ || ౩౧ ||

కుందసుందరదంతపంక్తి విభాసమానముఖాంబుజం
నీలనీరదకాయశోభితజానకీతటదుజ్జ్వలమ్ |
శంఖచక్రశరాసనేషువిరాజమానకరాంబుజం
భద్రభూధరశేఖరం ప్రణమామి రామసుధాకరమ్ || ౩౨ ||

అబ్జసంభవశంకరాదిభి రర్చితాంఘ్రిపయోరుహం
మేరునందనభద్రతాపసమానసాబ్జదివాకరమ్ |
నమ్రభక్తజనేష్టదాయకపద్మపీఠసమాస్థితం
గౌతమీక్షణలాలసం ప్రణమామి రామసుధాకరమ్ || ౩౩ ||

భీతభానుతనూభవార్తినివారణాతివిశారదం
పాదనమ్రవిభీషణాహితవైరిరాజ్యవిభూతికమ్ |
భీమరావణమత్తవారణసింహముత్తమవిక్రమం
భద్రభూధరశేఖరం ప్రణమామి రామసుధాకరమ్ || ౩౪ ||

ఘోరసంసృతిదుస్తరాంబుధికుంభసంభవసన్నిభం
యోగిబృందమనోఽరవిందసుకేసరోజ్జ్వలషట్పదమ్ |
భక్తలోకవిలోచనామృతవర్తి కాయితవిగ్రహం
భద్రభూధరశేఖరం ప్రణమామి రామసుధాకరమ్ || ౩౫ ||

భూసుతాచిరరోచిషం వరసత్పథైక విహారిణం
తాపనాశనదీక్షితంనతచాతకావళిరక్షకమ్ |
చిత్రచాపకృపాంబుమండలనీలవిగ్రహభాసురం
భద్రభూధరశేఖరం ప్రణమామి రామపయోధరమ్ || ౩౬ ||

ఇతి భద్రాద్రిరామ (భద్రాచలరామ) సుప్రభాతస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ |

భద్రగిరిపతి శ్రీ రామచంద్ర సంస్తుతిః >>


మరిన్ని శ్రీ రామ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed
%d bloggers like this: